A kedvezményekről (indulgentia), elégtételről, tisztitó tüzről

2022.12.08. Off By neilnejmed

Kiss Áron

(Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.)

Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes

Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből: N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio); Debreceni Hitvallás

Debreceni Hitvallás 177-180.o.

BUDAPEST, 1881.

A kedvezményekről (indulgentia).

Az evangeliomszerü kedvezmények: a bűnöknek ingyenes elengedései isten kegyelméből a Krisztus érdeméért a Szentlélektől gerjesztett hit által. Az üdv oka egyedül a Krisztus vére; a Jézus szenvedésének érdeme bocsátja meg és engedheti el a bűnöket. A Jézusnak vére megtisztit. Ézs. 40. 43. Én vagyok a ki eltörlöm a te bűneidet. Ezék. 11. 36. Jerém. 31. Zsid. 8. Zsolt. 31. 102. Az ő bűneiket elengedem és megbocsátom. Eféz. 1. 2. 4. Kol. 1. 2. A Krisztusban vagyon váltságunk és bűneinknek bocsánatja. 1 Pét. 1. 4. Krisztus a mi bűneinket hordozta a fán. Ján. 1. Ime az istennek bárányja, ki elveszi a világnak bűnét. Péld. 16. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. Zsolt. 58. 102. 120. János 1. részére. Kryzoszt. Theof. Cyril. a Pál leveleire. Ugyan arra Béda, Ánzelm.1) Gergely Ezék.-ra. Eféz. 1. könyv. hom. 9. Lombar. 2. 3. 4. könyv. sentent. és a melai és orang. zsin.

Mi a pápai kedvezményeket, minők: a vértanuk érdeme, vértanuk vére, Máriának és a szenteknek szenvedései, érdemei, közbenjárásai, a bullák, minden pápai felekezetek és rendek, babonás böjtök, miseszolgáltatások és minden az isten igéje nélkül kigondolt felesleges jó cselekedetek, zarándokolások, képekhez és templomokhoz való bucsújárások, mindnyájokat a sátán költeményeinek, az irással csalásnak, hazugságnak, erőnélküli elemeknek nevezzük. Mert lehetetlen, hogy a bűnök megbocsáttathassanak, elengedtethessenek a megvesztegethető emberek által, aranyért, ezüstért, puszta ember véreért vagy valamely teremtmény érdemeért; mint az irás mondja. Márk 8. Mát. 16. Róm. 3. 4. 8. Zsid. 7. 8. 9. 10. A bak vér nem törölheti el a bűnöket. Ézs. 40. 43. 54. 55. 62. Én nem vagyok és nincs több én nálamnál, ki eltörlöm a te hamisságidat. Hózs. 13. Nincs más szabaditód több én nálamnál. Az Antikrisztusnak ama kereskedését kárhoztatja az irás. 2 Pét. 9. 3. 1. Tim. 4. Col. 2. Álnokságok, csalások azok, lerontják az isten kegyelmét, a Krisztus érdemét. E pápai kedvezmények olyak, mint a haszontalan álcák, a melyek mind elvesznek, elromlanak, életet nem adhatnak. Mert a milyen ez az ok eredménye, olyannak kell lenni az oknak is a maga nemében és fajában. Mert az isteni dolgokban nem alább való az ok az eredménynél. Tehát minthogy az igazság, az üdv, örök élet örökké tartó jók, romolhatatlanok, ilyennek kell e lelki javak okának is lenni. Minthogy pedig semmi teremtmény nem hasonló az örök igazság és élethez, váltsághoz: nem elegendő az elégtételre sem; mert egyik sem képes a bűnt elvenni, hanem csak az egy igaz, véghetetlen s könyörülő isten. Ján. 5. 9.!

Az elégtételről.

A mi bűneinkért örök elégtétel a Krisztus váltsága, az ő örökké való áldozatja által. Zsid. 9. 10. 1 Tim. 2. Tit. 3. Zsolt. 22. 69. Egyedül a Krisztus tett eleget istennek a mi bűneinkért, adott egyenértékü bért, tett bennünket tökéletesekké mindörökre, eltörlötte s megváltotta bűneinket.

