Mielőtt fogamzásgátlót használ, fontolja meg… | James W. Scott

2021.09.22. Off By neilnejmed

Az Ortodox Presbiteriánus Egyház lelkipásztora

Dr. Scott az OPC Trinity gyülekezetének tagja, ami a Pennsylvania állambeli Hatboro városában található

Újranyomtatva a New Horizons 1996. decemberi számából.

Before You Use Birth Control, Consider … James W. Scott, Orthodox Presbyterian Church

Miért is beszélünk a “születésszabályozás” kifejezéséről? Hiszen ez a kifejezés csak egy kozmetikázás, amit Margaret Sanger a születésszabályozási mozgalom vezetője és a Planned Parenthood alapítója adott nekünk 1914-ben. A téma helyes megnevezése itt a fogamzásmegakadályozás – vagyis a fogamzásmegelőzés.

Sajnos nincs kellő lehetőségünk itt arra, hogy házasságról, szexualitásról, gyermeknemzésről és az ember felelősségéről szóló, a fogamzásgátlással kapcsolatos összes teológiai érvet felsorolni tudjuk. De a Bibliában több olyan igevers is szerepel, amely közvetlenül is látókörünkbe helyezi a fogamzásgátlás kérdését.

Mi volt Onán bűne?

Az első ilyen textus az 1Mózes 38:6-10. Onán elvállalja, hogy neki való utódnemzés céljából szexuális kapcsolatot létesít Támárral, elhunyt testvére feleségével. Onán ellenben megakadályozza a fogamzást azzal, hogy az utolsó pillanatban elhúzódik tőle. Viszonttettével” magára haragította Istent, aki ezért meg is ölte őt.

Mi volt tehát Onán bűne? Egyesek szerint abban vétkezett, hogy nem volt hajlandó testvérével szembeni kötelességét teljesíteni. Viszont ez a “kötelesség” csupán egy társadalmi szokás volt (amit levirátusi házasságnak neveztek) és nem volt része Isten törvényének. Mert még a mózesi törvények alapján is megtagadhatta valaki e szokás teljesítését és legfeljebb rossz hírnévvel távozhatott (5Mózes 25:5-10). Ha tehát Onán szimplán csak megtagadta volna, hogy bármi köze volna Tamárhoz, Isten még nem ölte volna meg őt.

Onán azonban nagyon is hajlandó volt Támárral közösülni. Ez rendben is lett volna, ha nem akadályozta volna meg az asszony teherbeesését. A fogamzás megakadályozásával – Isten szexualitásra vonatkozó terve semmibevételével – a Támárral való szexuális kapcsolatát gonosszá tette.

Mi a Pharmakeia?

Az első század görög-római világában az érzékiség, perverzió és általános dekadencia uralkodott (gyakran hamis istenimádatokkal együtt). Ennek eredményeképpen a fogamzásgátlás (általában bájitalok fogyasztása az átmeneti sterilitás elérése érdekében), az abortusz (beleértve a magzatok elpusztítására szolgáló főzetek fogyasztását is), sőt a gyermekgyilkosság (“kitéve” a csecsemőket az időjárásnak, vadállatoknak, vagy vízbe fojtásnak stb.) is széles körben elterjedt volt és kevés erkölcsi kifogást emeltek mindezekkel szemben.

Pál apostol elítélte kora erkölcstelenségét, viszont különös módon hallgatott – legalábbis úgy tűnik – a fogamzásgátlás, abortusz és gyermekgyilkosság eseteire nézve. Ennek a látszólagos hallgatásnak talán az az oka, hogy ezeket a konkrét gyakorlatokat ő tágabb keretbe foglalta, mint kategóriákat. Bizonyára a gyermekgyilkosság vagy legalábbis a kései abortusz benne volt a gyilkosság elítélésében. De vajon a fogamzásgátlás hasonlóképpen egy tágabb kategóriába sorolható?

Erre nézve újra kell gondolnunk Pál apostolnak a Galata 5:20 általi pharmakeia gyakorlatának elítélését. A legtöbb bibliatudós további vizsgálat nélkül feltételezi, hogy ez a görög szó “varázslást” vagy “boszorkányságot” jelent (ahogyan az angol Bibliákban is szerepel). Viszont a pharmakeia (innen származik a mi gyógyszertár [Pharmacy] szavunk is) eredetileg bájitalok, gyógyszerek és gyakran mérgek használatára utal, általában gonosz célokra. Mivel ezekről a főzetekről gyakran úgy tartották, hogy mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek, a szónak kialakult még a “mágia” (vagy varázslás, bűbájosság, boszorkányság – a ford.) mellékjelentése is. Pál korában mindkét jelentés használatos volt; melyik illik jobban erre a szövegre?

A Galata 5:19-21 textusunk hosszú listát ad “testi cselekedetekről”. Ez olyan sajátos erkölcstelenségek listája, amelyek az átlagemberek körében is mindennaposak voltak. A bűbájosság azonban a varázslók mestersége volt, és nem igazán egy általánosan is elterjedt személyes jellegű bűn. A bájitalok és kábítószerek gonosz célokra való használata azonban széles körben is elterjedt volt. Több értelme van annak, hogy az ilyesfajta “kábítószerrel, készítménnyel való visszaélés” szerepeljen az olyan dolgok mellett, mint az erkölcstelenség, bálványimádás, irigység vagy az iszákosság, minthogy pusztán varázslásként szerepeljen ebben a felsorolásban.

