Szeplőtelen Házaságy III | Kommentárok

2021.06.17. Off By neilnejmed

Szentségben És Tisztességben Tudja Bírni A Maga Edényét | 1Thessz 4 Kommentárok

Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; (1Thessz 4, 3-5)

Kétféle Értelmezési Hagyomány

Pulpit Kommentár (1890)

4. vers: – Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni. A “bírni” szó itt inkább azt jelenti, hogy “megszerezni”. Az R.V. így adja vissza a mondatot: “hogy mindegyikőtök tudja, hogyan kell birtokolnia saját magát”; ezért elfogadható ennek az a fordítása is: “hogy uralmat szerezzen fölötte”. Az ő edényén. Ez a szó sokféle értelmezésre adott okot, legfőképpen két jelentést tulajdonítottak neki. Egyesek szerint ez a “feleség” átvitt értelemben vett kifejezése, és ilyen értelemben használják a héber írók is ezt a kifejezést rá, bár ez kevésbé jellemző. Péter úgy beszél a feleségről, “mint gyengébb edényről” (1Pt 3:7). Ezt az értelmezést fogadta el Augustinus, Schott, Do Wette, Koch, Hofmann, Lünemann, Riggenbach; és az angol magyarázók közül Alford, Jowett, Ellicott és Eadie. E jelentést azonban elvetjük, mint ami szokatlan és idegen, mint ami nem illik ahhoz, ami a következő versben következik. A másik ilyen értelmezés ugyanis – “a saját teste” – ennél megfelelőbbnek tűnik. Mert így mondja Pál: “Ezt a kincset”, nevezetesen az evangéliumot, “cserépedényekben hordozzuk” (2Kor 4:7; vö. még 1Sám 21:5). Ugyanis a test jól hasonlítható az edényhez, hiszen a léleknek hordozója. Ezt az értelmezést vallotta Chrysostomus, Kálvin, Grotius, Bengel, Olshausen, Meyer; az angol magyarázók közül pedig Macknight, Conybeare, Bishop Alexander, Wordsworth és Yaughan. A megszentelődésben és tisztességben. Az apostol itt azt követeli meg, hogy mindenki uralmat gyakoroljon a saját teste felett, és hogy bár pogányként tagjaikat átadták a tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a gonoszságra, addig most keresztyénként az igazságosság szolgálatára tegyék ezt a megszentelődésük végett (Róma 6:19).

Vincent’s Word Studies (1887)

Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni. stb. (εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι)

Az 1Thessz 4,3-6 értelmezésének általában két külön magyarázata van az emberek között: 1. az egész szakasz a paráznaságra és a házasságtörésre vonatkozik: 2. az utalást az 1Thessz 4,3-5-re korlátozzák, és az 1Thessz 4,6 a hétköznapi életben való becsületességre vonatkozik. Mindkettő helytelennek tekinthető. Az egész szakasz ugyanis két párhuzamos mondatcsoportot alkot; az egyik a szexualitásra, a másik pedig a tevékenységi körökre . Így tehát: “Az embereknek nem szabadna mások életébe ilyen módon belefolyniuk, tehát: 1. Tartózkodjatok a paráznaságtól: bánjatok tisztességesen a feleségeitekkel. 2. Üzelmeiteket szent ember módjára folytassátok, ne kapzsi mohósággal, mint a pogányok: ne kerekedjetek felül törvénytelenül és ne csaljatok… Adjátok meg, hogy mindenki tisztességesen bánjon a saját feleségével. Az Εἰδέναι hebraisztikusan a gondoskodás, tisztelet értelmében használatos, mint 1Thesszalonika 5:12. versben:.. A rabbinikus írók durva és szó szerinti értelemben használták a feleség kifejezésére. A figyelmeztetés találóan követi a paráznaságtól való tartózkodásra vonatkozó felszólítást. Ezzel szemben áll a lényeg; hogy mindenki bánjon tisztességgel a saját feleségével.

