Az ékes ábrázatról és azokról, akik festékkel kenik fenik | Kecskeméti Alexis János

2021.12.25. Off By neilnejmed

Kecskeméti Alexis János

(Kecskemét?, 1570-es évek? — Nagybánya, 1618 vagy Nagyvárad, 1619)

református lelkész.

KECSKEMÉTI ALEXIS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS KÖNYVE

Debrecen, 1621

(Dániel próféta könyvének magyarázata)

1. kötet

Tanúság. I. Tanullyuk megh innet: Honnét vagyon az eledeleknek tápláló ereje; bizonyara nem az eledeleknek tulaydon erejéből, hanem az Istennek áldásából. Mert ha Isten az eledeleknek erőt nem adna, nem táplálnának minket jobban az fris étkek, mint szinten amaz kemény kövek: De Isten az; ki erőt ad az eledeleknek. Az mint az Dánielnek es az ö társainak példájából meg; tetzik, az kik noha lássu eleséggel élnek, mind az által azokból elégedendő táplálásra való erőt vesznek. Pel[63 :]dajul vadnak erre az szegény szűkölködő Atyáknak Anyáknak magzati-is, kik ingyen nem-is tudód micsoda eleséggel élnek; mind az által abrazattyokban tellyesök. *Mert Isten aldasa vagyon raytok. Vigasztallyon minket ez az tudomány az szükségben, draga-sagban-is, az mikor Isten, noha az ö ajándékit, Mezeinknek, Hegyeinknek termeset meg vonsza: Mind azon által kitsin edelellel, csudalatossan megh elegit bennünket: Az mint cselekedet sokszor Nemzetségünkben, nagy szükseginknek, dragasaginknak idején. Ugyan itt azt-is jegyözzük meg: Ha Isten áldásából vagyon az mi eledelünknek ereje, vegyük hálaadással: ne ellyünk azzal ökör módon, az kik nem tudgyak azt megh köszönni. II. Tanullyuk megh: Honnét vagyon az ekés abrazat, jo egesség, testnek erősségé. Bizonyara csak Istentül vadnak mind’ ezek, az mint az Dánielnek es az ö társainak példájából megh’ tetzik. Ne dicsökedgyek haát senki ezekkel, hanem köszönnye meg Istennek. Itt ez arant meg feddetnek azok, az kik nem elegesznek az Istentül adatot ábrázattal, hanem azt valami büdös, es kárpitéhoz illendő festékkel kenik fenik. Mely munkajokkal éktelen bujalkodast követnek; de hidgyek el, nagy botránkozást csele-kösznek, es magoknak-is az ollyan emberek nagy kaárt tesznek, es magoknak ugyan czegert tesznek: hogy egy jámbor tisztösseg-beli embernek sem kell ü reajajok még csak szernet-is fordítani. Mert ha afféle, maga sem szereti magát, ugy az mint Isten teremtette; kicsoda szeretne ütet abban az formában, az kit ö csinál magának Isten gyalazattyara? Senki nem egyéb: [64:] hanem magahoz hasonló, az az, hitvan feslöt eletü ember.

Hivatkozások

* Psal. 104. et Ps. 145

Forrás

KECSKEMÉTI ALEXIS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS KÖNYVE, Debrecen 1621; (Dániel próféta könyvének magyarázata), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974

https://mek.oszk.hu/05500/05557/pdf/alexis1.pdf