Szeplőtelen Házaságy V | Kommentárok

2021.10.16. Off By neilnejmed

A 3Mózes 15:16 és 15:18 válogatott kommentárjai

Érdekesség kedvéért összegyűjtve ezek a néhol egymásnak is ellentmondó megjegyzések. Érdemes megfigyelni a 18. vers Matthew Poole szerinti értelmezését, hogy ez nem természetes, hanem balesetszerű aktusra értendő megtisztulási folyamatot jelent. Ezen kívül többen kihangsúlyozzák a mértékletes és szeplőtelen házasélet fontosságát, valamint azt, hogy a véletlenszerű magfolyás is tisztátalanná tesz mindent és mindenkit amit, akit érint (mennyivel inkább a szándékos..)

1Szóla ismét az Úr Mózesnek s Áronnak, mondván: 2Szóljatok Izráel fiainak és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan. 3És pedig tisztátalan lesz e folyás miatt: akár folytonos az ő magfolyása, akár megreked testében ez a folyás; tisztátalanság ez ő nála. 4Minden ágy, a melyen fekszik a magfolyós, tisztátalan, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan lesz. 5Valaki azért illeti az ő ágyát, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 6Az is, aki a holmira ül, a melyen a magfolyós ült vala, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 7Az is, a ki illeti a magfolyósnak testét, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 8És ha ráköp a magfolyós a tiszta emberre, mossa meg ez a ruháját, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 9És minden nyereg is, a melyre a magfolyós ráült, tisztátalan legyen. 10És akárki is, a ki illet valamit, a mi annak alatta vala, tisztátalan legyen estvéig, és a ki hordozza azokat, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 11És mindaz, a kit illet a magfolyós, úgy hogy kezeit le nem öblíti vízzel, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 12A cserépedény pedig, a melyet a magfolyós illet, törettessék el, minden faedény pedig öblíttessék ki vízzel. 13Mikor pedig megtisztul a magfolyós az ő folyásából, akkor számláljon hét napot az ő tisztulására, és mossa meg ruháit, és a testét is mossa le forrásvízben, és tiszta lesz. 14És a nyolczadik napon vegyen elő két gerliczét vagy két galambfiat, és menjen el az Úr elé, a gyülekezet sátorának nyílásához, és adja azokat a papnak. 15És készítse el azokat a pap; az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égőáldozatul; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő magfolyása miatt. 16Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. 17És minden ruha, és minden bőr, a melyre a magömlés kihat, mosattassék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig, 18És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig. (3Mózes 15)

Matthew Henry A 3Mózes 15. Fejezetéről

15:1-33 A szertartásos tisztátalanságra vonatkozó törvények. – Nem kell különösképpen magyaráznunk ezeket a törvényeket, hanem jó okunk van hálát adni azért, hogy nem kell félnünk a bűnt kivéve semmilyen tisztátalanságtól, és nincs szükségünk szertartásos és nehézkes megtisztulásokra sem. Ezek a törvények ugyanakkor arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten mindent lát, még azokat is, amik elkerülik az emberek figyelmét. A hit és a bűnbánat nagy evangéliumi kötelességei jelennek meg itt, és a nagy evangéliumi kiváltságok: Krisztus vérének a lelkünkre való alkalmazása a megigazulásunkért, és az ő kegyelme a megszentelődésünkért.

3Mózes 15:16

16Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. (3Móz 15,16)

Charles Ellicott

(16) Ha valamely férfiúnak magömlése van… – A második eset, amelyet ez és a következő versek tárgyalnak, az a nem szándékos magömlés esete, mint az 5Mózes 23:10-ben. A férfinak, aki ezt elszenvedte, másnap reggel egyszerűen vízbe kellett merítenie egész testét, és napnyugtáig tisztátalannak kellett maradnia. Hasonló szertartásokat végeztek a régiek is hasonló esetben. Így az egyiptomi papok, amikor álmukban megfertőződtek, testük megfürdetésével tisztították meg magukat; és a Korán utasításai szerint minden hívő mohamedán, akit hasonló véletlen ér, nem végezheti imáját, amíg nem végezte el az előírt áldozati szertartást. (Korán, 4:46.)

Joseph Benson

3Mózes 15:16-18. tisztátalan legyen estvéig – Úgy, hogy aznap ne merészeljék megközelíteni a szentélyt; estig – vagyis a következő nap kezdetéig. Ez a törvény egyrészt a természetes tisztaság megőrzését szolgálta, másrészt pedig a hitvesi ágy mértéktelen használatának visszaszorítását.

Albert Barnes

A legtöbb ősi vallás hasonlóan ismerte fel a tisztátalanságot és a megtisztulás szükségességét.

Matthew Poole

mossa meg; nem a testrész gyengélkedései miatt, mint a 3Mózes 15:3-ban, hanem álmában, amit éjszakai beszennyeződésnek is neveznek, ami bár akaratlanul következett be, származhatott valamilyen buja álomból vagy képzelgésből. Ellenben ha szándékos volt és a férfi saját akaratából történt meg az ő ébrenléte alatt, akkor azt utálatosságnak és a gyilkosság egy fokának tekintették. Lásd 1Mózes 38:9.

