A Születésszabályozás Történelmi Idővonala

2021.08.07. Off By neilnejmed

A Következő Idővonal

A The Birth Control Movie – How Did We Get Here? C. Filmből Származik.

A

Társadalmi- És Teológiatörténet, Az Egyesült Államok Törvényhozási Esetei, Precedens Értékű Bírósági Perek, És Prominens Személyek És Az Ő Törekvéseinek Rövid Időrendi Áttekintése

Történelmi Idővonal

Kr. e. 586

Jeremiás próféciája a Jeruzsálemből száműzötteknek.

Vegyetek magatoknak feleségeket és szűljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szűljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. (Jeremiás 29,6)

Kr. e. 586

Ezékiel próféciája.

Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel. Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezékiel 36:37-38)

Kr. e. 445

A Jeruzsálemi városfal újjáépítése

Izrael népe felidézi a termékenység ígéretét,

Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal. (Malakiás 4:4-6)

Kr. e. 445

Malakiás próféta: Isten azt mondja az Ő népének: [keressen] „Istentől való magvat”.

Fiaikat pedig megsokasítád, mint az ég csillagait, és bevivéd őket a földre, mely felől megmondád atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt. (Nehémiás 9:23)

Kr. u. 29

Az egyház elkezd szétterjedni

Az ember szaporítására szolgáló isteni intézmény miatt a magot nem szabad hiába ejakulálni, sem megsérülni hagyni, sem azt elpazarolni.“. Alexandriai Kelemen: „The Instructor of Children” 2:10, 91:2

325

Ha bárki betegen orvosi műtéten esett át vagy netalántán barbárok kasztrálták, maradjon a felszentelt klérus tagjai között. De ha valaki jó egészségi állapotban kasztráltatta magát és felvétetik a klérusba, őt fel kell függeszteni” 1. Niceai zsinat

“…Nem akarnak gyermeket vállalni, akik miatt kizárólag a házasságokat kötik. Hogyan lehet tehát, hogy nem ti vagytok azok, akik megtiltják a házasságot, ahogyan azt az apostol oly régen megjósolta azt rólatok [1Tim 4:1-4], amikor megpróbáljátok kivenni a házasságból azt, ami a házasság? Ha ezt kiveszitek, a férjek gyalázatos szeretőkké, a feleségek paráznákká, a menyasszonyi szobák bordélyházakká, az apósok futtatókká [süllyednek]… Akik ezt teszik, bár férjnek és feleségnek nevezik őket, de nem azok; és a házasság semmiféle valóságát sem őrzik meg, hanem annak tiszteletreméltó nevével takarnak el egy becstelenséget“. Augustinus

360-400

Az Újszövetség kánonja elfogadottá válik

419

Az egyházi konszenzus a következő 1000 évben is fennáll.

1517

Protestáns Reformáció kezdete

1521

Luther Márton

“Isteni rendelés, amelyet nem a mi előjogunk akadályozni vagy figyelmen kívül hagyni, és a gyermeknemzés pedig Istennek a műve.”

1521

Kálvin János

Amikor egy asszony vonja ki valamilyen módon a magot a méhből segédeszközökkel, akkor azt is joggal tekintik megbocsáthatatlan bűnnek. Onán hasonló bűnben volt vétkes, beszennyezvén a földet a saját magvával”

1536

Kálvin János

azt állítja, hogy a “Szaporodjatok és sokasodjatok” még mindig érvényben lévő parancs

1826

Thomas Malthus

“Minden gyermeknek, aki azon túl születik, amennyire a népesség kívánt szinten tartásához szükség lenne, szükségszerűen el kell pusztulnia… ezért… meg kell könnyítenünk a természet működését a mortalitás előidézésében” Esszé a népesség alapelveiről (An Essay on the Principles of Population)

1842

A Malthus által írt An Essay on the Principles of Population Charles Darwin-ra is nagy hatást fejt ki.

1859

Charles Darwin

megírja A Fajok Eredete című művét

1868

Anthony Comstock

létrehozza a New York-i Társaságot a bűnözés visszaszorítására

1873

A Comstock-törvények

Elfogadták az Egyesült Államokban, hogy tilos bármilyen “obszcén, szemérmetlen és/vagy buja anyagot postai úton küldeni”. A Comstock-törvények mindenféle obszcenitási, fogamzásgátlással és abortusszal kapcsolatos ügyet megtámadott. Comstock elképzelése az volt, hogy ezt a hármas védelmet biztosítani kell a társadalomban, és ha az egyik védőbástya ledől, a másik kettő is rövid idő alatt ugyanarra a sorsra jut.

