A Hamis Egyházról | Amandus Polanus

2021.08.16. Off By neilnejmed

English: Concerning the False Church.

Amandus Polanus

Amandus Polanus von Polansdorf

(1561. december 16., Opava, Szilézia – 1610. július 17., Bázel, Svájc)

a korai református ortodoxia német teológusa

The Substance of Christian Religion (1595)

Book I, pp. 172-178

A hamis egyházról.

A hamis egyház az, amely hamis hitvallást követ.

A hamis religió az a vallás, amelyik ellentétes Isten szavával, amelyet Isten a Szentírásban közölt.

Aki ilyesmit követ, az Krisztus és az Ő országának, vagyis az igaz egyháznak az ellensége.

Az ellenségek vagy nyíltan lépnek fel, vagy rejtve vannak.

A nyílt ellenségek azok, akik nyilvánvaló módon a kereszténység neve ellenségeinek bizonyulnak.

És ezek a káromló zsidók és pogányok csoportja.

A káromló zsidók a keresztény vallás nyílt ellenségei, akik pedig annak ellenére, hogy Jézus Krisztus, a megígért Messiás már nekik megjelent, mégis mást keresnek, és gonoszul beszélnek az Úr Jézusról és az ő tagjairól, valamint nem akarják elhinni a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot sem.

Kifejezetten rajtuk kell meglátnunk mind az elutasítottságukat, mind a későbbi helyreállításukat.

A zsidók elutasítása a legigazságosabb büntetés, amelyet Isten rájuk kirótt, miközben elvakította és megkeményítette őket, mivel hálátlanok voltak Krisztus és az Ő Evangéliuma iránt, ezért Ő kirekesztette őket szövetségéből, hogy a pogányokat hívja és fogadja be helyettük. (ApCsel 13.46; Róm 11 majdnem végig).

Mindez viszont se nem általános, se nem örök érvényű (Róm 11).

A zsidók helyreállításáról.

A zsidók helyreállítása Isten jótéteménye, amikor Isten, miután a pogányok teljessége betelik az egyházban, mert magához téríti majd a zsidókat, hogy azok a pogányok iránt tanúsított irgalmasságtól fellelkesedve befogadják a Krisztusról szóló Evangéliumot, és újra beoltassanak az Ábrahámmal és atyáikkal kötött kegyelmi szövetségbe, hogy ezáltal üdvözülhessenek (Róm 11.23-32).

Eddig a zsidókról: most pedig a pogányokra vonatkozó rész következik.

A pogányok a keresztény vallás nyílt ellenségei, akik hamis és meghamisított isteneket imádnak.

És ezek vagy mahometánok, vagy más pogányok.

A mahometánok a keresztény vallás nyílt ellenségei, akik Mahometet imádják, és az általa nekik átadott Alkoránt fogadják el. Őket törököknek is nevezik.

De más pogányok is vannak a mahometánok mellett, akik hamis isteneket imádnak.

Eddig a nyílt: most pedig a rejtőzködő ellenségekről.

Krisztus és az igaz Egyház rejtett ellenségei azok, akik Krisztus neve alatt harcolnak ellene, és sok hazug jel által elcsábítják az embereket.

És ők vagy Antikrisztusok, vagy pedig hamis Krisztusok.

Az Antikrisztusok Krisztus álnok ellenségei, akik mindenféleképpen Krisztus tanítása ellen támadnak, akinek követőinek is állítják magukat (1Jn 2.18-22; 4.3; 2Jn 7).

Ugyanezeket nevezik hamis prófétáknak is (Mt 7.15).

Az Antikrisztus természete ráadásul kétarcú tud lenni: mert vagy csak a keresztény tanítás egyik vagy másik részében, vagy pedig szinte az egész tanítás ellen lép fel.

Az első fajtába tartozik az összes ember, akit eretneknek hívunk.

Az eretnekekről.

Eretnek az, aki az örök üdvözülést illetően téved, vagyis aki Krisztus személye vagy hivatala ellen harcol, és makacsul kitart a tévedésben.

Sok ilyen volt már az apostolok idejétől fogva, és akadnak még mások is, mint Cerinthus, Valentinus, Marcion, Sabellius, Arrius, Nestorius, Ertiches, Pelagius és mások.

Az Antikrisztusról.

Ő az utóbbi fajtából való, aki Krisztusnak az a nevezetes ellensége, akit egy excellentiás tiszteletével bír, és főleg úgy neveznek, hogy Antikrisztus (2Thessz 2.7), és ő a hamis próféta (Jel 16.13).

Ezen a helyen különösen két dologgal kell foglalkoznunk: először is magával az Antikrisztussal: másodszor az Antikrisztus egyházával.

Magával az Antikrisztussal kapcsolatban a kérdés egyrészt az, hogy milyen ő, másrészt az, hogy kinek kellene lennie.

