Szeplőtelen Házaságy I | Kommentárok

2021.06.17. Off By neilnejmed

Szeplőtelen Házaságy | Kommentárok A Genezis 2,22; Zsidók 13,4; 1korinthus 6,9; Genezis 38, 9-10; És 1péter 3,2 Igeversek Alapján

Genezis 2,22

És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez. (1Móz2,22)

Kálvin János (1509 – 1564) Kommentárja A Genezisről

22. És vivé az emberhez. Mózes most beszámol arról, hogy a házasság isteni módon lett megalapítva, amit különösen hasznos tudni, mert miután Ádám nem a maga akaratából szerzett magának feleséget, hanem Isten által felkínáltként és jóváhagyottként kapta azt, a házasság szentsége ebből világosabban is megmutatkozik, mivel Istent ismerjük el Szerzőjének. Minél jobban igyekszik a Sátán megbecsteleníteni a házasságot, annál jobban kell óvnunk minden becsmérléstől és visszaéléstől, hogy megkapja a megillető tiszteletet. Ebből következik, hogy Isten gyermekei jó és nyugodt lelkiismerettel ölelhetik magukhoz a házastársi szövetségi életet, s a férjek és feleségek élhetnek együtt tisztaságban és tiszteletben. A Sátán mesterkedése a házasság rossz hírbe keverésére kettős volt: először, hogy a hozzá kapcsolódó gyűlölködés segítségével bevezethesse a cölibátus dögletes törvényét, másodszor, hogy a házas személyek bármilyen szabados kicsapongásba belemenjenek, amilyenbe csak tetszik nekik. Ezért a házasság méltóságának megmutatásával el kell távolítanunk a babonát, nehogy a legcsekélyebb mértékben gátolja a kegyeseket abban, hogy szemérmesen használják Isten törvényes és tiszta rendelését. Továbbá, szembe kell szállnunk a test bujaságával, hogy a férjek mértékletesen élhessenek a feleségeikkel. De ha semmi más nem befolyásol minket, annak az egy dolognak bőven elégnek kell lenni, hogy amíg nem beszélünk tisztelettel a házasságról, addig becsmérlés tapad a Szerzőjéhez és Támogatójához, mert Mózes itt ilyennek írja le Istent.[1][F]

Zsidókhoz Írt Levél 13, 4

Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. (Zsidók 13,4)

Kálvin János (1509 – 1564) Kommentárja A Zsidókhoz Írt Levélről

4. Tisztességes minden tekintetben a házasság. Egyesek úgy vélik, hogy ez a házasokhoz intézett felszólítás, hogy viselkedjenek szerényen és illően, hogy a férj éljen mértékletesen és tisztán a feleségével, és ne szennyezze be a hitvesi ágyat tisztességtelen bujasággal. Az igét tehát a következő értelemben kell érteni: “A házasság legyen tisztességes”. És mégis a jelző sem lenne alkalmatlan; mert amikor azt halljuk, hogy a házasság tiszteletreméltó, azonnal eszünkbe kellene jutnia, hogy tisztességesen és illően kell viselkednünk benne. Mások a mondatot engedményként így értelmezik: “Bár a házasság tiszteletreméltó, mégis törvényellenes a paráznaság”; de ez az értelmezés, amint azt mindenkinek látnia kell, merev. Hajlok ugyanis arra a véleményre, hogy az apostol a házasságot itt a paráznasággal állítja szembe, mint e gonoszságot és orvosságát; és a szövegkörnyezet egyértelműen mutatja, hogy ezt akarta mondani; mert mielőtt azzal fenyegetőzik, hogy az Úr megbünteti a paráznaságot elkövetőket, előbb kijelenti, hogy mi az igazi menekülési út, még akkor is, ha tisztességesen élünk a házasság kötelékében.