1874

Európai Anglikán lelkészek átlagosan 5,2 gyermeket nevelnek

1879

Margaret Sanger

Margaret Higgins Sanger New Yorkban született. Apja radikális szkeptikus, szocialista és ateista volt, aki nem vett tudomást az erkölcsről.

Sanger részt vett a radikális politikában, a feminizmusban, a szabad szerelemben. Ápolónői iskolába járt.

1880

Nevada nagyon egyszerűvé teszi a házasság felbontására vonatkozó törvényeket.

1883

Sir Francis Galton

Megalkotja az “Eugenika” kifejezést és növelte népszerűségét Európában és Amerikában.

1883

Sir Francis Galton

Kutatásokat ír az emberi képességekről és azok fejlődéséről

1890

A Lutheran Church Missouri Synod lelkészeinek átlagosan 6,5 gyermeke van az Egyesült Államokban.

1896

A Comstock-törvények megtámadása. A Legfelsőbb Bíróság viszont fenntartja azt

1901

Megalakul a U.S. Steel, a világ első milliárd dolláros vállalata.

1902

Margaret Higgins feleségül megy William Sangerhez

1906

Willet Hays

A mezőgazdasági miniszterhelyettes megszervezte az Öröklődési Bizottságot.

1908

Az Anglikán Egyház 5. Lambeth-konferenciája

A konferencia aggodalommal tekint a család mesterséges korlátozására irányuló, egyre népszerűbb gyakorlatra, és nyomatékosan felszólít minden keresztyén embert, hogy utasítsa el a családméret korlátozásának minden mesterséges eszközét, mivel az demoralizálja a jellemet és ellenséges a társadalmi jólétre nézve. Az Anglikán Egyház 1908-as Lambeth-konferenciájának 41. határozata

1911

Egy Anglikán lelkésznek 2,3 élő gyermeke van átlagosan

1912

1. Nemzetközi Eugenikai Kongresszus – Emberi evolúció, darwinizmus

1912

Margaret Sanger

találkozik Eugene Debs, John Reed és Emma Goldman politikai vezetőkkel, akik megismertetik Sangert a marxizmussal, a kapitalizmus gonoszságaival, továbbá a politikai indíttatású merényletek, az erőszakos forradalom és a születésszabályozás eszméinek jótéteményeivel.

1913

Margaret Sanger

bejelenti: “A sarokba dobtam az ápolónői táskámat, és bejelentettem…, hogy soha többé nem vállalok el egy ügyet sem, amíg nem biztosítottam, hogy az amerikai dolgozó nők számára lehetővé váljon a születésszabályozáshoz szükséges ismeretek megszerzése”.

1914

Margaret Sanger

elindította a The Woman Rebel magazint [No Gods No Masters (Se istenek, Se urak) szlogennel]:

“[Célunk] a korlátlan szexuális kielégülés a nem kívánt gyermekek terhe nélkül”

A The Woman Rebel szerint:

“A nőknek jogot kell kapniuk arra, hogy lusták legyenek, hogy hajadon anyák legyenek, hogy romboljanak, hogy teremtsenek, hogy szeressenek és hogy éljenek.”

“A hitvesi ágy a társadalmi rend legdegeneratívabb hatása, ami az életet illeti, annak minden formájában – biológiai, pszichológiai, szociológiai értelemben – a férfi, a nő és a gyermek számára”

“A legkönyörületesebb dolog, amit a nagycsalád tesz valamelyik csecsemő tagjával, hogy megöli azt.”

Sanger szocialista és anarchista előadásokon vesz részt. Publikált a Malthusian magazinban.

1914

Megkezdődik az I. világháború

1915

Sanger több születésszabályozó anyagot ad ki

1915

Anthony Comstock meghal

1915

John A. Ryan

(amerikai katolikus pap) Margaret Sanger leghangosabb kritikusa lesz.

1915

Sanger kijelenti, hogy a születésszabályozás katolikus kérdés, a katolikus bevándorlás időszakában. Ő maga protestánsnak vallja magát. Ebben a taktikában nagy sikerrel jár.

1916

Sanger megnyitja az első illegális hátsó sikátoros születésszabályozási klinikáját. Ezt 2 hét után bezárták. Letartóztatják a Comstock-törvények megsértése miatt.

