Szeplőtelen házaságy V.

2021.10.16. Off By neilnejmed

A 3Mózes 15:16 és 15:18 válogatott kommentárjai

Szóla ismét az Úr Mózesnek s Áronnak, mondván: Szóljatok Izráel fiainak és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan. És pedig tisztátalan lesz e folyás miatt: akár folytonos az ő magfolyása, akár megreked testében ez a folyás; tisztátalanság ez ő nála. Minden ágy, a melyen fekszik a magfolyós, tisztátalan, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan lesz. Valaki azért illeti az ő ágyát, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Az is, aki a holmira ül, a melyen a magfolyós ült vala, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Az is, a ki illeti a magfolyósnak testét, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És ha ráköp a magfolyós a tiszta emberre, mossa meg ez a ruháját, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És minden nyereg is, a melyre a magfolyós ráült, tisztátalan legyen. És akárki is, a ki illet valamit, a mi annak alatta vala, tisztátalan legyen estvéig, és a ki hordozza azokat, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És mindaz, a kit illet a magfolyós, úgy hogy kezeit le nem öblíti vízzel, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. A cserépedény pedig, a melyet a magfolyós illet, törettessék el, minden faedény pedig öblíttessék ki vízzel. Mikor pedig megtisztul a magfolyós az ő folyásából, akkor számláljon hét napot az ő tisztulására, és mossa meg ruháit, és a testét is mossa le forrásvízben, és tiszta lesz. És a nyolczadik napon vegyen elő két gerliczét vagy két galambfiat, és menjen el az Úr elé, a gyülekezet sátorának nyílásához, és adja azokat a papnak. És készítse el azokat a pap; az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égőáldozatul; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő magfolyása miatt. Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És minden ruha, és minden bőr, a melyre a magömlés kihat, mosattassék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig, És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig. (3Mózes 15)

Matthew Henry A 3Mózes 15. Fejezetéről

15:1-33 A szertartásos tisztátalanságra vonatkozó törvények. – Nem kell különösképpen magyaráznunk ezeket a törvényeket, hanem jó okunk van hálát adni azért, hogy nem kell félnünk a bűnt kivéve semmilyen tisztátalanságtól, és nincs szükségünk szertartásos és nehézkes megtisztulásokra sem. Ezek a törvények ugyanakkor arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten mindent lát, még azokat is, amik elkerülik az emberek figyelmét. A hit és a bűnbánat nagy evangéliumi kötelességei jelennek meg itt, és a nagy evangéliumi kiváltságok: Krisztus vérének a lelkünkre való alkalmazása a megigazulásunkért, és az ő kegyelme a megszentelődésünkért.

3Mózes 15:16

Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. (3Móz 15,16)

Charles Ellicott

(16) Ha valamely férfiúnak magömlése van… – A második eset, amelyet ez és a következő versek tárgyalnak, az a nem szándékos magömlés esete, amint az 5Mózes 23:10-ben is látható. Az ezt elszenvedő férfinak másnap reggel egyszerűen csak vízbe kellett merítenie az egész testét, és napnyugtáig tisztátalannak kellett maradnia. Hasonló szertartásokat végeztek a régiek is hasonló esetben. Így az egyiptomi papok, amikor álmukban megfertőződtek, testük megfürdetésével tisztították meg magukat; és a Korán utasításai szerint minden hívő mohamedán, akit hasonló véletlen ér, sem végezhette imáját, amíg el nem végezte az előírt áldozati szertartást. (Korán, 4:46.)

Joseph Benson

3Mózes 15:16-18. tisztátalan legyen estvéig – Úgy, hogy aznap ne merészeljék megközelíteni a szentélyt; estig – vagyis a következő nap kezdetéig. Ez a törvény egyrészt a természetes tisztaság megőrzését szolgálta, másrészt pedig a hitvesi ágy mértéktelen használatának visszaszorítását.

Albert Barnes

A legtöbb ősi vallás hasonlóan ismerte fel a tisztátalanságot és a megtisztulás szükségességét.

Matthew Poole

mossa meg; nem a testrésze gyengélkedései miatt, mint az a 3Mózes 15:3-ban van, hanem álmában, amit éjszakai beszennyeződésnek is neveznek, ami bár akaratlanul következett be, származhatott bármilyen buja álomból vagy ábrándozásból. Ellenben ha szándékos volt és a férfi saját akaratából történt meg az ő ébrenléte alatt, akkor azt utálatosságnak és a gyilkosság egy fajtájának tekintették. Lásd 1Mózes 38:9.

John Gill

Ha valamely férfiúnak magömlése van, ….. Nem törvényes együttlétben és nem is önként, hanem akaratlanul, ahogy Aben Ezra is megjegyzi; nem valamilyen rendellenesség miatt, ami balesetből vagy bármilyen bűnös módon következett be, hanem álom vagy buja képzelgés miatt; amit általában éjjeli beszennyeződésnek neveznek (c):

Amikor ez megtörtént, így tettek az egyiptomi papok is, hogyha álmukban szennyeződtek be, azonnal megtisztították magukat a mosdómedencében (d), és így tettek a zsidó papok is, amikor hasonló történt velük a templomban való alvás közben (e); lásd 5Mózes 23:10.

