Szemben a pápizmussal | Méliusz Juhász Péter

2021.08.16. Off By neilnejmed

Méliusz Juhász Péter,

más néven Horhi Juhász Péter, Horhi Melius Péter vagy Melius Juhász Péter

(Horhi [Somogy megye, a törökök elpusztították], 1532. – Debrecen, 1572. december 25.)

református lelkész,

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 1561-től haláláig,

egyháztudós, író, botanikus,

a magyarországi reformáció legeredetibb és legnagyobb, legszélesebb hatású vezéregyénisége.

DR. NAGY KÁLOZI BALÁZS

MÉLIUSZ GLOSSZÁIBÓL

II. Szemben a pápizmussal

Jobb az engedelem, az Úr szava az áldozatnál. Ti pápák hát mit bolondoskodtok a ti misétekkel. (1.S. 15:12.)

Az ördögé nem állhat meg az Istené mellett. Elhányja, elveszti az Isten pápáét és ördögét az övé mellett. Most is Pápa a misével, kuklya473 ferenccel az ti dög érdemetekkel Krisztus mellé ülteték. (1.S. 5:3.)

Mint Jeroboám a zsidóságba minden bálványozásnak kútfeje, igy ez világon a pápa Antikrisztus minden gonoszságnak feje. (1. K. 14:8.)

Jó a neve, de átkozott, a valója átok. Mint pápa a misét, az ű érdemét, a bullát szép névvel nevezi, hogy áldozat, bünt bocsát; de átkozott rut dolog, megkötő és kárhoztató bün az emberi érdem, a mise. Fil. 3. Ef. 6. 4. A pápa is a sok úti oltárt, képeket, erdőbeli kápolnákat, bordélyokat a Jeroboámtol tanulta. (1. K. 14:22.)

A bünbe, a bálványimádó képekbe és pápa szerzésébe ugyan megakad az ember, mint a madár a lépbe. (2. K. 3:3.)

Most is ti átkozott pápisták, pápa majmai, oltáros, bálványképes, ostyás népek az Jehova házába sok kurvaságot, lölki paráznaság jegyét épitétek fel, akiért Isten megver. Hós. 2. 3. 4. Mert nem tér a Krisztus, Krisztus hiti, érdeme, igazsága mint világosság öszve az Béliállal, pápával és pápáéval. (2. K. 21:4.)

De eltávozván lassan-lassan az Ur házátul és szerzésitül, a Sátán, az Antikrisztus, a pogányok szerzését, bálványozását is kezdék követni és az Istenéhez ölgyiteni, mint a pápák, a pogányok, galagola474. Görögök az Isten igéjéhez az ű tudományokat, Krisztus érdeméhez az ű érdemeket, az Krisztus szerzéséhez az igazság világossághoz az ü sötét, álnok, átkozott szerzéseket ugyannyira, hogy az ördög ganéja, pápa szerzése a zsidók, az Jézus hitit, érdemét, szerzését szinte lenyomta, elhomályositotta vala. Ugyannyira, hogy Isten nem mondja vala övének már az áldozatot az ember rutságáért, akik az Istenéhez az ü bün, sötét, átkozott szerzéseket toldják. Hát ti pápa majmai, akik az Interimmel, amit ártal jártok, a Sátánét, pápáét, ostyáját, komaságát, oltárát, bálványit az Istenéhez ölgyititek, Isten ellen kétfelé sántálók, pártolók, hitlen babonások, kapéleüontes (2. Kor. 2.), azaz rossz csaplárok, akik az jó borhoz nyárlott büdöset töltötök, az Istenéhez pápáét. (1. K. 3:2.)

Pápa is most a hitlen fejedelmekkel, a bolond kösséggel, templom szine alatt bordélyt csináltatnak. Valahol elvetett lator vagyon, azokat csinálják érsekké, pispökké, pappá, baráttá. Lássátok ti parázna Babylon safarinái475, fattyai, hogy a bálvány, a mise mindenféle bünre való ok adás. Az Antikrisztus pápa szinte igy az Christus szerzését, igéjét mind visszaforditotta. A világosság helyébe sötétséget. A Krisztus érdemét letapodta az misével és cselekedetbe való bizással. Innepet csinált az holt szenteknek; ördögnek áldozik, mint Jeroboám a borjuknak. (1. K. 12:30.)