John Gill

Ha valamely férfiúnak magömlése van, ….. Nem törvényes együttlétben, és nem is önként, hanem akaratlanul, ahogy Aben Ezra megjegyzi; nem valamilyen rendellenesség miatt, amely balesetből vagy bármilyen bűnös módon következett be, hanem álom vagy buja képzelgés miatt; amit általában éjjeli beszennyeződésnek neveznek (c):

Így tettek az egyiptomi papok is, amikor megtörtént, hogyha álmukbant szennyeződtek be, azonnal megtisztították magukat a mosdómedencében (d), így tettek a zsidó papok is, amikor hasonló történt velük a templomban alvás közben (e); lásd 5Mózes 23:10.

(c) “—-& noctem flumine purgas”. Pers. Satyr. 2. (d) Chaeremon. apud Porphyr. de abstinentia, l. 4. c. 7. l. (e) Misn. Tamid. c. 1. sect. 1.

3Mózes 15:18

18És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig. (3Móz 15,18)

Charles Ellicott

(18) És az asszony is, a kivel férfiú hál” – Jobban mondva: ha férfi hálni fog egy asszonnyal, vagyis még akkor is, ha a 3Mózes 15:16-ban meghatározottak szerint a férfi és a törvényes házasságban élő asszonya közösülésében történik, az mind a férjet, mind a feleséget beszennyezi. Ennek megfelelően mindkettőjüknek víz alá kellett meríteniük teljes testüket, és napnyugtáig tisztátalanok maradtak, és aznapra ki voltak zárva a szentélyhez való hozzáférésnek előjogaiból. Ezért a házastársi közösüléstől való tartózkodást a szent kötelességek teljesítéséhez szükséges előkészületnek tekintették. Aki a feleségéhez közeledett, nem közeledhetett Istenhez (2Mózes 19:15), és nem vehetett részt a szent étkezésben sem. (Vö. 1Sámuel 21:5-6.) A tisztasági törvénynek nem az volt a célja, hogy gátat szabjon a házasságnak, hiszen a házasság isteni intézmény (1Mózes 1:27-28; 1Mózes 2:21-25), hanem az a lényege, hogy a férj és a feleség ne éljen mértéktelenül a házasélet lehetőségével, és így az azt követő állandó tisztálkodás előírásával megőrizze egészségüket és életerejüket. Valószínűleg ez az oka annak, hogy az ókor más népei is hasonló törvényeket hoztak. Így a hinduk és a babilóniaiak a házastársi együttlét után szintén megfürödtek. Az egyiptomi papok tartózkodtak ettől, amikor szent kötelességeket kellett teljesíteniük, és a laikusok csak akkor léphettek be a templom területére, ha alávetették magukat a mosakodásnak. Mahommed ugyanebből az okból kifolyólag minden hívőnek előírja a tisztálkodást, mielőtt elmondja imáját.

Matthew Poole

A férfi, vagyis az a férfi, akinek ilyen problémája adódott, ami egyértelműen az egész szövegkörnyezetből értendő. Mert bár néhány különleges esetben, az Isten imádásával kapcsolatban, az embereknek tartózkodniuk kellett a házastársi ágy használatától, mint 2Móz 19,15 1Sám 21,4 versekben; de azt állítani, hogy más esetekben a házassági ágy használata általában bemocskolná a személyeket, és tisztátalanná teszi őket egészen estéig, ellentétes a Szentírás teljes szövegével, amely a házaságyat szeplőtelennek mondja (Zsid 13,4), és a zsidók gyakorlatával is, amely jó tanúságként szolgál saját törvényeikre, valamint még a természetnek és az értelemnek világosságával is.

John Gill

És az asszony is, a kivel férfiú hál, ….. Úgy tűnik, hogy ez a férfi és a nő bármely közösülésére vonatkozik, akár paráznaságban, akár házasságtörésben, akár törvényes házasságban, és különösen is az utóbbira értendő; mert bár a házasság tiszteletreméltó és szent, és a testi közösülés önmagában véve törvényes, mégis a természet bűnös volta olyannyira beszennyezi, hogy mivel egyetlen cselekedet sem történhet szennyezettség nélkül, így a gyermeknemzés sem, amely által a természet romlottsága is továbbterjed, és ezért szükséges a szertartásos tisztálkodás intézménye:

Hérodotosz (f) arról számol be, hogy ahányszor egy babiloni férfi a feleségével hált, ő megszentelt tömjén mellett ült, és az asszony is így tett: és reggel mindketten megmosakodtak, és nem nyúltak semmilyen edényhez mielőtt megmosakodtak volna; továbbá azt is írja, hogy az arabok is hasonlóan cselekedtek; és ugyanez a történetíró beszámol (g) még az egyiptomiakról is, miszerint soha nem mennek be a templomukba a feleségükből való kimosakodás nélkül; lásd 2Mózes 19:15.

(f) Clio, sive, l. 1. c. 198. l. (g) Euterpe, sive, l. 2. 64. c. 64. l.

Forrás

Válogatott kommentárok a 3Mózes15,16 igeversről: https://biblehub.com/commentaries/leviticus/15-16.htm

Válogatott kommentárok a 3Mózes15,18 igeversről: https://biblehub.com/commentaries/leviticus/15-18.htm