A Férj Felesége Iránti Szeretete | Richard Steele

2021.09.26. Off By neilnejmed

Richard Steele (1629-1692):

Puritán Prédikátor És Szerző;

Úgy Emlékeznek Rá, Mint “jó Tudósra, Kemény Tanulóra És Kiváló Prédikátorra”;

A The Character Of The Upright Man És Más Művek Szerzője.

Bartholmleyben Született, Az Angliai Cheshire-Ben.

A ” What Are The Duties Of Husbands And Wives Towards Each Other?” (Melyek A Férjek És Feleségek Kötelességei Egymás Iránt?) Című Könyvből.

In Puritan Sermons 1659-1689,

Being The Morning Exercises At Cripplegate, 1. Kötet

25Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; 26Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, 27Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. 28Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. 29Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; (Efézus 5, 25-29)

33Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. (Efézus 5,33a)

Minden férj legfőbb kötelessége szeretni saját feleségét. Ez az összes többi kötelességének alapja, hisz ezt kell belekeverni az összes többibe is, valamint ez az összes további kötelességének megtestesítője…

I. Először Is, E Szeretet Természete És Tulajdonsága :

Házastársi, igaz és valódi, ami sajátosan illik az ő kapcsolatukra. Mert [sem] a gyermekek felé megfeleltethető szeretet, sem a vadállatokra jellemző brutális kéjvágy nem tekinthető annak, hanem csak az, ami helyénvaló, illő és igaz.

1. Annak Alapjáról…

Isten rendelete egy testté tette őt énvelem, és a természet törvénye pedig arra kötelez, hogy szeressem a saját testemet. Ezért bár szépsége elhalványult, életének nagyobbik része elmúlt, nagy gyengeségei lettek, és hasznossága is talán már lecsökkent, mégis egy rész ő saját tulajdon testemből. Már ezen a ponton meghatározta Isten nagy bölcsessége az érzéseimet. Ha mindent el akarunk mondani, ez az egyetlen biztosnak vehető alap, és [ez] örökké fenn is marad.

2. E Szeretetnek Helyesnek Kell Lennie Annak Mértéke Szerint:

Ami az egész embert eléri, mind lelkét, mind testét. Minden férfinak választania kell egy olyan személyt, akinek külső vonásait és arányait is nagyon meg tudja becsülni és azt szeretni tudja … De a feleség iránti igazi házastársi szeretet eléri hitvese lelkét is, hogy az ő lelkében és hajlamaiban is kedves dolgokat lásson, hogy azt tanulmányozza, hogyan lehetne lelkét egyre inkább bölcsességgel és jámborsággal csiszolni, és arra is törekednie kell, hogy az ő lelke ugyanúgy virágozzék, mint ahogyan teste is virágzik.

3. Ennek Mértékének Való Helyessége:

Ennek transzcendensnek kell lennie, a szülői szeretet szintje fölöttinek: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez:” (1Móz 2,24). A férjnek tisztelnie kell a szüleit, de úgy kell szeretnie a feleségét, mint önmagát, és (mégis minden óvatossággal) inkább őt kell előnyben részesítenie a saját vonatkozásában, valahányszor ők egymással versengeni kezdenek… Gyermekei előtt őt kell előnyben részesítenie gyengédségével, és inkább azokat kell szeretnie az ő kedvéért, mint a feleségét az övéikért, de a világon mindenki más felett is. Egyszóval, úgy kell szeretnie őt, hogy mindenki másénál jobban örüljön az ő társaságának: „az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.” (Péld 5:19).

4. A Férj Szerelmének Helyesnek Kell Lennie Annak Tartósságára Nézve:

Az utóbb felidézett szentírási rész tisztázza, hogy: „az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.”, és ne csak más emberek előtt viselkedj vele kedvesen, majd elhidegülten mikor bizalmas módon vagytok együtt, hanem állandóan – nem csak egy hétig, hónapig vagy az első év elteltéig, hanem amíg csak az élet kitart. Bizony ám, mert ahogyan a férj megtapasztalja az ő erényeit és frissességét, úgy kell szeretetének is növekednie mindennap … Tiéd volt az ő szépsége és életereje; miért ne lennének a ráncai és gyengeségei is tieid, sőt, miért ne tisztelnéd egyre inkább az ő már kipróbált hűségét? 41… és ha testi értelemben kevesebb is már a kedves dolog, általában annál több a szépség az ő lelkében, több a bölcsesség is, az alázat, az Úrnak félelme, így továbbra is elegendő okot találhatsz benne, és érveknek egész sokaságát a Bibliában is, hogy ez a házastársi vonzalom állandósulhasson.

