“Szaporodjatok És Sokasodjatok” | Luther Márton

2021.10.08. Off By neilnejmed

Luther Márton

(magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder),

1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.)

A Protestáns Reformáció Szellemi Atyja,

Lelkész, Reformátor

[Luther Works, Luther Sermons]

“Szaporodjatok és sokasodjatok.”

“Szaporodjatok és sokasodjatok.” Ebből a szakaszból meggyőződhetünk arról, hogy férjnek és feleségnek össze kell jönnie, és azért is kell összekapcsolódniuk, hogy szaporodjanak. Ez a rendelkezés pedig éppoly megmásíthatatlan, mint az első … hiszen Isten adja rá áldását és tesz valamit a teremtés aktusán felül. Ennélfogva ahogyan nem áll hatalmamban nem férfi lenni, úgy nem kiváltságom, hogy asszony nélkül legyek. Ismétlem, mivel nem áll hatalmadban, hogy ne légy asszony, így nem a te előjogod, hogy férfi nélkül légy. Mert nem szabad választás vagy döntés kérdése, hanem természetes és szükségszerű dolog, hogy aki férfi, annak szüksége legyen egy asszonyra, és aki nő, annak pedig egy férfire. Mert ez a szó, amelyet Isten mond: “Szaporodjatok és sokasodjatok” nem csak parancs. Több mint parancs, nevezetesen isteni rendelkezés, amelyet nem a mi előjogunk akadályozni vagy figyelmen kívül hagyni. Sőt, ez éppoly szükséges, mint az a tény, hogy ember vagyok és szükségesebb az alvásnál és ébrenlétnél is, szükségesebb, mint az evés-ivás, valamint a beleink és hólyagunk kiürítése. Ez ugyanolyan velünk született természet és hajlam, mint az ebben részt vevő szervek is. Ezért ahogyan Isten senkinek sem parancsolja meg, hogy férfi vagy nő legyen, hanem annak teremti őket aminek lenniük kell, úgy nem parancsolja meg hogy szaporodjanak, hanem arra teremti őket hogy szaporodniuk kelljen. És bárhol is próbálnak az emberek ennek ellenállni, az mégis ellenállhatatlan marad, mert utat tör magának a paráznaság, házasságtörés és más titkos bűnök útján, mert ez a természettől függ és nem a mi választásunk kérdése.” (LW 45.18)

Bár szeretjük és vágyunk rá a jószágainknál, azonban az emberi nemzetségben oly kevesen vannak, akik áldásnak tekintik egy asszony termékenységét. Sőt, sokan vannak akik ellenszenvet táplálnak iránta és a meddőséget különleges áldásnak tekintik. Bizonyára ez is ellentétes a természettel. Mennyivel kevésbé jámbor és szent. Mert ezt a vonzalmat Isten ültette be az emberi természetünkbe, hogy az vágyjon a gyarapodásra és szaporodásra. Ennek megfelelően embertelen és istentelen dolog az utódnemzéstől való irtózás. Valaki nemrégiben kocának nevezte a feleségét, mivel az elég gyakran szült. Micsoda semmirekellő és szennyes alak! A szentéletű atyák egyáltalán nem így éreztek; mert a termékeny feleséget Isten különleges áldásának ismerték el, a meddőséget viszont átoknak tartották. Ez az ítélet pedig Isten Igéjéből fakadt az 1Móz 1:28-ban, ahol így szólt: “Szaporodjatok és sokasodjatok”.” (LW 5.325)

A Szülői Hatalomról És Tekintélyről A Házasságra Nézve

Már majdnem tizenhat éve hogy szerzetes lettem, akaratod ellenére és tudtod nélkül … A te saját terved a jövőmre nézve az volt, hogy egy tisztességes és gazdag házassággal kössem le magam… így mondtad – “Ne legyen ez illúzió és megtévesztés”. Ez a szó behatolt a szívembe és megmaradt lelkem mélyén, mintha Isten szólt volna a te szádon keresztül; de én megkeményítettem a szívemet ellened és szavad ellen, amennyire csak tudtam. Még valami mást is mondtál … “Nem hallottad-e azt is, hogy a szülőknek bizony engedelmeskedni kell?” … fogadalmam ezért egy szalmaszálat sem ért, mert azzal hogy fogadalmat tettem, kivontam magam a szülői akarat és tekintély alól.” 13 (LW 48.331)

