Fontos különbségek a Textus Receptus és a Nestle-Aland (magyar) szövegváltozatai között

2022.09.11. Off By neilnejmed

A King James Biblia (és Károli Biblia – a szerk.) a görög Újszövetség egyik szövegkiadásának, a Textus Receptusnak a fordítása. A legtöbb modern fordítás a Nestle-Aland/United Bible Society (NA/UBS) szöveg kiadásán alapul. A két szöveg között azonban számos és fontos különbség van. A Textus Receptus olvasata általában erősebb tanítást nyújt. Az alábbi lista néhány olyan, doktrinális szempontból jelentősebb olvasatot mutat be, amelyek a Textus Receptusban (és sok esetben a bizánci és a nyugati szövegben is) szerepelnek, a NA/UBS szövegből azonban kimaradtak.

A szerkesztő előszava

Mivel több ezer változásról beszélhetünk egy Nestle-Aland szövegváltozatban, ez a bejegyzés nem fogja feltárni az összes változtatást, hanem csak a legfontosabbakat listázza. A cikkhez hozzáadtam a magyar fordításokat. Textus Receptus Bibliaként egy 19. századi Károli Bibliát (KGRE), Nestle-Aland változatot pedig most elsősorban a Revideált Új Fordítás (RÚF – 2014) fogja képviselni a Magyar Bibliatársulat Alapítványtól. Tudnivaló (a korábbi cikkekből is) azonban, hogy Nestle-Aland újszövetségi szövegváltozaton alapulnak az általam is felhasznált magyar Bibliafordítások: a Revideált Károli Biblia 2011 (Károli 2011) a Veritas Kiadótól, az Egyszerű Fordítás (2015, EFO), a Káldi Neovulgáta (1997, KNB), a Szent István Társulat (2003, SZIT), a Csia Lajos (1978, Csia), a Vida Sándor (1971, Vida), a Békés-Dalos Újszövetségi Szentírása (BD), és a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990, ÚF), stb.. Jellemzően ahol a RÚF-nál nem tapasztaltam eltérést a TR változatra nézve, a 2011-es Károlinál sem, ekkor katolikus Bibliákból idéztem (KNB, SZIT, BD), de időnként a revideált Károli fordítást is megjelenítem (Károli 1908), ami egy hidat képez a Textus Receptus és Nestle-Aland változatok között, holott ez egy TR-alapú, és jelentéstartalmi szempontból inkább ehhez a régi szövegváltozathoz sorolható Bibliának számít.

Az igeversek összehasonlításának ellenőrzéséhez az olvasónak ajánlunk egy revideálás előtti Károli Bibliát itt vagy itt. A Nestle-Aland Bibliákból pedig innen idéztem. A textus lista a Textus Receptus Bibles oldaláról származik.

Elgondolkodtatók a változtatások irányai, hogy időnként mily nagy mértékben a reformátori örökségtől idegen liberális teológia vagy katolicizmus, így az oly divatos ökumené tanai rajzolódnak ki a látóhatáron.

Hivatkozások a különböző változatokból

Máté 1:25

A Textus Receptus szerint Jézus Mária “elsőszülött” fia volt, ami arra utal, hogy Máriának később más fiai is születtek. Ez az igazság leleplezi az örök szüzesség tanának tévedését.

És nem esméré őtet, míg szülé amaz ő elsőszülött fiját: és nevezé annak nevét Jézusnak. (KGRE)

de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. (RÚF)

Máté 5:22

A Textus Receptus szerint a harag bűn, ha az “ok nélkül” történik.

Én pedig ezt mondom néktek, hogy valaki haragszik az ő attyafiára ok nélkűl, méltó itéletre; valaki pedig ezt mondja az ő attyafiának: Ráka, méltó a Gyülekezetre: valaki ismét ezt mondja: Bolond, méltó a gyehennának tüzére. (KGRE)

Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. (RÚF)

Máté 5:44

A Textus Receptus tartalmazza: “áldjátok azokat a kik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek”.

Én pedig ezt mondom néktek: Szeressétek ellenségiteket, áldjátok azokat a kik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek: és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak, és kergetnek titeket. (KGRE)

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket (RÚF)

Máté 6:1

A Textus Receptus szerint “alamizsnát” nem szabad osztogatni az emberek előtt. A Nestle-Aland szerint pedig ne “gyakoroljuk a kegyességet (igazságos cselekedeteket)” az emberek előtt.

Esztetekbe vegyétek, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok emberek előtt, hogy láttassatok azoktól; ha különben cselekesztek, a ti mennyei Atyátoknál jutalmatok nem lészen. (KGRE)

Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. (RÚF)

Máté 6:13

A Textus Receptus tartalmazza: “Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké, Ámen.”

És ne vígy minket a kísértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké, Ámen. (KGRE)

és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (RÚF)

és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. (BD)

Máté 9:13

A Textus Receptus szerint a mi Urunk Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket “megtérésre” hívja.

Sőt inkább menjetek el, és tanuljátok meg mi legyen ez a mondás: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot: Mert nem jöttem hogy az igazakat hívnám, hanem a bűnösöket a megtérésre. (KGRE)

Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.” Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (RÚF)

Máté 13:51

A Textus Receptus szerint a tanítványok itt “Úrnak” ismerik el Jézust.

És monda nékik Jézus: Értétek é mind ezeket? és ők mondák: Értettük Uram. (KGRE)

Megértettétek mindezt? – kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak: Igen. (RÚF)

Máté 17:21

A Textus Receptusban szerepel: “neme pedig ki nem űzethetik, hanem könyörgés és böjtölés által”, ami a böjtre utal. (Megjegyzés: KNB, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Ez illyen ördögnek neme pedig ki nem űzethetik, hanem könyörgés és böjtölés által (KGRE)

Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. (RÚF)

Máté 18:11

A Textus Receptus tartalmazza: “Mert az embernek Fija azért jött, hogy megtartsa azt, a mi elveszett vala.”. (Megjegyzés: KNB, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Mert az embernek Fija azért jött, hogy megtartsa azt, a mi elveszett vala. (KGRE)

Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. (RÚF)

Máté 19:9

A Textus Receptus tartalmazza: “és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.”. (Megj.: Mellesleg itt a régi magyarok betoldották, hogy ok nélkül, talán azért hogy nyugodtabban elfogadhassák a reformáció után elfogadott, korábbi házastárs életében bekövetkező újraházasodást. 1908-tól már nem volt benne ez a betoldás. Akárhogyan is, ezzel elismerték, hogy ez egy kulcs-textus a kérdésre nézve. Továbbá beszédes ennek kihagyása az új Bibliákból, nem is beszélve az NIV angol fordításának további akciójáról, lásd lent – a szerk.)

Mondom pedig néktek, hogy valaki elbocsátándja az ő feleségét, hanem ha paráznaságért, és mást vejénd, parázna lészen az; és a ki ok nélkül elbocsáttatott asszonyt vejénd feleségül, az is parázna lészen. (KGRE)

Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. (Károli 1908)

Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. (RÚF)

Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okát kivéve –, és mást vesz el, az házasságtörő. (Károli 2011)

Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznaság miatt –, és mást vesz el, házasságot tör.« (KNB)

Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. (STL)

Hogyan változtatta meg a NIV a Bibliát a Máté 19:9-ben:

Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságtörő. (King James Version fordítása)

Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét (házastársi hűtlenséget kivéve) házasságtörővé teszi őt, és aki elvált asszonyt vesz el, ugyanúgy házasságtörést követ el.” (NIV)

Máté 19:16-17

A Textus Receptusban a gazdag ifjú “Jó Mesterem“-nek szólítja Jézust, mire Jézus válaszában megkérdezi őt: “Miért mondasz engem jónak? Nincsen senki jó több az egy Istennél.“. A Nestle-Aland szövegében a beszélgetés arról folyik, hogy “mi a jó”, és nem arról hogy Jézus jó, így a következtetés hogy Jézusnak Istennek kell lennie.

