Szeplőtelen házaságy II | Kommentárok

2021.06.17. Off By neilnejmed

Lakjanak értelmes módon feleségükkel |

1Péter 3, 7 Kommentárok

A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. (1 Péter 3,7)

Charles John Ellicott (1819–1905) kommentárja

az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek.. Vagy inkább, ahogy mi is értelmezzük, a gyengébb edényhez, mint asszonyhoz. Ez a magyarázata az “értelmes módon” kifejezésnek. Amit a férjnek elsősorban meg kell értenie és tudomásul kell vennie az az, hogy egy nála gyengébb társsal van dolga. Az egész lovagiasság benne foglaltatik e szavakban és Szent Pétert (aki Krisztus után a következő) tekinthetjük megalapítójának. A gyengeség maga, azáltal hogy erőtlenséget jelent, igényt tart az erősebb férfi tiszteletére és hódolatára. Itt a női nemnek tulajdonított gyengeség elsősorban a testi gyengeséget jelenti, amint azt látni fogjuk, amikor az “edény” szót is vizsgáljuk, bár talán egyéb tekintetben is utalhat gyengeségre. Ha az “edény” szó itt a “feleség” személyét írja le, ahogyan azt egyesek az 1Thesszalonika 4:4 kapcsán állítják, olyan értelemben, ahogyan nem teljesen azonos módon a férjet is jellemzi, akkor nehéz belátnunk hogy pontosan mire értik az összehasonlítást, mikor gyengébbnek nevezik az edényt. “Lakjatok az asszonnyal, mint egy törékenyebb edénnyel vagy eszközzel”. Hogy micsodával? Ha azt válaszoljuk [a viszonyítási alapra] hogy “mint ti magatok”, akkor világossá válik hogy a férjek értelemszerűen kevésbé finom edények. Mert ez így is van. Az 1Thesszalonika 4:4-hez írt feljegyzésben kimutattuk, hogy az “edény” szó (akár mint edény, akár mint eszköz) a testet, vagy inkább a testben megnyilvánuló személyünket írja le. A szó önmagában használható bármire, ami használatra készíttetett – ilyenek a gépek, felszerelések és eszközök, mint edények vagy serpenyők, és tulajdonképpen mindenféle apparátus vagy eszköz -, így ezt nagyon precízen úgy lehetne visszaadni, hogy “mint egy gyengébb dologgal vagy tárggyal”.

Tisztességet tévén. A “tenni” szó azt jelenti, hogy az embernek meg kell adnia az őt megillető. Mert amit itt “tisztességnek” nevezünk, az nem csak a feleség eltartására értendő (ahogy egyesek állítják), bár valószínűleg ez a szó értelme az 1Timóteus 5:17-ben, és vö. 2Mózes 21:10-gyel; hiszen egy feleséget sem csak azzal kell megtisztelnünk, hogy lényeges ügyekben tanácsot kérünk tőlük, vagy a háztartás vezetésével bízzuk meg őket. A “tisztességet”, amelyet a feleségeknek “mint az örököstársnak a kegyelem dicsőségében” meg kell adni ugyanaz a “tisztesség”, amiről Szent Pál az 1Thesszalonika 4:4-ben is állítja, hogy ez önmagunknak is jár. Mert valóban az ott található három jelentős szó egymás mellé helyezésével aligha tudunk attól a következtetéstől szabadulni, hogy Szent Péter Szent Pálnak erre a textusára utalt, méghozzá hogy “mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét a szentté lételünkben és tisztességben“. Ez az asszony iránti erényes tisztelet az, amit az imakönyvben (anglikán Book of Common Prayer) a következő sor fejez ki: “Testemmel hódolok neked”. Ez azt jelenti ugyanis, hogy a férj ne merészeljen semmiféle szabadosságot tenni feleségével. Vajon a keresztyén férj hitelesíteni tudná-e vallását egy hitetlen feleség előtt, ha azon kapja magát hogy férje durván viszonyul a hitvesi kötelékhez?

Matthew Henry (1662 – 1714) részletes kommentárja

1. A részletek a következők: (1.) Az együttélés, amely megtiltja a szükségtelen elkülönülést és magában foglalja a javak és személyek kölcsönös egymás közti érintkezését, örömben és egyetértésben. (2.) A feleséggel való együttélés az értelem szerint; nem buja kívánságok szerint mint a vadállatok, sem a szenvedélyek szerint mint az ördögök, hanem a tudomány szerint, mint bölcs és józan emberek, akik ismerik Isten igéjét és saját kötelességüket is. (3.) Tisztességet tenni a feleségnek – kellő tiszteletet adni neki és fenntartani tekintélyét, megvédeni személyét, támogatni becsületét, örvendezni a társaságában, szép ellátásban részesíteni őt, valamint kellő bizalommal és ráhagyatkozással lenni iránta.

2. Az okok a következők: Mert természeténél és alkatánál fogva ő a gyöngébb edény, ezért meg kell őt védelmezni: ugyanakkor a feleség más és magasabb szinteken pedig egyenrangú férjével; örököstársak az élet kegyelmében, az evilági és túlvilági élet minden áldásában, ezért békességben és nyugalomban kell élniük egymással, s ha nem így tesznek, akkor az egymással és egymásért való imádkozásuk akadályozva lesz, úgyhogy nem gyakran vagy “egyáltalán nem fognak imádkozni, vagy ha mégis, akkor nyugtalan, zavart elmével fognak, így aztán sikertelenül lesz imádságuk”. Tanuljátok meg: (1.) A női nem gyengesége nem alapos ok sem a tőle való elkülönülésre, sem a megvetésre, hanem épp ellenkezőleg, ok a becsületre és tiszteletadásra: Tisztességet tenni a feleségnek, mint gyöngébb edénynek. (2.)

