Helyes a viszonyod Istennel? | Richard Bennett

2021.08.27. Off By neilnejmed

Richard M. (“Peter”) Bennett

egykori katolikus pap

(Írország, 1938 – 2019)

Founder of the ministry the Berean Beacon

Helyes A Viszonyod Istennel?

Melyik hívő katolikus ne szeretne helyes viszonyban lenni Istennel? Ha katolikus vagy, ebben a pillanatban minden kétséget kizáróan elmondhatod, hogy helyes a kapcsolatod Istennel?

Talán most arra gondolsz, hogy „Nos, követem az egyház tanításait arról, hogyan kell helyes kapcsolatban lenni Istennel.”

Egyetértesz abban, hogy ezeknek a tanításoknak meg kellene egyezniük Isten kijelentésével, a Bibliával? Talán a válaszod az, hogy „Nem” vagy „Ebben nem vagyok biztos”. Nem akarod a lelki békédért most… és örökre megtudni az igazságot?

Bármi is legyen a válaszod, olyan helyzetben lehetsz, mint amilyenben én is voltam mint felszentelt római katolikus pap. Több év írországi és római teológiai tanulmányok, majd ezt követő 22 év papi szolgálat után sem voltam biztos abban, hogy a viszonyom helyes-e Istennel.

Vallásos domonkosrendiként mindig a katolikus egyházba vetett hittel és annak követésével próbáltam helyes viszonyban lenni Istennel. És ugyanezt tanítottam a rámbízottaknak is. De bármennyire is hűséges voltam, bármennyire igyekeztem, soha nem volt abban bizonyosságom, hogy a kapcsolatom helyes Istennel.

Végsősorban rájöttem, hogy Istennel nem csak hogy helyes kapcsolatba lehet kerülni, de Isten ráadásul azt is szeretné, hogy ebben a kapcsolatban biztonságban is legyünk!

Ezért arra kérlek titeket, tegyétek meg, amit én is tettem; hasonlítsátok össze a Katolikus Egyház tanításait a Szent Biblia szavaival ebben a létfontosságú kérdésben.

Íme egy összehasonlítás hat pontban. Minden témakörben bemutatom Isten kijelentését (az Újonnan revideált Károli Bibliából), összevetve a Katolikus Egyház hivatalos tanításával (a katolikus kátéból kiemelve).

Örök sorsod – mennyország vagy pokol – attól függ, hogyan érted meg és hogyan felelsz az igazságra ezekben a dolgokban. Ha tapasztalatlannak érzed magad egy ilyen tanulmányhoz, kérlek meríts erőt a Szentírás ezen szavaiból: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.” (Jak 1:5). Isten akarata az, hogy tudd az igazságot arról, valóban (jól) ismered-e Őt!

I. Az Igazság Alapja

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Egyedül a Biblia a teljes Igazság

az Írást nem lehet semmibe venni” (Jn 10,35)

Szenteld meg őket az igazsággal: A te igéd igazság.” (Jn 17,17)

rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette ami írva van, nem kell bölcselkedni” (1Kor 4,6 ; Károli ford.) (( „rajtunk tanuljátok meg, ami meg van írva: Senki se fuvalkodjék fel” (1Kor 4,6) ÚRK))

Istennek minden beszéde igen tiszta, és pajzsa ő a hozzá folyamodóknak. Ne tégy hozzá beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazuggá ne légy.” (Péld 30,5-6)

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16-17)

az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug” (Róm 3,4)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

Az Igazság a Szentíráson, a hagyományon és a Pápa személyén alapul

A Szenthagyomány és a Szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást.” (80)

“A Szentírás [… és] a Szenthagyomány Isten szavát, melyet Krisztus Urunk és a Szentlélek bízott az apostolokra, sértetlenül származtatja át ezek utódaira, hogy igehirdetésükkel az igazság Lelkének fényénél hűségesen őrizzék, kifejtsék és terjesszék.” (81)

