Szeplőtelen házaságy I.

2021.06.17. Off By neilnejmed

Szeplőtelen Házaságy | Kommentárok A Genezis 2,22; Zsidók 13,4; 1korinthus 6,9; Genezis 38, 9-10; És 1péter 3,2 Igeversek Alapján

Genezis 2,22

És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez. (1Móz2,22)

Kálvin János (1509 – 1564) Kommentárja A Genezisről

22. És vivé az emberhez. Mózes most beszámol arról, hogy a házasság isteni módon lett megalapítva, amit különösen hasznos tudni, mert miután Ádám nem a maga akaratából szerzett magának feleséget, hanem Isten által felkínáltként és jóváhagyottként kapta azt, a házasság szentsége ebből világosabban is megmutatkozik, mivel Istent ismerjük el Szerzőjének. Minél jobban igyekszik a Sátán megbecsteleníteni a házasságot, annál jobban kell óvnunk minden becsmérléstől és visszaéléstől, hogy megkapja a megillető tiszteletet. Ebből következik, hogy Isten gyermekei jó és nyugodt lelkiismerettel ölelhetik magukhoz a házastársi szövetségi életet, s a férjek és feleségek élhetnek együtt tisztaságban és tiszteletben. A Sátán mesterkedése a házasság rossz hírbe keverésére kettős volt: először, hogy a hozzá kapcsolódó gyűlölködés segítségével bevezethesse a cölibátus dögletes törvényét, másodszor, hogy a házas személyek bármilyen szabados kicsapongásba belemenjenek, amilyenbe csak tetszik nekik. Ezért a házasság méltóságának megmutatásával el kell távolítanunk a babonát, nehogy a legcsekélyebb mértékben gátolja a kegyeseket abban, hogy szemérmesen használják Isten törvényes és tiszta rendelését. Továbbá, szembe kell szállnunk a test bujaságával, hogy a férjek mértékletesen élhessenek a feleségeikkel. De ha semmi más nem befolyásol minket, annak az egy dolognak bőven elégnek kell lenni, hogy amíg nem beszélünk tisztelettel a házasságról, addig becsmérlés tapad a Szerzőjéhez és Támogatójához, mert Mózes itt ilyennek írja le Istent.[1][F]

Zsidókhoz Írt Levél 13, 4

Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. (Zsidók 13,4)

Kálvin János (1509 – 1564) Kommentárja A Zsidókhoz Írt Levélről

4. Tisztességes minden tekintetben a házasság. Egyesek úgy vélik, hogy ez a házasokhoz intézett felszólítás, hogy viselkedjenek szerényen és illően, hogy a férj éljen mértékletesen és tisztán a feleségével, és ne szennyezze be a hitvesi ágyat tisztességtelen bujasággal. Az igét tehát a következő módon kell értenünk: “tisztességes legyen a házasság”. A jelző használata sem alkalmatlan; mert amikor azt halljuk, hogy a házasság tiszteletreméltó, azonnal eszünkbe kellene jutnia, hogy tisztességesen és illően kell viselkednünk benne. Mások a mondatot engedményként így értelmezik: “Bár a házasság tiszteletreméltó, mégis törvényellenes a paráznaság”; de ez az értelmezés, amint azt mindenkinek látnia kell, merev. Hajlok ugyanis arra a véleményre, hogy az apostol a házasságot itt a paráznasággal állítja szembe, mint e gonoszságot és orvosságát; és a szövegkörnyezet is egyértelműen azt mutatja, hogy ezt akarja mondani; mert mielőtt azzal fenyegetőzik, hogy az Úr megbünteti a paráznaságot elkövetőket, előbb kijelenti, hogy mi az igazi menekülési út, még akkor is, ha tisztességesen élünk a házasság kötelékében.

