A keresztség nem jelent bemerítést

2021.12.27. Off By neilnejmed

A Covenant Protestant Reformed Church webhelyének

Baptism Does Not Mean Immersion című cikke

(1) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha a bemerítésnek nyelvtanilag nincs értelme.

Máté 20:22-23: “Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.

Máté 28:19: “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében [vagyis a Szentlélek nevére].”

I. Korinthus 1:13: “Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? [azaz, Pál nevére]?”.

I. Korinthus 10:1-2: “Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben

I. Korinthus 12:13: “Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

(2) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha a megkeresztelendő túl nagy méretű ahhoz, hogy alámerülhessen.

Márk 7:4: “És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását. [baptismos].”

(3) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha túl sokan vannak keresztségre váró személyek. [ugyanis annak kiszolgáltatása fizikai képtelenség egy adott napon -a ford.]

ApCsel 2:41: “A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

(4) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha a megkeresztelendő bemerítésre nem alkalmas körülmények között van. [Pál a damaszkuszi házban azonnal megkeresztelkedett, viszont bemerítőmedence aligha állt rendelkezésre.. – a ford.]

ApCsel 22:16: “Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

ApCsel 9:18: “És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék

(5) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha az egyik fél megkeresztelkedett, míg a másik alámerült.

I. Korinthus 10:1-2: “Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;

I. Péter 3:20-21: “A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

(6) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha a keresztség leöntés által történt.

ApCsel 1:5: “Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

ApCsel 2:17-18: “És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

ApCsel 2:33: “Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

ApCsel 8:16: “Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.

ApCsel 10:44-45, 47-48: “Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka…. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

ApCsel 11:15-16: “Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni.

(7) A keresztség nem jelenthet bemerítkezést, ha a keresztség meghintés által történt.

Zsidókhoz írt levél 9:10, 13, 19-21: “Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal [baptismos] – melyek testi rendszabályok – a megjobbulás idejéig kötelezők. … Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: … Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt. Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel.

Forrás

Baptism Does Not Mean Immersion:

https://cprc.co.uk/audio/jan0613#immersion