Az orgonáról a XVI. századi magyar református zsinatok végzéseiben

2022.06.24. Off By neilnejmed

Kiss Áron

(Kisnamény, 1815. november 2.– Debrecen, 1908. május 30.)

református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1892-től haláláig

Porcsalmai református lelkész és szatmári esperes

Részletek A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései c. könyvből

BUDAPEST, 1881.

N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio)

(Bevezetés)

…Méliusz Péter, a ki, mint a szöveg különböző irálylyal irt cikkeiből látszik, az ő külcsinra nem sokat adó s mondatai füzésében nehézkes, de magvas nyelvezetű cikkeinek nagy többségénél fogva) a munka föszerzőjének méltán nevezhető, debreceni lelkész és az alsó-magyarországi ref. egyházak püspöke volt. Nevét a kor szokása szerint görögösítve többször irta, különben a neve Juhász Péter, Somogymegye Horhi helységéből. Ezért olykor Somogyi Méliusz Péter, másszor pedig Horhi Juhász Péternek is irta magát. Születéshelye már ma puszta. Tekintélyes nemesi családból eredt.1) 1556 okt. 26. iratott be a wittenbergi egyetem közanyakönyvébe s haladt rohamosan; lett ott Turi Pál széniorsága alatt tagjává a magyar társulatnak, és 1557-ben szénior. Laskói Csókás Péter 1558-ban megjelent müve szerint pedig 8-9 hó mulva már haza hivatott, hogy az ariánokkal küzdő hazának segélyére legyen. Brenc értelmétöl Szegedi Kis István téritette a Kálvinéra. 1561. dec. 13-kán már egy még ma is meglevő okmánynak igy ír alá : Méliusz somogyi Péter pap, püspök. Zsidó, görög, német, török és arabs nyelvekben jártas.2) Korszaka a legveszélyesebb, válságosabb volt ugy a hazánkban, mint egész Európában. Ezért egész élete munka, folytonos harc és sulyos küzdés volt. Ő ellene szegzé magát bátran mindég a rohanó árnak. E hitvallása a r. katholicismus ellen ép ugy szól, mint a Luther urvacsorai tana ellen, s ez ellen ép ugy, mint az unitárizmus ellen. Megveri az elsőt saját fegyvereivel, az atyák irataival és zsinatok végzéseivel, megostromolja a két utolsót a szentirásokkal. De küzdelmei kiváltképen a lutheránusok és unitáriusok ellen irányultak. Vitatkozott ellenök Erdélyben, Magyarországon, Gyulafehérvárott és Debrecenben. Adott ki ellenök annyi munkát, hogy a debreceni sajtó alig birta nyomni. Puritán volt annyira, hogy orgonákat, képeket, oltárokat s bármiféle különleges papi ruhákat nem türhetett, még a halottas harangozásokat is betiltotta. Nem kezdője a magyar reformációnak, de megszilárditója és szervezője a magyar reformált egyháznak. Ő gyüjtötte össze Debrecenben 1567. febr. 24., 25. és 26. napjaira azt a nevezetes zsinatot, mely a helvéthitvallás elfogadása mellett két önálló, egy latin s egy magyar, ref. hitvallást hozott létre és szerkesztette az első önálló és rendszeres egyházi törvénykönyvet. Meghalt 1572. december 15-én.1)

Másik szerzője e hitvallásnak Szegedy Gergely,2) elébb Genevában, az után 1556-ban Wittenbergben egyetemi tanuló, Méliusszal egyidejűleg debreceni lelkész és annak hü munkatársa. Régibb énekes könyvünk 259-dik dícséretének

Gyakran kelletik nekünk istennek hálát adnunk», és a 276-diknak «Szükség keresztyéneknek tudakozni» szerzője ő volt. Amannak versfejeiből ez jó ki: Gregorios Szegedinus fecit. Ezéből pedig ez: Szegedinus Gregoriosé.