És ímé egy ember hozzá járulván, monda néki: Jó Mesterem! micsoda jót cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? És ő monda annak: Miért mondasz engem jónak? Nincsen senki jó több az egy Istennél. Ha pedig bé akarsz az életre menni, tartsd meg a parancsolatokat. (KGRE)

Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat! (RÚF)

Máté 20:16

A Textus Receptusban szerepel: ” mert sokan vagynak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”.

Eképen az utolsók elsők lésznek, és az elsők utolsók; mert sokan vagynak a hivatalosok, de kevesen a választottak. (KGRE)

Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. (RÚF)

Máté 20:22

A Textus Receptus tartalmaz egy utalást Jézus a kereszten való szenvedésére.

Felevén pedig Jézus, monda: Nem tudjátok mit kértek. Megihatjátok é a pohárt, melyet én megiszom, és a keresztséggel megkeresztelkedhettek é, mellyel én megkeresztelkedem? és mondának néki: Megmívelhetjük. (KGRE)

Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. (Károli 1908)

Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: Kiihatjuk. (RÚF)

Máté 23:14

A Textus Receptusban Jézus bírálja a farizeusokat, amiért megemésztik az özvegyek házait, és hosszú, gőgös imádkozásokat tartanak. (Megjegyzés: KNB, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Jaj néktek képmutató Írástudók és Farizeusok: mert a szegény özvegyeknek házokat megemésztitek hosszú könyörgésnek színe alatt, annakokáért súlyosabb lészen a ti büntetéstek. (KGRE)

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok: ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. (RÚF)

Máté 25:13

A Textus Receptus tartalmaz egy utalást Krisztus második eljövetelére.

Vigyázzatok azért: mert nem tudjátok sem a napját, sem az óráját, mellyen az embernek Fija eljő. (KGRE)

Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! (RÚF)

Máté 27:35

A Textus Receptus a Krisztus ruháira vonatkozó ószövetségi prófécia beteljesedésére utal.

Minekutánna pedig megfesziték őtet, megoszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, hogy bételnék a Próféta mondása: Megoszták magok közt az én ruháimat, és az én köntösömre sorsot vetének.(KGRE)

Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; (RÚF)

Márk 1:2

A Textus Receptus helyesen “próféták” és nem “Ézsaiás próféta”, mert az idézett próféciák Malakiástól és Ézsaiástól is származnak.

Mint meg vagyon írva a Prófétáknál: Imé én elbocsátom az én követemet a te orczád előtt, ki megkésziti a te útadat te előtted. (KGRE)

Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; (RÚF)

Márk 1:14

A Textus Receptus Isten “országát” említi.

Minekutánna pedig János a tömlöczbe vettetett volna, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának Evangyéliomát (KGRE)

Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: (RÚF)

Márk 1:42

A Textus Receptus szerint “És mikor ezt mondotta volna”, ami egyértelműbbé teszi, hogy Jézus gyógyító ereje inkább a kimondott szó erejéből származik, és nem más misztikus forrásokból.

És mikor ezt mondotta volna, azonnal eltávozék attól a poklosság, és megtisztula. (KGRE)

És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. (RÚF)

Márk 3:15

A Textus Receptus a tizenkettőnek adott hatalmak között szerepel “a betegek gyógyítására” rész is.

És hatalmok lenne a betegek gyógyítására, és az ördögöknek kiűzésére. (KGRE)

és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. (RÚF)

Márk 3:29

A Textus Receptus szerint a Szentlelket káromlót “örök ítélet” fenyegeti, nem pedig “örök bűn”.

De a ki a szent Lélek ellen szóland káromlást, soha bocsánatja nincsen; hanem méltó az örök ítéletre; (KGRE)

de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. (RÚF)

Márk 6:11

A Textus Receptusban szerepel: “Bizony mondom néktek, hogy tűrhetőbb lészen a Sodomabelieknek vagy Gomorabelieknek dolgok az ítéletnek napján, hogynem annak a városnak állapotja”.

És valakik bé nem fogadandanak titeket, és nem hallgatandanak titeket, onnét kimenvén verjétek le a ti lábaitokhoz ragadott port, hogy az legyen ő ellenek tanubizonyság gyanánt. Bizony mondom néktek, hogy tűrhetőbb lészen a Sodomabelieknek vagy Gomorabelieknek dolgok az ítéletnek napján, hogynem annak a városnak állapotja. (KGRE)

Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. (RÚF)

Márk 7:8

A Textus Receptus az “korsóknak és poharaknak mosását” a hiábavaló emberi hagyomány példájaként említi.

Mert elhagyván az Isten parancsolatját, az emberi rendelést tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és e féléket egyebeket sokakat cselekesztek. (KGRE)

Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. (RÚF)

Márk 7:16

A Textus Receptus a következő mondatot tartalmazza: “És valakinek vagynak fülei a hallásra, hallja.”. (Megjegyzés: STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

És valakinek vagynak fülei a hallásra, hallja. (KGRE)

Ha valakinek van füle a hallásra, hallja! (RÚF)

Márk 9:29

A Textus Receptus tartalmaz egy böjtre való utalást.

Jézus pedig monda nékik: Ez illyen ördögöknek nemek nem űzettethetik ki külömben, hanem könyörgés és böjtölés által. (KGRE)

Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel. (Károli 1908)

Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel. (RÚF)

Ő pedig azt mondta nekik: Ezt a fajtát semmivel sem lehet kiűzni, csak imádsággal. (Károli 2011)

Azt felelte nekik: Ez a fajzat nem megy ki másképpen, mint imádság által. (KNB)

Ezt mondta nekik:– Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. (STL)

Márk 9:44, 46

A Textus Receptus a pokolnak mint az örök kínszenvedés helyének szemléletes leírását hangsúlyos ismétlésekkel tartalmazza. (Megjegyzés: KNB, SZIT, STL, BD stb. fordításokban ez a két vers nem található – a szerk.)

Hol az ő férgek meg nem hal, és tüzök meg nem oltatik…Hol a férgek meg nem hal, és tüzök meg nem oltatik. (KGRE)

A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik…A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. (RÚF)

Márk 9:49

A Textus Receptus tartalmazza: “és minden áldozat sóval sózatik meg.”.

Mert kiki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. (KGRE)

Mert majd minden ember tűzzel sózatik meg. (RÚF)

Márk 10:21

A Textus Receptusban Jézus azt is hozzáteszi parancsában az embernek, hogy “felvévén a keresztet“.

Jézus pedig re tekintvén, megkedvellé őtet, és monda néki: Egy fogyatkozásod vagyon még: Eredj el, valami marhád vagyon add el, és adjad a szegényeknek, és kincsed lészen mennyben; és jere kövess engem, felvévén a keresztet.(KGRE)

Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! (RÚF)

Márk 10:24

A Textus Receptus azt írja, hogy az Isten országába való bejutás nehéz azoknak, “a kik az ő gazdagságokban bíznak”.

A tanitványok pedig elálmélkodának ezeken az ő beszédin: Jézus pedig felelvén, ismét monda nékik: Fiaim! melly nehéz dolog azoknak, a kik az ő gazdagságokban bíznak, bémenni az Istennek országába! (KGRE)

A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! (RÚF)

Márk 11:10

A Textus Receptus úgy utal Dávid országára, hogy “az Úrnak nevében” jön.