A feleség mint „maga edénye”

John Gill (1697 – 1771) (Gill Magyarázata A Teljes Bibliáról)

És bizonyos, hogy az asszonyt “gyengébb edénynek” nevezik az 1Pt 3:7-ben, amely és e szakasz között úgy tűnik, hogy van némi hasonlóság. Mindkettőben ugyanaz az “edény” metafora használatos; és ahogy ott a gyengébb edénynek tiszteletet kell adni, úgy itt a férfi edényét kell tisztelettel bírni; és ahogy ott a férjeknek értelmesen kell feleségükkel lakozniuk, úgy itt a férfi edényének helyes birtoklásához szükséges az ismeret. Ha pedig egy férfi ilyen értelemben birtokolja edényét, az azt jelenti, hogy örömét leli a feleségében, és a feleség fölött gyakorolt hatalmát megfelelő módon gyakorolja; lásd 1Korinthus 7: 4, és amely itt “szentségben és tisztességben”, azaz tisztaságban és tisztességes módon történik; mert a házasság akkor tisztességes, ha az ágyat szeplőtelenül tartják; és amely nem csak azáltal szennyezhető be, ha mást is vesznek abba, és amely nem a feleségének szentségben és tisztességben való bírását jelenti, hanem épp ellenkezőleg, mégpedig a tisztaság és a tisztesség szabályainak áthágása által; mert az még a saját feleségével is beszennyeződhet, amennyiben valaki természetellenes módon, vagy törvénytelen közösüléssel él vele; mert így szentségtelen, erkölcstelen, gonosz és becstelen módon használja őt; ellenben az asszony természet rendje és folyása szerinti bírását a zsidók az apostollal egyetértésben, (u), ,,a férfi megszentelődésének” nevezik, csak ez ami erényes és tiszteletreméltó dolog. Megfigyelhetjük, hogy a zsidók ugyanazt a kifejezést használják a házastársi ölelésre vonatkozóan, mint az apostol is itt. Egyik kánonjuk így szól (w):

“bár a férfi felesége mindenkor szabad számára, egy bölcs tanítványnak mégis illik és illendő, hogy “megszentelődésben” vagy “megszentelődésre” gyakorolja abban magát””.

Ha ezeket a dolgokat megfigyeljük, e szavaknak ezen értelme nem fog olyan megvetendőnek tűnni, mint ahogyan azt egyesek gondolják. A testet valóban “edénynek” nevezik; lásd 2Kor 4: 7, mert benne lakozik a lélek, ez a lélek használja azt, annak tagjait, mint eszközöket különböző cselekvésekre; a zsidó íróknál olvasható még a ,,teste edénye” kifejezést (x); tehát, hogy az ember megszentelten és tisztességgel bírja edényét, ami azt jelenti, hogy testét uralma alatt tartja, aláveti azt és tisztaságban és szeplőtelenségben őrzi meg; mint amiképpen a szemet is az illetlen pillantásoktól, a nyelvet az ízléstelen szavaktól, és a többi tagot is az erkölcstelen cselekedetektől; tisztes módon alkalmazni, nem pedig paráznaságra, sem házasságtörésre vagy szodómiára; mert a paráznasággal az ember saját teste ellen vétkezik; a házasságtöréssel pedig sebet, gyalázatot és szégyent szerez, mégpedig olyan szégyenfoltot, amelyet nem lehet letörölni; a szodómiával és az ehhez hasonló természetellenes vágyakkal pedig az emberek saját testüket gyalázzák meg egymás között: különösen az “ő edénye” szó alatt, amint Gataker gondolja, a “membrum virile” értendő, vagyis a nemi szerv, amely eufemizmussal akár így is nevezhető; lásd 1Sámuel 21:5 passzust.

Expositor’s Greek Testament (1897)

1 Thesszalonika 4:4. Pál megköveteli a férfiaktól a tisztaságot; mert ez nem egyszerűen csak női erény. A korabeli etika a római és görög világban gyakran hajlott arra, hogy a férjek részéről elnézze a házassági hűtlenséget és a házasság előtti erkölcstelenséget ἀδιάφορον-nak vagy legalábbis viszonylag bocsánatos vétségnek tekintse, különösen a férfiak esetében (vö. Lecky’s History of European Morals, i. 104 f., ii. 314 f.). Krisztus evangéliumának szigorú tisztaságát meg kellett tanulni (εἰδέναι). -σκεῦος (szó szerint “edény”) = “feleség”; a “test” (vö. Barn. vii. 3) visszaadás ellentmond a κτᾶσθαι (“szerezni”, “megszerezni”; a házasságról, LXX. Ruth 4:10; Sir. 36:29, Xen., Symp., ii. 10) kifejezésnek. Pál a házasságot körülbelül ugyanazon a szinten látja, mint az 1Kor 7,2; 1Kor 7,9-ben; ez a házasság a maga tisztaságában és vallásos formájában az érzéki szenvedélyek ellen való orvosság, nem pedig e szenvedélyek kielégítése. Mindegyikőtöknek (férfiakhoz szól) meg kell tanulnia (εἰδέναι = tudni [hogyan], vö. Fil 4,12-vel), hogy saját feleséget szerezzen magának (ha a házasságról van szó), majd meg kell házasodnia ἐν ἁγιασμῷ (mint keresztyén kötelesség és hivatás) καὶ τιμῇ a kapcsolat erkölcsi méltóságának megfelelő érzékelése mellett.