Maradjon tehát ez a lényeg, hogy a paráznaság nem marad büntetlenül, mert Isten bosszút áll majd azért. Kétségtelen továbbá, hogy mivel Isten megáldotta a férfi és felesége Őáltala létrehozott együttlétét, ebből következik, hogy minden ettől eltérő, másfajta egyesülést elítél és elátkoz. Ezért nemcsak a házasságtörőket, hanem a paráznákat is büntetéssel sújtja; mert mindketten eltérnek Isten szent intézményétől; sőt, a kicsapongó közösüléssel megsértik és felforgatják azt, mivel csak egyetlen módja lehet annak törvényes, mert csak Isten tekintélye és jóváhagyása által szentesített házasság létezik. Mivel azonban a kicsapongó és csavargó vágyakat nem lehet megfékezni házasság, mint orvosság nélkül, ezért azt Ő “tiszteletreméltónak” nevezve ajánlja.

Amit hozzátesz, hogy szeplőtelen legyen a házaságy, úgy tűnik számomra azért jelenik meg, hogy a házasok megtanulják, hogy nem minden megengedett számukra, mert a házaságy törvényes használatának mértékletesnek kell maradnia, nehogy a szemérmességgel és tisztasággal ellenkező dolgok történjenek [277]

Azzal, hogy hozzáteszi; minden tekintetben, én úgy értelmezem, hogy nincs olyan embercsoport, aki el lenne tiltva a házasságtól; mert amit Isten az emberiségnek általánosan megengedett, az kivétel nélkül egyformán illeszkedő mindenki számára; értem ezalatt mindazokat, akik alkalmasak a házasságra, és szükségét látja életük azt…

[277] Ha az egész verset helyesen vizsgáljuk, az első rész szerkezete nyilvánvalóvá válik. Két dologról van szó, a “házasságról” valamint a “házaságyról” — tehát a hitvesi ágyról. Ezt követően kétféle személyt említ, mégpedig a “paráznákat és házasságtörőket”. Az előbbiek semmibe veszi a házasságot, az utóbbiak pedig meggyalázzák a hitvesi ágyat. Ezután az első szakasz a házasságról beszél, mint önmagában tiszteletreméltóról, szemben a paráznák által okozott gyalázattal, akik mivel nem házasok, nőkkel tiltott közösülésre vetemednek; a második szakasz pedig a hitvesi ágyról beszél, mint szeplőtelenről, ha nem szennyezi be azt a házasságtörésnek bűne….”A házasságot mindenek között tisztességben kell tartani, és a hitvesi ágy szeplőtelen legyen; mert a paráznákat és házasságtörőket megítéli az Isten.” [2]

Matthew Poole (1624 – 1679) Kommentárja

..és a szeplőtelen házaságy; a hitvesi ágy jó és erkölcsös használata, a férj felesége testével való természetes és törvényes élés, és viszont a feleségnek a férjével, Isten törvénye szerint; ami távolról sem lehet tisztátalan, szennyes és Krisztus tisztaságával összeegyeztethetetlen, ahogyan a pápisták, vagy hitehagyottak tartják, 1Timóteus 4: 1-4, hogy ez önmagában szent, tiszta és erényes, és a legkiválóbb eszköz a tisztaság megőrzésére a Krisztus országa szolgálói körében, 1 Thesszalonika 4:4 Titusz 2:5 1 Péter 3:2; mert ezen intézmény által testükben megóvattatnak attól, hogy paráznasággal vagy házasságtöréssel beszennyeződjenek vagy meggyalázódjanak. A házasság tehát minden férjben és feleségben tiszteletre méltó, bármilyen fokú vagy rendű legyen is az illető, ehhez tartsa magát; továbbá mindnyájan szeplőtelennek kell lenniük, mert testük Krisztusnak tagjai, sőt a Szentléleknek templomai is ők, 1Kor 6:15,17-20.

a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten; hiszen Isten gyűlöl minden tisztátalan férfi-asszony közösséget, de kiváltképp igaz ez a keresztyének közösségére; és amint mindenféle tisztátalan embereket bizonyosan meg fog ítélni, és örök büntetéssel fog sújtani, úgy különösen is az olyan paráznákat és házasságtörőket, akik Krisztus tiszta országa alattvalóinak vallják magukat, 2 Pét. 2,6. Bír. 1,4.7., Jel. 2,21. [3]