Kövessük nyomon tehát a férfi felesége iránti szeretetét a Szentírásban lefektetett minták szerint, és különösképpen az általam tárgyalt szövegösszefüggésben és igeversekben.

II. A Férjnek Úgy Kell Szeretnie Feleségét, Ahogyan Megváltónk, Krisztus Szerette Az Ő Egyházát:

“Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat” (25. v.). A férfi ugyanis “táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat” (29. v.). Nos, ezek a szövegrészek szeretetünk minőségére irányítanak bennünket, bár ebben nem tudunk eljutni a Krisztussal való egyenlőségre… Az Ő szeretete itt úgy van ábrázolva, hogy,

(1) Szívből Jövő, Színlelés Nélküli:42

“szerette az egyházat, és Önmagát adta azért” (25. v.). Az ő szeretete valóságos volt, mert meghalt érte. A férjnek e minta után kell életét élnie. Hogy ne csak szavaiban és nyelvezetében szeresse feleségét, hanem tettekben és igazságban, hogy ha szíve megnyílik, az ő nevét ott felírva találhassa ő…

(2) Szabadon, [jutalomra Való Várakozás Nélkül]:

(26. v.), ami arra utal, hogy az egyház rossz állapotban volt43, amikor elkezdte megmozdulásait44. Nem volt semmi gyönyörűség benne. Nem. Mi pedig azért szerettük Őt, mert Ő előbb szeretett minket (1János 4,19). A férjnek kell megelőznie és szeretetével előhívnia feleségének szeretetét. Mert a szeretet a szeretet élező köve. Ha az asszony látszólag erőtlennek mutatkozik, mint ahogyan a női nem alkatánál fogva gyenge — bölcsességben, erőben és bátorságban —, vagy szeretetlennek bizonyul és elhanyagolja kötelességét – a férfinak ugyanúgy szeretnie kell őt, mert a szeretet nem keresi a maga hasznát (1Kor 13,5). Az igazi szeretet inkább arra törekszik, hogy a szeretett célt tegye jobbá, mint arra, hogy a szeretett személyt előnybe hozza. Ha egy feleséget csak azért szeretünk, mert azt reméljük, hogy valamilyen előnyökhöz juthatunk általa, az méltatlan egy férj szívéhez, és semmiképpen sem hasonlít Krisztus példájához.

(3) Szent, Tisztátalanság Nélküli:

(25., 26. v.)… A férjnek nem lehet jobb példaképe ennél, és ez arra tanítja, hogy mindenáron és minden fáradsággal igyekezzen előmozdítani felesége megszentelődését és üdvösségét.

(4) Nagyszerű, Páratlan:

Mert “Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15,13), és így tett Megváltónk is. Önmagát adta egyházáért (25. v.)… A férjnek ebben is utánoznia kell Urát és Mesterét azáltal, hogy megőrzi a felesége iránti egyedülálló és felsőbbrendű tiszteletét, mert az asszony “az ő testének, húsának és csontjainak” tagja…

(5) Az Övé Aktív És Gyümölcsöző Szeretet:

Mert “táplálgatja és ápolgatja” egyházát (29. v.). Szegény egyháza mindig hiányt szenved; Ő viszont gondoskodik róla. Bajban van; Megvédelmezi őt. Éppen lesüllyedni készül; Ő azonban felserken, hogy megmentse őt. A férjek szeretetének ilyennek kell lennie. Nem szabad költséget, fáradságot sem kímélnie, hogy hitvesének jót szerezzen… A férjnek tehát úgy kell szeretnie feleségét, ahogy Krisztus is szereti egyházát… .

