Címke: romanizmus

A predesztináció
és problémái | Dr. Sebestyén Jenő

Dr. Sebestyén Jenő budapesti ref. teol. tanár BUDAPEST, 1922 Kiadja a Magyar Vallásos Traktátus Társaság KAPOSVÁR, 1922 Nyomatott Szabó Lipót könyvnyomdájában A predesztináció és problémái. I. Bevezetés. A Kálvin Szövetség által rendezett konferenciák résztvevőinek már régebben az volt a kívánsága, hogy egy alkalommal a predesztináció tárgyalására is szakítsunk időt magunknak. És bár a predesztinációról tárgyalni…

By neilnejmed 2023.01.28. Off

A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca | Szalay Szilárd

Szalay Szilárd kálvini hitű református lelkipásztor Szalay Szilárd: A kálvinizmus öt pontja A predestináció részletes kifejtése 2006. A kálvinizmus első pontja – Teljes romlottság c. fejezet 3. alfejezete 3. A teljes romlottság tantételével szembeni ellenvetések – részlet, 61. o. E A teljes romlottságot mellőző evangélium kudarca Divatos ma a karizmatikus berkek úgynevezett siker evangéliuma. Lényege…

By neilnejmed 2022.12.30. Off

A szabad akaratról és az ember képességeiről

Tőkés István: A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS MAGYARÁZATA, Kommentár Bullinger Henrik művei alapján, I. Kötet, A Romániai Református Egyház kiadása, Kolozsvár, 1968 IX. FEJEZET A SZABAD AKARATRÓL ÉS AZ EMBER KÉPESSÉGEIRŐL (a hitvallás idetartozó szövege kattintásra olvasható) Az ember háromféle állapota. „Ebben a kérdésben, mely az egyházban mindig sok összeütközést szült, azt tanítjuk, hogy az embernek…

By neilnejmed 2022.12.24. Off

A szolgai akarat 1525 | Luther Márton

1525 Szemelvények Luther Márton A szolgai akarat c. művéből. Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának majd 500 évvel ezelőtti vitája Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írására (1524) Luther 1525-ben készítette el válaszát, amely vitairatnak A szolgai akarat (De servo arbitrio) címet adta. A reformáció egy nagy…

By neilnejmed 2022.12.18. Off

Luther Márton 95 pontja

A 95 TÉTEL Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek…

By neilnejmed 2022.12.13. Off

Az indulgentia hatása a középkori egyházi fegyelemre

A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME Irta Warga Lajos (Kolozsvár, 1835. augusztus 19. – Sárospatak, 1900. május 17.) SÁROSPATAKI THEOLOGIAI TANÁR I. KÖTET A REFORMATIO ELŐTTI KORSZAK, vagy a katholicismus fejlődése, az egyház egyetemes uralma és hanyatlása 109. Egyházi fegyelem. SÁROSPATAKON Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel 1880. 109. Egyházi fegyelem. A papságnak kötési és oldási…

By neilnejmed 2022.12.13. Off

Pápistaság Ujsága: Az Ecclésiának kincséről, melly áll az Christusnak, és a Szenteknek felesleg való elég-tételéből | Komáromi C. György

Komáromi Csipkés György 1628-1678 Pápistaság Ujsága, az az, olly munka, mellyben a’ Pápistaságnak, mind tudományának melyeket vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz régiségtűl üres, minapi ujsága, az magok irásibol, tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. által COLOSVARAT…

By neilnejmed 2022.12.11. Off

Pápistaság Ujsága: Az Indulgentiákról (búcsúkról) | Komáromi C. György

Komáromi Csipkés György 1628-1678 Pápistaság Ujsága, az az, olly munka, mellyben a’ Pápistaságnak, mind tudományának melyeket vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz régiségtűl üres, minapi ujsága, az magok irásibol, tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P. által COLOSVARAT…

By neilnejmed 2022.12.11. Off

A kedvezményekről (indulgentia), elégtételről, tisztitó tüzről

Kiss Áron (Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.) Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből: N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio); Debreceni Hitvallás Debreceni Hitvallás 177-180.o. BUDAPEST, 1881. A kedvezményekről (indulgentia). Az evangeliomszerü…

By neilnejmed 2022.12.08. Off