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

Tisztességes minden tekintetben a házasság.… Egyesek úgy értelmezik e szavakat, mint egy felszólítást, miként “legyen” ez “így”; mások pedig úgy, mint egy állítást: “ez így van”. A “házasság” egy férfi és egy nő házastársi köteléke, amely által egy testté válnak; a férfi és nő e kapcsolatban létrejött egyesülése, és csak kettőé, sőt csak olyanoké, akik nem tartoznak a törvény által tiltott vérségi viszonyok kategóriái közé, 3Móz 18:6, valamint olyanoké, akik házasságra alkalmasak; és mindez “tiszteletreméltó”, mivel Isten hozta létre és Krisztus azt jelenlétével megtiszteli, 1Móz 2:22. És így van ez a céljait illetően is, nevezetesen, hogy gyermekeket nemzzenek, hogy megsokasodjék a föld, hogy családot alapítsanak, hogy törvényes utódokat tartsanak fenn és hogy megelőzzék a paráznaságot és minden tisztátalanságot; és így van ez akkor is, ha a kapcsolat kötelességei mindkét fél részéről teljesítettek: és tiszteletre méltó “mindenben”; minden dologban, minden tekintetben, minden szempontból; “minden módon”, ahogy az arab változat is visszaadja; vagy ahogy az etióp változat: “mindenütt”; minden nemzetnél tiszteletben tartják; minden rendű és rangú, minőségű és osztályú személyhez méltó; és tisztességes mindazoknál, akik törvényesen házasodnak, nem szegik meg a házassági szerződést, és nem szennyezik be a hitvesi ágyat: ezennel elítéltetnek azok, akik megvetik a házasságot, hogy szabad utat adjanak kicsapongó és csillapíthatatlan vágyaiknak; és azok is, akik egy magasabb rendű szentség és tökéletesség ürügyén elutasítják azt mint törvénytelen intézményt; és a pápistákat, akik megtagadják azt a szent hivatásukban dolgozó férfiaiktól:

..és a szeplőtelen házaságy: az arab változat szerint “az ő ágya”; a szír és etióp változat szerint “az ő ágyuk”; azok ágya, akiknek házasságuk tisztességes; amelyet nem szennyeznek be mások beengedésével, vagy paráznasággal és házasságtöréssel: “de”, vagy “mert”, ahogy az alexandriai másolat írja,

a paráznákat és a házasságtörőket megítéli az Isten; az előbbi kifejezés a Vulgata latin változata szerinti “parázna”: a paráznaság egy olyan bűn, amelyet egyedülálló, nem házas emberek követnek el; és bár a pogányok között közömbös dolognak számított, mégis ellenkezik Isten törvényével, ami testi cselekedet, és alkalmatlanná teszi az embert Isten országára, Isten ítéletét vonja maga után itt és a túlvilágon egyaránt. Mert ez ellentétben áll a házassággal, mely arra rendeltetett, hogy elhárítsa azt. A “házasságtörők” bűne pedig olyan személyek által elkövetett bűn, akik egyedülállók vagy mindketten házas állapotban vannak, és így közvetlenül a hitvesi ágy megfertőzése következik általa: Isten törvénye és a természet világossága szerint ez halállal büntetendő; és bár az emberek könnyelműen megtehetik, Isten megítéli és megbünteti azokat, akik ezt elkövették, mind ebben az életben betegségekkel, szegénységgel és szégyennel, mind pedig az eljövendő világban a nagy számadásnak napján; mert bármennyire is titokban követik el, Isten aki mindentudó, látja és megítéli azt; mert senki sem menekülhet Isten igazságos ítélete elől, mivel ő egyaránt mindenható és mindentudó Isten.