1918

Véget ér az I. világháború

1920

A Lutheran Church Missouri Synod (Evangélikus Egyház Missouri Szinódus) lelkipásztorainak átlagos gyermekszáma 3,7 élő gyermek

1920

Az Anglikán Egyház 6. Lambeth-konferenciája

Nyomatékosan figyelmeztetünk a fogamzás megakadályozására szolgáló természetellenes eszközök használata ellen, az ezzel járó súlyos – fizikai, erkölcsi és vallási – veszélyekre, valamint azokra a veszedelmekre, amelyek az ilyen eszközök használatának kiterjesztésével az emberiséget veszélyeztetik.” (Az Anglikán Egyház 1920-as Lambeth-konferenciájának 68. határozata)

1921

A. B. C. L.

Az Amerikai Születésszabályozási Liga (American Birth Control League) megalapítása

A fogamzásgátlás használata egyre szélesebb körben terjed. Bár ezidőben még mindig nem legális.

1921

2. Nemzetközi Eugenikai Kongresszus – New Yorkban tartják meg

1923

Lutheran Church Missouri Synod

kampányt indít a B.C.F.A. ellen.

1923

The Witness újság (Lutheran Church Missouri Synod): Azzal vádolja a B.C.F.A.-t, hogy “Gennyel fröcsköli tele az országot”.

1926

Sanger előadásokat tart a Ku Klux Klanban

1926

Sanger orvosi kiskaput fedez fel a rendszerben, így orvosi okokból fogamzásgátlót terjeszthet. Megalapítja a C.R.B.-t (Klinikai Kutató Iroda)

Az első hivatalos, legális születésszabályozási klinika az Egyesült Államokban. A Rockefeller, a Ford és a Carnegie Alapítvány támogatja.

1929

N. C. F. L. L. B. C.

National Comitte on Federal Legislation for Birth Control megalapítása a Comstock-törvények fogamzásgátlásra vonatkozó korlátozásainak feloldására tett kísérletként.

1930

Az Anglikán Egyház 7. Lambeth-konferenciája

(a kérdést tekintve európai akarat-dominanciával, amerikai és kanadai püspökök ellenállásával) – A régi keresztyén konszenzus összeomlik.

Mindazonáltal azokban az esetekben, amikor ilyen egyértelműen érzett erkölcsi kötelezettség van a szülői viszony korlátozására vagy elkerülésére, és ha morálisan megalapozott okuk van a teljes absztinencia elkerülésére, a konferencia egyetért abban, hogy más módszerek is alkalmazhatók, feltéve, hogy ez megtörténik ugyanazon keresztyén elvek tükrében.. (Az Anglikán Egyház 1930-as Lambeth-konferenciájának 15. határozata)

1930

XI. Pius pápa pápai enciklikát ír: Casti Connubii

Casti Connubii, amelyben megerősítik a házasság szentségéről vallott katolikus nézetet. Az eugenika és a születésszabályozás ellenzése. A szexualitás céljainak kifejtése, valamint az abortusz tilalmának megerősítése.

Isten és a természet törvényének megsértése, s mindazok, akik ilyesmit tesznek, súlyos bűnt követnek el. ” XI. Pius pápa, Casti Connubii

1930

A Lutheran Church Missouri Synod kampányát ejti a B. C. F. A. ellen azzal az érvvel, hogy “az Uralmi Mandátum nem kötelező érvényű parancs, hanem csak egy szabadon választható áldás volt”.

1933

The Birth Control Review magazin

Cikk: Eugenic Sterilization: An Urgent Need. Margaret Sanger közeli barátja és tanácsadója, Ernst Rüdin adja ki. Ő akkoriban Hitler genetikáért, sterilizálásért felelős igazgatójaként szolgált, aki korábban kiemelkedő szerepet vállalt a náci fajvédő társaság létrehozásában.

1936

A Comstock-törvényeket megsemmisítik.

Egyesült Államok kontra Egy csomag japán pesszárium – bírósági ügy

Ez az ügy megteremtette a fogamzásgátlás erkölcsös és erkölcstelen használata közötti különbséget.

1937

Ez a győzelem arra készteti az Amerikai Orvosi Kamarát (American Medical Association), hogy a következő évben a fogamzásgátlást az orvosi ellátás alapelemévé tegye. Ez lehetővé tette az orvosok számára, hogy a fogamzásgátlókat gyógyszerként írják fel.

