A férj felesége iránti szeretete | Richard Steele

2021.09.26. Off By neilnejmed

Richard Steele (1629-1692):

Puritán prédikátor és szerző;

Úgy emlékeznek rá, mint “jó tudósra, kemény tanulóra és kiváló prédikátorra”;

A The Character Of The Upright Man és más művek szerzője.

Bartholmley városában született az angliai Cheshire-ben.

Részlet a ” What Are The Duties Of Husbands And Wives Towards Each Other?” című könyvéből.

In Puritan Sermons 1659-1689,

Being The Morning Exercises At Cripplegate, 1. kötet

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; (Efézus 5, 25-29)

Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. (Efézus 5,33a)

Minden férj legfőbb kötelessége szeretnie saját feleségét. Ez az összes többi kötelességének alapja, hisz ezt kell belekevernie az összes többibe is, valamint ez az összes további kötelességének megtestesítője is

I. Először is, a szeretet természete és tulajdonsága:

Házastársi, igaz és valódi, ami sajátosan illik a kapcsolatukra nézve. Mert [sem] gyermekek felé megfeleltethető szeretet, sem vadállatokra jellemző állatias kéjvágy nem tekinthető annak, hanem csak az ami helyénvaló, illő és igaz.

1. Annak alapjáról…

Isten rendelése tette egy testté őt énvelem, és a természeti törvény pedig engem arra kötelez, hogy a saját testemet szeressem. Ezért bár szépsége elhalványult, életének nagyobbik része elmúlt, nagy gyengeségei lettek és hasznossága is lecsökkent már talán, mégis egy rész ő saját tulajdon testemből. Már ezen a ponton is meghatározta Isten nagy bölcsessége az én érzéseimet. Ha mindent el akarunk mondani, ez az egyetlen biztosnak vehető alap, és [ez] örökké fenn is marad.

2. E szeretetnek helyesnek kell lennie annak mértéke szerint:

Ami az egész embert eléri, testét-lelkét egyaránt. Minden férfinak választania kell egy olyan személyt, akinek külső vonásait és arányait is nagyon meg tudja becsülni és azokat szeretni tudja … De a feleség iránti igaz házastársi szeretet hitvese lelkét is eléri, hogy az ő lelkében és hajlamaiban is kedves dolgokat találjon, hogy azt tanulmányozza, hogyan lehetne lelkét egyre inkább csiszolni bölcsességgel és jámborsággal, és arra is törekednie kell, hogy az ő lelke is ugyanúgy virágozzék, mint ahogyan teste is virágzik.

3. Ennek helyes mértéke:

Ennek transzcendensnek kell lennie, a szülői szeretet fölött állónak: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez:” (1Móz 2,24). Egy férjnek tisztelnie kell szüleit, de úgy kell szeretnie feleségét, mint önmagát, és (mégis minden óvatossággal) őt kell inkább előnyben részesítenie saját maga ellenében, valahányszor ők egymással csak versengeni kezdenek… Gyermekei előtt őt kell előnyben részesítenie gyengédségével, és inkább azokat kell szeretnie az ő kedvéért, mint feleségét őértük, de a világon mindenki más felett is. Egyszóval, úgy kell szeretnie, hogy az ő társaságának mindenki másénál jobban örüljön: „az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.” (Péld 5:19).

4. A férj szerelmének helyesnek kell lennie annak tartósságára nézve:

Az utóbb felidézett szentírási rész tisztázza, hogy: „az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.”, és ne csak más emberek előtt bánj vele kedvesen, majd elhidegülve mikor bizalmasan együtt vagytok, hanem állandóan – nem csak egy hétig, hónapig vagy az első év elteltéig, hanem amíg csak az életetek tart. Bizony ám, mert ahogyan a férj az ő erényeit és frissességét egyre inkább megtapasztalja, úgy kell szeretetének is növekednie mindennap … Tiéd volt az ő szépsége és életereje; miért ne lennének a ráncai és gyengeségei is tieid, sőt, miért ne tisztelnéd egyre inkább az ő már kipróbált hűségét? 41… és ha testi értelemben egyre inkább alábbhagy már szépsége, általában annál inkább fokozódik az ő lelke szépsége, növekedik bölcsessége, alázata, az Úr félelme, így továbbra is kellő okot találhatsz arra és érvek egész sokaságát a Bibliából is, hogy ez a házastársi vonzalom állandósulhasson.