Áldott a mi atyánknak Dávidnak országa! melly jött az Úrnak nevében, Hosánna, ki a magasságos egekben vagy! (KGRE)

Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban! (RÚF)

Márk 11:26

A Textus Receptus egy józan tanítást tartalmaz a megbocsátásról. (Megjegyzés: KNB, SZIT, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Mert ha ti meg nem bocsátandotok, a ti mennyei Atyátok is nem bocsátja meg a ti vétkeiteket. (KGRE)

Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. (RÚF)

Márk 13:14

A Textus Receptus helyesen “Dániel prófétának” tulajdonítja a próféciát.

Mikor pedig látándjátok ama pusztító utálatosságot, melly megmondatott Dániel Prófétától, melly ott helyheztetik a hol nem kellett volna helyheztettnie, (a ki olvassa, jól eszébe vegye) akkor a kik Júdeában lésznek, a hegyekre fussanak; (KGRE)

Amikor pedig meglátjátok, hogy a „pusztító utálatosság” ott áll, ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, (RÚF)

Márk 13:33

A Textus Receptus szerint többek között “imádkoznunk kell”, hogy készen álljunk Krisztus második eljövetelére.

Ójjátok meg magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok mikor jő el az az idő.(KGRE)

Vigyázzatok, virrasszatok! Mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. (RÚF)

Márk 14:27

A Textus Receptus azt írja, hogy a tanítványok Jézus miatt “ez éjszakán” fognak megbotránkozni, ami ezt a bizonyos megbotránkozást Jézus elfogatásának éjszakájára korlátozza.

És monda nékik Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok én bennem ez éjszakán: mert meg vagyon írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. (KGRE)

És akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” (RÚF)

Márk 15:28

A Textus Receptus annak az ószövetségi próféciának a beteljesedésére utal, hogy Krisztus a vétkesek közé lesz számítva. (Megjegyzés: KNB, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

És bételék az Írás, mely ezt mondja: És a latrok közzé számláltaték. (KGRE)

És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: „És a bűnösök közé sorolták.” (RÚF)

Márk 16:9-20

A Textus Receptus tartalmazza Márk hosszabb befejezését, beleértve azt a tanítást is, hogy az Úr még mennybemenetele után is folytatja tanítványaival a munkát (20. vers). (Megjegyzés: A RÚF és KNB szerint a 16,9. vers hiányzik a régi kódexekből.)

Lukács 2:22

A Textus Receptus (amely a KJV és a Károli alapjául szolgál) azt tanítja, hogy a megtisztulás csak “neki” (Máriának) szólt, mivel Krisztus bűn nélkül való.

És mikor bétöltek volna Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék a kis gyermeket Jérusálembe, hogy az Úrnak bémutatnák őtet. (KGRE)

És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, (RÚF)

Lukács 2:33

A Textus Receptusban Józsefet “Józsefnek” nevezik, és nem Jézus apjaként írják le.

József pedig és az ő annya csudálkoznak azokon, a mellyeket mondanak vala ő felőle. (KGRE)

A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, (RÚF)

Lukács 2:40

A Textus Receptus szerint a fiúgyermek Jézus növekedett és erősödött “lélekben”.

A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben, és teljesedik vala bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. (KGRE)

A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. (RÚF)

Lukács 2:43

A Textus Receptusban Józsefet “Józsefnek” nevezik, és nem Jézus szülőjeként van megnevezve.

És az Innep napjai eltelvén, mikor ők haza tértek volna, elmarada a gyermek Jézus Jérusálemben, mellyet nem vőnek eszekbe sem József sem az ő annya. (KGRE)

Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. (RÚF)

Lukács 4:4

A Textus Receptus azt írja, hogy az ember “az Istennek minden igéjével” is él.

És felele néki Jézus, mondván: megvagyon irva, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Istennek minden igéjével. (KGRE)

Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”. (RÚF)

Lukács 4:8

A Textus Receptusban Jézus azt mondja a Sátánnak: “Távozzál el én tőlem Sátán”.

Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozzál el én tőlem Sátán; mert meg vagyon írva: A te Uradat Istenedet imádjad, és csak ő néki szolgálj. (KGRE)

Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” (RÚF)

Lukács 4:41

A Textus Receptusban az ördögök elismerik, hogy Jézus “Krisztus”.

Nagy sokakból pedig ördögök is mennek vala ki, kik kiáltanak vala, és ezt mondják: Te vagy ama Krisztus, az Istennek Fija! De ő megdorgálván azokat nem hagyja vala szólni, mivelhogy tudják vala, hogy ő volna ama Krisztus. (KGRE)

Sok emberből ördögök is kimentek, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia! De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. (RÚF)

Lukács 9:54

A Textus Receptus tartalmaz egy utalást Illésre, mint történelmi személyre.

Mikor pedig ezt látták volna az ő tanítványai Jakab és János, mondának: Uram! akarod-é hogy parancsoljunk, hogy tűz szálljon alá az égből, és megeméssze ezeket, mint Illyés is cselekedett? (KGRE)

Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? (RÚF)

Lukács 9:55

A Textus Receptusban szerepel: “Nem tudjátok minémű lélek legyen ti bennetek”. (Megjegyzés: A RÚF-ban szerepel, de megjegyzi, hogy egyes kéziratokban nem található, viszont a KNB, SZIT, STL fordításokban hiányzik, BD-ben zárójelbe van téve. – a szerk.)

De Jézus reájok fordulván megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek legyen ti bennetek: (KGRE)

De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, (RÚF)

Lukács 9:56

A Textus Receptus tartalmazza: “Mert az embernek Fija nem azért jött, hogy elvesztené az embereknek lelkeket, hanem hogy megtartaná”. (Megjegyzés: KNB, SZIT, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Mert az embernek Fija nem azért jött, hogy elvesztené az embereknek lelkeket, hanem hogy megtartaná. Elmenének azért más faluba. (KGRE)

mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. (RÚF)

és elmentek egy másik faluba. (KNB)

Lukács 11:2.

A Textus Receptus tartalmazza a Lukács-féle Miatyánk teljesebb változatát.

Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: MI ATYÁNK, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved: Jöjjön el a te országod: Legyen meg a te akaratod miképen mennyben, azonképen e földön is. (KGRE)

Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! (RÚF)

Lukács 12:31

A Textus Receptus azt írja: “Isten országa”.

Sőt inkább keressétek az Isten országát, és mind ezek megadattatnak néktek. (KGRE)

Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. (RÚF)

Lukács 12:39

A Textus Receptus szerint ha a ház gazdája tudná mely órában jön el a tolvaj, “vigyázna”

Ezt pedig tudjátok meg: hogy ha tudná a háznak gazdája, mely órában jő el a lopó, vigyázna, és nem hagyá megásni az ő házát. (KGRE)

Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. (RÚF)

Lukács 17:36

A Textus Receptus tartalmazza: “Ketten lésznek a mezőn; az egyik elvitettetik, és a másik elhagyattatik“. (Megjegyzés: SZIT, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Ketten lésznek a mezőn; az egyik elvitettetik, és a másik elhagyattatik. (KGRE)

Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. (RÚF)

Lukács 18:28

A Textus Receptusban Péter azt mondja, hogy “mindent” elhagyott, hogy Jézust kövesse, nem csak azt ami a “miénk”.

Monda pedig Péter: Imé mi mindeneket elhagytunk, és követtünk téged! (KGRE)

Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. (RÚF)

Ekkor Péter megszólalt: Íme, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. (KNB)

Lukács 22:64

A Textus Receptusban szerepel: “arczul csapdossák vala őtet”.