Lássátok ti pápisták

A szentelt viz, a mise el nem veszi a bünt, sem a büntetést az bünösökröl. Csak a Jézus Krisztus vére tisztit meg minden büneinkböl. (1. S. 2:35.)

Pápa is koplalással akarja megvenni a menyországot, de ugy jár, mint Saul. Pápa is az étel tiltással iszonyu nagy bünt míel.476 (1. S. 15:17–18.)

Saul hegedüst kerestet az ördögüzésre. Mint most a pápisták misével, szentelt vizzel, gyertyával, orgonával üzik a Sátánt, de nem elüzik tülök, hanem ezzel beléjek hiják, mint a hajdut a bordó sip az hajdutáncra hija és indéttya. (1. S. 16:9.)

Dávid az ördögöt üzi isteni dicsérettel, nem szentelt vizzel és büjel-bájjal, mint a papok. (1. S. 18:7.)

Átkozottak, akik az isteni tisztelettül elszakasztják a szenteket és bálványimádásra vonszák, mint a pápa, Antikrisztus. (1. S. 26:10.)

Az régieknek váras kivül volt temető helyek. De most az pápisták büvölt földbe temetik a testet. (2. S. 19:32.)

Ihon, lássátok ti érdemes cigán lovai futtatók, az igazság kié, a szentség, tisztaság, akivel Dávid, a szentek kérködnek: Im, látjátok, hogy az Uré, Krisztusé, Isten kegyelméböl jű ki. (2. S. 22:24.)

Mikor az Istennek igéje az Úr házába, az Anyaszentegyházba nincsen, nem hirdettetik mint ez világ világa, addig a nép bálványozó setét bünbe lakó ördög rabja. (1. K. 3:2.)

Nem bálványozó képek voltak ezek, sem bálványozásra nem csináltattak. Hanem csak testi ékességik voltak. De a pápisták képei babonás átkozott bálványozó képek. A Salomo képei olyanok mint akiket házra, kárpitra, kupárairnak, avagy mecznek. (1. K. 6:23.)

Istenhez nincs sohol hasonló. Miért hát hogy ti az angyalokat, Máriát, a szenteket Isten mellé ültetitek? (1. K. 8:22.)

Nincs oly ember, ki nem vétközik. Hát még az szentek, a szüz Mária is bünös volt, ammint ü maga mondja, hogy ütet az ő idvözitö Istene idvözitötte. Luk. 1. (1. K. 8:45.)

Pápa is hogy az ű átkozott uj hitit, miséjét, bőjtit szerzé, ottan ez világnak nagy része Rómából Compostellába, Czestakoba477ment el bucsura. (1. K. 12:28.)

Ti pápisták tiltjátok az hust. Isten minden nap hust adott Illyésnek. (1. K. 17:4.)

A pápisták, a pogányok ugy kiáltják nagy torokkal most is a holt szenteket, az bálványokat, a senkit, a tőkét, holt állatot. De senki nem hallja, sem felel. Mert bálvány, föld, barom. Holtat hínak segétségre, s meghalnak. Jaj hát te mese478, akibe mint egy bikák és farkasok úgy orditotok. (1. K. 18:26.)

Schiach: Szót szaporitani, terécselni, kiáltani, mint a korcsomán. Szinte igy jártok ti hitlen pápisták, akik az holt szenteket, a faképeket hijátok segétségül. A pápa, galagolyák, rácok papjai mind Baál papjai. (1. K. 18:27.)

Miként nem testi szén égeté meg az Illyés áldozatját, hanem mennyei, igy a mi büneinket nem testi szén, purgatorium, háboru égeti, hanem a Jézus Krisztus szene, azaz halála érdeme. (1. K. 18:33.)