A szülőknek meg kell érteniük hogy az ember a házasságra teremtetett, hogy testéből gyümölcsöt fakasszon (ahogyan a fa is alma vagy körte termésére teremtetett), hacsak a természete meg nem változik … a legmagasabb szintű kegyelem vagy egy különleges csoda által. Ezért kötelességük hogy segítsék gyermekeiket a házasságkötésben, eltávolítva őket a tisztátalanság veszélyeitől.” (LW 45.390)

A házasság öröksége általánosan olyan rettenetesen rossz hírbe került … Nap mint nap találkozik az ember olyan szülőkkel, akik … gyermekeiket eltántorítják a házasságtól, de a házasélet megpróbáltatásaira és bajaira hivatkozva elcsábítják őket a papságra és a zárdákba. Így viszik haza saját gyermekeiket az ördöghöz, amint azt nap mint nap tapasztaljuk; a testnek a könnyelműséget, a léleknek pedig a poklot szolgáltatják.” (LW 45.37)

A Házasságról Mint Paráznaság Elleni Orvosságról.

A házasság öröksége azonban nemcsak az egyén testének, vagyonának, becsületének és lelkének javára válik, hanem egész városok és országok javára is, mivel mentesülnek az Isten által rájuk rótt csapások alól. Túlságosan is pontosan tudjuk, hogy országokat és népeket a paráznaság miatt sújtottak a legszörnyűségesebb csapások.” (LW 45.44)

A Házasságról Mint Istentől Származó Átokról És Teherről

Megadja az asszonynak a gyötrelmeit, de … felmenti a lelki nyomorúság alól és a büntetést a testére rója … Isten az örök büntetést átfordítja ideigvaló és testi büntetéssé … mindazokra, akik Éva leányaivá válnak. Nem egyedül neki szól. Úgy van mondva, mintha mindannyian teherbe esnének … Ez egy szelíd és kegyes büntetés … [mégis] tele van az ország szajhákkal és gazemberekkel … mindenki ódzkodik a házasságtól, mert bánat érheti a gyermekvállalás miatt, ami a feleségre vagy a férfira tartozik, mert neki kell ellátnia és élelmeznie a feleségét és gyermekét …. Senki sem akarja viselni ezt a terhet, de el kell viselniük! Ha nem veszel feleséget és nem eszed kenyeredet a homlokod verejtékével, Isten elveszi a büntetését a testedről és azt a lelkedre hárítja. Ez azonban nem valami jó csere. A lélekkel szemben kegyes és segítőkész akar lenni, de a testet joggal akarja gyötörni. Emiatt ahol az emberek hitben járnak, ott … örömmel viselik ezt a terhet – feleséget vesznek, dolgoznak és hagyják, hogy életük fájdalmas legyen … mert ahol olyan házasságot találunk, amelyben a feleségnek nincs szerencsétlensége a gyermekekkel, és amelyben a férj sem kesereg, ott valami nincs rendben. A világ annyira őrült és bolond, mert Istennel teljesen szembemegy amikor azt hiszi, hogy az ember csak azért lehet házas … hogy szép napjai legyenek és jól éljen. Hiszen Isten pont az ellenkezőjét akarja.” (LS 23, Commenting on Genesis 3 in Declamationes)

Az Utódnemzés Kötelességéről És Annak Egészségességéről

A legtöbb házas ember ugyanis nem vágyik utódokra. Sőt, elfordulnak tőle és jobbnak tartják ha gyermek nélkül élnek, mert szegények és nincsenek meg az eszközeik amelyekkel háztartást tudnának fenntartani. De ez különösen igaz azokra, akik a semmittevésnek és a lustaságnak hódolnak és kerülik a házasság verejtékét és fáradalmait. A házasság célja azonban nem az élvezetek és a tétlenség, hanem a szaporodás és gyermekek felnevelésé, a háztartás ellátása. Ez természetesen hatalmas teher, telve nagy gondokkal és fáradsággal. De Isten arra teremtett benneteket, hogy férjek vagy feleségek legyetek, és hogy megtanuljátok e gondokat miként kell elhordozni.” (LW 5.363)