És mikor szemeit befedezték volna, arczul csapdossák vala őtet, és kérdezik vala őtet, mondván: Prófétáld meg kicsoda az, a ki tégedet arczul vere? (KGRE)

majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki ütött meg téged? Prófétáld meg! (RÚF)

Lukács 23:17

A Textus Receptus tartalmazza: “(Kell vala pedig elbocsátani nékik az innepen egy foglyot)”. (Megjegyzés: KNB, STL, stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Kell vala pedig elbocsátani nékik az innepen egy foglyot. (KGRE)

Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. (RÚF)

Lukács 23:38

A Textus Receptus szerint az Úr fölött a kereszten lévő feliratot “görög, latin és héber betűkkel írták”.

Vala pedig az ő titulása is feje felett megírva, Görög, Római és Zsidó betükkel: EZ A SIDÓKNAK AMA KIRÁLYOK. (KGRE)

Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA. (RÚF)

Felirat is volt fölötte: Ez a zsidók királya. (KNB)

Felirat is volt a feje fölött: „Ez a zsidók királya.” (STL)

Lukács 23:42

A Textus Receptus szerint a tolvaj “Úrnak” ismeri el Jézust.

És monda Jézusnak! Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor menéndesz a te országodba! (KGRE)

Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! (RÚF)

János 1:18

A Textus Receptus az “egyszülött Fiúról” beszél, nem pedig az “egyszülött Istenről”.

Az Istent soka senkinem látta, hanem amaz egyetlenegy született Fiú, ki az Atyának kebelében vagyon, az beszélte meg nékünk. (KGRE)

Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. (RÚF)

János 3:13

A Textus Receptus szerint az Emberfia “a mennyben” van, még amikor a földön is volt. Ez Krisztus isteni mindenütt jelenlétének bizonyítéka.

Mert senki nem ment fel mennybe hanem az, a ki leszállott mennyből, tudniillik az embernek Fija, ki a mennyben vagyon. (KGRE)

Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. (RÚF)

János 5:3,4

A Textus Receptus az angyali csodára és annak módjára utal, ami megmagyarázza, hogy a fogyatékosok miért vártak arra, hogy bejussanak a medencébe.

Ezekben fekszik vala betegeknek, vakoknak, sántáknak, megszáradott embereknek nagy sokaságok, kik várják vala a víznek megmozdulását; Mert az Istennek Angyala bizonyos időben leszáll vala a halastóba, és megháborítja a vizet: annakokáért valaki először a vízbe szállhatott annak megháboríttatása után, meggyógyúl vala, akárminémű betegsége volna. (KGRE)

A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. (RÚF)

Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. (KNB)

A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. (STL)

János 6:47

A Textus Receptusban Jézus azt mondja, hogy aki “én bennem” hisz, annak örök élete van.

Bizony bizony mondom néktek: A ki én bennem hiszen, örök élete vagyon annak. (KGRE)

Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van. (RÚF)

János 7:8

A Textus Receptusban Jézus azt mondja, hogy “még” nem megy fel a lakomára, mert végül is fel fog menni. (Annakidején a jezsuiták erre az igére hivatkozva igazolták hazugságaikat és alkottak új morálteológiát. Jézust hazuggá tehették, hiszen a Nestle-Aland/katolikus fordítások szerint (KNB, SZIT, stb..) hazug is – a szerk.)

Ti menjetek fel a Innepre, én még nem megyek fel az Innepre: mert amaz én időm még nem tölt el. (KGRE)

Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. (RÚF)

Ti csak menjetek fel az ünnepre, én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. (KNB)

Menjetek hát föl az ünnepre, én azonban nem megyek föl erre az ünnepre, mert még nem telt be az időm.” (SZIT)

János 7:53-8:11

A Textus Receptus tartalmaz egy epizódot, amely Krisztus nagy irgalmasságát mutatja be egy házasságtörő asszony iránt. (További olvasmány erről: http://textualcriticism.scienceontheweb.net/)

(Megjegyzés: A általam ellenőrzött magyar Bibliák ezt tartalmazzák – a szerk.)

János 16:16

A Textus Receptus tartalmazza: “mert én az Atyához megyek”.

Egy kevés ideig nem láttok engemet; és ismét egy kevés idő mulva megláttok engemet; mert én az Atyához megyek. (KGRE)

Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. (RÚF)

ApCsel 2:30

A Textus Receptus tartalmazza hogy: “…támasztaná a Krisztust test szerint, kit helyheztetne az őszékiben.”, a Zsoltárok 132:17-re való utalásként.

Mivelhogy azért Próféta volna, és tudná hogy az Isten néki esküvéssel megesküdt volna, hogy jövendőben az ő ágyékának gyümölcséből támasztaná a Krisztust test szerint, kit helyheztetne az őszékiben. (KGRE)

De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, (RÚF)

ApCsel 8:37

A Textus Receptus ezt tartalmazza: “Filep pedig monda: Ha teljes szivből hissz, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem a Jézus Krisztust Isten Fijának lenni”. Ez a vers a hívő keresztség tanítását támasztja alá. (Megjegyzés: Nem támasztja alá, a modern magyar protestáns RÚF, stb. fordításokból például ki sem hagyták; A KNB, SZIT, STL,BD stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Filep pedig monda: Ha teljes szivből hissz, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem a Jézus Krisztust Isten Fijának lenni. (KGRE)

Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. (RÚF)

ApCsel 10:30

A Textus Receptus Kornéliusz böjtölésére tartalmaz egy utalást.

Akkor Kornélius monda: Negyednappal az előtt mind ez óráig éhen voltam, és kilencz órakor az én házamban imádkozom vala, és ímé egy megálla én előttem fényes ruhában. (KGRE)

Kornéliusz így felelt: Három nappal ezelőtt körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, (RÚF)

ApCsel 15:34

A Textus Receptus ezt tartalmazza: “Annak ellenére, hogy Silasnak tetszett, hogy még mindig ott maradjon”. Szilász saját elhatározásából döntött úgy, hogy Antiókhiában marad, és nem csak mert Pálnak szüksége volt rá. (Megjegyzés: KNB, SZIT, STL, BD stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

De Silásnak tetszék ott maradni. (KGRE)

De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. (RÚF)

ApCsel 23:9

A Textus Receptus tartalmazza: “ne tusakodjunk Isten ellen”.

Támada azért nagy kiáltás. És mikor felkeltek volna az Írástudók a Farizeusok pártjokról, tusakodnak vala mondván: Semmi gonoszságot nem találtunk ez emberben, hogyha a lélek szólott néki vagy Angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. (KGRE)

Nagy kiáltozás támadt, a farizeuspárti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha valóban Lélek szólt hozzá vagy angyal? (RÚF)

ApCsel 24:6-8

A Textus Receptus tartalmazza: “… meg is akartunk a mi törvényünk szerint ítélni. De Lisiás Hadnagy eljövén nagy erővel kivevé őtet a mi kezünkből. És parancsolá, hogy az ő vádolói te hozzád jőnének.” (Megj.: KNB, STL változatokban hiányzik, BD fordításban zárójelben szerepel az adott rész – a szerk.)

Ki a templomot is akarta megfertéztetni: Kit megfogván meg is akartunk a mi törvényünk szerint ítélni. De Lisiás Hadnagy eljövén nagy erővel kivevé őtet a mi kezünkből. És parancsolá, hogy az ő vádolói te hozzád jőnének: kitől te magad, ha megkérdezed, mind ezeket megértheted, a mellyekben mi őtet vádoljuk. (KGRE)

A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Lisziász ezredes azonban odajött, erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. (RÚF)

Sőt a templomot is meg akarta szentségteleníteni, ezért elfogtuk. Ha törvényt ülsz, magad is megtudhatod tőle mindazt, amivel mi vádoljuk őt. (KNB)

ApCsel 28:29

A Textus Receptus ezt írja: “És amikor ezeket a szavakat mondta, a zsidók elmentek, és nagy vitatkozásba kezdtek egymás között”. (Megjegyzés: KNB, SZIT, STL stb. fordításokban ez a vers nem található – a szerk.)

