Szeplőtelen Házaságy II | Kommentárok

2021.06.17. Off By neilnejmed

Lakjanak Értelmes Módon Feleségükkel |

1péter 3, 7 Kommentárok

A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. (1 Péter 3,7)

Charles John Ellicott (1819–1905) kommentárja

az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek.. Vagy inkább, ahogy mi most értelmezzük, a gyengébb edényhez, mint asszonyhoz. Ez a magyarázata az “értelmes módon” kifejezésnek. Amit a férjnek különösen meg kell értenie és tudomásul kell vennie, az az, hogy egy nála gyengébb társsal van dolga. Az egész lovagiasság ezekben a szavakban foglaltatik és Szent Pétert (aki Krisztus után a következő) tekinthetjük alapítójának. A gyengeség maga, azáltal, hogy erőtlenség, igényt tart az erősebb férfi tiszteletére és hódolatára. Az itt a női nemnek tulajdonított gyengeség elsősorban a test gyengeségét jelenti, amint azt látni fogjuk, amikor az “edény” szót vizsgáljuk, bár talán más tekintetben is utalhat gyengeségre. Ha az “edény” szó itt a “feleség” leírását jelenti, ahogyan azt egyesek az 1Thesszalonika 4:4 kapcsán állítják, olyan értelemben, ahogyan nem teljesen azonos módon a férjet is jellemzi, akkor nehéz belátni, hogy mihez viszonyítják, amikor gyengébbnek nevezik az edényt. “Lakjatok az asszonnyal, mint egy törékenyebb edénnyel vagy eszközzel”. Hogy micsodával? Ha azt válaszoljuk [a viszonyítási alapra], hogy “mint ti magatok”, akkor világossá válik, hogy a férjek értelemszerűen kevésbé finom edények. És ez így is van. Az 1Thesszalonika 4:4-hez írt feljegyzésben kimutattuk, hogy az “edény” szó (akár mint edény, akár mint eszköz) a testet, vagy inkább a testben megnyilvánuló önmagunkat írja le. A szó önmagában használható bármire, ami használhatóvá van téve – gépek, felszerelések és eszközök, mint edények és serpenyők, és tulajdonképpen mindenféle apparátus vagy eszköz -, így ezt nagyon helyesen úgy lehetne visszaadni, hogy “mint egy gyengébb dologgal vagy tárggyal”.

Tisztességet tévén.– A “tenni” szó azt jelenti, hogy az embernek meg kell adnia azt a részt, ami megilleti őt. Mert amit itt “tisztességnek” nevezünk, az nem csak a feleség eltartására értendő (ahogyan egyesek mondják), bár valószínűleg ez a szó értelmezése az 1Timóteus 5:17-ben, és vö. 2Mózes 21:10-gyel; és a feleséget sem csak azzal kell megtisztelni, hogy a lényeges ügyekben tanácsot kérnek tőle vagy a háztartás vezetésével bízzák meg. A “tisztességet”, amelyet a feleségeknek “mint az örököstársnak a kegyelem dicsőségében” meg kell adni ugyanaz a “tisztesség”, amiről Szent Pál az 1Thesszalonika 4:4-ben is állítja, hogy ez önmagunknak is jár. Mert valóban, az ott található e három jelentős szó egymás mellé helyezésével aligha tudunk szabadulni attól a következtetéstől, hogy Szent Péter Szent Pálnak erre a szakaszára utalt, “mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét a szentté létünkben és tisztességben“. Ez az asszony iránti erényes tisztelet az, amit az Imakönyvben (anglikán Book of Common Prayer) ez a mondat jelent: “Testemmel hódolok neked”. Ez azt jelenti ugyanis, hogy a férj ne merészeljen semmiféle szabadosságot tenni feleségével. Vajon a keresztyén férj hitelesíteni tudná-e vallását egy hitetlen feleség előtt, ha észreveszi hogy férje durván viszonyul a hitvesi kötelékhez?

Matthew Henry (1662 – 1714) részletes kommentárja

1. A részletek a következők: (1.) Az együttélés, amely megtiltja a szükségtelen elkülönülést és magában foglalja a javak és személyek kölcsönös egymás közti érintkezését, örömben és egyetértésben. (2.) A feleséggel való együttélés az értelem szerint; nem bujaság szerint, mint a vadállatok, sem a szenvedély szerint, mint az ördögök, hanem a tudomány szerint, mint a bölcs és józan emberek, akik ismerik Isten igéjét és saját kötelességüket. (3.) Tisztességet tenni a feleségnek – kellő tiszteletet adni neki és fenntartani a tekintélyét, megvédeni a személyét, támogatni a becsületét, örvendezni a társaságában, szép ellátásban részesíteni, valamint kellő bizalommal és ráhagyatkozással lenni iránta.

2. Az okok a következők: Mert természeténél és alkatánál fogva ő a gyöngébb edény, ezért meg kell őt védelmezni: ugyanakkor a feleség más és magasabb szinten egyenrangú férjével; örököstársak az élet kegyelmében, az evilági és túlvilági élet minden áldásában, ezért békességben és nyugalomban kell élniük egymással, s ha nem így tesznek, akkor az egymással és egymásért való imádkozásuk akadályozva lesz, úgyhogy nem gyakran vagy “egyáltalán nem fognak imádkozni, vagy ha mégis, akkor nyugtalan, zavart elmével fognak, így aztán sikertelenül lesz imádságuk”. ” Tanuljátok meg: (1.) A női nem gyengesége nem alapos ok sem az elkülönülésre, sem a megvetésre, hanem épp ellenkezőleg, ok a becsületre és tiszteletadásra: Tisztességet tenni a feleségnek, mint gyöngébb edénynek. (2.)

