A Római Katolicizmus Megszegi Mind a Tíz Parancsolatot | William Perkins

2021.08.16. Off By neilnejmed

English: Roman Catholicism Violates All Ten Commandments

William Perkins (1558–1602)

befolyásos angol egyházi személyiség és Cambridge-i teológus,

a Puritán Mozgalom egyik legjelentősebb vezetője az Anglikán Egyházban,

Elizabeth királynő uralkodása alatt.

William Perkins

Works IV, pp. 484-485.

A pápaság célja Krisztus országának lerombolása és törvényeinek megsemmisítése, amint az minden egyes parancsolat rövid áttekintéséből is kitűnik. És ezért nem is lehet az igaz vallás.

Az első parancsolat arra tanít bennünket, hogy az igaz Istent válasszuk, és ismerjük el egyedül Istenünknek. A Római Egyház azonban azt tanítja, hogy egynél több istent alkossunk, és a teremtményt ismerjük el istenként; mert az ő tanításuk szerint az embereknek a szentekhez kell fohászkodniuk, amivel istenné teszik őket, amikor ezt az isteni tulajdonságot adják nekik, hogy megismerjék szívüket. Az ő tanításuk a szenteknek az érdemszerzés hatalmát is tulajdonítja, ami Isten tulajdonsága; mert senki más nem szerezhet érdemeket, csakis Ő, aki Isten. Krisztus emberi természete sem szerezhetett volna érdemeket, hacsak nem kapcsolódott volna hozzá az Istenséggel. Bizony, ők a kereszt fáját teszik istenné, mert misekönyvükben ma is “egyetlen reményünknek” nevezik (nem pedig a keresztfán megfeszített Krisztust), hanem magát a keresztet. Továbbá igen, Szűz Máriát, aki csak egy teremtmény, királynővé teszik a mennyben, hatalmat adva neki Krisztus fölött, hogy parancsoljon neki az üdvösség ügyében; és így semmissé teszik az első parancsolatot.

Megsemmisítik a második parancsolatot, amikor azt tanítják, hogy szabad a Szentháromságról képeket készíteni, ahogyan azok az Ó- és Újszövetségben megjelennek: az Atya, mint egy aggastyán, a Fiú, amiként élt, és a Szentlélek, mint egy galamb – és ezekben imádják is azokat. Továbbá azt is tanítják, hogy az emberek imádhatják a szentek képmásait, ami teljesen szembemegy ezzel a parancsolattal.

Megsértik a harmadik parancsolatot azzal, hogy azt tanítják, hogy a szentekre is szabad esküdni, nem pedig csak Isten nevére. Megszegik a negyedik parancsolatot azzal, hogy a szentek ünnepnapjait az Úr szombatjával egyenlővé teszik, és azok ugyanolyan ünnepélyes módon Istennek szentelendők, mint az Úr napja, amivel az egyház szabadságát is elveszik a hat napnak az ember hivatása szerinti becsületes munkára való törvényes felhasználásában. Felfüggesztik az ötödiket azzal, hogy szabadságot és mentességet adnak papságuknak a polgári hatalomnak való alávetettség alól, és azzal, hogy felmentik az alattvalókat a törvényes fejedelmeik iránti engedelmesség és hűség alól, a gyermekeket és szolgákat pedig a szüleiknek és uraiknak való kellő segítségnyújtás, szolgálat és engedelmesség alól. A hatodikat meggyalázzák menedékházaikkal, amelyeket “szentélynek” neveznek, ahol a gyilkosok biztonságban élhetnek, a vallási tudatlanság fenntartásával, amely által sok egyszerű lelket meggyilkolnak.

Megszegik a hetedik parancsolatot azáltal, hogy eltűrik a bordélyokat [bordélyházakat] és megengedik a vérfertőzést, mert az ő törvényük szerint a nagybácsi számára törvényes, hogy feleségül vegye a testvérétől vagy nővérétől származó unokahúgát, tehát a negyedrendűség nélkül, ami ellentétes a természettel. A nyolcadikat pedig azzal érvénytelenítik, hogy mindent eladnak, a mennyet, a poklot, a földet, a kegyelmet, és megszabadítják az embereket a purgatóriumból, ami közönséges rablás, és a legdurvább csalás és kuruzslás [csalás]. A kilencediket a Szentírás kánonjának meghamisításával tagadják meg, mert azt teszik a kánon részévé, ami nem is Szentírás. És emellett a gyakorlati tanításukban a hazugságot védik; mert amikor egy ember meggyónta a bűneit a papnak, és az elöljáró megkérdezi a papot, hogy milyen bűnöket gyónt meg az az ember, ők azt tanítják a papnak, hogy így feleljen: “Nem tudom” – vagyis (ahogy ők mondják), “megmondani neked”, ami szemenszedett hazugság. És míg ők ezt Krisztus szavainak magyarázatával védenék, amikor így szólnak: “Az ítélet napja nem ismert az Emberfiának sem” (Mk 13,32) – vagyis (ahogy ők mondják), hogy másoknak kinyilatkoztassák azt -, amivel csak megtévesztik az egyszerű embereket egy olyan magyarázattal, amely egyáltalán nem is ideillő. Megszegik az utolsó parancsolatot is azzal, hogy a szívbéli beleegyezés nélküli parázna kívánságot nem is tartják bűnnek, holott Isten Igéjéből tudnivaló, hogy az első gonosz indulatok bennünk már bűnösek.

Így tehát a fentiek által látható, hogy a pápaság nem más, mint hamis vallás, mégha köznépünk körében hamisan viseli is a “régi vallás” címét, és ezért nekünk irtóznunk kell attól, mint közönséges istentelenségtől.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective: William Perkins, Works IV, pp. 484-485.

https://purelypresbyterian.com/2021/01/04/roman-catholicism-violates-all-ten-commandments/

oreformatus.hu | oreformatus@mail.hu