Kövessük nyomon tehát a férfi felesége iránti szeretetét a Szentírásban lefektetett minták szerint, különösképpen is az általam tárgyalt szövegösszefüggésben és az abban lévő igeverseken keresztül.

II. A férjnek úgy kell szeretnie feleségét, ahogyan megváltónk, Krisztus is szerette az ő egyházát:

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat” (25. v.). A férfi ugyanis “táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat” (29. v.). Nos, ez a textus szeretetünk minőségére irányít bennünket, bár ebben nem tudunk eljutni a Krisztussal való egyenlőségre… Az Ő szeretete itt úgy van ábrázolva, hogy,

(1) Szívből jövő, színlelés nélküli:42

szerette az egyházat, és Önmagát adta azért” (25. v.). Az ő szeretete valóságos volt, mert meghalt érte. A férjnek is e minta után kell élnie életét. Hogy ne csak szavaiban és beszédében szeresse feleségét, hanem tettekben és igazságban, hogyha szíved megnyílna, az ő neve ott felírva legyen

(2) Szabadon, [jutalomra való várakozás nélkül]:

(26. v.), ami arra utal, hogy az egyház rossz állapotban volt43, amikor elkezdett felébredni44. Nem volt semmi gyönyörűség azon. Nem. Mi pedig azért szerettük Őt, mert Ő előbb szeretett minket (1János 4,19). A férjnek kell megelőznie és szeretetével felgerjsztenie felesége szeretetét is. Mert a szeretet a szeretetnek élezőköve. Ha az asszony látszólag erőtlennek mutatkozik, mint ahogyan a női nem alkatánál fogva gyenge — bölcsességben, erőben és bátorságban —, vagy szeretetlennek bizonyul és elhanyagolja kötelességét — a férfinak még ugyanúgy szeretnie kell őt, mert a szeretet nem keresi a maga hasznát (1Kor 13,5). Az igazi szeretet inkább arra törekszik, hogy a szeretett célt tegye jobbá, mint arra hogy a szerető személyt juttassa előnybe. Ha feleségünket csak azért szeretjük, mert valami előnyhöz jutásban reménykedünk ezáltal, az méltatlan egy féfi szívhez, és semmiképpen sem hasonlít Krisztus példájához.

(3) Szent, tisztátalanság nélküli:

(25., 26. v.)… A férjnek nem lehet ennél jobb példaképe, és ez arra tanítja őt, hogy mindenáron és minden fáradsággal igyekezzen előmozdítani felesége megszentelődését és üdvösségét.

(4) Nagyszerű, páratlan:

Mert “nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15,13), és így tett Megváltónk is. Önmagát adta egyházáért (25. v.)… A férjnek ebben is utánoznia kell Urát és Mesterét azáltal, hogy megőrzi a felesége iránti egyedülálló és felsőbbrendű tiszteletét, mert az asszony “az ő testének, húsának és csontjainak” tagja…

(5) Az övé aktív és gyümölcsöző szeretet:

Mert “táplálgatja és ápolgatja” egyházát (29. v.). Szegény egyháza ugyanis mindig hiányban szenved; Ő viszont gondoskodik róla. Bajban van; Megvédelmezi őt. Éppen lesüllyedni készül; Ő erre felserken, hogy megmentse őt. A férji szeretetnek ilyennek kell lennie. Nem szabad költséget, fáradságot sem kímélnie, hogy hitvesének jót szerezzen… A férjnek tehát úgy kell szeretnie feleségét, ahogy Krisztus is szereti egyházát… .

III. A férjnek úgy kell szeretnie feleségét, mint önmagát.

Így mondja a szöveg. Az apostol szerint: “Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket.” (28. v.), és hogy ez ne lehessen elégséges, a textusunk így folytatja: “A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti…” Aki nem is tudja, hogy Krisztus micsoda szeretettel szereti egyházát, az még mindig tudhatja, hogy ő milyen szeretettel szereti önmagát. Mégpedig,

(1) Gyengéden: Egyetlen ember fájdalmait és bánatát sem tudja senki olyan gyengéden kezelni vagy megérinteni, mint önmagát: “Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte“, bármennyire is szeretetlen, hanem táplálgatja és ápolgatja azt (29. v.). Ilyennek kell lennie a férj szeretetének is felesége iránt, mégpedig a legnagyobb gyengédséggel kísérve. Mert olyanok ők, mint a kristálypoharak, amik hamar összetörnek, ha nem bánunk velük gyengéden…