Hát ti pápisták, akik a bálványképek előtt süveget vettek, térdet hajtotok, és azokat a bálványképeket csókolgatjátok, mint hamis átkozott népek nem jól míelitek. A választottakat Isten nem hagyja végig a bálványozásba. (1. K. 19:18.)

Mint most a pápisták elhatták, megvetették az Istent, s ördögöt követik. Az ostyás, oltáros pápa majmai és safarinái, akik a parázna Babylon jegyét viselik homlokokon, a kurva ruhába járnak, a bünt, a sötétséget, a pápáét jobbnak mondják az Krisztusénál. Botránkozásnak mondja, ha a Krisztus és apostolok példáját követi. Ha a bünt, az ördögét, az ostyát, oltárt, pápa ruháit elrontaná, azt bünné tartja. Jaj akik a jót gonosznak mondjátok. Es. 5. 28. (1. K. 19:10.)

Mazebot: felállatott képek, mint a falu végén, váras végén csináltképek, kire akasztották a szegény Krisztust, és ott rutolták, feszitötték, mint a misébe. (2. K. 17:10.)

Mint pápa elrejté, ellopá az Istenét, hátra tevé a Bibliát, a Krisztus szörzését; a missalt, breviárt, pápai emberi szörzést kapának elő; Sz. Jánosnál lopónak, tolvajnak mondja őket a Krisztus. (2. K. 17:9.)

Valaki az bálványozó képet Isten ellen meg meri csinálni, de ugyan imádja és tiszteli az, akármint hazudjon pápa, hogy nem imádják. (2. K. 17:38.)

Mint a pápisták mind falun, várason bálványokat emelének, falu végön, erdőn…Szolgálának mint rabok a büdös fertelmes bálványoknak, akik Isten előtt dögök, bűzök, oly utálatosok, mint ember előtt a fing, a gané, a dög. Hős. 2. 3. 4. Matt. 24. Bdeligma görögül, azaz büdös fing a képeknek neve. Dan. 9. Esa. 44. Baruch 6. Látod, hogy aki bálványképet csinál, bálványimádó, mert azt imádja. (2. K. 17:9. 12.)

Nem tér egy ágyba, egy járomba a Krisztus a Beliállal. (2. K. 17:31.)

Lássátok ti pápisták, bálványozó pogányok, hogy a ti bálványotok, holt szentetek, aki teremtett állat, akit ember alkot, nem Isten; csak fa tőke. Hát átkozottak vattok akik, Isten gyanánt imádjátok a bálványokat. Ti ostyások, oltárosok, képesek, varázslók, pápa majmai, mind fottig479 bálványozók vattok. (2. K. 19:16.)

Mint a szén meg nem aluszik, mig a széna, a fa tart, így mig a bün meg nem emésztődik, soha addig a Jehova haragja le nem száll. Csak az Krisztus áldozatja fogyatja el a bünt; hát az Ur haragja szenét is csak a Krisztus vére oltja meg. (2. K. 23:26.)

Kevély cigány érdemesek480 az misével Istennel szembe ne kárpjatok.481(J. 9:18.)

Lássátok ti cigán lova futtató érdemesek, akik azt hazudjátok: ha akarom üdvözülök, ha akarom elkárhozom. Maga482 tömlöcbe, a Törvén átkába, a Sátán kezébe vagy. (J. 12:12.)

Az ember ő magába olyan, mint a sötét hold; sötét tömlöc, akibe semmi világosság nincs. Hanem mikor Isten fényes napja, Krisztus megvilágosítja, ottan lát az hold; azaz: az ember. Mert mint az hold sötét ő magába, igy az ember sötét bün, hazug, bolond ő magába. (J. 12:15.)

Hát hazugság hogy az holtak érthessék a mi könyörgésünket, és miértünk könyöröghessenek a más világon. (J. 14:19.)

Igy az ember magába sült bolond, hazug, vak, bün. (J. 17:4.)

Az hitlen dicsősége ganéj. Nosza ti hitlen pápista kegyetlen urak, lássátok ezt. (J. 20:4.)