Joseph Benson (1749 – 1821) kommentárja

Azzal, hogy a feleségnek kijáró tisztesség okaként azt jelölte meg, hogy testében vagy személyiségben ő a gyengébbik a férjére nézve (ahogyan a σκευος, edény szó itt jelentésseé bír), az apostol nemcsak arra utalt ezzel, hogy a férjnek kellő részt kell biztosítania számára az élet szükségleteiből és kényelmeiből, hanem a testi munkától való olyan mértékű mentességadást is, amennyire a körülmények azt megengedik: ami a legméltányosabb, figyelembe véve a sok testi gondot, amiknek az asszonyok a gyermeknevelés, szülés és szoptatás során ki vannak téve. “Hogy imádságaitok meg ne hiúsuljanak – Egyik vagy másik részről sem. Hogy imáitok ne legyenek akadályozva – Egyik és másik oldalról sem. Minden bűn akadályozza az imádságot, különösen a harag. Nincs semmi, ami jobban a gondolatainkon ülne, mint amikor dühösek vagyunk, amikor imádkozni vonulnánk vissza. Így aki nem bocsát meg, az nem talál megbocsátást Istentől sem.

Albert Barnes (1798 – 1870) jegyzetei a Bibliáról

Tiszteletet adni a feleségnek – Fontos előrelépés volt a társadalomban, amikor a keresztyén vallás ehhez hasonló irányt vett, mert a pogányoknál és minden hamis vallási rendszerekben a nőt mindenütt úgy kezelték, mint aki kevés becsületre és tiszteletre méltó. Úgy tekintették, mint rabszolgát, vagy mint a férfi szenvedélyeinek kielégítésére szolgáló puszta eszközt. A keresztyénség egyik elemi tanítása azonban az, hogy a nővel tisztességesen kell bánni; és a vallás egyik legelső és legmarkánsabb hatása a társadalomra, hogy a feleséget olyan rangra emeli, amelyben méltó lesz a megbecsülésre. A tiszteletnek, amelyet a férjeknek a feleségük iránt tanúsítaniuk kell két különleges oka van: az egyik, hogy az asszonnyal azért kell különös kedvességgel bánni, mivel ő gyengébbik, nem úgy a férfi, és ezért igényt tart a gyöngéd figyelemre; továbbá úgy is kell őt tisztelni, mint az élet kegyelmében egyenrangú örökös felet.

(b) Ezért azoknak, akik a női nem felemelésére vágynak, akik a föld sötét részein a nőt tudatlannak és lealacsonyítottnak látják, barátjai kell legyenek minden olyan jól célzott erőfeszítésnek, amely az evangélium pogány országokba való elküldésére irányul. Minden férjnek, akinek tiszta és értelmes felesége van, és minden apának, akinek jól értesült leánya van, és minden testvérnek, akinek erényes nővére van törekednie kell az evangélium külhonban való terjesztésére.

..

Ahol ez [a kölcsönös szeretet és vidám reménység] hiányzik, ott semmilyen külső pompa, semmilyen drága bútor vagy étel, semmilyen aranyozott felszerelés, semmilyen népes szolgasereg, semmilyen bor, zene vagy tánc nem biztosíthatja a boldogságot a lakásban. Mindezek mellett ott lehetnek a legpusztítóbb szenvedélyek; mert azon kastélyokban, ahol e dolgok vannak, jöhetnek sápadt betegségek, csalódások és halál, de ott semmi sem marad, ami vigasztalhatna vagy támogatni tudna.

Pulpit kommentár (1890)

Az apostol azt tanácsolja a férjnek, hogy először is tartsa tiszteletben a társát annak viszonylagos gyengesége miatt; másodszor pedig, hogy adja meg neki a kellő tiszteletet, mint aki hozzá hasonlóképpen örököstársa az élet kegyelmében. A pogányoknál a nemek közötti egyenlőtlenség volt a fő oka a nő lealacsonyításának; a keresztyénség pedig épp ezt teszi a gyengéd figyelem alapjává. A keresztyén szeretetnek bővelkednie kell az ismeretben (Filippi 1:9);

Cambridge Biblia (1882)

Ahol nincs kölcsönös tisztelet, ahol nem ismerik el egymás magas szintű elhívását, ott nem jöhet létre a szív és a lélek egyesülése sem az imádságban. Ahol a férj úgy tekint feleségére, mint aki csak a saját kényelmét vagy élvezeteit szolgálja, mint akit – ahogyan azt a zsidó és a római törvények is megengedik – tetszése szerint megtagadhat, ott nem ismerhető el az a tény, hogy a feleség osztozik az ő legfőbb reményeiben. A szavak egyértelműen magukban hordozzák, bár nem tér ki rá, hogy mik az imádságnak az 1Kor 7:3-5-ben említett különleges akadályai.

Források:

[1] Ellicott’s Commentary for English Readers

[2] Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible

[3] Benson Commentary

[4] Barnes’ Notes on the Bible

[5] Pulpit Commentary

[6] Cambridge Bible for Schools and Colleges