Maradjon tehát ez a lényeg, hogy a paráznaság nem marad büntetlenül, mert Isten bosszút áll azért. És kétségtelen, hogy mivel Isten megáldotta a férfi és felesége Őáltala létrehozott együttlétét, ebből következik, hogy minden ettől eltérő másféle egyesülést elítél és elátkoz. Ezért nemcsak a házasságtörőket, hanem a paráznákat is büntetéssel sújtja; mert mindketten eltérnek Isten szent intézményétől; sőt, a kicsapongó közösüléssel megsértik és felforgatják azt, mivel csak egyetlen módja lehet annak törvényes, mert csak Isten tekintélye és jóváhagyása által szentesített házasság létezik. Mivel azonban a kicsapongó és csavargó vágyakat nem lehet megfékezni a házasság, mint orvosság nélkül, ezért azt Ő “tiszteletreméltónak” nevezve ajánlja.

Amit hozzátesz, hogy szeplőtelen legyen a házaságy, úgy tűnik számomra azért tette hozzá, hogy a házasok tanulják meg, hogy nem minden megengedett számukra, mert a házaságy törvényes használatának mértékletesnek kell maradnia, nehogy a szemérmességgel és tisztasággal ellenkező dolgok történjenek. [277]

Azzal, hogy hozzáteszi; minden emberben, úgy értelmezem, hogy nincs olyan embercsoport, aki el lenne tiltva a házasságtól; mert amit Isten az emberiségnek általánosan megengedett, az kivétel nélkül egyformán illeszkedő mindenki számára; értem ezalatt mindazokat, akik alkalmasak a házasságra, és szükségét látja életük azt…

[277] Ha az egész verset helyesen vizsgáljuk, az első rész szerkezete nyilvánvalóvá válik. Két dologról van szó, a “házasságról” valamint a “házaságyról” — tehát a hitvesi ágyról. Ezt követően kétféle személyt említ, mégpedig a “paráznákat és házasságtörőket”. Az elsők semmibe veszi a házasságot, mások pedig meggyalázzák a hitvesi ágyat. Ezután az első szakasz a házasságról beszél, mint önmagában tiszteletreméltóról, szemben a paráznák által okozott gyalázattal, akik, mivel nem házasok, nőkkel való tiltott közösülésre vetemednek; a második szakasz pedig a hitvesi ágyról beszél, mint szeplőtelenről, ha nem szennyezi be azt a házasságtörés….”A házasságot mindenek között tisztességben kell tartani, és a hitvesi ágy szeplőtelen legyen; mert a paráznákat és házasságtörőket megítéli az Isten.” [2]

Matthew Poole (1624 – 1679) Kommentárja

..és a szeplőtelen házaságy; a hitvesi ágy jó és erkölcsös használata, a feleség testének természetes és törvényes használata a férj által, és a férjéé a feleség által, Isten törvénye szerint; ami távolról sem lehet tisztátalan, szennyes és Krisztus tisztaságával összeegyeztethetetlen, ahogyan a pápisták, hitehagyottak tartják, 1Timóteus 4: 1-4, hogy ez önmagában szent, tiszta és erényes, és a legkiválóbb eszköz a tisztaság megőrzésére a Krisztus országának szolgái körében, 1 Thesszalonika 4:4 Titusz 2:5 1 Péter 3:2; mert ezen intézmény által testükben megóvattatnak attól, hogy paráznasággal vagy házasságtöréssel beszennyeződjenek vagy meggyalázódjanak. A házasság tehát minden férjben és feleségben tiszteletre méltó, bármilyen fokú vagy rendű legyen is bárki, ehhez tartsa magát; továbbá mindnyájan szeplőtelennek kell lenniük, mert testük Krisztusnak tagjai, sőt a Szentléleknek templomai ők, 1Kor 6:15,17-20.

a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten; hiszen Isten gyűlöl minden tisztátalan férfi-asszony közösséget, de kiváltképp a keresztyének között; és amint mindenféle tisztátalan embereket bizonyosan meg fog ítélni, és örök büntetéssel fog sújtani, úgy különösen is azokat a paráznákat és házasságtörőket, akik Krisztus tiszta országának alattvalóinak vallják magukat, 2 Pét. 2,6. Bír. 1,4.7., Réb. 2,21. [3]