Isten szemünk elé tárja a házastársi állapotot minden teremtményben, … a madaraknál, … az állatoknál, … a halaknál … a fák között hímek és nőstények találhatók, hasonlóan az alma vagy körte fajtáinál… Ha egymás mellé ültetjük őket, egymás közelében jobban nőnek és fejlődnek, mint máskülönben. A férfi a nő felé nyújtja ágait … Az ég a férfi és a föld az asszony; mert a földet az ég teszi gyümölcsözővé.” (LS 124)

Isten Igéje nem engedi meg, hogy korlátozzuk azt; és nem is hazudik amikor azt mondja: “Szaporodjatok és sokasodjatok”. Nem lehet sem megmenekülni, sem visszatartani magadat attól hogy gyümölcsöző és sokasodó légy; ez Isten rendelése és magától megy végbe. Az orvosok nem tévednek, amikor azt mondják: ha ezt a természetes működést erőszakkal megfékezik, az szükségszerűen a húsba és a vérbe csapódik le és méreggé válik ... Mert aminek gyümölcsözőségben és szaporodásban kellett volna megjelennie, annak a testben kell felszívódnia. Hacsak nincs rettenetes éhség vagy mérhetetlen munka vagy rendkívüli kegyelem, a test nem tudja azt befogadni; attól szükségszerűen egészségtelenné és betegessé válik. Ezért látjuk a meddő asszonyokon, hogy milyen gyengék és betegesek. Akik viszont termékenyek egészségesebbek, tisztábbak és boldogabbak. S még ha fáradtságban is hordják ki gyermekeiket – ha végül is kihordják őket -, az sem árt. Hadd hordják ki őket így. Ez az a végcél amiért élnek. Mert jobb egy rövid élet jó egészség mellett, mint egy hosszú élet rossz egészségben.” (LW 45.45-46)

Évát azért teremtette Ádám mellé, hogy segítsen neki a gyermekszüléssel Isten igéjének megfelelően: “Szaporodjatok és sokasodjatok”. … A nőket nem másra teremtették, mint hogy szolgálják a férfit és segítsék őt a gyermekek nemzésével.” (LS 17)

A Cölibátusról

[Mert] lehetetlen hogy a szüzesség ajándéka olyan általános legyen, mint a kolostor. A nőt nem azért teremtették hogy szűz maradjon, hanem hogy gyermekeket szüljön. Az 1. Mózes 1-ben Isten nemcsak Ádámhoz, hanem Évához is szólt amikor azt mondta: “Szaporodjatok és sokasodjatok”, amint azt a női test nemzőszervei is bizonyítják, amelyeket Isten erre a célra teremtett. És ezt nem csak egy vagy két nőnek mondta, hanem kivétel nélkül mindannyiuknak. Isten ezt nem a mi eskünkkel vagy szabad akaratunkkal állapítja meg, hanem a saját hatalmas eszközeivel és akaratával. Ha Ő ezt nem tette meg, akkor a nő maradjon nő és szüljön gyermeket, mert Isten erre teremtette őt.” (LS 140)

A Szentírás és a tapasztalat azt tanítja, hogy sok ezer ember között nincs egyetlen egy sem, akinek Isten megadta a kegyelmet a hamisítatlan tisztaság megtartására. Egy nő önmagában nem rendelkezik ezzel az erővel. Isten arra teremtette testét, hogy a férfival eggyé legyen, gyermeket szüljön és neveljen, amint azt a Szentírás világossá teszi az 1. Mózes 1-ben. Isten által erre rendelt testrészei is ezt bizonyítják. Ez olyan természetes, mint az evés vagy az ivás, az alvás és felébredés. Isten teremtette és Ő is azt szeretné ami természetes, vagyis hogy férfiak és asszonyok együtt legyenek a házasságban.” (LS 141)

..arra akarjátok kényszeríteni Istent, hogy vonja vissza szavát, a természetnek azt az isteni parancsát, amellyel mindent megteremtett: “Szaporodjatok és sokasodjatok”. Mindez abszurd és gyerekes. Mindenkinek a saját tapasztalataiból kell meglátnia, hogy ez a törvény, vagy inkább a szaporodás és sokasodás kiváltsága egészen megszilárdult és megalapozott-e, vagy van-e hatalma megváltoztatni a dolgokat.” (LW 44.339, Luther szerzeteseknek írt levele)

“[a cölibátus lehetetlen mert] aki nem hajlandó megházasodni, annak erkölcstelenségbe kell esnie. Hogyan is lehetne ez másképp, hiszen Isten a férfit és a nőt arra teremtette, hogy magzatot nemzzenek és szaporodjanak”. (LW 45.45).

