Krisztust Vajon Bemerítették? | Brian Crossett

2021.12.29. Off By neilnejmed

A CPRC gyülekezet honlapjáról.

Az eredeti cikk címe: Was Christ Immersed? By Brian Crossett

A baptisták gyakran érvelnek úgy, hogy ha meg akarnánk ismerni a keresztség helyes módját, ki mást követhetnénk példaként, mint magát Krisztust? Márpedig Őt bizonyos, hogy alámerítették, nem pedig vízzel öntötték le vagy hintették meg

Ahelyett, hogy a szöveg pusztán felszínes olvasatát követnénk (és baptista előfeltevéseket olvasnánk bele), inkább tanulmányozzuk a Szentírást, több irányból is megvizsgálva a témát.

1) Jézus mintegy 30 éves korában kereste meg Keresztelő Jánost, hogy megkeresztelkedjék (Lukács 3:21-23).

2) János tiltakozott ellene, mondván, hogy neki kellene megkeresztelkedni Jézus által (Mt 3,14). Végtére is Jézusnak, aki bűn nélkül való volt, mi haszna származhatott a bűnök bocsánatára való keresztségből, ami “vízzel keresztelés megtérésre” (Mt 3,11)? Jézus így válaszolt Jánosnak: “Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk..” (Mt 3,15) Krisztus azért jött, hogy betöltsön minden igazságot (5Móz 6,25), és betölteni az igazságot annyit jelent, mint tökéletesen megtartani a törvényt. Krisztus azonban azt felelte, hogy meg kell keresztelkednie, mert “így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.“, vagyis nemcsak Neki, hanem még Keresztelő Jánosnak is. Tehát Krisztus János általi keresztsége a törvény megtartására vonatkozott, azonban felmerül a kérdés, hogy melyik törvénynek?

3) Miután Jézus megtisztította a templomot, a főpapok és vének odamentek hozzá azért, hogy tanítás közben megkérdezzék tőle: “Micsoda hatalommal cselekszed ezeket?“. (Mt 21:23). Jézus pedig egyáltalán nem tért ki a kérdés elől, és nem is váltott témát. Olyan kérdéssel válaszolt, amely egyenesen az Ő felhatalmazásának kérdését érintette: “Én … megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é, vagy emberektől?” (Mt 21:24-25). Jézus János keresztségére úgy utal, mint aki azáltal nyert felhatalmazást papi munka végzésére, nevezetesen a templom megtisztítására és a templomban való tanításra. Csakis a felszentelés által nyerhet valaki felhatalmazást papi munkára. Lehet, hogy Jézus erre utalt volna?

4) A Zsidókhoz írott levél 5:4. verse azt tanítja, hogy fel kell szentelni az embert ahhoz, hogy papi munkát végezhessen: “És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged“. Nyilvánvaló mindezekből, hogy Krisztust is ugyanúgy szentelték fel, mint Áront.

Lássuk tehát mi történik Áron felszentelésekor. Először is a 4Mózes 4:47-ben olvassuk: “A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig, a kik csak alkalmatosak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására, és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában“. Úgy tűnik, hogy jó helyen járunk (arra nézve hogy Jézus keresztsége felszentelési rítus volt), mert Jézus is mintegy harminc esztendős volt (Lukács 3:23). Másodszor, hogyan is szentelték fel a papokat és lévitákat? A 4Mózes 8:6-7 leírja: “Vedd a lévitákat Izráel fiai közül, és tisztítsd meg őket. Így cselekedjél pedig velök, hogy megtisztítsad őket: hintsd reájok a tisztulás vizét …“.

Mire következtethetünk mindezekből? Arra, hogy Krisztust ugyanúgy szentelték fel, mint Áront.

Mind Áron, mind Krisztus Istentől kapja elhívását.

Áron és Krisztus egyaránt 30 évesek, vagy még idősebbek felszentelésükkor.

Áront és Krisztust is egy már korábban felszentelt személy (Mózes, illetve Keresztelő János) szenteli fel.

De hogyan szentelik fel őket? Áront meghintéssel. Úgy véljük mindezek után, hogy Krisztust alámerítéssel szentelték fel? Vagy inkább meghintéssel?

Forrás

Covenant Protestant Reformed Church: Was Christ Immersed? – https://cprc.co.uk/articles/christimmersed/