Lássátok ezt ti kevély érdemesek, hogy soha Isten előtt a tiétekbe igazak nem lehettek. Zsolt. 143. Rom. 3. A Mária, a szentek asszonyi állattul születtek, hát tiszták ő magukba nem voltak. (J. 25:3.)

Nem vehetni pénzen, árron meg az Isten bölcsességét, az idvösséget, mint az érdemes pápák pénzért osztják. (J. 28:14.)

Hát pápa, a Sátán, az ember mit mondhat övének a bünnél többet?(J. 41:2.)

Az élő szentek az élőkért könyöröghetnek. De nem a holtak az élőkért. (J. 42:7.)

Lator papok, római barátok

Az hamis tolvaj papok példája. Szinte ilyen latrok a római barátok, papok, hamissan a juhokat bőröstül nyúzzák. Nem illetnéje a dézsma, de űk urrá lettek, dézsmát vesznek. Lator papok, űk is nyers hust kévántak. Bikát, aranyat: lélekvesztésért. (1. S. 2:14–15.)

Lator papok tiérettetek káromoltatik az Urnak neve. (1. S. 2:17.)

Mint most a barátok az apácákkal, és akiket gyóntatnak. Lássátok ezt Sodorna barátok, és atyák, kik fiatokat gonoszul tartjátok. (1. S. 2:22.)

Dávid megvénhütt. A leánt nem paráznaságért, hanem melegiteni vitték. Most az sok érsekek, papok, kanok483, püspökök az apácákat beviszik a kápa484alatt, nem szolgálni, hanem bordélságba. (1. K. 1:1.)

Ó átkozott Sátán, Mamon ördög, pápa, most is az Isten prófétáját ételért italért ördöggé teszed. Elcsalod űket, az hasok kedvéjért Isten ellenségivé lesznek. Elhagyja a tanulást, komplárkodik485, tobzódik, pénzt gyüjt plébános uram, szánt s kapál. Eszik, iszik, és hasa kedvéjért elhagyja az prédikálást, de az oroszlánokkal Isten elszaggattatja; maga irva vagyon, hogy a tanitók ne legyenek fösvények, telhetetlenek, röstök, hanem az égbe gyüjtsenek, épitsenek, és mint jó sáfárok, aratók arassanak. Ételt, italt, ruházatot adj plébános uramnak, s megérje vele. Ne cikorázza486 magát, feleségét, mint egy fényes bogár. 1. Pét. 3. Udvarba lakó királyokhoz illik a gyenge ruha, nem pusztába kiáltó Jánoshoz és prédikátorhoz. Matt. 3. 11. (1. K. 13:14.)

Isten aki nem vét, nem bántja, de aki vét Isten ellen, vagy próféta, vagy angyal, vagy ember, vagy ördög, de elveszti. Igy jártok ti misemondó barátok, papok. A Sátánnal együtt pokolba temettettek. (1. K. 13:28.)

Noha megölitek az prófétákat, azért, hogy az pápa, a mise, ostya ellen, az bün ellen kiáltnak, de ugyan betelik amit Isten mondat velünk, s elvesznek a misetokok, az baamoth bordély papjai mind miséstül. Mint most érsek, pápa minden latrot, mint a nyíri bordó sipos csordapásztort pappá teszi, csak tölthesse be pap uramnak az markát pénzzel, bár semmit ne tudjon, eresztett lator legyen. Titeket bálványozok mindenestül fogva elveszt az Isten. A baama magas helyeken csinált bálványozó hely, mint mostan a klastromok. (1. K. 13:32.)

Kadesz zsidóul; görögül katamythi; deákul effoeminati,férfi paráznák, sodomiták, akik a bordélyba laktak. Voltak asszony kurvák is. Innet vették a pápisták, hogy a lelki bordély mellett testi bordélt, apácák házát épitettek, akikkel a barátok paráználkottak. Mint a Baál papjai sodomául és lengyelül bujálkodtak. (1.K. 14:23.)