Mikor azért ezeket mondotta vona, kimenének a Zsidók, magok között sokat vetekedvén. (KGRE)

Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. (RÚF)

Róma 1:16

A Textus Receptus szerint az evangélium “Krisztusról” szól.

Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangyéliomát: Mert Istennek hatalma minden hívőnek idvességére, Zsidónak először, azután a Görögnek is. (KGRE)

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. (RÚF)

Róma 6:11

A Textus Receptus Jézus Krisztust “Úrként” említi.

Ezenképen gondoljátok, hogy ti is megholtatok a bűnnek, éltek pedig az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. (KGRE)

Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (RÚF)

Róma 8:1

A Textus Receptus tartalmazza: “kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.”.

Semmi kárhozttások nincsen azért immár azoknak, kik a Jézus Krisztusban vagynak: kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (KGRE)

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, (RÚF)

Róma 9:32

A Textus Receptus tartalmazza: “a törvénynek” szót is.

Miért? Azért, mert az igazságot nem a hitből, hanem a törvénynek cselekedetiből keresték: mert megbotránkoztak a botránkozásnak kövébe. (KGRE)

Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mintegy cselekedetekből törekedtek rá: beleütköztek a megütközés kövébe, (RÚF)

Róma 10:15

A Textus Receptus tartalmazza: “akik a békesség evangéliumát hirdetik”.

Mimódon prédikálnak pedig, ha nem küldetnek; miképen meg vagyon írva: Melly szépek a békesség hirdetőknek lábaik, és a kik jókat hirdetnek? (KGRE)

És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (RÚF)

Róma 11:6

A Textus Receptus tartalmazza: “ha pedig a cselekedetekből, tehát nem kegyelemből: mert úgy a cselekedet nem volna cselekedet”.

Hogyha kegyelméből vagyon, tehát nem cselekedetekből: mert úgy a kegyelem nem volna kegyelem; hogy ha pedig a cselekedetekből, tehát nem kegyelemből: mert úgy a cselekedet nem volna cselekedet. (KGRE)

ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. (RÚF)

De ha kegyelemből, akkor már nem tettek fejében; különben a kegyelem már nem volna kegyelem. (KNB)

S ha kegyelem alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem. (SZIT)

Róma 13:9

A Textus Receptus tartalmazza: “Hamis tanúságot ne szólj“.

Mert e parancsolatok: Ne paráználkodjál; Ne ölj; Ne orozz; Hamis tanúságot ne szólj; Ne kivánjad; és ha több más parancsolat vagyon, e beszédben foglaltatik bé summa szerint, tudniillik : Szeressed felebarátodat mint te magadat. (KGRE)

Mert ez a parancsolat: „ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét”, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (RÚF)

Róma 14:10

A Textus Receptusban “Krisztus” ítélőszéke elé fogunk állni.

Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért állitod semminek a te atyádfiát: mert mindnyájan előállottunk a Krisztus itélőszéki eleibe (KGRE)

Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. (RÚF)

Róma 15:29

A Textus Receptus szerint az áldás Krisztus “evangéliumának” köszönhető.

Tudom pedig pedig, hogy mikor ti hozzátok megyek, a Krisztus Evangyéliomának teljes áldásával megyek. (KGRE)

Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével megyek majd. (RÚF)

Róma 16:24

A Textus Receptusban az áldás így szerepel: “A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen!”.

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen! (KGRE)

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! (RÚF)

1 Korinthus 7:5

A Textus Receptus tartalmaz egy böjtre vonatkozó utalást.

Ne csaljátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból ideig, hogy foglalatosok lehessetek a böjtölésben, és az imádkozásban ismét egymáshoz térjetek, hogy a Sátán meg ne kisértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. (KGRE)

Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. (RÚF)

1 Korinthus 11:24

A Textus Receptus azt írja, hogy Krisztus teste “megtört” érettünk, nem pedig egyszerűen “odaadatott”, mint a katolikus tanításban.

És hálákat adván megszegte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek; ez az én testem, melly ti érettetek megtöretik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (KGRE)

és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (RÚF)

hálát adott, megtörte, és így szólt: »Ez az én testem, amely értetek van. Ezt tegyétek az én emlékezetemre! (KNB)

hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” (SZIT)

és hálát adott, megtörte, és ezt mondta: „Ez az én testem értetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (STL)

hálát adott, megtörte és így szólt: „(Vegyétek és egyétek), ez az én testem, melyet értetek (adok). Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” (BD)

1 Korinthus 11:29

A Textus Receptus azt írja, hogy aki “méltatlanul” eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának.

Mert a ki eszik és iszik méltatlanul, ítéletet eszik és iszik magának, hogy meg nem becsüli az Úrnak testét. (KGRE)

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. (RÚF)

mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. (Károli 2011)

mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza. (KNB)

mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza. (SZIT)

Gal 3:1.

A Textus Receptus szerint a megbabonázás hatása az, “hogy ne engednétek az igazságnak”.

Oh balgatak Galatziabeliek, kicsoda igézet meg titeket, hogy ne engednétek az igazságnak; kiknek szemeik előtt a Jézus Krisztus először úgy íratott volt meg, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (KGRE)

Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Károli 1908)

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? (RÚF)

Ó, balgatag galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg? (Károli 2011)

Gal 3:17

A Textus Receptus azt írja, hogy a szövetség “a Krisztusra nézve” van megerősítve.

Ezt mondom pedig, hogy a kötést, mellyet Isten először megerősitett a Krisztusra nézve, a törvény, melly négyszázharmincz esztendővel kezdetett azután, nem tészi erőtelenné, hogy az igéretet eltörlené. (KGRE)

Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. (RÚF)

Galata 4:7

A Textus Receptus azt írja, hogy “Krisztus által” Isten örököseivé lettünk.

Azért többé nem vagy szolga, hanem fiú; hogyha fiú, tehát Istennek örököse is vagy a Krisztus által. (KGRE)

Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. (RÚF)

Galata 5:19

A Textus Receptus a “házasságtörést” a test cselekedetei közé sorolja.

A testnek pedig cselekedetei nyilván vagynak, mellyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. (KGRE)

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, (RÚF)

A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, (KNB)

Galata 6:15

A Textus Receptus azt tanítja, hogy a körülmetélkedés nem jelent előnyt, mert “Krisztus Jézusban” vagyunk.

Mert a Krisztus Jézusban a körűlmetélkedés is semmit nem használ, sem a körűlmetélkedetlenség, hanem az új teremtés. (KGRE)

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. (RÚF)

Mert sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. (KNB)

Galata 6:17

A Textus Receptusban Jézust “Úrnak” nevezik.

Ennekutánna senki nékem bántásomra ne legyen: mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. (KGRE)

Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordozom a testemen! (RÚF)

Efézus 3:9

A Textus Receptus tartalmaz egy utalást Jézus Krisztusnak a teremtésben betöltött szerepére.

És hogy megnyilatkoztassam mindeneknek, micsoda legyen a titoknak sáfárlása, melly elrejtetett vala sok időktől fogva az Istenben, ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. (KGRE)

és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; (RÚF)

Efézus 3:14

A Textus Receptus az Atyára úgy hivatkozik, mint “a mi Urunk Jézus Krisztus Attyára”.

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus Attya előtt. (KGRE)

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, (RÚF)

Efézus 5:9

A Textus Receptus “a Lélek gyümölcsét” mondja, nem pedig “a világosság gyümölcsét”.

(Mert a Léleknek gyümölcse minden jóságban, igaz cselekedetben, és igazmondásban vagyon.) (KGRE)

A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (RÚF)

Efézus 5:30

A Textus Receptus azt írja, hogy “az ő testéből és az ő csontjaiból valók vagyunk”.

Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csonjaiból valók. (KGRE)

minthogy tagjai vagyunk az ő testének. (RÚF)

Filippi 3:3

A Textus Receptus azt írja, hogy “lélekben szolgálunk az Istennek”, nem pedig “Isten Lelke szerint szolgálunk”.

Mert mi vagyunk a körülmetéltettek, kik lélekben szolgálunk az Istennek, és dicsekedünk a Krisztus Jézusban, s nem bizunk a testben. (KGRE)

Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. (RÚF)

Mert a körülmetéltek mi vagyunk, akik Isten Lelke által szolgálunk, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, s bizalmunkat nem a testbe helyezzük. (KNB)

Filippi 3:16

A Textus Receptus tartalmazza: “és egy értelemben lészünk”.

Mindazáltal a mire jutottunk, abban egy ragula szerint járjunk, és egy értelemben lészünk. (KGRE)

de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. (RÚF)

Filippi 4:13

A Textus Receptusban Pál azt mondja, hogy “Krisztus által” mindent megtehet.

Mindent cselekedhettem a Krisztus által, ki engemet megerősít. (KGRE)

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (RÚF)

Kolossé 1:2

A Textus Receptusban “és az Úr Jézus Krisztustól” is szerepel a kolosséiakhoz kegyelmet és békességet kívánó textusában.

Azoknak a ki vagynak Kolosséban, a Krisztusban szent és hiv Atyafiaknak: Kegyelem és békesség az Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (KGRE)

a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. (RÚF)

Kolossé 1:14

A Textus Receptus szerint “az ő vére által” van megváltásunk.

Kiben vagyon váltságunk az ő vére által, azaz, bűneinknek bocsánatjok. (KGRE)

akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. (RÚF)

Kolossé 2:11

A Textus Receptus a “test bűneire” utal. A körülmetélést a megszentelődéshez hasonlítja. Ahogyan a körülmetélésnél eltávolítják az előbőrt, miközben a tag megmarad, úgy a megszentelődés is a “bűnöket”, bár a hús (test) megmarad, hiszen nem test szerint járunk.

Kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körűlmetéléssel mikor a testnek bűneinek állatját levetkezteték a Krisztusnak körűlmetélése által. (KGRE)

Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. (RÚF)

Kolossé 2:18

A Textus Receptus figyelmeztetést tartalmaz arra nézve, hogy ne avatkozzunk olyan dolgokba, amelyeket “nem láttunk”, nem pedig olyanba amit “láttunk”. A Textus Receptus figyelmeztetése az okkultizmus ellen szól.

Senki ti tőletek a pálmát el ne csalja a tettetes alázatosság által, és Angyaloknak tiszteletek által, ő, magát ollyakba avatván, a mellyeket nem látott, és felfuvalkodván vakmerőképen az ő testének értelmével. (KGRE)

Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, (RÚF)

Kolossé 3:6

A Textus Receptusban szerepel: “az engedetlen fiakra”. Az NA27 szögletes zárójelbe teszi ezeket a szavakat, ami miatt az NIV és az ESV kihagyja őket, míg a NASB 1995 és a HCSB tartalmazza azokat.

Melly dolgokért jő az Istennek haragja az engedetlen fiakra. (KGRE)

mert ezek miatt haragszik Isten. (RÚF)

1 Thesszalonika 1:1

A Textus Receptus tartalmazza: ” a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól”.

Pál És Silvánus és Timótheus a Thessalónikabeliek Gyülekezeteknek, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem néktek és békesség az Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (KGRE)

Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. (RÚF)

2 Thesszalonika 1:8

A Textus Receptus tartalmazza: “Krisztus”.

Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, kik az Istent nem esmérik, és nem engednek, a mi Urunk Jézus Krisztus Evangyéliomának. (KGRE)

tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. (RÚF)

tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, s nem engedelmeskednek Urunk, Jézus evangéliumának. (KNB)

2 Thesszalonika 1:12

A Textus Receptus tartalmazza: “Krisztus”. (Megjegyzés: A általam ellenőrzött magyar Bibliák ezt tartalmazzák – a szerk.)

Hogy dicsőíttessék a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. (KGRE)

hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. (RÚF)

2 Thesszalonika 2:13

A Textus Receptus azt írja: “kezdettől fogva (απ αρχης)”, nem azt hogy “elsőszülöttek (απαρχην)”. (Megjegyzés: Csak a BD fordításban találtam eltérőt, lásd lent)

Mi pedig tartozunk hálákat adni mindenkor ti érettetek az Istennek, Atyámfiai, kik az Úrnak szerelmében vagytok, hogy választott titeket Isten öröktől fogva az idvességre a Szent Léleknek szentelésében, és az igazságnak hitében. (KGRE)

Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. (RÚF)

Mi mindenkor hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, kedveltjei az Úrnak, mert Isten zsengéül választott ki titeket, hogy a Lélek megszentelése és az igazság hite által üdvözüljetek. (KNB)

1 Timóteus 1:17

A Textus Receptus úgy utal Istenre, mint egyedül “bölcs” Istenre.

Az örökkévaló Királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, tisztesség legyen és dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. (KGRE)

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (RÚF)

1 Timóteus 2:7

A Textus Receptusban Pál az igazságot “Krisztus által” szólja.

Kinek én rendeltettem, hogy lennék kiáltója és Apostola (igazságot szólok a Krisztus által, nem hazudok) Pogányoknak Doktorok, hitben és igazságban. (KGRE)

Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. (RÚF)

1 Timóteus 3:16

A Textus Receptus úgy írja le Jézust, mint “Isten” testben való megjelenését.

És minden versengés nélkűl a mi hitünknek nagy titka ez: Az Isten megjelent a testben, megigazittatott lélekben, megláttatott az Angyaloktól, prédikáltatott a Pogányoknak, hittek ő benne e világon, felvitetett a dicsőségbe. (KGRE)

Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. (RÚF)

1 Timóteus 4:10

A Textus Receptusban Pál azt mondja, hogy “szidalmakkal illettetünk”, nem pedig azt hogy “küzdünk”.

Mert azért fáradunk is, és szidalmakkal illettetünk, mivelhogy bizunk az élő Istenben, ki minden embereknek megtartójok, miindenek felett pedig a híveknek. (KGRE)

hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. (RÚF)

1 Timóteus 4:12

A Textus Receptusban Timóteusnak azt mondja, hogy “a lélekben” is példát kell mutatnia.

Senki a te ifjúságodat meg ne útálja, hanem a híveknek légy példa a beszédben, a nyájaskodásban, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. (KGRE)

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. (RÚF)

1 Timóteus 5:16

A Textus Receptus szerint ha valaki hívő “férjfiú vagy asszony”, akkor segítenie kell az özvegyeket, és nem csak annak aki “asszony”.

Hogyha valamelly keresztyén férjfiúnak vagy asszonynak vagynak özvegyei, azokat azok táplálják, és ne terheltessék meg a Gyülekezet, hogy azoknak a kik valóban özvegyek, legyen tápláltatások. (KGRE)

Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. (RÚF)

1Timóteus 6:5

A Textus Receptusban szerepel: “azoktól a kik illyenek, eltávozzál”, ami az elkülönülésre való felszólítás.

Megveszett elméjű embereknek hijábavaló harsolódások, és kik az igazságtól megfosztattak, kik azt állitják, hogy az isteni szolgálat külső kereskedés; azoktól a kik illyenek, eltávozzál. (KGRE)

Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. (RÚF)

1 Timóteus 6:7

A Textus Receptus azt írja, hogy “kétség nélkűl” semmit sem vihetünk ki ebből a világból.