Joseph Benson (1749 – 1821) kommentárja

Azzal, hogy a feleségnek kijáró tisztesség okaként azt jelöli meg, hogy testében vagy személyiségben ő a gyengébbik fél a férje mellett (amilyen jelentéssel a σκευος, edény szó is bír), az apostol nemcsak arra utal, hogy a férjnek kellő részt kell biztosítania számára az életszükségletekből és annak kényelmeiből, hanem testi munkától való mentességnek azt a szintjét, amennyire a körülmények azt lehetővé teszik: ami a legméltányosabb, figyelembe véve azt a sok testi értelemben vett gondterheltséget, amiknek az asszonyok a gyermeknevelés, szülés és szoptatás során vannak kitéve. “Hogy imádságaitok meg ne hiúsuljanak – Egyik vagy másik részről sem. Hogy imáitok ne legyenek akadályozva – Egyik és másik oldalról sem. Minden bűn akadályozza az imádságot, különösen is a harag. Nincs semmi, ami a gondolatainkat jobban gátolná, mint amikor dühösek vagyunk az imádkozáshoz való félrevonulás idejében. Így aki nem bocsát meg, az nem talál megbocsátást Istentől sem.

Albert Barnes (1798 – 1870) jegyzetei a Bibliáról

Tisztességet tévén az asszonyi nemnek – Fontos előrelépés volt a társadalomban, amikor a keresztyén vallás ehhez hasonló irányt vett, mert a pogányoknál és minden hamis vallási rendszerben a nőt mindenütt mindig is úgy kezelték, mint aki kevés becsületre és tiszteletre méltó. Úgy tekintették mint rabszolgát, vagy mint a férfi szenvedélyei kielégítésére szolgáló puszta eszközt. A keresztyénség egyik elemi tanítása azonban az hogy egy nővel tisztességesen kell bánni; és a vallás egyik legelső és legmarkánsabb társadalmi hatása, hogy a feleséget arra a méltóságra emeli, amelyben megbecsülést talál. A tiszteletnek amelyet a férjeknek feleségeik iránt kell tanúsítaniuk két különleges oka van: az egyik, hogy asszonyokkal azért kell különös kedvességgel bánni, mivel ők a gyengébbik nem, a férfiakkal ellentétben, és ezért tartanak igényt gyöngéd odafigyelésre; továbbá úgy is kell őket tisztelni, mint egyenrangú örökös társat az élet kegyelmében.

(b) Ezért azoknak akik a női nem felemelkedésére vágynak, akik a föld sötét részein a nőt tudatlannak és lealacsonyított helyzetben tartottnak látják, legyenek barátai minden olyan jó céllal rendelkező erőfeszítésnek, amely az evangélium pogány országokba való elküldésére irányul. Minden férjnek ugyanis, akinek tiszta és értelmes felesége van, és minden apának akinek jól értesült leánya van, valamint minden testvérnek akinek erényes nővére van egyaránt törekednie kell az evangélium külhonban való terjesztésére.

..

Ahol ez [a kölcsönös szeretet és vidám reménység] hiányzik, ott semmilyen külső pompa, semmilyen drága bútor vagy étel, semmilyen aranyozott felszerelés, népes szolgasereg, bor, zene vagy tánc nem biztosíthatja az otthoni boldogságot. Mindezek mellett ott lehetnek a legpusztítóbb szenvedélyek; mert mindazon kastélyokban, ahol ezek jelen vannak, ott jöhetnek sápadt betegségek, különböző csalódások vagy akár halál, mégsem marad ott semmi ami vigasztalni vagy támogatni tudna.

Pulpit kommentár (1890)

Az apostol azt tanácsolja a férjnek, hogy először is tartsa tiszteletben társát annak viszonylagos gyengesége miatt; másodszor pedig, hogy adja meg neki a kellő tiszteletet mint aki hozzá hasonlóképpen örököstársa az élet kegyelmében. A pogányoknál a nemek közötti egyenlőtlenség volt a legfőbb oka a nők lealacsonyításának; a keresztyénség pedig épp ezt teszi a gyengéd figyelem alapjává. A keresztyén szeretetnek bővelkednie kell az ismeretben (Filippi 1:9);

Cambridge Biblia (1882)

Ahol nincs kölcsönös tisztelet, ahol nem ismerik el egymás magas szintű hivatalát, ott nem jöhet létre a szív és lélek egyesülése imádságban sem. Ahol a férj úgy tekint feleségére, mint aki csak a saját kényelmét vagy élvezeteit szolgálja, mint akit – ahogyan azt a zsidó és római törvények is megengedik – tetszése szerint megtagadhat, ott nem ismerhető el az a tény, hogy felesége osztozik az ő legfőbb reményeiben. A szavak egyértelműen magukban hordozzák, bár nem térnek ki rá, hogy mik az imádságnak az 1Kor 7:3-5-ben említett különleges akadályai.

Források:

[1] Ellicott’s Commentary for English Readers

[2] Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible

[3] Benson Commentary

[4] Barnes’ Notes on the Bible

[5] Pulpit Commentary

[6] Cambridge Bible for Schools and Colleges