Krisztust vajon bemerítették? | Brian Crossett

2021.12.29. Off By neilnejmed

A CPRC gyülekezet honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: Was Christ Immersed? By Brian Crossett

A baptisták gyakran úgy érvelnek, hogy amennyiben meg akarjuk ismerni a keresztség helyes módját, ki más követhetnénk példaként, ha nem magát Krisztust? Márpedig Őt bizonyosan alámerítették, nem pedig leöntötték vagy meghintették vízzel…

Ahelyett hogy a szöveg pusztán felszínes olvasatát követnénk (és baptista előfeltevéseket olvasnánk bele), inkább tanulmányozzuk a Szentírást, a kérdést több szempontból is megvizsgálva.

1) Jézus mintegy 30 éves korában kereste meg Keresztelő Jánost, hogy megkeresztelkedjék (Lukács 3:21-23).

2) János tiltakozott ez ellen, állítván hogy neki kellene Jézus által megkeresztelkednie (Mt 3,14). Végtére is Jézusnak aki bűntelen volt, mi haszna származhatott a bűnök bocsánatára való keresztségből, ami “vízzel megkeresztelkedés a megtérésre” (Mt 3,11)? Jézus így válaszolt Jánosnak: “Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk..” (Mt 3,15) Krisztus azért jött, hogy betöltsön minden igazságot (5Móz 6,25), és betölteni az igazságot annyit tesz, mint a törvényt tökéletesen betartani. Krisztus azonban azt felelte hogy meg kell keresztelkednie, mert “így illik nékünk minden igazságot betöltenünk“, vagyis nemcsak Neki, hanem Keresztelő Jánosnak is. Tehát Krisztus János általi keresztsége a törvény megtartására vonatkozott, azonban felmerül a kérdés, hogy melyik törvénynek?

3) Miután Jézus megtisztította a templomot, a főpapok és vének odamentek hozzá, hogy tanítása alatt megkérdezzék ezt tőle: “Micsoda hatalommal cselekszed ezeket?“. (Mt 21:23). Jézus pedig egyáltalán nem tért ki a kérdés elől, és témát sem váltott. Ő egy olyan kérdéssel válaszolt, ami egyenesen az Ő hatalmának kérdésével foglalkozott: “Én … megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é, vagy emberektől?” (Mt 21:24-25). Jézus János keresztségét azzal azonosítja, hogy általa a papi munkára, nevezetesen a templom megtisztítására és a templomban való tanításra kapott felhatalmazást. Egyedül felszentelés által nyer valaki felhatalmazást arra, hogy papi munkát végezhessen. Lehetséges, hogy Jézus erre utalt?

4) A Zsidókhoz írt levél 5:4 arra tanít, hogy fel kell szentelni valakit ahhoz hogy papi munkát végezzen: “És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged“. Nyilvánvaló mindezekből hogy Krisztust is ugyanúgy szentelték fel, mint Áront.

Lássuk tehát mi történt Áron felszentelésekor. Először is a 4Mózes 4:47-ben ezt olvassuk: “A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig, a kik csak alkalmatosak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására, és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában“. Úgy tűnik jó úton járunk (abban hogy Jézus keresztsége felszentelés volt), mert Jézus is mintegy harminc esztendős volt (Lukács 3:23). Másodszor, hogyan is szentelték fel a papokat vagy levitákat? A 4Mózes 8:6-7 leírja: “Vedd a lévitákat Izráel fiai közül, és tisztítsd meg őket. Így cselekedjél pedig velök, hogy megtisztítsad őket: hintsd reájok a tisztulás vizét …“.

Mire következtethetünk mindezekből? Krisztust ugyanúgy szentelték fel mint Áront.

Mind Áron, mind Krisztus elhívását Istentől kapta.

Áront valamint Krisztust is 30 éves korukban, vagy később szentelik fel.

Áront és Krisztust is egy már korábban felszentelt személy (Mózes, illetve Keresztelő János) szenteli fel.

De hogyan is szentelték fel őket? Áront meghintéssel. Gondoljuk ezek után, hogy Krisztust alámerítéssel szentelték fel? Vagy meghintéssel?

Forrás

Covenant Protestant Reformed Church: Was Christ Immersed? – https://cprc.co.uk/articles/christimmersed/