Mert semmit nem hoztunk e világra, kétség nélkűl semmit ki sem vihetünk. (KGRE)

mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. (RÚF)

2 Timóteus 1:11

A Textus Receptus szerint Pál “a pogányok tanítójává” lett kinevezve.

Mellynek én lettem Prédikátora és Apostola, és a Pogányoknak Doktorok. (KGRE)

Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. (Károli 1908)

Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. (RÚF)

2 Timóteus 4:1

A Textus Receptus szerint Jézus Krisztus “az ő eljövetelekor” megítéli az élőket és a holtakat.

Kérlek azért én az Isten előtt, és az Úr Jézus Krisztus előtt, ki megítéli az élőket és a holtakat amaz ő eljövetelekor, és az ő országában. (KGRE)

Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: (RÚF)

2 Timóteus 4:22

A Textus Receptus azt írja, hogy az “Úr Jézus Krisztus” Timóteus lelkével lesz.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a te lelkeddel: Kegyelem legyen ti veletek. Ámen! ///Timótheushoz, ki az Efézusbeli Gyülekezetnek rendeltetett első Püspökje volt, e II. Levél íratott Rómából, mikor Pál másodszor állattatnék Néró Császár eleibe./// (KGRE)

Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek! (RÚF)

Zsidók 1:3

A Textus Receptus azt tanítja, hogy Jézus “ő maga által” tisztított meg bűneinkből.

Ki mivelhogy a dicsőségnek fényessége és annak személyének kimetszett bélyege, és mindeneket táplál amaz ő hatalmas beszédével; a mi bűneinkből ő maga által megtisztítván, ama magasságos méltóságnak jobbjára ült. (KGRE)

Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (RÚF)

Zsidók 2:7

A Textus Receptus tartalmazza: “és a te kezeidnek mívein úrrá tetted őtet”.

Kevéssé tetted alábbvalóvá őtet az Angyaloknál: dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őtet, és a te kezeidnek mívein úrrá tetted őtet. (KGRE)

Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, (RÚF)

Zsidók 3:6

A Textus Receptus tartalmazza: “szilárd mindvégig”. (Megjegyzés: Az általam ellenőrzött magyar Bibliák ezt tartalmazzák – a szerk.)

De a Krisztus mint Fiú előljáró az ő házában, kinek háza mi vagyunk, ha ama bizodalmat, és a mi dicsekedésünknek reménységét mind végig erősen megtartjuk. (KGRE)

Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. (RÚF)

Zsidók 7:21

A Textus Receptus tartalmazza: “Melkisédeknek rendi szerint”.

Mert amazok esküvés nélkül lettel Papokká: ez pedig esküvéssel, az által, a ki néki azt mondá: Megesküdt az Úr, és meg nem bánja: Te vagy örökkévaló Pap Melkisédeknek rendi szerint. (KGRE)

De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint: (RÚF)

ez pedig annak esküje által, aki így szólt hozzá:–, Megesküdött az Úr és nem bánta meg: Te pap vagy mindörökké (KNB)

Amazok eskü nélkül lettek pappá, ő azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké. (SZIT)

Zsidók 10:30

A Textus Receptus tartalmazza: “ezt mondja az Úr”.

Mert tudjuk azt, a ki ezt mondotta: Én dolgom a bosszúállás, én megfizetem, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli, úgymond az ő népét. (KGRE)

Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.”(RÚF)

Zsidók 10:34

A Textus Receptus szerint a jószágunk a “mennyekben” van.

Mert az én fogságimon is én velem egyetembe bánkódtatok, és a ti jószágtoknak zsákmányoltatását nagy örömmel vettétek; mivelhogy tudnátok magatokban, hogy néktek drágább és maradandóbb jószágtok vagyon mennyekben. (KGRE)

A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. (RÚF)

Jakab 2:20

A Textus Receptus szerint a hit cselekedetek nélkül “megholt”, nem pedig “meddő”.

Akarod-é pedig te hijábavaló ember tudni, hogy a cselekedetetek nélkűl való hit megholt? (KGRE)

Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? (RÚF)

Jakab 4:4

A Textus Receptus azt írja: “Parázna.. és parázna..”, és nem csak egyszerűen “parázna”.

Parázna férjfiak és parázna asszonyok, avagy nem tudjátok-é, hogy e világnak barátsága gyűlölséges Isten előtt? Valaki azért akar e világnak barátja lenni, az Istennnek ellenségévé lészen. (KGRE)

Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. (RÚF)

1 Péter 1:22

A Textus Receptus azt írja, hogy Péter hallgatósága megtisztította lelkét az igazságnak való engedelmességben “a Lélek által”.

A ti lelkeiteket megtisztitván, és Szent Lélek által engedvén az igazságnak, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretettel, tiszta szívből egymást igen szeressétek. (KGRE)

Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; (RÚF)

Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást (KNB)

1 Péter 2:2

A Textus Receptus szerint Pál azt mondja, hogy kívánjátok az ige őszinte tejét, hogy “ennek általa nevekedjetek”, nem pedig “növekedjetek az üdvösségre”. A Textus Receptus olvasata nem utal a cselekedeteken alapuló üdvösségre.

Mint most született gyermek, az Isten beszédének ama tiszta tejét kivánjátok, hogy ennek általa nevekedjetek. (KGRE)

mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre (RÚF)

1 Péter 4:1

A Textus Receptus szerint Krisztus “érettünk” szenvedett. (Megj.: A második kijelölés sokkal súlyosabb csúsztatás. A Textus Receptus Krisztusra vonatkozik, a NA változat pedig általánosan beszél – a szerk.)

Mivelhogy annakokáért a Krisztus mi érettünk szenvedett a testben, ti is ugyanezen gondolattal fegyverkeztessetek fel; tudniillik hogy a ki szenvedett a testben, megszűnt a bűntől. (KGRE)

Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől (RÚF)

1 Péter 4:14

A Textus Receptus tartalmazza: “ki azokra nézve káromoltatik, ti reátok nézve pedig dicsőíttetik.”.

Ha szidalommal illetnek titeket a Krisztus nevéért: boldogok vagytok: mert mind a dicsőségnek, mind az Istennek Lelke ti rajtatok megnyugoszik, ki azokra nézve káromoltatik, ti reátok nézve pedig dicsőíttetik. (KGRE)

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok. (RÚF)

1 Péter 5:11

A Textus Receptus tartalmazza: “dicsőség”. (Megjegyzés: Az általam ellenőrzött magyar Bibliák ezt tartalmazzák – a szerk.)

Néki legyen dicsőség és birodalom, örökkön örökké, Ámen. (KGRE)

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (RÚF)

Neki legyen (dicsőség és) hatalom mindörökkön-örökké. Amen. (BD)

1 Péter 5:14

A Textus Receptus tartalmazza a “Jézus” kifejezést a Krisztus címmel kapcsolatban.

Köszöntsétek egymást szeretetből való csókolással. Békesség ti néktek mindnyájan, kik a Krisztus Jézusban vagytok, Ámen. (KGRE)

Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok. (RÚF)

2 Péter 1:21

A Textus Receptus szerint Istennek “szent” emberei aképpen beszéltek, ahogyan a Szentlélek írányította őket.

Mert nem ember akaratjából származott régen a Prófétáknak prófétálások, hanem a Szent Lélektől indíttatván szóltak az Istennek szent emberei. (KGRE)

mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek. (RÚF)

2 Péter 2:17

A Textus Receptus azt írja, hogy a sötétség homálya “örökre” fenn van tartva.