A polgári elégtétel visszaadása az elvett dolognak, avagy közlésbeli igazság. A keresztyén elégtétel a hitnek gyümölcse, a hitnek munkája, az isten igazságának való szolgálat. Róm. 6. Az elvett dolgot egyedül a Krisztus adta vissza és a választottak is Krisztusban adják vissza az elvettet. Midőn az elvett dolog vissza adható, a hol az elvett dolgot visszaadni lehet, ott szükséges az elégtétel. Ennél fogva mindig vagy közvetve a Krisztus által vagy közvetlenül mi magunk által tartozunk vissza adni az elvett dolgot. A pápistás elégtétel gonosz vélemény, mese, tehát azt visszavetjük. Az igaz bűnbánatnak gyümölcsei a kegyesek elégtételei, mely a Szentlélektől, a Krisztus érdemében való hit által kegyelemből szereztetett.

A tisztitó tüzről.

Minden mi vétkeink megtisztítója az isten kegyelme, a Krisztus vére és a Szentlélek megszentelése a hit és ige által. Istennek kegyelme a Krisztus vérében; a Szentlélek által hittel tisztit meg, mossa el bűneinket és szabadit meg az örök veszedelemtől. Az isteni kegyelemnek és a Krisztus váltságának érdeme a bűnt és büntetést elengedte és elégette. Tökéletesen eleget tett bűneinkért. Zsid. 9. 10. Róm. 38. Gonosz és ördögi költemény az a pápistás, földalatti, örök tűzzel lángoló purgatorium, melyről gonoszul azt költik, hogy a lelkek ottan tisztulnak meg. Mert nincsen az irásban igazsága, ellenkezik az isten kegyelmével és Krisztus érdemével. A bűnöket megtisztitó, kiégető tűz és víz az isteni kegyelem, a Krisztus vére, a Szentlélek elégtétele. Pál az 1. Kór. 3. részében az itéletnek és a bűnt büntető kárhozatnak tüzét érti a «napon» és «tűzön«, tudniillik a gyötrelmeket; de az a tűz nem tisztit meg bűnökből, hanem bünteti a gonoszok bűneit, mert az az isten haragjának tüze. Jób. 2. Hagg. 2.

Tehát a kegyesek lelkei, midőn megválnak testeiktől, a paradicsomba vitetnek, a mint meg van irva Luk. 23. Ma velem lészesz a paradicsomban. A szentek lelkei az Ur kezében vannak és nem éri őket a bajok nyomorgatása. Kivánkozom elköltözni és lenni a Krisztussal, mert az mindennél jobb. Fil. 1. 2. nem hazugsággal költött tisztitó tűzben. A szentek lelkei az oltár alatt vigyáznak és nyugosznak, és fejér ruhák adatának azokra, tehát nem a purgatoriumban gyötörtetnek. A szenteknek lelkei az ő tartózkodásuk helyéről kiáltanak az Urhoz és nyugosznak az Urban. Továbbá akármiféle halállal mult ki az igaz, a nyugalom helyén lesz, tehát nem a kinok között. 4. Esdrás 2. 4. 6. 7.

A gonoszok lelkei pedig mint ama vendégeskedőé nem a pápista purgatoriumba, hanem a tömlöcbe, a gyötrelmek helyére vitetnek, a hol megválva testeiktől, nem is tisztittatnak a bűntől és büntetéstől, hanem végnélkül gyötrettetnek. 1 Pét. 3. Igy tanitanak az atyák és a józanabb zsinatok. Béda Lukácsra 2. fej. Lombard. 4. könyv 245. r. Ambrus, Jerómós ugyanezt tanitják. Az atyák és Lomb. azt tanitják továbbá, hogy a szenteknek lelkei az Ábrahám kebelében a Krisztus oltára alatt várják az utolsó napot, mint az örök élet pitvarában. A gonoszoknak lelkei a gyötrelem tömlöcében szenvedik a jövő büntetéseket.

Hivatkozás

*) Anzelm, cambridgei érsek, Piemontból, Aostából való, Monologiumot és Prosologiumot irt. + 1109.

Forrás

Kiss Áron A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio); Debreceni Hitvallás