Amikor ezt mondom, nem akarom lebecsülni a szűziességet, vagy bárkit is elcsábítani a szüzességből a házasságba. Mindenki úgy cselekedjék, ahogy erejéből telik és ahogyan érzi, hogy Isten meghagyta neki. “Egyszerűen csak meg akartam fékezni azokat a botránykeltőket, akik a házasságot ennyire a szűziesség alá helyezik.” (LW 45.47)

[Ádám] megértette hogy utódokat kell nemzenie, különösen mivel az áldást: “Szaporodjatok és sokasodjatok” nem vonták vissza, hanem megerősítették arra a Magra vonatkozó ígéretben, aki majd a kígyó fejére tapos. Ennek megfelelően megítélésünk szerint Ádám nem pusztán testi szenvedélye miatt ismerte meg Évát; hanem az áldott Mag révén az üdvösség elérésének szükségessége is ösztökélte őt. (LW 4.237)

Ez a Fény világított a pátriárkákra az özönvíz előtt. Ők kapták az ígéretet az asszony Magváról, aki a kígyó fejére tapos (1Mózes 3:15). Ő volt az ő életük és világosságuk is. Ő világította meg őket az örök életre nézve. Ezzel az ígérettel vigasztalták magukat és erősítették meg hitüket. Róla prédikáltak, bárhol is laktak, és így adták ezt tovább utódaiknak is. (Mattox, Defender 24)

A Meddőségről

“… a szent asszonyok a gyermekáldást mindig a kegyelem nagy jelének tekintették. Ráhel goromba és rendkívül idegesítő lehetett a férje számára, amikor így csattan fel: Adj nekem gyermeket, vagy meghalok! Világossá teszi, hogy meg fog halni a bánattól, mert úgy látja hogy a meddőség a harag jele. A Zsolt 127,3-ban pedig az utódok dicsőséges dicsérete olvasható: “Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom“. Bizonyosan nagyszerű kifejezés, hogy a gyermekek Isten ajándékai. Ezért siránkozik Anna is oly szánalmasan, János idős édesanyja. Erzsébet pedig örömében ugrál és ujjong: “Az Úr elvette az én gyalázatomat”. (LW 3.134).

..ha Isten csak haragudni és büntetni akart volna, nem pedig megbocsátani és könyörülni, akkor azt mondta volna: “Meddő maradsz.” … Éva elnyerte az üdvösség biztos reményét, mivel mind a szent Mag ígéretét megkapta, mind a szülés és szaporodás áldása is megmaradt őneki, amit Isten nem vont meg tőle.” (LW 3.134)

[A Genezis szentjeit] félelem és aggodalom gyötörte az örökös meddőség miatt, amelyet átoknak tekintettek. Az atyák ugyanis nagyon nagy hangsúlyt fektettek erre a kijelentésre (1Móz 1:28): “Szaporodjatok és sokasodjatok”. Úgy érezték, hogy Isten különleges áldása nyugszik ezen a kijelentésen; és mivel nem szaporodtak, azt feltételezték, hogy átkozottak és Isten haragja alatt állnak. (LW 4.337)

… ebből is világos, hogy a nagyon szent asszonyok nem bujaságra, hanem utódokra és az áldásra vágytak. Mert ez volt az irigység oka Ráhelben, aki ha olyan lett volna, mint más nők is, akiket a mi korunk oly nagy számban kitermelt, bizonyosan így szólt volna: „Mit számít az nekem, hogy szülök-e gyermeket vagy sem? Feltéve hogy én maradok a háztartás anyja, és minden másból is bőséggel rendelkezem. Ennyi nekem elég.” De Ráhel annyira vágyik az utódokra, hogy inkább meghalna, minthogy meddő maradjon … Ezért ő egy nagyon kegyes és önmegtartóztató asszonynak a példája, akinek egyetlen buzgalma és égő vágya az utódokra vonatkozik, még ha ez a halált is jelenti …. ez az érzés kifejezetten dicséretes. Ha nem lesz gyermekem, ne legyen életem sem – mondja Ráhel. Mert inkább meghalok, minthogy gyermek nélkül maradjak.” ( LW 5.328.; “És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala” (1Móz 25,21) szöveghez fűzött kommentár)