Az Antikrisztus egy olyan ember, aki királyságot gyakorol, az általános Hitehagyás feje, vagyis a hittől elszakadt, és ugyan kereszténynek vallja magát, de mégis Krisztus és a Krisztus tanítása ellen emel szarvat: kétszeres és legfőbb hatalommal bír, vagyis szellemi és világi hatalommal, megtévesztő jelekkel és csodákkal dicsekszik, varázsló, aki lepaktál az ördöggel: bálványimádó, képmutató, káromló, nagyravágyó és büszke, törvénytelen, egyedülálló életet él, és megtiltja a házasságot, de ő maga is erkölcstelen parázna és házasságtörő, szodomita és Babilon szajhája: tartózkodik bizonyos ételektől, és mégis hajlamos a kicsapongásra: kapzsi, az emberek pénzét elrabló, ravasz, hiúságra hajlamos, hazug, kegyetlen, zsarnok, a szentek üldözője és gyilkosa, aki Istennek képzeli magát, és felemeli magát minden hatalom és hatalmasság ellen, mind a Földön, mind a mennyben, magának tulajdonítva az isteni hatalmat és Krisztus abszolút uralmát, egy kettős és negyedik bukás által, vagyis a Római Birodalom által, annak romjaiból kisebb-nagyobb mértékben, a Sátán hatalma és erőszakos munkája által emelkedve és növekedve, a hét heggyel körbevett városban, vagyis Rómában: és az Isten templomában, vagyis az Egyházban, de a világ utolsó idejében felfedeztetik, és végül Krisztus dicsőséges eljövetele által teljesen meg is semmisül. (2 Thess. 2.3; Dan. 7.8; Jel 17.1; 18.3; 13.11; és sok más helyen a Jelenések könyvében).

Eddig megmutattuk, hogy milyen az Antikrisztus: most pedig azt, hogy ki ő.

AZ ANTIKRISZTUS A RÓMAI PÁPA: amint azt mind az egyházi törvény, mind a római püspökök élete és cselekedetei is világosan bizonyítják.

Eddig magáról az Antikrisztusról: most pedig az Antikrisztus Egyházáról.

Az Antikrisztus egyháza a Római Egyház, amelyet hamisan apostoli és katolikusnak is neveznek, noha ez valóban az Apostoli Egyház, aki egy szörnyeteg, valósággal álcázza magát, és amely a Római Birodalom élő képmását képviseli, amelyet korábban megfosztottak kormányzatuktól, hatalmuktól, becsületüktől és széküktől minden egyes országban. Jel 11.7-8 és 13.3 és így tovább, és sok egyéb helyen a Jelenések könyvében: ugyanakkor a tapasztalat is erről tanúskodik.

Ennek az Egyháznak két része van: a fej és annak tagjai.

Az Antikrisztus Egyházának feje maga az Antikrisztus, a Római Pápa, a kárhozat fia és a sárkány szolgája.

Tagjai pedig vagy a papság, mind a laikusok.

A papságot azok a tisztátalan lelkek alkotják, amelyek a sárkány szájából, a fenevad és a hamis próféta szájából jönnek ki (Jel 16.13).

Közülük három rend van: bíborosok, akik hamisak. Püspökök és a kanonikusok, iskolamesterek és szerzetesek tisztátalan halmaza.

A bíborosok azok a tisztátalan lelkek ugyanis, akik a sárkány szájából, annak a fenevadnak és hamis prófétának szájából jönnek ki, akik a Föld és az egész világ királyaihoz mennek. Akiket a Római Antikrisztus bíborosi sapkával tisztel meg, és azért küld ki, hogy akárcsak a békák, hangos és kellemetlen brekegésükkel erőszakoskodjanak, valamint minden embert összegyűjtsenek az Isten elleni harcra (Jel 16.13-14).

A hamis püspökök tisztátalan lelkecskék, akik ugyanannak a fenevadnak, hamis prófétának és sárkánynak a szájából jönnek ki, akik hatalmas összegért vásárolnak Rómában a palástot [miseruhát], különleges joghatósággal rendelkeznek, mind polgári, mind egyházi téren. A kánonisták, iskolamesterek és szerzetesek halmaza szintén tisztátalan lelkek, akik ugyanannak a fenevadnak, hamis prófétának és a sárkányának szájából jönnek ki, és mindenki a maga helye szerint gyilkosságokkal és hazugságokkal ássa alá a Római Széket.

A szerzetesrendek között azonban azok az új álszent szerzeteseket, akiket manapság hamisan jezsuitáknak neveznek, valójában ézsauitáknak lehet hívni, vagy éppen jebuzeusoknak.

Ennyit az Antikrisztusról: most pedig a Hamis Krisztusokról.

A hamis krisztusok Krisztus álszent ellenségei, akik magukat Krisztusnak képzelik (Máté 24.26; Márk 13.21; Lukács 17.23).

Ilyen volt Simon Mágus [ApCsel 8], Bencokab és Gorgius Dávid, aki utóbbi személyt Bázelben égettek meg.

Forrás

Purely Presbyterian Perspective: Amandus Polanus (1561-1610): The Substance of Christian Religion (1595). Book I, pp. 172-178. Concerning the False Church.

https://purelypresbyterian.com/2021/05/24/concerning-the-false-church/

oreformatus.hu | oreformatus@mail.hu