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

Tisztességes minden tekintetben a házasság.… Egyesek úgy értelmezik ezeket a szavakat, mint egy felszólítást, miként ” legyen” ez “így”; mások pedig úgy, mint egy állítást: “ez így van”. A “házasság” egy férfi és egy nő házassági köteléke, amely által egy testté válnak; a férfi és nő ilyen kapcsolatban egyesülése, és csak kettőé, sőt csak olyanoké, akik nem tartoznak a törvény által tiltott vérségi fokozatok közé, 3Móz 18:6, valamint olyanoké, akik alkalmasak a házasságra; és ez “tiszteletreméltó”, mivel Isten hozta létre és Krisztus azt jelenlétével megtisztelte, 1Móz 2:22. És így van ez a céljait illetően is, nevezetesen, hogy gyermekeket nemzzenek, hogy megsokasodjék a föld, hogy családot alapítsanak, hogy törvényes utódokat tartsanak fenn és hogy megelőzzék a paráznaságot és minden tisztátalanságot; és így van ez akkor is, ha a kapcsolat kötelességei mindkét fél részéről teljesítettek: és tiszteletre méltó “mindenben”; minden dologban, minden tekintetben, minden szempontból; “minden módon”, ahogy az arab változat adja vissza; vagy ahogy az etióp változat: “mindenütt”; minden nemzetnél tiszteletben tartják; minden rendű és rangú, minőségű és osztályú személyhez méltó; és tisztességes mindazoknál, akik törvényesen házasodnak, nem szegik meg a házassági szerződést, és nem szennyezik be a hitvesi ágyat: ezennel elítéltetnek azok, akik megvetik a házasságot, hogy szabad utat adjanak kicsapongó és csillapíthatatlan vágyaiknak; és azok, akik a nagyobb szentség és tökéletesség ürügyén elutasítják azt mint törvénytelent; és a pápistákat, akik megtagadják azt a szent munkában dolgozó férfiaktól:

..és a szeplőtelen házaságy: az arab változat szerint “az ő ágya”; a szír és etióp változat szerint “az ő ágyuk”; azoknak az ágya, akiknek házasságuk tisztességes; amelyet nem szennyeznek be mások beengedésével, vagy paráznasággal és házasságtöréssel: “de”, vagy “mert”, ahogy az alexandriai másolat írja,

a paráznákat és a házasságtörőket Isten megítéli; az előbbi kifejezés a Vulgata latin változata szerint “parázna”: a paráznaság olyan bűn, amelyet egyedülálló, nem házas emberek követnek el; és bár a pogányok között közömbös dolognak számított, mégis ellenkezik Isten törvényével, ami a test cselekedete, és alkalmatlanná tesz Isten országára, Isten ítéletét vonja maga után itt és a túlvilágon egyaránt. És ez ellentétben áll a házassággal, amely arra rendeltetett, hogy ezt megakadályozza. A “házasságtörők” bűne olyan személyek által elkövetett bűn, akik egyedülállók vagy mindketten házas állapotban vannak, és így közvetlenül a hitvesi ágynak megfertőzése történik: Isten törvénye és a természet világossága szerint ez halállal büntetendő; és bár az emberek könnyelműen megtehetik, Isten megítéli és megbünteti azokat, akik ezt elkövetik, mind ebben az életben betegségekkel, szegénységgel és szégyennel, mind pedig az eljövendő világban a nagy számadás napján; mert bármennyire is titokban követik el, Isten aki mindentudó, látja azt és ítéletet hoz róla; és senki sem menekülhet Isten igazságos ítélete elől, mert ő mindenható és mindentudó is.

