A részegségről | Tolnai Decsi Gáspár

2021.07.31. Off By neilnejmed

Tolnai Decsi Gáspár

református lelkész

Decsi Gáspár, olykor Deczi Gáspár formában is (? – 1588 után)

tolnai főprédikátor, költő. Tanult Tolnán, Kolozsvárt és 1566. május 20-ától Wittenbergben. 1575-ben pap lett Tolnán.

DB. SZABÓ GÉZA – DECSI GÁSPÁR PRÉDIKÁCIÓI

Jaj annak, a ki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket! Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett; igyál te is és láttassék szemérmed; reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. (Habakuk 2, 15-16)

II. A részegségről [Hab. 2:15–16 alapján.]

Látjuk naponként: mily igen a részegség minden rendbeli emberek között kiáradt annyira, hogy attól az undokságtól nem üresek és nem tiszták még azok sem, akiknek a józan életre egyebeknek tükörnek és jó példaadásnak kellene lenniök. Szólok a fejedelmekről és a község élenjáró gondviselőiről, az egyházi emberekről, akik közül noha sok istenfélő és tisztességes erkölcsü van, de azért ismét sokan találtatnak, akiknek minden gyönyörüségök a boritalban van és akik elveszettnek tartják azt a napot, amelyen a kelleténél többet nem ihatnak.

Ezek a gyenge hitü emberek közül sokat megbotrányoztatnak és az együgyü keresztyénekben gonosz példaadásukkal nagy kárt tesznek, sőt Isten neve is tőlük szidalmaztatik.

Habakuk próféciájának két része van:

Az elsőben a részegséget vádolja és kárhoztatja. A részegesekről és korcsomán heverőkről szól, akik nem elégszenek meg a saját részegségükkel, hanem társakat keresnek, akikre a bort nagy bőven köszöntik csak azért, hogy azokat is megrészegitsék. Csoda mily igen örülnek, amikor látják, hogy társuk a bortól megbolondulván előttük hever vagy rókát nyuz vagy majommódra játszadozik vagy trágár és undok beszédeket szól vagy pedig valami olyan éktelenséget cselekszik, amivel magát csufoltatja és nevetteti. A részegség semmi nem egyéb, hanem a felettébb való italból származott bolondság. Mert mikor az ember többet iszik, hogy sem mint kellene, akkor elméje, esze tőle eltávozik és ugyan megbolondul.

A másodikban: Minémü büntetést hirdetett Isten a babilóniaiaknak a részegségért? Megelégszel, ugymond, a gyalázattal inkább, hogysem mint a dicsőséggel! Azt akarja mondani, hogy a babilóniaiak, akik a részegségben dicsőséget kerestek, gyalázatot találtak a dicsőség helyett. Mert gonosz fának gonosz gyümölcse van. Azért mondja mindjárt: Igyál te is és mezitelenedjél meg! Mintha azt mondaná: Miért, hogy ugy akarod és miért, hogy gyönyörködöl azok undokságában, akiket megrészegitettél, noha te is immár, akarod vagy nem, igyál, hogy rutságod is kitessék, mikor minden ékességedtől és ékességtől megfosztatol. Ezt pedig, mi legyen, megmagyarázza: Kiontatik, ugymond, rád az Ur jobb kezének pohara és gyalázatos okádás dicsőségedre. A poháron érti a büntetést, amelyet Isten rájok bocsátandó volt. Az okádáson pedig érti a nagy gyalázatot, mellyel minden dicsőségünknek el kell borittatnia és temettetnie. Ezek pedig a babilóniaiakon mind beteljesedtek. És most is beteljesiti Isten azokon, akik jó intésével és haragos fenyegetéseivel nem gondolnak, hogy a részegséget elhagyván józanságra és tisztességes életre igyekeznének. Evilág szerint is gyakran megszégyenülnek, de az itélet napján mind e világ előtt szégyent vallanak, amiből soha ki nem tisztulnak, mert pokolra vettetnek, amelynek tüzében kivánnák, hogy ha valaki egy csöpp vizet bocsátana torkukba azt meghüsiteni, miért most a vizet ilyen igen utálják. Luk. 16. Mi azért ezektől megrettenvén semmire ne vegyük Isten igéjének intését és ennyi számtalan fenyegetését, hanem inkább ezekre felserkenjünk, a részegséget mind a többi szarvas bünnel egyetemben hátrahagyjuk, hogy az itélet napján mind a világ előtt tisztelködhessünk6331 Jézus Krisztus jobb keze felől állván, kinek legyen dicsőség mindörökké.

Forrás

TANULMÁNYOK ÉS SZÖVEGEK A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ XVI. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL – A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZZSINATI IRODÁJÁNAK SAJTÓOSZTÁLYA, BUDAPEST, 1973

DB. SZABÓ GÉZA – DECSI GÁSPÁR PRÉDIKÁCIÓI – II. A részegségről [Hab. 2:15–16 alapján.] – 460 – 461. o.

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1001825/default/doc_url/Tanulmnyok_s_szvegek_a_Magyarorszgi_Reformtus_Egyhz_XVI_szzadi_trtnetbl_Word.pdf

1Tiszteletet nyerjünk.