Szeplőtelen házaságy VI | F. Csernátoni Bod Péter

2022.07.09. Off By neilnejmed

HÁZASSÁGI TÖRVÉNY RAJZ VAGY A’ HÁZASSÁGI TÖRVÉNYEKRŐL VALÓ TANITÁS MELYBEN A’ MATKASÁG, MEGMÁSOLÁS ÉS ELVÁLÁSKÖRÜLTI HÁZASSÁGI KÜLÖNBFÉLE ‘ESETEK FELHOZATNAK, MEGVIZSGÁLTATNAK, ÉS A’ TUDOSOK VÉLEMÉNYEİKBÖL, KÖZÖNSÉGES ZSINATOK FOLYTÁIKBÓL ÉS VÉGZÉSEIKBŐL MEGHATÁROZTATNAK.

F. CSERNÁTONI BOD PÉTER

M. Igeni Ref. Pap és a’ K. Fejérvári Egyházi Vidék Jegyzője által.

Kolosvár, 1836

(A képen házassági törvénykönyv borítója, valamint az oldaljegyzetekkel ellátott 1608-as Károli (Hanaui) Biblia látható, az 1Mózes 38. fejezeténél kinyitva)

284. A’ ‘Sodomai bün büntetése.

Ez az utálatos bün azzal esik meg, ha mikor az ember oktalan állatokkal’ — vagy a férfi férfival, vagy a férfi aszszonnyal ugyan, de nem a szaporadásra rendelt edényben közösködik. Irott törvény nem találtatik róla: de szokásból béjött büntetése az, hogy az oly’ férfiak megégettessenek; vagy a’ ‘Sodomai bün különbségéhez képest, elébb fejek vétessék, azután testek a megégetésre rogusra vettessék, egyszersmind pedig az oktalan állat is elvesztessék, hogy akora istentelenségnek semmi látható nyoma ne maradjon.

A’ vétek iszonyatosságára itt is elegséges, a’ végbevitelre való törekedés, vagy külső tselekedettel világosságra jött szándék. Steph. Huszti Lib. III. Tit. XIX. Megjegyzésre méltó, hogy 1085-ben a Fejérvári Ország Gyülésén a’ végeztetett volt, hogy Fejedelmi tekintettel Feleltető Birák küldettetnének ki a’ Vármegyékre, kik ily’ esetben a szolgáknak, szolgálóknak, ‘s akármely jobbágyoknak is Uraik ellen való vallamásaikat bévennék, az 1685-beli I. Art. szerént.

232. Szabad-é a’ kiherélteknek Házasságra lépni?

Minden törvényes Házasság megkivánja a’ személynek tehetősségét. Tehát a tehetetlennel kötött Házasság telyességgel semmi; ‘s különbféle veszedelmekre nézve meg se kell engedni. Böhm. Lib. IV. T. XV. 3. 14. Béza pag. 274. Mert

1) Nem találtatik ott a Házásság czélja, a’ szaporodás’ reménysége.’ 2) Tisztességtelen társasági élet. Nem is kell az oly’ leányt meg szenvedni, a’ ki se szüź se anya nem akar lenni; ki állani azt, a’ mi a’ szaporodásra intéztetett ‘s szülni’ még is nem akarni. 3) Edgy ily leány megtérhet hogy kivánjon többé nem fertéztettetni, hanem anyává lenni. 4) Ezekre ha Papi áldás ruháztatik az öszve kötéskor, a’ csak tsufsággá válik.

234. Hátha valamely Leány Herélthez akar férjhez menni?

A Herélthez ‘akaró máshoz pedig férhez menni nem akaró leány, mít akar egyebet, hanem hogy ő se szűz se anya ne legyen? El türni azt, ami a szaporodásra intéztetett, de szülni még is nem akarni — már az ilyennek ki enged meg? Ki hagya azt ugy mond Kokczéjus — helybe’? (in Consiliis p. 18.) Mi lesz, ha a’ Herélthez köttetett leány, valamikor megtér, és a’ mit Neme, ‘s a’ ‘Természet javall kivánjon többé nem fertéztetni, hanem anyává lenni valyon ekkor az ebben az edgyütt lakásban lett megedgyezése által meggátoltatik-é abban, hogy azzá ne legyen a mire őtet ISTEN teremtette? Következés: Nem kell megengedni, hogy a’ leány herélthez menjen.

251. Valyon a’ szüz-életi Házasság szabados-é? Vagy lehet-e azt oly’ feltétellel kötni, hogy a hoz soha testi közösülés ne járuljon?

Ellenkezik az a’ Házasság’ czéljával: Gyümölcsözzetek, és szaporodjatok és a’ PÁL’ tudományával, 1 Kor. ‘VII, 2, 3, 4. A’ paráznaságnak eltávoztatásért minden férfiunak tulajdon felesége légyen, és minden aszszonyi állatnak tulajdon férje. A’ Férfi, a’ mivel tartozik, megadja az ő feleségének, hasonlóképen az aszszonyi állat is a’ férfiunak. Az aszszonyi állat nem bir az ő saját testével, hanem a’ férfiu; hasonlatosképpen a férfiu nem bir az ő saját testével, hanem az ő felesége. Minthogy mind azáltal a’ Házasság nem csak emberi erőtelenség’ orvossága, haem vigasztalása is az emberiségnek, ha idősebb személyek kivánnának oly móddal öszve köttetni, meglehet azt engedni, ‘s meg is kell.

Forrás

Házassági törvény rajz vagy a’ házassági törvényekröl való tanitás (hung.) | Bod Péter