A zsidók azt mondják, “aki másnak a feleségével hál, nem menekülhet meg az “ítélet”, vagyis a pokol kárhozata elől”. [4]

1Korinthus 6, 9

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők (1Kor6,9)

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

..sem a paráznaságot elkövetők, azok, akik egyszemélyben vétkeznek tisztátalanság által:

sem bálványimádók, akik egynél több istent imádnak és nem az igaz Istent; sem akik szolgálatot tesznek azoknak, akik nem istenek, és azt végzik, amit a zsidók “idegen szolgálatnak” neveznek; és nemcsak a karókhoz és kövekhez járulnak hódolattal, hanem különféle vágyaknak és élvezeteknek, saját szívük bálványainak is szolgálnak:

sem házasságtörők: olyanok, akik házasságban élő személyekkel bűnös módon érintkeznek:

sem nőiesek; vagy “pulyák”, vagy ahogy a szíriai fordítás mondja: “megrontók”; vagyis önmagukból, szándékos önszennyezéssel, mint akik az Onán bűnében vétkeztek, 1Mózes 38:8.

Sem az önmagukat férfiakkal meggyalázók; akik a szodomiták. [5]

Genezis 38, 9-10

Ónán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a magot, hogy bátyjának magot ne támaszszon. És gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, a mit cselekeszik vala, annakokáért megölé őt is. (1Móz38,9-10)

Matthew Poole (1624 – 1679) Kommentárja

9. Két dolgot jegyezzünk meg:

1. Magát a bűntettet, amelyet itt a Szentlélek kifejezetten leír, hogy az embereket tanítsuk az önfertőzés bűnének természetére és nagy gonoszságára, amely olyan hatalmas, hogy a cselekvőre Isten rendkívüli bosszúját vonja maga után és amelyet nemcsak a Szentírás ítél el, hanem még a természet világossága és a pogányok ítélete is, akik kifejezetten mint jelentős bűnt és gyilkosságot kárhoztatták. Erről lásd latin nyelvű összefoglalómat. Amiből kellőképpen megérthetjük, mennyire gonosz és utálatos szokás ez keresztyének körében és az evangélium fényénél, amely nagyobb és szigorúbb kötelezettségeket ró ránk a tisztaságra, és szigorúan megtilt minden testi és lelki szennyezést.

2. E gonoszság oka; úgy tűnik, hogy vagy a testvér iránti gyűlölet volt, vagy a testvére neve és becsülete iránti irigység, amely saját szívének büszkeségéből fakadt.

10. Gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt; ez a kifejezés az Isten ellen elkövetett, a szokásosnál is súlyosabb sértést jelzi, mint a 2Sámuel 11:27-nél is látható. Isten e jogos, de rettenetes szigorát azért jegyezték fel, hogy egyrészt elrettentse az ebben vétkezőket, másrészt pedig szeretetet és hálát ébresszen Isten iránt azokban, akikkel kíméletesebben bánik. [6]

1Péter 3,2

Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. (1Péter 3,2)

John Gill (1697 – 1771) Magyarázata A Teljes Bibliáról

Szemlélvén a ti feddhetetlen életeteket.,…. Vidám alárendeltséget, erős szeretetet és sérülésmentes ragaszkodást irántuk, szigorúan ügyelve a házassági állapot tisztességére, és arra, hogy az ágyat megőrizzék a bujaságoktól és házasságtörésektől szeplő nélkül:

félelemmel párosulva; a férjük iránti tisztelettel, a kellő tiszteletet megadva nekik, és minden megfelelő tisztelettel; vagy istenfélelemmel, amely a szemük előtt és a szívükben van, ami efféle tetszetős kapcsolatra készteti őket. [7]

Források:

[F]: Szabó Miklós fordítása

[1]: Calvin‘s Commentary on Genesis2

[2]: Calvin’s Commentary on Hebrews13

[3]: Matthew Poole’s Commentary on Hebrews13

[4]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_Hebrews13

[5]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_1Corinthians6

[6]: Matthew Poole’s Commentary on Genesis1

[7]: Gill’s Exposition of the Entire Bible_1Peter3