(2) Vidáman: Senki sem olyan készséges, mint ő maga. A legjobb barátok néha megtántorodnak és elfáradnak, de önmagán biztosan minden ember [segít]. Lehessen bármilyen nehéz vagy veszélyes egy ügy, a férfi mindig kockáztatni fog, ha saját magáért cselekszik. Így a férjnek is a lehető legkészségesebben és legvidámabban kell feleségének támogatást, vigasztalást és segítséget nyújtania. Ha mégis borús fellegek támadnak közöttük, a férj szeretetével gyorsan szét kell azt oszlatnia; mert senki sem haragszik sokáig önmagára sem… legyen a füle nyitva, a keze, szíve pedig készséges arra, hogy asszonya iránt könyörületes, segítőkész legyen, és elégedetté tegye őt, ahogyan ő maga is mindig készen áll arra, hogy önmagán segítsen.

Ezzel elérkeztünk a férj feleségéhez való szeretete hatásaihoz, ami a harmadik dolog, amiről itt értekeznünk kell.

És ezek

1. Egy szóval:

(1) Feleségének szorgalmas tanításával, amennyiben felesége bármiben még járatlan:

A férjek “együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel” (1Pe 3,7). Azok pedig “…kérdezzék meg otthon az ő férjüket“, ha tanulni akarnak valamit, és ne akarjanak “…szólni a gyülekezetben.” (1Kor 14,35)… Erre a férjnek kitűnő lehetősége adódik, de jaj annak, akinek [nincs] ehhez elegendő szándéka vagy hozzáértése!… Annyi bizonyos: ha a férj jót tud tenni az asszony lelkének, akkor örökös kötelezettséget támaszt vele szemben, hogy cserébe tisztelje és szeresse őt. Ha pedig elhanyagolja ebbéli igyekezetét, a nő valószínűleg örökké átkozni fogja őt a pokolban!

(2) A férj azzal nyilvánítja ki szeretetét, hogy szelíden megdorgálja feleségét, ha a rosszat teszi:

Bizony el kell néznie sok gyarlóságot is, mert a szeretet “sok vétket elfedez” (1Pe 4,8). Ahogy az, aki állandóan kardját forgatja, idővel tompává teszi azt, úgy az is, aki állandóan rendreutasít, megrovásaira egyre kevesebb figyelmet fognak szentelni. Mégsem tud szeretni az, aki nem inti meg feleségét, ha a szükség pedig úgy kívánná hogy megtegye. De tegye ezt minden lehetséges bölcsességgel és gyengédséggel: ne idegen emberek és csak ritkán a család előtt; ne természeti hibák, és csak ritkán meggondolatlanságok miatt.45 Amikor mégis megteszi, megrovását azzal tegye megalapozottá, hogy megdicséri benne a jó dolgokat is; és végül indoklással támassza alá, ha már meg kell tennie. Mindenképpen keverje a jóindulat olaját a szemrehányás mirhájával. Ha ugyanis túl forrón adja neki ezt a gyógyitalt, akkor vállalkozása meghiúsulhat és fáradozása még annál is rosszabb lesz, minthogy kárba vesszen… Előbb-utóbb, ha nem válik kegyetlenné, felesége hálás lesz érte és megváltozik majd a helyzet.

(3) A férj szeretetét úgy kell megmutatnia, hogy készségesen bátorítja feleségét, ha a jót teszi:

Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt” (Péld 31,28). Aki megfontolt és hűséges, az itt a legjobb módját választja talán annak, hogy jót tegyen neki…

2. A férj feleség iránti szeretetének tettekben is meg kell nyilvánulnia:

(1) Azzal, hogy gondoskodik a felesége számára szükséges és lehetőségeihez mérten kényelmes dolgokról is:

“Ételét, ruháját és házassági kötelességét ne hanyagolja el” (2Móz 31,10). Nem mintha kiváltsága lenne, hogy semmittevésben tartsák el, vagy hogy úgy éljen férje munkájából mint holmi darazsak, hogy segítő kezét sem nyújtja ahhoz. De a legfőbb gondoskodást e tekintetben férjének kell viselnie… Mivel a legerősebb kötelezettség és a legnagyobb előnyök is őt terhelik, ezért neki kell minden törvényes eszközzel gondoskodnia asszonya eltartásáról és ellátásáról. Nem csak addig, amíg ő él, hanem amennyire csak képes, gondoskodnia kell róla, hogy halála után is fenntarthassa önmagát. Mert Jézus Krisztus is így cselekedett az Ő egyházával.