A zsidók úgy tartják, hogy “aki másnak a feleségével hál, nem menekülhet meg az “ítéletnek”, vagyis a pokolnak kárhozata alól”. [4]

1Korinthus 6, 9

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők (1Kor6,9)

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

..sem paráznaságot elkövetők, az olyanok, akik magános módon vétkeznek a tisztátalanság bűne által:

sem bálványimádók, akik egynél több istent imádnak és nem az igaz Istent; sem akik szolgálják azokat, akik nem istenek, és azt végzik, amit a zsidók “idegen tiszteletnek” is hívnak; és nemcsak az oszlopokhoz vagy kövekhez járulnak hódolattal, hanem különféle vágyaiknak és élvezeteiknek is, vagyis saját szívük bálványainak szolgálnak:

sem házasságtörők: olyanok, akik házasságban élő személyekkel bűnös módon érintkeznek:

sem nőiesek; vagy “pulyák”, vagy ahogy a szíriai fordítás mondja: “megrontók”; vagyis magánosan szándékos önszennyezéssel, mint akik Onán bűnében vétkesek, 1Mózes 38:8.

Sem magukat férfiakkal meggyalázók; akik a szodomiták. [5]

Genezis 38, 9-10

Ónán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a magot, hogy bátyjának magot ne támaszszon. És gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, a mit cselekeszik vala, annakokáért megölé őt is. (1Móz38,9-10)

Matthew Poole (1624 – 1679) Kommentárja

Két dolgot kell megemlítenünk itt:

1. Magát a bűnt, melyet itt a Szentlélek részletekbe menően leír azért, hogy az emberek megtanulják a leckét az önszennyezés bűnének természetével és annak nagy gonoszságával kapcsolatban, amely akkora, hogy Isten rendkívüli bosszúját idézte elő cselekvőjében, és amelyet nemcsak a Szentírás, de még a természet világossága és a pogányok ítélete is kárhoztat akik ezt fokozottan nagy bűnnek és egyfajta gyilkosságnak minősítették. Amelyekről lásd a Latin Synopsis -t (amelyben Poole római költőt, Martial-t idézi). Mely által kellőképpen megérthetjük, hogy mennyire gonosz és utálatos gyakorlat ez keresztyének között az evangélium világosságánál, amely nagyobb és szigorúbb kötelezettségeket ró ránk a tisztasára nézve, valamint szigorúan megtiltja mind testünk, mind lelkünk beszennyezését.

2. Ennek a gonoszságnak oka; ami úgy tűnik akár gyűlölet volt testvére iránt, akár irigység a testvér nevére és becsületére, saját szívének büszkeségéből fakadt. “

10. Gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt; ez a kifejezés az Isten ellen elkövetett, a szokásosnál is súlyosabb sértést jelzi, mint a 2Sámuel 11:27-nél is látható. Isten e jogos, de rettenetes szigorát azért jegyezték fel, hogy egyrészt elrettentse az ebben vétkezőket, másrészt pedig szeretetet és hálát ébresszen Isten iránt azokban, akikkel kíméletesebben bánik. [6]

1Péter 3,2

Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. (1Péter 3,2)

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

Szemlélvén a ti.. feddhetetlen életeteket.,…. Vidám alárendeltséget, erős szeretetköteléket és sérülésektől mentes ragaszkodást egymás iránt, szigorúan ügyelve a házasság állapotának tisztességére, és arra, hogy az ágyat a bujaságoktól és házasságtörésektől szeplő nélkül megóvják:

félelemben való; a férjük iránti tisztelettel, a kellő tiszteletet megadva nekik és minden illendő tisztelettel; vagy istenfélelemmel, amely a szemük előtt és szívükben van, ami az ilyen tetszetős házastársi kapcsolatra serkenti majd őket. [7]

Források:

[F]: Szabó Miklós fordítása

[1]: Calvin‘s Commentary on Genesis2

[2]: Calvin’s Commentary on Hebrews13

[3]: Matthew Poole’s Commentary on Hebrews13

[4]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_Hebrews13

[5]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_1Corinthians6

[6]: Matthew Poole’s Commentary on Genesis1

[7]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_1Peter3