A Házastársi Tisztaságról | William Gouge

2021.09.28. Off By neilnejmed

William Gouge (1575-1653)

Angol Puritán Lelkész És Író.

1608-Tól 45 Éven Át Volt Lelkész És Prédikátor A St Ann Blackfriars-Ben, 1643-Tól Tagja A Westminsteri Közgyűlésnek.

A Háztartási Kötelességekről

(Of Domestical Duties)

The Second Treatise Part Ii Of Common-Mutual Duties Betwixt Man And Wife C. Fejezet

4. Of Matrimonial Chastity (A Házastársi Tisztaságról) C. Alfejezete

A második szükséges kölcsönös házassági kötelesség a Házastársi Tisztaság. A tisztaság nagy mértékben a lélek és test mindenfajta tisztaságát jelenti: ebben a tekintetben az apostol Isten egyházát egy erényes szűzhöz hasonlítja. Az itt használt értelmezés azonban különösen is a testi tisztaságra vonatkozik: ez az az erény, amely által [az Apostol kifejezésével élve] szentségben és tisztességben tudjuk bírni a magunk edényét; vagy egyszerűbben szólva, amely által szeplőtelenül megtarthatjuk testünket.

Ilyen módon a testre vonatkoztatott tisztaság 1. Az Egyedülálló élet, és 2. A Házasság állapotában.

A házasság nélküli élet ellenkezik a paráznasággal, és ez vonatkozik akár azokra is, akik soha nem voltak házasok. Ilyen volt S. Pál, aki azt kívánja, hogy bárcsak minden ember úgy volna, mint ő (1Kor 7,7). Vagy pedig olyanokra, akik törvényesen szabadultak fel a házasság köteléke alól. Az ilyeneket az apostol igazi özvegyasszonynak nevezi. A házastársi tisztaság az az erény, amely által a házasfelek a házasság törvényes és becsületes használatának megtartásával megóvják testüket attól, hogy idegen test által beszennyeződjenek: így parancsolja az apostol a feleségeknek, hogy legyenek tiszták (Tit 2,5). Tehát akik a házasság törvényeit megtartják, éppoly tiszták, mint azok, akik magukat megtartóztatják.

Itt egyébként jegyezzük meg ellenfeleink dorgálását, akik azt gondolják, hogy nincs más tisztaság, csak a nőtleneké: mire beszédükben és írásaikban a tisztaságot és a házasságot mint két ellentétpárt szembeállítják egymással.

Egyes szent atyáik és pápáik, és ezek közül nem is a legkevésbé tanultak és nem is a legrosszabb hírűek, a papok házassága elleni érveikből arra következtettek, hogy a házasság a testben való élés, a testnek való vetés, a testi értelemben vett beszennyeződés. Erre a célra S. Pálnak azt a tanácsát sürgetik, hogy a férfi és a feleség tartózkodjon, hogy böjtnek és imádságnak adhassák magukat: de ez szöges ellentétben áll az apostol igazi szándékával. Ugyanis: “Pusztán csak a pápa aki nem akarja, hogy az ember a saját életét élhesse,

1. Mert ott [az apostol] rendkívüli megaláztatásról beszél. 2. Közbeveti ezt a korlátozást, mégpedig csak egy időre. 3. Nem egyszerűen azt mondja, hogy imádkozhassatok, hanem azt, hogy magatokat [vagy szabadidőtöket] az imádkozásnak szenteljétek: mintha ez csak megakadályozná, de még nem szennyezi be az imádságot.

De hogyan állhatnának meg a házasság előbb említett foltjai és ráncai azzal a szépséggel és dicsőséggel, amellyel az apostol e szavakkal jellemzi azt: “Tisztességes minden tekintetben a házasság” (Zsid 13,4). Ha a házasság olyan lenne, mint amilyennek a pápisták állítják, akkor a hitvesi ágyat nagyon méltatlanul neveznék szeplőtelennek.

Nézzétek csak meg, mennyire szembeállítók voltak S. Pál és pápáik álláspontjai. Mert én biztos vagy abban, hogy sokkal élesebb ellentétet rajzoltak ki, mint ami valójában tisztaság és házasság között létezik.

De hogy visszatérjünk a mi témánkhoz, világos, hogy a házastársak lehetnek erényesek, és ennek megfelelően erényesnek is kell lenniük. Mely célból az apostol azt tanácsolja a férfiaknak és nőknek, hogy a paráznaság elkerülése végett legyen feleségük és férjük, és még ezt a tulajdon szócskát is beilleszti [minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.], amivel azt sugallja, hogy ne legyen dolguk senki mással sem. Amit Salamon a férjekről mond, azt a viszonyuk szabálya szerint a feleségekre is alkalmazni kell. Amint a férfinak mindenkor meg kell elégednie a feleségével, és még a szerelmével is be kell telnie; úgy kell az asszonynak is mindenkor megelégednie férjével, és szintúgy betelnie az ő szerelmével. Ugyanilyen szabály szerint azt a parancsolatot, amelyet a feleségeknek adtak, hogy legyenek erényesek, a férjeknek is magukra kell érteniük és érvényesíteniük is kell. Ezt a kötelességet teljesítette egymással szemben Izsák és Rebeka is kölcsönösen és hűséggel.

1. Ez volt az egyik fő cél, amiért a házasságot [különösen a bűnbeesés óta] elrendelték, mégpedig azért, hogy tisztaságban éljünk. Erre utal az apostol, amikor azt mondja, hogy a paráznaság elkerülése végett minden férfinak legyen tulajdon felesége, és minden asszonynak tulajdon férje. És még egyszer: Ha nem tudják magukat megtartóztatni, akkor házasodjanak meg.

2. A tisztaság által marad fenn a Földön az Istentől való mag. Malakiás próféta ezen okból megerősíti ezt a kötelességet. Mert miután azt mondta, hogy az Úr egy, azaz kettőből egy testet alkotott a házasság intézménye által, még ezt a buzdítást is származtatja belőle: Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, akit ifjúkorotokban feleségül vettetek!

3. A házasság becsületének egy különösen fontos része a tisztaságban áll: mire az apostol, miután a házasságnak ezt a magasztos elismerését kifejezte, hogy az tisztességes minden tekintetben, hozzáteszi ezt a kitételt [és a szeplőtelen házaságy], hogy kimutassa e megtisztelés okát. Mintha azt mondaná: Mivel a hitvesi ágy önmagában véve szeplőtelen házaságy, ezért a házasság önmagában véve tiszteletreméltó, és annyiban maradhat tiszteletreméltó, amennyiben ez az ágy szeplőtelen is marad.

Forrás

William Gouge – A Háztartási Kötelességekről (Of Domestical Duties)

http://www.digitalpuritan.net/Digital%20Puritan%20Resources/Gouge,%20William/Of%20Domestical%20Duties.pdf