Ceglédi György nagyváradi lelkész és esperes, bátor, tudós férfi, Blandrata váradi legyözője. Ez mondta azt Méliuszról a nagyváradi hitvitán: «Ha kedig Péter uram disputál, erről ugyan mü protestálunk, ha miben megfogyatkozik, hogy mi a mü vallásunkat melléje nem kötelezzük». Hogy t. i. ha azt le találnák is gyözni: ök azért a magok vallása mellett megmaradnak. ) Latin nyelvezete simább, könnyebb és világosabb, mint a Méliuszé; a szövegben is folyvást felismerhető. Előbeszédében ő is nem csak maga, hanem tiszttársai nevében is szól. De kik voltak azok, nem tudjuk. Legközelebbi viszonyban volt vele dolgozótársa Károli Péter, Méliusz utáni püspök, Szatmárból nagy-károlyi fi, elébb kolozsvári Lector-tanár, bátor vitázó a Dávid unitárizmusa ellen; 1569-ben váradi tanár és pap, 1572-ben püspök. Ez is egy volt a Méliuszszal együtt küzdők közül s hihetőleg részt vett a hitvallás szerkesztésében is.

Debreceni Ember Pál2) abból indulva ki, hogy Szikszai Hellopoeus Bálint hét évig volt egri pap, ugy okoskodik, hogy a többiek közt ő is egy volt e hitvallás szerzői közül, ő utána pedig Bod Péter 3) és mások azt állitják, hogy ezt Szikszai épen maga irta volna. De ez azért sem lehet, mert Szikszai még 1566-ban is Genfben hallgatta Bézát 4) s csak azután lett egri lelkész.

Tartalma e hitvallásnak: az egész keresztyén hit-, erkölcs- és egyházi szolgálattan. Rideg orthodox hitnézetekkel, melyeket már ma, a haladó ismeretekkel nagyobb és világosságot nyert orthodoxia sem fogadhat el mindenben; puritán erkölcsök és egyházi szolgálatok követelésével; és megtoldva több akkor felmerült, inkább természettani mint vallási kérdések megvitatásával. Benne több hítcikk kétszer, sőt háromszor is elő van adva, mintha megannyi külön hitvallás volna a könyvbe egymásután irva; azonban az értelem ugyan

Részleges isteni kegyelmet tanít. A fülbegyónást elveti. Azt tanítja, hogy a Krisztus teste és vére jelen van az urvacsorában, de csak a hívő léleknek hit által, és nincs jelen a kenyér által, a kenyérben a kenyér alatt, hanem az igéret által és az igéretben. Nem testileg közöltetik a Krisztus teste a testtel, hanem szellemileg a lélekkel. Tehát határozottan helvét irányu. Kép, oltár, orgona, papi öltönyök, kéztárogatás térdeplés, szerinte eltávolitandók stb. Kánon gyanánt érvényesitendett cikk van benne nagyszámmal, m. e. 50. Jelesen, a hatóságok, polgárok és alattvalók teendőiről 13, u. m. a hatóságok kötelességéről, azok el nem hanyagoltatásáról; hatóságok nem vehetik el alattvalóik javait, nem bitorolhatnak egyházi javakat, nem szabad kereskedniök, nem szabad megsérteni a hadi szövetséget, mely esetben lehet együtt harcolni a törökkel. Háboru, oltalom, bosszuállás, ellenségekért és azok elleni imáról. A büntetések elengedéséről. Alattvalók kötelességéről: miben engedelmeskedjenek a kifosztó elöljáróságoknak? Egyházak teendőiről van 14, u. m. bálványok, oltár s képek eltávolítandók, isten segélyül hivásánál szentek tisztelete elhagyandó; az orgonák elvetendők; a keresztyéni szabadság fenntartandó. Gonoszoktól lehet-e szákramentomot venni? Eretnekekről, azok kiközösitéséről s ennek módjáról; ideje és büntetéséről. A böjt-, emberi hagyományok és mise elvetéséről. — A lelkipásztorokra közelebbről vonatkozik 23, u. m. az egyházi szolgák felavatásáról, azok házasságáról, az Ároni öltözetek elvetéséröl; egyházi éneklésről, ünnepek tartásáról, játék és tánc tiltásáról. A gonoszok által végzett keresztelés érvényéről; feloldozás és kulcsok hatalmáról; a sakramentomok kiszolgáltatásáról, ugyanarról magánlag és a betegeknél. Nösülhetés kora; csak a papok eskethetnek-e? a nörablásról; az elválás okai, a bünök és testi hibák lehetnek-e azok? a nösparáznák hogy büntetendők, és hogy kell azokat büntetni, ha mind a két fél az? Temetésről. Vizitációról, itéletről és a püspökök kötelességéről két cikk.