Ezt a nézetet erősíti a pharmakeia szerepeltetése a listában. A szexuális (19. vers) valamint a viszálykodással járó bűnök (20. vers) között találjuk a “bálványimádást” és a pharmakeiát is. Mivel a pogány templomokban a ” szakrális” prostitúció is jelen volt, a “bálványimádás”-t a bűnök első csoportjához csatolva kell értelmeznünk.

Így már csak a pharmakeia marad hátra. Nyilvánvalóan nem tartozik a viszálykodással járó bűnök közé, azonban ésszerű módon ezt is az első csoporthoz lehet rendelni. Amiről ez esetben szó van, az a bájitalok és kábítószerek gonosz használata, különösen is a szexuális gyakorlatokra nézve. Ez pedig a fogamzás megakadályozására és magzatok elpusztítására használt bájitalokra vagy drogokra vonatkozhat.

Érdekes módon a harmadik század eleji teológus, Hippolütosz, a fogamzásgátlásra vonatkozó első olyan egyértelmű utalásában, amit csak keresztyén író egy fennmaradt korai írásában valaha is megfogalmazott, elítél bizonyos asszonyokat akiket “hívőknek neveznek”, és mégis “meddőséget előidéző szerekhez” (atokiois pharmakois, The Refutation of All Heresies, 9.12.25) folyamodnak.

Ugyanezt a kifejezést használja fogamzásgátló és abortív italokra egyaránt a második század elején élő efezusi orvos, Soranosz is Nőgyógyászat című könyvében. Az első századi életrajzíró, Plutarkhosz pedig (mindenféle minősítés nélkül) említi a pharmakeiát más olyan praktikák (a titkos gyermekcsere és házasságtörés) mellett, amelyekkel egy asszony férje törvényes utódszerzési lehetőségét hiúsítja meg (Romulus, 22.3).

Így alapos okunk van azt gondolni, hogy a Gal 5,20-ban lévő pharmakeia kifejezése a bájitalok és vegyszerek, különösen a fogamzásgátló és magzatelhajtó szerek gonosz célú használatára utal.

Hasonlóképpen jó okunk van arra is, hogy a Jelenések 9:21-ben, 21:8-ban és 22:15-ben is megtaláljuk a fogamzásgátlás (és abortusz) elítélését. A 9:20-21-ben azt látjuk ugyanis, hogy az emberek nem tértek meg bálványimádásukból, gyilkosságaikból (beleértve az abortuszt és a gyermekgyilkosságot is), a pharmakeiából, az erkölcstelenségből és a lopásból. A pharmakeia ismét a szexuális erkölcstelenség köré összpontosuló népi gonoszságok listáján található. És ismét mondjuk, ebbe vitathatatlanul beletartozik a fogamzásgátló készítmények használata is. Ugyanezt az elemzést végezhetnénk a 21:8 és a 22:15 textusok esetében is. (A 18:23-ban valószínűleg a varázslásra történik utalás, mivel a szakasz nem személyes erkölcstelenségeket sorol fel, hanem “Babilon” gonosz befolyását írja le a világ felett; vö. Ézs. 47:9, 12. versekkel)

Mit tanított az Egyház?

Isten évszázadokon keresztül tanította egyházát. Nemzedékről nemzedékre bölcsességgel ruházta fel népét. Ezért tiszteletben kell tartanunk keresztyén örökségünk régóta fennálló bölcsességét. Csak akkor térjünk el attól, ha a Szentírás valóban erre kényszerít bennünket.

Ezért rendkívül jelentős dolog, hogy évszázadok során az egyház – ortodoxok, katolikusok és protestánsok egyaránt – a fogamzásgátlás kérdéséről figyelemre méltó egységességgel képviselt egy nézetet egészen a közelmúltig. Határozottan elítélték a fogamzásgátlást, és gyakran még bűncselekménynek is minősítették.

A Westminster Standards ugyan nem foglalkozik a kérdéssel, viszont a presbiteriánus Skócia korai törvényei halálbüntetéssel sújtották “az abortuszt előidéző bájitalok fogyasztását”, és ugyancsak büntették “az olyan eszközök használatát … amikkel a fogamzást akadályozzák meg“.

Az egyre inkább elfajuló világi kultúra hatására azonban a nagyrészt hitehagyóvá váló protestáns fővonalbeli egyházak a fogamzásgátlás gyakorlatát fokozatosan elfogadták, különösen is a századunk második felében. Ez nem egy elszigetelt fejlemény volt. A születésszabályozási mozgalom szerves része volt egy olyan általános kulturális mozgalomnak, amely eltávolodott a hagyományos keresztyén erkölcsiségtől. A következmények nélküli élvezetek hajszolásában a fogamzásgátlással, abortusszal, homoszexualitással stb. szembeni erkölcsi ellenérzéseknek el kellett tűnniük.

Ez a történelmi kontextus önmagában még nem bizonyítja, hogy a fogamzásgátlás gyakorlata elítélendő volna. Várhatjuk-e azonban, hogy egy erkölcstelen és hedonista társadalom valódi erkölcsi felismerésekkel álljon elő egy közel két évezredes következetes keresztyén tanítással szemben?

Dr. Scott az OPC Trinity gyülekezetének tagja, ami a Pennsylvania állambeli Hatboro városában található. Újranyomtatva a New Horizons 1996. decemberi számából.

Forrás

Before You Use Birth Control, Consider … James W. Scott, Orthodox Presbyterian Church

https://www.opc.org/nh.html?article_id=471&pfriendly=Y&ret=L25oLmh0bWw/YXJ0aWNsZV9pZD00NzE=