(c) “—-& noctem flumine purgas”. Pers. Satyr. 2. (d) Chaeremon. apud Porphyr. de abstinentia, l. 4. c. 7. l. (e) Misn. Tamid. c. 1. sect. 1.

3Mózes 15:18

És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig. (3Móz 15,18)

Charles Ellicott

(18) És az asszony is, a kivel férfiú hál” – Jobban mondva: ha férfi hálni fog egy asszonnyal, vagyis még akkor is, ha a 3Mózes 15:16-ban meghatározottak szerint egy férfi és törvényes házasságban élő asszonya közösülésében történt meg, az mind férjet, mind feleséget beszennyezett. Ennek megfelelően mindkettőjüknek víz alá kellett meríteniük teljes testüket, és napnyugtáig tisztátalanok maradtak, valamint aznapra ki voltak zárva a szentélyhez való hozzáférés jogából. Ezért a házastársi közösüléstől való tartózkodást a szent kötelességek teljesítéséhez szükséges előkészületnek tekintették. Aki a feleségéhez közeledett, nem közeledhetett Istenhez (2Mózes 19:15), és nem vehetett részt a szent étkezésben sem. (Vö. 1Sámuel 21:5-6.) A tisztasági törvénynek nem az volt a célja, hogy gátat szabjon a házasságnak, hiszen a házasság egy isteni intézmény (1Mózes 1:27-28; 1Mózes 2:21-25), hanem az volt a lényege, hogy férj és felesége ne mértéktelenül éljenek a házasélet adta lehetőséggel, és így az azt követő állandó tisztálkodási előírások egészségüket és életerejüket is fenntartsák. Valószínűleg ez az oka annak, hogy az ókor más népei is hasonló törvényeket hoztak. Így hinduk és babilóniaiak a házastársi együttlét után szintén megfürödtek. Az egyiptomi papok is tartózkodtak tőle, amikor szent kötelességeiket kellett teljesíteniük, és laikusok is csak akkor léphettek be a templom területére, ha magukat a mosakodásnak alávetették. Mahommed ugyanezen okból kifolyólag az imádkozás előtt minden hívőnek előírta a tisztálkodást.

Matthew Poole

A férfi, vagyis az a férfi, akinek ez a problémája adódott, ami egyértelműen kivehető az egész szövegkörnyezetből. Mert bár néhány különleges esetben az istentisztelettel kapcsolatban az embereknek a házastársi ágy használatától tartózkodniuk kellett, mint az a 2Móz 19,15 és 1Sám 21,4 versekben is látható; de azt állítani, hogy más esetekben a házaságy használata általában véve a személyeket bemocskolná, és tisztátalanná tenné őket egészen estéig, ellentétes a Szentírás teljes kánonával, ami szeplőtelennek tartja a házaságyat (Zsid 13,4), és a zsidók gyakorlatával is, ami jó tanúságként szolgál saját törvényeikre nézve, de még a természet és értelem világosságára nézve is.

John Gill

És az asszony is, a kivel férfiú hál, ….. Úgy tűnik, hogy ez férfi és akármikori közösülésére vonatkozik, akár paráznaságban, akár házasságtörésben, akár törvényes házasságban, de különösen is az utóbbira értendő; mert bár a házasság tiszteletreméltó és szent, és a testi közösülés önmagában véve törvényes dolog, mégis a természet bűnös volta azt olyannyira beszennyezi, hogy mivel egyetlen cselekedet sem mehet végbe bűn elkövetése nélkül, eképpen a gyermeknemzés aktusa sem, ami által a természet romlottsága is továbbterjed, ezért szükséges a szertartásos tisztálkodás intézménye is:

Hérodotosz (f) arról számol be, hogy ahányszor egy babiloni férfi a feleségével hált, ő megszentelt tömjén mellett ült, és az asszony is így tett: majd reggel mindketten megmosakodtak, és nem nyúltak semmilyen edényhez sem mosakodásuk előtt; továbbá azt is írja, hogy az arabok is hasonlóan cselekedtek; és ugyanez a történetíró beszámol (g) még az egyiptomiakról is, miszerint ők soha nem mennek be a templomukba a feleségükből való kimosakodás nélkül; lásd 2Mózes 19:15.

(f) Clio, sive, l. 1. c. 198. l. (g) Euterpe, sive, l. 2. 64. c. 64. l.

Forrás

Válogatott kommentárok a 3Mózes15,16 igeversről: https://biblehub.com/commentaries/leviticus/15-16.htm

Válogatott kommentárok a 3Mózes15,18 igeversről: https://biblehub.com/commentaries/leviticus/15-18.htm