A Szaporodás Magasztos Céljáról

Nem kis oka volt ennek a vágyakozásnak, mert Jákob kétségtelenül mindkettőjüknek azt hirdette, hogy ígérete van arra, hogy tőle fog születni az Áldott Mag, és e hirdetés miatt különösen Ráhelben felébredt a vágy az utódnemzésre. (LW 5.328)

Mert nem nézték a házasságban a test szégyenteljes és nyomorult örömeit. Nem, ők az utódok áldását nézték a Megígért Magra nézve. (LW 5.328)

Így eszelik ki ezt a tervet … az egész emberi faj iránti rendkívüli együttérzésük miatt … Lót lányai úgy gondolták: “Isten nem akarja elpusztítani az emberi fajt, hanem meg akarja őrizni. De most már senki sem maradt apánkon kívül” … Tehát nem más, mint az emberi faj megőrzése iránti őszinte aggodalom nyugtalanítja a szentéletű lányokat. (LW 3.280, 310)

Amikor Isten azt mondja: “Nem jó az embernek egyedül lenni..” … Isten a közjóról vagy a fajok javáról beszél, nem pedig a személyes jóról … ő még nem volt birtokában annak a közjónak, amellyel a többi élőlény rendelkezett, akik szaporodással terjesztik a fajtájukat. Ádám ugyanis mindaddig egyedül volt; még nem volt társa a fajtája nemzésének és megőrzésének e nagyszerű munkájában. Ezért a “jó” ebben a szövegben az emberi faj gyarapodási képességét jelenti. (LW 1.115-16)

A Gyermeknevelésről

Ugyanígy a poklot sem lehet könnyebben kiérdemelni … mint [a] gyereknevelés elrontásával … Mert a hamis természeti szeretet elvakítja a szülőket, hogy jobban törődjenek gyermekeik testével, mint a lelkükkel … “Ha megvered a vesszővel, megmented az életét a pokoltól” … Ó, mennyire nemes, fontos és áldott állapot a házasság állapota, ha helyesen tekintünk rá! Ó, mennyire szánalmas, borzalmas és veszélyes állapot, ha azt nem megfelelő tisztelettel illetik! (LW 44.13)

A Gyermekek üdvösségéről

A testnek megvannak az ajándékai, de semmi mással nem tartoznak nekik csak kenyérrel és vízzel. Az örök élet nem a testi gyermekeknek adatik, hanem az ígéretek gyermekeinek, vagyis azoknak, akik hisznek … Isten áldást adott a házas emberek számára, amikor azt mondta: “Szaporodjatok és sokasodjatok.” De ez egy fizikai áldás és a föld betöltésére korlátozódik. Bármilyen szent is egy apa vagy egy édesanya, ez mégsem jelent előnyt a tőlük született gyermekek számára. A gyermekek emiatt még nem üdvözülnek. Ha üdvözülni akarnak, akkor az ígéret gyermekeivé kell válniuk, és nekik maguknak is hinniük kell az ígéretben. (LW 4.52)

Forrás

Luther alábbi munkáiból és prédikációiból válogatva (Luther Works, Luther Sermons):

(LW 45.18); (LW 5.325); (LW 48.331); (LW 45.390); (LW 45.37); (LW 45.44); (LS 23, Commenting on Genesis 3 in Declamationes); (LW 5.363); (LS 124); (LW 45.45-46); (LS 17); (LS 140); (LS 141); (LW 44.339, Luther szerzeteseknek írt levele); (LW 45.45); (LW 45.47); (LW 4.237); (Mattox, Defender 24); (LW 3.134); (LW 3.134); (LW 4.337); (LW 5.328.); (LW 5.328); (LW 5.328); (LW 3.280, 310); (LW 1.115-16); (LW 44.13); (LW 4.52)