A Comstock-törvényeknek vége

1939

Megkezdődik a Második Világháború

Ez idő alatt Sanger megtervezi a Negro Projectet

A négerek tömege, különösen délen, még mindig gondatlanul és katasztrofális módon szaporodik, aminek következtében a négerek körében a népességnövekedés erőteljesebb, mint a fehérek körében, és a népességnek abból a részéből származnak, akik a legkevésbé intelligensek vagy életrevalók… A közegészségügyi statisztikák is utalnak a civilizáció ama primitív állapotára, amelyben a déli négerek többsége él.”. Margaret Sanger

1945

A náci Németország faji higiéniai programját nyilvánosságra hozzák.

1944

B. C. F. A.

Az Amerikai Születésszabályozási Szövetséget átnevezik Planned Parenthood of America névre. Ezzel egy családközpontú arculatra váltottak. A teljes bevételük 40%-a abortuszokból származik.

1951

A Tabletta kifejlesztése: Gregory Pincus, a Planned Parenthood biológusa: Sanger megkezdi a hormonális fogamzásgátló kutatását.

1953

Katharine McCormick (szüfrazsettista, filantróp) a Planned Parenthood több mint 5000%-os finanszírozását kezdeményezi.

1956

Puerto Ricóban, majd később Haitin és Los Angelesben embereken végzett első biztonsági kísérletek.

1958

Az Anglikán Egyház 8. Lambeth-konferenciája

A konferencia úgy véli, hogy a gyermekek számáról és gyakoriságáról való döntés felelősségét Isten mindenütt a szülők lelkiismeretére bízta; hogy ez a családtervezés – olyan módon, amely a férj és a feleség számára kölcsönösen elfogadható a keresztyén lelkiismeret szerint – helyes és fontos tényező a keresztyén családi életben, és az Isten előtti pozitív döntés eredménye kell, hogy legyen. Az ilyen felelős szülői magatartás, amely a házasság minden kötelességének való engedelmességre épül, megköveteli a család erőforrásaival és képességeivel való bölcs gazdálkodást, a társadalom változó népesedési szükségleteinek és problémáinak, valamint a jövő nemzedék igényeinek átgondolt figyelembevételét. (Az Anglikán Egyház 1958-as Lambeth-konferenciájának 115. határozata)

1960

Enovid – létrejön a “The Pill” azaz a Tabletta

1960

Az FTA megszüntette a Tabletta használatát

1961

A Tabletta bevétele 150 millió dollárra nőtt.

1968

The Prudence and The Pill – hollywoodi vígjáték megjelenése. A szexet és kikapcsolódást (rekreációt) ezzel szorosan összekapcsolták, felváltva a szex és gyermeknemzés régi, hagyományosan szoros kapcsolatát.

1961

Az Egyházak Országos Tanácsa (National Council of Churches) engedélyezi a születésszabályozás gyakorlatát. A hangsúly most már inkább a szív indítékain, és nem a módszereken van.

A protestáns egyházak többsége a fogamzásgátlást és az időszakos önmegtartóztatást erkölcsileg helyesnek tartja, ha az indítékok megfelelőek. Úgy vélik, hogy a párok szabadon használhatják a tudomány ajándékait a lelkiismeretes családkorlátozásra, feltéve, hogy az eszközök kölcsönösen elfogadhatóak, nem károsítják az egészséget és megfelelnek az adott helyzetben szükséges hatékonyságnak. Az időszakos kontinencia (a ritmikus módszer) alkalmas egyes párok számára, de erkölcsi szempontból önmagában nem tekinthető jobbnak. Az általános protestáns meggyőződés szerint az elsődleges erkölcsi kérdést nem a módszerek, hanem az indítékok képezik, feltéve, hogy a módszerek a fogamzás megelőzésére korlátozódnak.

A protestáns keresztyének egységesek abban, hogy elítélik az abortuszt, illetve minden olyan módszert, amely emberi élet megsemmisítésére irányul, kivéve, ha az anya egészsége vagy az élete forog kockán. A már elkezdődött élet megsemmisítése nem helyeselhető a család korlátozásának módszereként. Az abortusz rendkívüli körülményekkel kapcsolatos gyakorlatának etikai bonyolultsága további tanulmányozást igényel a keresztyén tudósok részéről“. Methods of Family Planning, National Council of Churches – RESPONSIBLE PARENTHOOD, Adopted by the General Board February 28, 1961

Ettől kezdve ez magánügy. A régi erkölcsi kategóriákat elhagyták.

