A keresztség szükségessége

2022.02.18. Off By neilnejmed

A CPRC (Covenant Protestant Reformed Church) északír gyülekezetének honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: A keresztség szükségessége – Rev. Herman Hanko

Egy olvasónk azt kérdezi: „Ha az, akit nem metéltek körül, kikerült a szövetségből, igaz-e ez ma is? Felelhetünk-e erre a kérdésre igennel a Zsidók 2:2-3 alapján? Másként fogalmazva, az I Mózes 17:14-nek van valami párhuzama a mai szövetséggel?”

A kérdéshez kapcsolódó textusok a következők: „Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra” (Zsidók 2:2-3) és „A körülmetéletlen férfi pedig, a ki körül nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mert felbontotta az én szövetségemet” (I Mózes 17:14).

Bár a kérdező nem teszi egyértelművé, feltételezem, hogy megértette, hogy a körülmetélkedést az új szövetségben a keresztség váltotta fel (Kolossé 2:11-12). Azt is feltételezem, hogy tudatában van annak, hogy a körülmetélkedésnek ma már nincs spirituális jelentősége. A kérdései tehát a keresztséggel vannak kapcsolatban.

A kérdésre adandó válasz valóban igenlő. A két idézett igeszakasz valóban ide tartozik, és világossá teszi, hogy amennyiben a szülők nem keresztelik meg gyermeküket, az ugyanolyan nagy bűn az új szövetségben, mint amilyen Izráelben volt a körülmetélés elmulasztása a régi szövetségben. Azt is helyesen mondhatjuk, hogy akik elmulasztják gyermekük megkeresztelését, megszegik Isten szövetségét.

Néhány dolgot el kell erről mondanunk.

Legelőször az a kérdés vetődik fel, hogy mi a helyzet a baptistákkal. A baptisták csak a „hívőkeresztséget” fogadják el, azaz csak azokat keresztelik meg, akik elég idősek hitük hiteles megvallásához.

Nem kérdés, hogy teológiájukban nagyot tévednek. Azonban nem itt van annak a helye, hogy a gyermekkeresztség egészéről vitát folytassunk. A baptisták helyzete kicsit más, mint a kérdező által felvetett helyzet. Az idézet szakaszok Izráelről szólnak, Izráel pedig az Ószövetség egyháza volt. Isten szövetségi népéről beszélnek tehát e részek. A szövegösszefüggés az, hogy Isten megerősíti szövetségét Ábrahámmal és magvával, és a körülmetélkedést adja annak jeléül és pecsétjéül. Ha egy izráelita megtagadta gyermeke körülmetélését, akkor nemcsak a szövetség jelét, hanem ezáltal a szövetséget is elutasította.

Isten parancsai tehát az Ő szövetséges népének szólnak. A baptisták szövetségtana egyáltalán nem biblikus. Ha Isten szövetségi népében valaki megtagadta gyermeke körülmetélését, kivágatott a szövetség kötelékéből, az ószövetségi egyházból és Isten népéből. Sőt, azzal, hogy nem metélték körül gyermekeiket, saját magukat választották el Isten szövetséges népétől.

E büntetés újszövetségi megfelelője azok számára, akik nem hajlandóak megkeresztelni gyermekeiket, a keresztyén egyházfegyelem, melynek vége az egyházból és ezáltal Isten szövetséges népéből való kiközösítés.

Az, hogy egy efféle elutasítás nagyon komoly dolog, nyilvánvalóan kiderül abból, hogy Isten kész volt megölni Mózest két fia körülmetéletlenségéért. Erről a II Mózes 4:24-26 számol be. Valószínűleg Mózes felesége, Cippórah nem volt hajlandó körülmetélni a két fiút. Jóllehet olyan házban született és nőtt fel, ahol Istent tisztelték és szolgálták, nem volt Ábrahám magva, és nem részesedett közvetlenül a szövetség ígéreteiben vagy jeleiben. Azonban mindketten Izráelhez akartak csatlakozni, és Isten ragaszkodott ahhoz, hogy úgy legyenek szövetséges népe részéve, hogy fiaikat részesítik szövetsége jelében. Enélkül nem lehettek volna Isten szövetséges népe részévé.

Úgy tűnik, a negyven évig tartó pusztai vándorlás során a nép elfelejtkezett volna fiai körülmetéléséről. Úgy gondolom, ez azzal lehet összefüggésben, hogy minden húszéven felüli ember meghalt a pusztában, kivéve Józsuét és Kálebet. Akárhogy is történt, a nép nem léphetett be az ígéret földjére anélkül, hogy a körülmetéletlen férfiak mind körül ne metélkedtek volna (Józsué 5:2-9).

Meg kell érteni, hogy a körülmetélkedés és a keresztség a szövetség jelei és pecsétjei, melyek Isten Igéje mellé adattak, mint az evangélium igazságának látható bizonyítékai, miszerint Isten az Ő népét nemzedékek vonalaiból gyűjti össze. A holtan született vagy születésük után hamar meghalt gyermekeket nem kell megkeresztelni, mert üdvösségük nem ezen múlik, Róma tanításával szemben. A keresztség vizében nincs mágikus vagy spirituális erő; hatalmát abból nyeri, hogy az Igét kísérő jel és pecsét. Ez a hatalom a Szent Lélek hatalma, aki hit által, Krisztusban kegyelmet munkál a hívőben. Prof. Hanko

___________________________________

Belga Hitvallás 34. A keresztség sákramentuma

Ezért hisszük, hogy mindazokat, akik őszinte buzgósággal törekszenek az örök élet elérésére, csak egyszer kell megkeresztelni ezzel a keresztséggel, soha meg nem ismételve, hiszen nem születhetünk kétszer. Ez a keresztség azonban nemcsak akkor hasznos, mikor rajtunk van a víz és megkapjuk azt, hanem egész életünkön át.

Emiatt elvetjük az anabaptisták tévedését, kik nem elégszenek meg az egyetlen keresztséggel, amit kaptak, továbbá a hívők gyermekeinek megkeresztelését is elítélik, akikről hisszük, hogy meg kell őket keresztelni és meg kell pecsételni a szövetség jelével, amiképpen korábban Izráelben is körülmetélték a gyermekeket ugyanazon ígéretek alapján, melyek a mi gyermekeinknek is adattak. S valóban, Krisztus a vérét nem kevésbé ontotta a hívők gyermekeinek, mint a felnőttek megmosására. Ezért meg kell kapniuk annak jelét és sákramentumát, amit Krisztus tett értük; amiképpen az Úr parancsolta a törvényben, hogy röviddel születésük után részesedjenek Krisztus szenvedésének és halálának sákramentumában, egy bárány feláldozása által, ami Krisztusra mutató előkép volt. Emellett ami a körülmetélkedés volt a zsidóknak, az a keresztség a mi gyermekeinknek. Ezért nevezi a keresztséget Pál „Krisztus körülmetélésének”.

Forrás

A keresztség szükségessége | Rev. Herman Hanko

https://cprc.co.uk/languages/hungarian_crnewsnovember2014/#baptism

Magyar nyelvű CPRC anyagok:

https://cprc.co.uk/languages/hungarian/