Joseph Benson (1749 – 1821) Kommentárja

1Thessz 4,3-5

Mivel Isten kiválasztott minket a világ egészéből, hogy az ő tiszteletére és szolgálatára szentelt nép legyünk és ne szennyezzük be magunkat azokkal az utálatosságokkal, amelyek a pogányoknál oly gyakoriak, hanem legyünk tökéletesen szentek szívünkben és életünkben; és ezért, hogy csak egyetlen ágát említsem az ellenkezőjének: mégpedig hogy tartózkodjatok a paráznaságtól – és minden más típusú bujaságtól, amelyet az igaz vallást nem ismerők körében oly elterjedten gyakorolnak. Az apostolnak ez a gyönyörű átvezetője azt mutatja, hogy semmi sem tűnik olyan távolinak, vagy gondolataink mélyén nyugvónak, amitől ne kellene óvakodnunk. Hogy mindegyikőtök megismerje – tanulja meg és szokásává váljon e szent készség gyakorlása; hogy hogyan kell az ő edényét – testét – bírni; mert ez a szó más helyeken a testet jelenti, (1Pét. 3,7) Tiszteletet adván feleségnek, mint gyengébb edénynek. Vagyis mint testben gyengébbnek. (1 Sámuel 21:5) Mert az ifjak edényei, testei szentek. A testet a görögök és a rómaiak egyaránt edénynek nevezték, mert a lelket hordozza és annak eszközeként szolgál. Az apostol talán ezt akarja mondani: Minden ember tekintse testét Isten szolgálatára felszentelt edénynek és rettegjen attól az istentelenségtől, hogy azt bármilyen hitvány, becstelen élvezetekkel beszennyezze, vagy bármilyen alantas használatra adja. Vagy, ahogy egyesek gondolják, edénye alatt a feleségét is értheti. Szentségben és tisztességben – Szűzies és szent módon, méltóan ahhoz a ranghoz, amelyet Isten tulajdonított neki azzal, hogy a saját templomává tette. Nem a bujaság kívánságában – Εν παθει επιθυμιας, a kéjelgés szenvedélyében; nem engedve a szenvedélyes vágyaknak; mint a pogányok, A pogányok; akik nem ismerik Istent”

… Valószínűleg az apostol itt három dolgot akart megtiltani: a paráznaságot, (1Thessz 4:3) a szenvedélyes vágyakozást, vagy a házasságban való mértéktelen kívánságot, valamint a házassági szerződés megszegését. Mert az Úr minden ilyenért bosszúálló – szigorúan megbüntet minden ilyen durva vétséget; ahogy mi is előre figyelmeztettünk titeket, stb. – Ahogyan korábban bizonyságot tettem nektek, amikor Thesszalonikában prédikáltam. Mert Isten nem tisztátalanságra hívott el minket – Ily rendkívüli módon, és nem arra választott el bennünket a világ többi részétől; – hogy szabadjára engedjük és bármilyen bűnnel beszennyezzük magunkat; hanem a szentségre – A szív és élet szentségére. Aki tehát megveti – a parancsolatokat, amelyeket Istentől az Ő felhatalmazása által kaptunk, és akarata szerint tovább is adtunk; az nem embert vet meg – hanem csakis, vagy elsősorban; Istent.

Források

Pulpit Commentary

Vincent’s Word Studies

Gill’s Exposition of the Entire Bible

1 Thessalonians 4 Expositor’s Bible Commentary (biblehub.com)

1 Thessalonians 4 Benson Commentary (biblehub.com)