Ennek következtében az [Római Katolikus] Egyház, melyre a kinyilatkoztatás továbbadása és értelmezése bízatott, “a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bizonyosságát nem egyedül a Szentírásból meríti. Ezért mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell elfogadni és tisztelni.” (82)

“A római Pápa, a püspöki kollégium feje hivatalból rendelkezik a tévedhetetlenséggel, amikor mint az összes Krisztus-hívő legfőbb pásztora és tanítója, aki megerősíti testvéreit a hitben, hit vagy erkölcs kérdésében végérvényes tételt hirdet ki. (891)

II. Az Istennel való viszony helyes vizsgálata – Kegyelemből való üdvösség

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Az üdvösség egyedül kegyelemből fakad, hit által

az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3,24)

Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.”(Ef 2,8-9)

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek!” (Róm 5,17)

Nem teszem érvénytelenné az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, akkor Krisztus hiába halt meg.” (Gal 2,21)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

Az üdvösségért a kegyelem a szentségeken keresztül nyújtott segítség

Az Egyház tanítja, hogy az Újszövetség szentségei a hívők számára szükségesek az üdvösséghez. A “szentségi kegyelem” a Szentléleknek Krisztus által ajándékozott kegyelme és minden szentségnek sajátja.” (1129)

Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik.” (1493)

A kegyelem Isten segítsége számunkra, hogy meg tudjunk felelni hivatásunknak és fogadott fiaivá váljunk. Bevezet minket a szentháromságos élet belső világába.„ (2021)

III. Az egyetlen Közbenjáró

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Az üdvösségben egyedül Jézus Krisztus a Közbenjáró

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” (1Tim 2,5)

Jézus Krisztus…Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (Csel 4,10;12)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

Az üdvösségben Mária szintén közbenjáró

Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. (…) Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek.” (969)

IV. A Hit eredete

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Az üdvösség Isten ajándéka, Isten Igéje által

Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Csel 16,31)

Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez” (Ef 2,8)

Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak az igazsága által” (2Péter 1,1)

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

A hit az Anyaszentegyházon keresztül nyerhető el

Elsősorban az Egyház az, mely hisz és hordozza, táplálja, támogatja hitemet.” (168)

Az üdvösség egyedül Istentől jön; mivel azonban a hit életét az Egyház által kapjuk, ő a mi Anyánk” (169)

“Hinni” egyházi cselekedet. Az Egyház hite megelőzi, szüli, fenntartja és táplálja hitünket. Az Egyház minden hívő Anyja. “Már nem lehet Isten Atyja annak, akinek nem Anyja az Egyház.” (181)

V. Ikonok

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Isten gyűlöli a bálványimádást

Ne csinálj magadnak faragott képet vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben vagy lenn a földön vagy a vizekben, a föld alatt van! Ne imádd és ne tiszteld azokat” (2Móz 20,4-5)

Kijelentette nektek szövetségét, parancsot adván nektek a tíz ige teljesítésére, és fölírta azokat két kőtáblára.” Őrizzétek meg tehát jól a lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűz közepéből szólt hozzátok az ÚR a Hóreben. El ne vetemedjetek hát, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, bármiféle bálványalakot férfi vagy nő formájára” (5Móz 13,15-16)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

A Római Katolikus Egyház képeket tisztel

A képek keresztény tisztelete nem áll ellentétben az első parancsolattal, mely megtiltja a bálványok faragását. “A kép előtt nyilvánított tisztelet az eredetinek szól” (2132)

A megtestesült Ige misztériumára támaszkodva 787-ben a hetedik egyetemes zsinat Niceában igazolta a képrombolókkal szemben az ikonok tiszteletét: és nemcsak Krisztusét, hanem Isten Anyjáét, az angyalokét és a szentekét is. Isten Fia a megtestesülésével a képek új “üdvrendjét” indította el.” (2131)

VI. Isten az egyedüli szent és igaz

1. Isten Kijelentése, A Biblia

Isten Szent, és a szentségnek egyetlen forrása

Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsőségével teljes az egész föld!” (Ézs 6,3)

Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent! Mert a pogányok eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert igazságos ítéleteid nyilvánvalóvá lettek.” (Jel 15,4)

Senki sincs olyan szent, mint az ÚR, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.” (1Sám 2,2)

Én vagyok az ÚR, ez a nevem, és dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ézs 42,8)

2. A Katolikus Hívő Hitvallása – A Katolikus Egyház Katekizmusa 2006

Mária szintén Szent és a Szentség forrása

Amikor azt kérjük Máriától, hogy imádkozzon érettünk, elismerjük, hogy szegény bűnösök vagyunk, és az “Irgalmasság Anyjához”, az egészen Szenthez fordulunk.” (2677)

Az Egyháztól kapja meg az életszentség példáját; ennek modelljét és forrását a legszentebb Szűz Máriában ismeri föl” (2030)

A keleti Egyház atyái az Istenanyát “Egészen Szent”-nek (Panhagia) nevezik, s úgy ünneplik és magasztalják, mint “a bűn minden szennyétől mentes Istenszülőt, akit a Szentlélek alkotott és formált új teremtménnyé” (493)

Mi A Különbség?

Elmondhatod-e, hogy valóban ismersz valakit, miközben téves dolgokat hiszel az illetővel kapcsolatban – az élete minden fontos területén? Aligha!

Még lehetetlenebb valóban megismerni Istent, miközben olyan tanításokhoz ragaszkodunk, amelyek ellentmondanak annak, amit Isten jelent ki Önmagáról a Bibliában. Hogyan remélheti bárki, hogy a kapcsolata helyes Istennel, miközben téves dolgokat hisz róla?

Sok egykori katolikus jött rá arra, hogyan kell Isten Igéje szerinti helyes viszonyban lenni Istennel. A Biblia világosan kimondja „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2Kor 5,21)

Jézus Krisztus személye Szent és Igaz, mégis törvényesen felelt az emberiség bűneiért a bűnösök helyett, elhordozva Isten büntetését – a mi bűneinkért.

Isten Jézus Krisztust „bűnössé tette” azzal, hogy bűneinket átruházta rá, és a büntetést is elhordozta ezekért a bűnökért.

Annak, hogy Jézus Krisztus tökéletesen hűséges volt az Atyához minden egyes tettében itt a Földön, az eredménye az – beleértve a kereszten való helyettes áldozatát is – hogy igazsága és jósága mindenki számára elérhetővé vált, aki valóban hisz Isten üdvösségre tett rendelkezésében. Az Istennel való helyes kapcsolat az a kegyelem, amelynek során Jézus Krisztus tökéletes áldozatát a hívő bűnös számára „jóváírják.” „Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből” (Ef 2,8-9)

Jézus Krisztus sírból való feltámadása bebizonyította, hogy elvégezte a küldetését mi üdvösségünk lehetővé tételéért. Egyedül Jézus Krisztusban higyj a bűneid bocsánatáért, és mindörökké biztonságban élhetsz.

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10,13)

Mert hű az, aki ígéretet tett.” (Zsid 10,23)

Ha ragaszkodsz olyan tanításokhoz és hagyományokhoz, amelyek ellentmondanak a Biblia Igazságának, örökös veszélybe sodrod magad. Vagy pedig megteheted azt, amit oly sokan is megtettek előtted: fordulj hittel egyedül Istenhez az üdvösségedért, Krisztus halálának és feltámadásának nevében.

Amint a Szentlélek meggyőz téged, fejezd ki Istennek Krisztus áldozatába vetett szívbéli hitedet. És ahogy megkaptad az örök élet ajándékát, éld életedet Isten „kegyelme dicsőségének magasztalására” (Ef 1,6) mindig hálát adván Neki!

Forrás

Are You Right With God? Tract by Richard Bennett, Berean Beacon, Fordította: Nagy Kornélia

https://bereanbeacon.org/are-you-right-with-god/

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA A Római Katolikus Egyház tanításának összefoglalása.

https://archiv.katolikus.hu/kek/kekind.html