III. A Férjnek Úgy Kell Szeretnie Feleségét, Mint Önmagát.

Így mondja a szöveg. Az apostol azt mondta: “Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket.” (28. v.), és hogy ez ne lehessen elégséges, a textusunkban így folytatja: “A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti…” Aki nem is tudja, hogy Krisztus micsoda szeretettel szereti egyházát, az még mindig tudhatja, hogy ő milyen szeretettel szereti önmagát. Mégpedig,

(1) Gyengéden: Egyetlen ember fájdalmait és bánatát sem tudja senki olyan gyengéden kezelni vagy megérinteni, mint önmagát: “Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte”, bármennyire is szeretetlen, hanem táplálgatja és ápolgatja azt (29. v.). Ilyennek kell lennie a férj szeretetének is felesége iránt, mégpedig a legnagyobb gyengédséggel kísérve. Mert olyanok ők, mint a kristálypoharak, amelyek hamar összetörnek, ha nem bánunk velük gyengéden…

(2) Vidáman: Senki sem olyan készséges, mint ő maga. A legjobb barátok néha megtántorodnak és elfáradnak, de önmagán biztosan minden ember [segít]. Lehessen bármilyen nehéz vagy veszélyes az ügy, a férfi mindig kockáztatni fog, ha saját magáért cselekszik. Így a férjnek is a lehető legkészségesebben és legvidámabban kell a feleségének támogatást, vigasztalást és segítséget nyújtania. Ha mégis borús fellegek támadnak közöttük, a férj szeretetével gyorsan szét kell azt oszlatnia; mert senki sem haragszik sokáig önmagára sem… legyen a füle nyitva, a keze, a szíve pedig készséges arra, hogy asszonya iránt könyörületes legyen, segítségére legyen, és őt elégedetté tegye, ahogyan ő maga is mindig készen áll arra, hogy segítsen önmagán.

Ezzel elérkeztünk a férj feleségéhez való szeretetének hatásaihoz, ami a harmadik dolog, amelyről értekeznünk kell.

És ezek

1. Egy Szóval:

(1) Feleségének Szorgalmas Tanításával, Amennyiben A Feleség Valamikben Járatlan:

A férjek “együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel” (1Pe 3,7). Azok pedig “…kérdezzék meg otthon az ő férjüket”, ha tanulni akarnak valamit, és ne akarjanak “…szólni a gyülekezetben.” (1Kor 14,35)… Erre a férjnek kitűnő lehetősége van, de jaj annak, akinek [nincs] ehhez elegendő szándéka vagy hozzáértése!… Annyi bizonyos: ha a férj jót tud tenni az asszony lelkének, akkor örökös kötelezettséget támaszt vele szemben, hogy cserébe tisztelje és szeresse őt. Ha pedig elhanyagolja ebbéli igyekezetét, a nő valószínűleg örökké átkozni fogja őt a pokolban!

(2) A Férj Azzal Nyilvánítja Ki Szeretetét, Hogy Szelíden Megdorgálja Feleségét, Ha Rosszat Cselekszik:

Bizony el kell néznie sok gyarlóságot is, mert a szeretet “sok vétket elfedez” (1Pe 4,8). Ahogy az, aki állandóan kardját forgatja, idővel eltompítja azt, úgy az is, aki állandóan rendreutasít, megrovásaira egyre kevesebb figyelmet fognak szentelni. Mégsem tud szeretni az, aki nem inti meg feleségét, ha a szükség pedig úgy kívánná, hogy megtegye. De tegye ezt minden lehetséges bölcsességgel és gyengédséggel: ne idegen emberek előtt és csak ritkán a család előtt; ne természeti hibák, és csak ritkán meggondolatlanságok miatt.45 Amikor mégis megteszi, megrovását azzal tegye megalapozottá, hogy megdicséri benne a jó dolgokat is; és végül indoklással támassza alá, ha már megtörtént. Mindenképpen keverje a jóindulat olaját a szemrehányás mirhájával. Ha ugyanis túl forrón adja neki ezt a gyógyitalt, akkor a vállalkozás meghiúsul és fáradozása még annál is rosszabb lesz, minthogy kárba vesszen… Előbb-utóbb, ha nem válik kegyetlenné, hálás lesz érte és megváltozik majd a helyzet.

(3) A Férj Szeretetét Úgy Kell Megmutatnia, Hogy Készségesen Bátorítja Feleségét, Ha Jót Cselekszik:

“Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt” (Péld 31,28). Aki megfontolt és hűséges, az itt a legjobb módját választja talán annak, hogy jót tegyen neki…

2. A Férj Feleség Iránti Szeretetének Tettekben Is Meg Kell Nyilvánulnia:

(1) Azzal, Hogy Gondoskodik A Felesége Számára Szükséges És Lehetőségeihez Mérten Kényelmes Dolgokról Is:

“Ételét, ruháját és házassági kötelességét ne hanyagolja el” (2Móz 31,10). Nem mintha kiváltsága lenne, hogy semmittevésben eltartsák, vagy mint egy darázsfészek, úgy éljen férje munkájából, hogy segítő kezét sem nyújtja hozzá. De a legfőbb gondoskodást e tekintetben férjének kell viselnie… Mivel a legerősebb kötelezettség és a legnagyobb előnyök is őt terhelik, ezért neki kell minden törvényes eszközzel gondoskodnia az asszony eltartásáról és ellátásáról. Nem csak addig, amíg ő él, hanem amennyire csak képes, gondoskodnia kell róla, hogy halála után is fenn tudja tartani magát. Mert Jézus Krisztus is így cselekedett az Ő egyházával.