Jezabelnek, a feleségének is négyszáz baráti voltak. Ezek olyan sodomita, testi lelki paráznák voltak, mint most a jezsuiták, a barátok és misetokok. Az erdökbe klastromot csináltak, ott bálványoztak. Minden baama, azaz hegyen épült klastrom mellett férfi kurvák és asszony kurvák bordélya volt, akiket Jeroboám, Achab, Jezabel a papoknak, barátoknak csináltattak vala. (1. K. 18:19.)

Igymost is a Baál papjai, érsekek, pispekek, kegyetlen hitlen pogány fejedelmek arculverik a Jehova igazmondó prédikátorit, mint érsek Huszár Gált, az igaz prófétát.487(1. K. 22:23.)

Most is meghigyjétek, ti hóhér szolgák, akik az érsek, pispek, és hitlen pogány uratok pénzéért ölitök és vágjátok az tanitókat, titeket az Isten örökké való szénvel megemészt. (2. K. 1:10.)

Könyörög Illyésnek a harmadik fejedelem. Hát ti is az tisztért, az kassai kapitányságért488, ne kergesd, meg se öld a barátok, kanok pénzéért az igaz tanitót, hogy el ne vessz. (2. K. 1:14.)

Ti átkozott pilises papok, akik a bünt, a misét, bucsut, a lélekvádlást és rabságot, a poklot, bünbocsátás szine alatt áruljátok, ti mint Géházi, mint Simon mágus úgy jártok, akik az idvességgel komplárkodtok, akit Isten ád, ti azt pénzen adjátok. (2. K. 5:20.)

A régi jámbor próféták és papok házasok voltak. Mostan ti lator barátok, pilises misetokok tiltjátok az házasságot, okot adtok és szabadságot az fertelmes paráznaságra. (2. K. 4:1.)

Joás feddi a papokat, hogy a jövedelmet elveszik és az Ur házát nem épitik. Ti is hát here papok épitsétek az Ur házát tanitással, irással, prédikálással, hogy az eretnekségek meggyőzessenek, mert pásztorok és őrállók, ácsok, aratók vagytok és sáfárok. (2. K. 12:6.)

Szinte az mi lator papjaink, barátink igy komplárkodtak, lélekvesztő árulók, vérárulók, bün zsirjával élő pilises néma ebek, orvok, tolvajok, lopók, béresek. Maga tiltva vagyon; hogy ingyen kell adni mindazokat, akiket Isten adott minekünk, a bünbocsánatot, az áldozatot. (2. K. 12:4.)

A bamak voltak halmokon, hegyeken rakott barátbordély klastromok. Mint Magyarországba az bucsus Szent Vér, Báta, Szepes, Czesztako, Compostella. Átkozott babonás hely. Minden testi lölki paráznaságot mieltek benne. Mint a barátok, papok klastromába és káptalanokba. (2. K. 16:4.)

Lábjegyzetek

473 Csuklyás.

474 Glagolita.

475 Ringyói.

476 Művel.

477 Szent Jakab temploma a spanyolországi Compostellában és pálos kolostor a lengyelországi Czenstochowában, mindig híres zarándoklati helyek.

478 Mise.

479 Fogytig, egytől-egyig.

480 A maguk érdemében bizakodók.

481 Kárpálni, itt: érvelni.

482 Noha.

483 Gúnyosan, kanonokok helyett.

484 Kámzsa.

485 Kalmárkodik.

486 Cicomázza.

487 Huszár Gál kassai protestáns prédikátort Verancsics 1560-ban fogságra vettette. Megszökve, Debrecenbe menekült.

488 Célzás Huszár Gál elfogatására.

Forrás

TANULMÁNYOK ÉS SZÖVEGEK A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ XVI. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL – A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI IRODÁJÁNAK SAJTÓOSZTÁLYA BUDAPEST, 1973

DR. NAGY KÁLOZI BALÁZS MÉLIUSZ GLOSSZÁIBÓL – II. Szemben a pápizmussal, 304-308 .o.

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1001825/default/doc_url/Tanulmnyok_s_szvegek_a_Magyarorszgi_Reformtus_Egyhz_XVI_szzadi_trtnetbl_Word.pdf

oreformatus.hu | oreformatus@mail.hu