De térjünk immár magához a hitvalláshoz1) és lássuk mind a két féle példány cimét, előrészleteit és magát a szöveget.

Debreceni Hitvallás

Az orgona hangszerről.

Bizonyos, hogy az ó egyházban a Salamon templomában a hangszerek használata be volt véve. Most Krisztus eljöven, a régi papsággal és áldozattal s a törvényhez tartozó többi ábrázolattal együtt megszünt mint az árnyék a hangszereknek a templomokban való használata. Mert a zenészek mindennemü hangszerei a választottak részeit s tagjait jelezték, hogy tudniillik a választottak szivvel, lélekkel, szóval s minden módon tartoznak tisztelni az urat. Igy emleget Dávid mindenféle hangszert, hogy az ember teljes erejéből, elméjével, tagjaival dicsérje az istent. Lélekből kellemmel kell szólni és énekelni a gyülekezetben. Mert Pál nem hogy a néma hangszerek használatát helyeselné, hanem még az emberi értetlen szavakat és épitő erővel nem biró énekeket sem engedi meg az egyházban; söt eszteleneknek állitja azokat, a kik mint barbárok idegen és nemértett nyelven tanitanak és énekelnek a gyülekezetben 1. Kór. 14. Ugyanezt tanitják az atyák is, Nincs is az orgonákról emlékezet az uj testamentomban, sem arról, hogy a tisztább egyház azokat bevette volna, hanem csak a szinészies misében, valamint a szemtelen játékokban kéjelgő pápák hozták azokat be a bohócok ugrándoztatására; s pápista krónikák Vitaliánus pápának tulajdonitják az orgona behozátalát. És a zsinati határozatok Hieronymussal, a templomokban szinészek módjára orditozók stentori lármáját is kárhoztatják. A prófétáknál eltiltja az Ur a lant zengedeztetését és az orgonákat, s azt parancsolja, hogy emberi szóval; nem árnyakkal és ném a mesterekkel kell tanitani. Gonoszságot cselekesznek tehát, a kik a kánonszabta órákat, mint a cselekvény elvégzése folytán magokban is érdemmel biró babonás fecsegéseket, az isten elött bolondoskodva lemormolják és a szent gyülekezetben orgonát tartanak mint a pápisták és mások. Mát. 15. A mit az én atyám nem plántált, kiszakgattatik. Hétszer mondani pedig dicséretet az istennek, azt teszi, hogy az istent mindég imádjuk lélekben és igazságban, mindég imádjuk: mert hétszer azt teszi, sokszor, vég nélkül. Mát. 18. Luk. 17. Hieronym. Ágost. Hillár e helyek felől. — Amos. 5. 6.

Hivatkozások

1) Weszprémi, Biographia Medicorum Lipsiae 1774. 104. 1. 2) Bod P., Magyar Athenás 173. 1.

1) A nagyváradi disputatio. Kolozsvár, 1870.

2) Lampe, Hist. Eccl. 119. 1.

3) Bod P., Magyar- és Erdélyország ekklézsiai históriája. III. k., VI. 1.

*) Maga Bod P. a Magyar Athenas 266. 1. irja : «Tanult Vitébergában, Génévában a Béza keze alatt 1567-dik eszt.»

1) Melótai Nyilas István e hitvallást, a maga „agendis-jában (kiadta 1621.) tizszer idézi, és mindenütt it „Magyarok confessióju”-nak nevezi.

Forrás

Kiss Áron A XVI. (i.e. tizenhatodik) században tartott magyar református zsinatok végzései N.-Váradon és Debreczenben 1561. és 1562-dik évben tartott zsinatok, és az egri szövetkezés (confoederatio); 69-72.oldal; Debreceni Hitvallás, Az orgona hangszerről. 196-197. oldal