(2) A házastársi szeretetnek a férj felesége iránti gyengédségében kell megnyilvánulnia:

És ez a kötelesség őt terheli, mivel ő a felesége feje: “az asszonynak feje pedig a férfiú” (1Kor 11,3). Ezért a férjnek kötelessége, hogy megvédje feleségét a veszélyektől, és ezekben együttérzést is tanúsítson iránta… Emiatt meg kell védenie lelkét a kísértésektől, testét a bántalmaktól, nevét a gyalázattól, személyét pedig a megvetéstől akár gyermekeik, szolgáik, vagy máshonnan érkeznek is azok. Egyszóval, egész viselkedése legyen gyengédséggel teljes, és álljon az szeretetből és könyörületből.

(3) A férj szeretete abban is megmutatkozik felesége iránt, hogy jó példát mutat neki:

Mégpedig kegyességben, szigorúságban [komolyságban, nagyságban], szeretetben, bölcsességben és jóságban, ami a legállandóbb és lehető leghatásosabb lecke lesz, amit férfi feleségének csak adhat…… Ha a férfi szent, csendes és szorgalmas, egy asszony sem lehet szégyenszemre gonosz, rosszkedvű vagy tétlen. Az ő beszédei irányítják majd az övét is. Imái megtanítják őt imádkozni. Igazságossága, mértékletessége és szeretete törvény, szabály és ösztönzés lesz számára, hogy igazságossá, józanná és jótékonykodóvá tegye őt. Ha a férfi ateista, élvhajhász, farizeus, akkor az az asszonyt is bizonyára tönkreteszi. A férfinak mindenben őelőtte kell járnia és általában a nő őt követi majd vagy a pokolba, vagy a mennyországba.

(4) A férj felesége iránti szeretetének hatása feleségével szembeni viselkedésében mutatkozik meg:

Vagyis tekintélye kíméletes gyakorlásában… Ebben rejlik a férj szeretetének egyik cselekedete: (i) bölcsen megtartani, (ii) finoman alkalmazni ezt a tekintélyt. (i) Vallásos, komoly és férfias viselkedéssel kell megőriznie… Ugyanis ha az ő viselkedése komolytalan, a nő is hajlamos lesz könnyelműnek mutatkozni mellette. Ha gyenge és nőies, akkor el is veszíti őt… De ugyanakkor, (ii) Itt ragyogjon fel a férfi szeretete, hogy azt minden kedvességével felhasználja… Ne úgy uralkodjék rajta, mint egy király az alattvalóin, hanem mint egy fej a testen. Hiszen nem Ádám fejéből vétetett ki, de még csak nem is a lábából, hanem az ő oldalából, az ő szívének közeléből. Ezért tekintetének kedvesnek kell lennie, hétköznapi beszédmódjának vele szemben pedig kíméletesnek és nyájasnak, magaviseletének előzékenynek, parancsainak kímélőnek és tiszteletteljesnek, dorgálásainak pedig szelídnek… Soha ne gondolja ő, hogy durva modortalanság vagy örökös keserűség a módja annak, hogy hatalmát tisztességesen megőrizze vagy megfelelően éljen azzal… Mert ha nem a bölcsesség szelídsége fog érvényesülni feleségeddel szemben, akkor te ebben a világban vesztésre állsz, ő pedig az eljövendő életre nézve.

___

41. kipróbált hűség – kipróbált és bizonyított hűség.

42. disszimuláció – képmutatás.

43. Rossz helyzet – szorongató helyzet vagy állapot.

44. mozdulatok – valaminek a követésére irányuló tevékenység vagy mozdulat.

45. mulasztások – elfelejtett vagy figyelmen kívül hagyott felelősségek.

Forrás

From “What Are the Duties of Husbands and Wives Towards Each Other?” in Puritan Sermons 1659-1689, Being the Morning Exercises at Cripplegate, Vol. 1, reprinted by Richard Owen Roberts, Publishers.