(2) E Házastársi Szeretetnek A Férj Feleség Iránti Gyengédségében Kell Megnyilvánulnia:

És ez a kötelesség őt terheli, mivel ő a feleség feje: “az asszonynak feje pedig a férfiú” (1Kor 11,3). Ezért a férjnek kötelessége, hogy megvédje feleségét a veszélyektől, és ezekben együtt is érezzen vele… Emiatt meg kell védenie lelkét a kísértésektől, testét a bántalmaktól, nevét a gyalázattól, személyét pedig a megvetéstől akár a gyermekek, akár a szolgák, akár mások részéről. Egyszóval, egész viselkedése legyen tele gyengédséggel, és álljon szeretetből és könyörületből.

(3) A Férj Szeretete Abban Is Megmutatkozik A Felesége Felé, Hogy Jó Példát Mutat Neki:

Mégpedig kegyességben, szigorúságban [komolyságban, nagyságban], szeretetben, bölcsességben és jóságban, ami a legállandóbb és leghatásosabb lecke lesz, amit a férfi a feleségének adhat…… Ha a férfi szent, csendes és szorgalmas, a nő nem lehet szégyenszemre gonosz, rosszkedvű és tétlen. Az ő beszédei irányítják majd az övét is. Imái megtanítják őt imádkozni. Igazságossága, mértékletessége és szeretete törvény, szabály és ösztönzés lesz számára, hogy igazságossá, józanná és jótékonykodóvá tegye őt. Ha a férfi ateista, élvhajhász, farizeus, akkor az a nőt tönkreteszi. A férfinak előtte kell járnia és általában a nő őt követi vagy a pokolba, vagy a mennyországba.

(4) A Férj Felesége Iránti Szeretetének Hatása A Feleséggel Szembeni Viselkedésében Mutatkozik Meg:

Vagyis a tekintélyének kíméletes alkalmazásában… Ebben rejlik a férj szeretetének egyik cselekedete: (i) bölcsen megtartani, (ii) finoman alkalmazni ezt a tekintélyt. (i) Vallásos, komoly és férfias viselkedéssel kell megőriznie… Ha viselkedése komolytalan, a nő hajlamos lesz könnyelműnek mutatkozni mellette. Ha gyenge és nőies, akkor el is veszíti őt… De ugyanakkor, (ii) Itt felragyogjon a férfi szeretete, hogy azt minden kedvességével használhassa… Ne úgy uralkodjék rajta, mint egy király az alattvalóin, hanem mint egy fej a testén. Hiszen nem Ádám fejéből vétetett ki, de még csak nem is a lábából, hanem az ő oldalából, szívének közeléből. Ezért tekintetének kedvesnek kell lennie, mindennapi beszédének vele szemben pedig kíméletesnek és nyájasnak, magaviseletének előzékenynek, parancsainak kímélőnek és tiszteletteljesnek, dorgálásainak pedig szelídnek… Soha ne gondolja ő, hogy a durva modortalanság vagy az örökös keserűség a módja annak, hogy hatalmát tisztességesen megőrizze vagy megfelelően használja… Mert ha nem a bölcsesség szelídsége fog érvényesülni feleségeddel szemben, akkor te ebben a világban vesztésre állsz, ő pedig az eljövendő életre nézve.

___

41. kipróbált hűség – kipróbált és bizonyított hűség.

___

42. disszimuláció – képmutatás.

43. Rossz helyzet – szorongató helyzet vagy állapot.

44. mozdulatok – valaminek a követésére irányuló tevékenység vagy mozdulat.

______

45. mulasztások – elfelejtett vagy figyelmen kívül hagyott felelősségek.

Forrás

From “What Are the Duties of Husbands and Wives Towards Each Other?” in Puritan Sermons 1659-1689, Being the Morning Exercises at Cripplegate, Vol. 1, reprinted by Richard Owen Roberts, Publishers.