A meg nem térők kirekesztéséről és a bűnbánók visszavételéről

2022.06.11. Off By neilnejmed

A SZATMÁR-NÉMETIBEN

1646. ÉVBEN TARTOTT NEMZETI ZSINAT VÉGZÉSEI

KIADJA A SZATMÁRI REFORM. EGYHÁZMEGYE

Nyomatott Kecskeméten, Tóth Lászlónál. 1875.

XLIV. KÁNON.

3. 4. A meg nem térők kirekesztéséről és a bűnbánók visszavételéről

A botránkoztatókat a lelkipásztorok, miután őket kétszer-háromszor mind magánosan, mind nyilvánosan az Isten igéjéből megintették és megfeddették, és velük semmire sem mehettek, sőt azok előttük javíthatatlanoknak és bűnöket megbánni nem akaróknak bizonyultak, Krisztus urunk parancsa szerint jelentsék fel az egyházmegye elé, amely azután őket – ha annak ismételt intései is sikertelenül maradnak – miként pogányokat és publikánusokat az egyházközségből a lelkészek közbejöttével ünnepélyesen kirekessze; azokat pedig, akik bűnüket megbánják és alázattal bocsánatot kérnek, ugyancsak azon egyházmegye nyilvános beleegyezésével vissza lehet venni az egyházközségbe.

A nyilvános gonosztevőket pedig, kik valóban ilyeneknek bizonyulnak, az egyházmegye minden előintés és további halogatás nélkül a kánonban előírt módozat szerint tiltsa el a szent gyülekezettől; sőt ha azt tettük vagy szavaik iszonyúsága által úgy érdemlik, közösítse ki, és adja a sátánnak az ő testük veszedelmére, hogy lelkük ama napon a Jézus által megtartassék. Az olyanokat azonban, kiknek bűnök még nincs bebizonyítva, hanem csak némelyek suttogása vagy éppen vádolása miatt estek valamely bűn gyanújába, valamint azokat is, kik nem előre elszánt szándékból vagy megátalkodott gonoszságból, hanem vagy tudatlanságból, vagy önvédelmükből, vagy más történetes [véletlen, nem szándékos] esetből emberölést vagy más bűnt követtek el, – nem kell azonnal kizárni a szent gyülekezetből, hanem előbb meginteni és bizonyos határidőt szabni elébük, amely alatt magukat azon gyalázatból illető bíráik előtt kitisztíthassák. Ennek nagyobb hitelére és bizonyságára az ilyeneknek az egyházmegyei gyűlés a megye hiteles pecsétje alatt bizonylatot is adjon‚ amelynek előmutatása és felolvasása után bármely rendű tisztviselő urak azoknak ügyét minden más ügyeknél előbb felvenni és elintézni tartozzanak, nehogy a hosszas halogatás és perfolyam miatt az ő ügyük a hitben gyengébbek botrányára függőben maradjon, vagy pedig az egyház a hoszszas késedelmet és halogatást megunva, őket saját jó hírének csökkenésével és sérelmével s azok lelkének terhelésével kebeléből kirekeszteni kényteleníttessék.

Azért bármely egyes személynek, legyen bár az akár csak egy községnek lelkipásztora, akár több egyházaknak felügyelője, hivatalvesztés terhe alatt nem szabad senkit, még a legbűnösebbet sem a sákramentumoktól önhatalmúlag eltiltani, annyival inkább ünnepélyesen átkozódással kiközösíteni, valamint a bűnbánót az egyházba ismét visszavenni; hanem mind a kisebb, mind a nagyobb kiközösítésre, valamint a feloldozásra a zsinatnak legyen joga és hatalma, mégpedig arra a részleges és erre a közzsinatnak (ma: arra az egyházmegyei, erre az egyházkerületi gyűlésnek). (*)

Forrás

XLIV. KÁNON. 3. 4. A meg nem térők kirekesztéséről és a bűnbánók visszavételéről | A SZATMÁR-NÉMETIBEN 1646. ÉVBEN TARTOTT NEMZETI ZSINAT VÉGZÉSEI