Ezek víz nélkül való kútfők, fellegek, mellyek a széltől hányattatnak, kiknek a setétség homályossága örökké tartatik. (KGRE)

Ezek víztelen források, forgószéltől sodort ködfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. (RÚF)

2 Péter 3:2

A Textus Receptusban a levél szerzője azt mondja, hogy “a mi (ημων), mint apostolok beszédei”, és nem “a ti (υμων) apostolaitoknak parancsolatai”. A különbség mindössze egy görög betű. A Textus Receptus olvasata a levél apostoli szerzőségét támasztja alá, ami a liberális tudósok között vitatott dolog Péter második levelével kapcsolatban.

Hogy megemlékezzetek a szent Prófétáktól megmondatott beszédekről és a mi tudományunkról kik az Úrnak és Megtartónak Apostolai vagyunk. (KGRE)

hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. (RÚF)

1János 2:7

A Textus Receptus szerint a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok “eleitől fogva”.

Atyámfiai, új tudományt nem irok néktek, hanem régi tudományt, mellyel eleitől fogva tudtatok: E régi tudomány az a beszéd, mellyet hallottatok eleitől fogva. (KGRE)

Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. (RÚF)

1János 2:20

A Textus Receptus azt írja, hogy “mindeneket tudtok”, nem pedig azt, hogy “tudjátok is mindnyájan”.

De ti megkenettettetek ama Szenttől, és mindeneket tudtok. (KGRE)

Titeket azonban az kent föl, aki Szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. (RÚF)

1 János 3:5

A Textus Receptus szerint azért jelent meg, hogy “a mi” bűneinket elvegye.

És tudjátok, hogy ő megjelent e végre, hogy a mi bűneinket elvenné, és hogy ő benne nincsen bűn. (KGRE)

Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. (RÚF)

1 János 4:3

A Textus Receptus szerint az a lélek, amelyik nem vallja, hogy Jézus Krisztus “testben eljött”, nem Istentől való. A keresztyén hit ugyanis abban a történelmi valóságban gyökerezik, hogy Jézus Krisztus egy valóságos személy.

De valamelly lélek nem vallja, hogy a Jézus Krisztus a testben eljött, Istentől nincsen: hanem ez az Antikrisztusnak ama lelke, kiről hallottátok hogy eljő, és hogy immár mostan e világon vagyon. (KGRE)

Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. (RÚF)

1János 5:7

A Textus Receptus a trinitárius olvasatot tartalmazza: “Mert hárman vagynak, a kik bizonyságot tésznek a mennyben: Az Atya, az Ige, és a Szent Lélek, és ez három egy”. Ezt a verset Comma Johanneumnak is nevezik. (További olvasmányokért látogasson el a következő oldalra: Comma Johanneum – 1János 5:7)

Mert hárman vagynak, a kik bizonyságot tésznek a mennyben: Az Atya, az Ige, és a Szent Lélek, és ez három egy. (KGRE)

Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: (RÚF)

1János 5:13

A Textus Receptus ezt tartalmazza: “és hogy hidjetek az Isten Fijának nevében”.

Ezeket írtam néktek, kik hisztek az Isten fijának nevében; hogy tudjátok hogy néktek örök életetek vagyon, és hogy hidjetek az Isten Fijának nevében. (KGRE)

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (RÚF)

Júdás 25.

A Textus Receptus úgy utal Istenre, mint az egyedül “bölcs” Istenre.

Az egyedűl bölcs Istennek, a mi Megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mind örökké, Ámen! (KGRE)

az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. (RÚF)

Jelenések 1:8

A Textus Receptus tartalmazza: “a kezdet és végezet“.

Én vagyok az Alfa és az Omega, azaz kezdet és végezet, ezt mondja az Úr, a ki vagyon, a ki vala, és a ki eljövendő, a Mindenható. (KGRE)

Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. (RÚF)

Jelenések 1:11

A Textus Receptus tartalmazza: ” Én vagyok az Alfa és az Omega, amaz Első és Utolsó”.

Melly ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, amaz Első és Utolsó, és a mit látsz írd meg könyvben: és küld el a hét Gyülekezeteknek, mellyek vagynak Ázsiában, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában. (KGRE)

amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. (RÚF)

Jelenések 5:14

A Textus Receptus tartalmazza: “az örökkön örökké élőt”.

A négy lelkes állatok pedig ezt mondják vala, Ámen! és a huszonnégy Vének arczal lebonrulának, és imádák az örökkön örökké élőt. (KGRE)

A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt. (RÚF)

Jelenések 6:17

A Textus Receptus azt írja, hogy eljött “az ő” haragjának ama nagy napja, ami Isten haragjára utal. A Nestle-Aland szerint ez “az ő haragjuk”, aminek nincs értelme.

Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki maradhat meg ő előtte. (KGRE)

mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és akkor ki állhat meg? (RÚF)

Jelenések 11:15

A Textus Receptus “országokról” beszél, aminek azért van értelme, mert most is sok királyság létezik a világban.

És e hetedik Angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek mennyben, mellyek ezt mondják vala: E világnak országai lettek a mi Urunkéi, és az ő Krisztuséi, ki mint örökkön örökké uralkodik. (KGRE)

A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. (RÚF)

A hetedik angyal megfújta a harsonát, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: »A mi Urunké és az ő Krisztusáé lett ennek a világnak az uralma, és uralkodni fog örökkön-örökké! (KNB)

A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben: „Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké! (SZIT)

Megfújta a harsonát a hetedik angyal. A mennyben erős hangok hallatszottak: „Urunké és Fölkentjéé az uralom a világ fölött, és uralkodni fog örökkön-örökké!” (STL)

A hetedik angyal is megfújta harsonáját. Erre nagy üdvrivalgás hangzott föl az égben: „Urunké és Fölkentjéé a világ uralma: ő uralkodik örökkön-örökké. (Amen.)” (BD)

Jelenések 14:5

A Textus Receptus szerint a megváltottak az “Istennnek széke előtt” fognak megítéltetni.

És kiknek szájokban nem találtatott álnokság: mert az Istennek széke előtt ártatlanok. (KGRE)

és szájukban nem találtatott hazugság: ők feddhetetlenek. (RÚF)

Jelenések 16:17

A Textus Receptus “a mennyei templom” helyéről ír.

A hetedik Angyal is kiönté az ő poharát a levegőégre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, melly ezt mondja vala: Meglett! (KGRE)

A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trón felől: Megtörtént. (RÚF)

Jelenések 20:9

A Textus Receptus szerint tűz száll alá az “Istentől mennyből”.

És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szenteknek táborokat és a szerelmetes várost; de Istentől mennyből tűz szálla alá, melly megemészté azokat. (KGRE)

És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. (RÚF)

Jelenések 20:12

A Textus Receptus szerint a halottak “Isten” előtt fognak megállani.

És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt, és a könyvek megnyittatának; és más könyv is nyittaték meg, melly az életnek könyve: és megítéltetének a halottak azokból, mellyek a könyvekbe írattattak vala, az ő cselekedeteik szerint. (KGRE)

És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. (RÚF)

Jelenések 21:24

A Textus Receptus azt írja, hogy a “megtartattak” népe a világosságban fog járni.

És a Pogányok közzűl a kik megtartattak, járnak annak világánál: és a földnek királyai az ő dicsőségeket és tisztességeket abba viszik. (KGRE)

a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. (RÚF)

Jelenések 22:19

A Textus Receptus szerint ez az “az életnek könyve”, nem pedig “az élet fája”.

És ha valaki elvejénd e könyv prófétálásának beszéditől, az Isten annak részét eltörli az életnek könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mellyek e könyvben megirattattak. (KGRE)

ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. (RÚF)

Forrás

Igevers válogatás a Textus Receptus Bibles oldal alapján, kiegészítve magyar Bibliafordításokkal.

*Egy revideálás előtti Textus Receptus Károli Biblia letölthető PDF-formátumban itt található: Károli Szent Biblia, Kőszeg, 1840.