A deformált lutheranizmus és a reformálatlan Róma együtt ünnepli a reformációt

2021.12.31. Off By neilnejmed

A CPRC (Covenant Protestant Reformed Church) északír gyülekezetének honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: Deformed Lutheranism and Unreformed Rome Commemorating the Reformation Together

írta Angus Stewart tiszteletes

megjelent a Belfast News Letter folyóiratban 2016. január 29-én.

A News Letter című folyóiratban (2016. január 23-án) megjelent, 2017-ben megrendezett Reformáció 500 lutheránus és római katolikus közös “megemlékezéséről” írt cikkében megkívántatik az első szó kezdőbetűjének megváltoztatása. “A reformáció összehozza az egyházakat” kifejezés helyett inkább a lutheránusság “deformációja” ami őket Rómával közös imádkozásra egyesíti.

Róma még mindig azt a teológiát vallja, ami ellen Luther Márton is mennydörgött – ilyenek a bűnbocsánat, tisztítótűz, pápaság, szentekhez való imádkozás, Mária-tisztelet, mise stb. dogmái. Róma szerint az üdvösség a hit és emberi érdemek együttese által lehetséges, ahol az emberi akarat (és nem Istené) a legfőbb tényező, így közvetlen, isteni kinyilatkoztatás nélkül senki sem lehet biztos üdvösségében, mert Isten igaz gyermekei a hittől elszakadhatnak és el is kárhozhatnak!

Luther Márton és a történelmi lutheranizmus számára azonban a megigazulás egyedül Krisztusba vetett hit által történik, egyedül kegyelemből, csakis Isten dicsőségére, és egyedül a Szentírás szerint. A modern lutheránusság túlnyomó része azonban elvetette az Úr Lelkét a korszellemért, és félredobta biblikus és hitvallásos tanítását Isten Igéjéről, teremtésről, házasságról, eredendő bűnről, Jézus Krisztus egyedüli közbenjárásáról, az üdvösségről, az igaz és hamis egyházról stb.

Mintegy 500 évvel Luther evangéliumi áttörése után a deformált lutheránusok arról a reformációról emlékeznek meg, amiben már nem is hisznek, azzal a reformálatlan Rómával együtt, amely a reformátor megölésére törekedett és véget akar vetni a reformációnak!

Luther Márton a római egyházról

“Mivel a pápista egyház nemcsak megveti Krisztus parancsát, hanem még a népet is arra kényszeríti, hogy figyelmen kívül hagyja azt és ellenkezőleg cselekedjék, így bizonyos hogy ők nem Krisztus egyháza, hanem a Sátán zsinagógája, ami a vétkezést előírja és az igaz életet megtiltja. Ebből világosan és vitathatatlanul következik hogy az Antikrisztus utálatosságának és az ördög őrjöngő paráznájának kell lennie”.

“De akkor mégis miféle egyház a pápa egyháza? Egy bizonytalan, ingadozó és tántorgó egyház. Sőt, egy csalárd, hazug, kételkedő és hitetlen, Isten Igéje nélküli egyház. Mert a pápa egyházát a rossz kulcsaival arra tanítja hogy kételkedjen és bizonytalanságban éljen. Ha ez egy ingadozó egyház, akkor nem lehet a hit egyháza, mert ez utóbbi kősziklán épült, és a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat (Mt 16,18). Ha viszont nem a hit egyháza, akkor nem is keresztény egyház, hanem egy olyan nem keresztény, anti-keresztény és hitetlen egyháznak kell lennie, ami csak lerombolja és tönkreteszi az igaz, szent, keresztény egyházat.”

Forrás

Deformed Lutheranism and Unreformed Rome Commemorating the Reformation Together | Rev. Angus Stewart

https://cprc.co.uk/articles/lutheransromereformation/