Megkezdődött a homoszexualitás ünneplése, és még az abortuszt is felkarolták.

Szavazás: 83 igen, 0 nem, 4 tartózkodás.

1965

A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a Comstock-törvények alkotmányellenesek. Létrejött a magánszféra új joga. A szövetségi kormány kijelentette, hogy ebbe a magánszférába nem szabad beavatkozni.

1965

Griswold kontra Connecticut bírósági ügy

alkotmányellenessé tette a fogamzásgátlásellenes törvényeket. Az úgynevezett magánszférához való jog ekkor még csak a házaspárok számára biztosított.

1950-1960

Új evangelikálok

Az új evangelikálok megkezdik a Szentírás újragondolását. Erre a könyvre hivatkozva az akkoriban népszerű exegéziseket használták. Bizonyos értelemben újraindította azt a hamis kettősséget, hogy választanunk kell a gyermeknemzés és a társas együttlét között. Hogy az egyiket választhatnánk a másik helyett anélkül, hogy a párkapcsolatot teljes egészében megragadnánk.

1966

Új evangelikálok

Megjelent a Christianity Today (A Christianity Today magazin egy 1956-ban Billy Graham által alapított evangelikál keresztyén folyóirat) cikke:

John Warwick Montgomery – How to decide the Birth Control question (Hogyan döntsük el a születésszabályozás kérdését?)

Támogatta a születésszabályozást, tekintetbe véve a súlyos túlnépesedési problémának társadalmi nyomását. A ritmusos módszert természetellenesnek mondja.

Azt állította, hogy a Genezis 1. és 2. fejezetét az Efézus 5. fejezet fényében kell értelmezni. Amelyet ő újszövetségi beteljesedésnek tekintett. A házasságot nem szabad többé eszköznek vagy célnak tekinteni. A házasság inkább Krisztus és az Ő Egyházának legjobb analógiája, amivel ilyen módon a házas evangelikálok elkerülhetik a római katolikus és liberális protestáns álláspontok szélsőségeit. A nem házasoknak nem volt meg ugyanez a joguk. Ez ugyanis az Efézus 5 analógiájának összeomlását jelentette volna. A régi Genezis beszámolói: Isten parancsa nem parancs volt, hanem áldás. Onán bűne nem annyira releváns a modern világ számára, stb. Ez megváltoztatta a keresztyén teológusok évszázados értelmezésmódját.

Ez sok feltűnést kelt. Széles körben úgy tartják, hogy ez egy új evangelikál (új evangéliumi) alternatíva a keresztyének régi egyetértésével szemben.

A legtöbb protestáns és katolikus ekkoriban már aktív használója a fogamzásgátló eszközöknek.

1966

Margaret Sanger meghal

1968

VI. Pál pápa

Humanae Vitae enciklika

A régi keresztyén konszenzus (valójában ahhoz közel álló konszenzus) drámai megerősítése.

1968

Evangelikálok konferenciája.

Christianity Today a keresztyén Orvosi Társasággal együtt. Teológusok, intézményvezetők, keresztyén orvosszakértők voltak jelen. Billy Graham nem volt jelen.

Eredmény: A születésszabályozás új evangelikál védelme. Az abortusztörvények liberalizálása mellett érvelnek.

A Szentírás újraértelmezése zajlik. A Szentírással támogatják az abortuszt.

1968

Az új evangelikálok már hivatalosan is születésszabályozás-pártiak.

1972

Eisenstadt kontra Baird bírósági ügy

A születésszabályozást legalizálták minden amerikai állampolgár számára. A magánszférához való jog tovább bővült. A házasságon kívüli viszonyok ugyanolyan védelemben részesülnek, mint a házastársi kapcsolatok.

1973

Roe kontra Wade bírósági ügy

A bíróság kiterjesztette a magánélethez való jogot a nő abortuszra vonatkozó döntéseire.

Az abortusz ma már az amerikai alkotmány egyik alapvető joga. Az evangelikálok reakciója nagyon visszafogott volt. Többnyire támogató. Katolikusellenes lépésnek tekintették.

1973

Doe kontra Bolton bírósági ügy

Egy nő abortusz-műtéthez járulhat…ha szükséges az egészségének védelme érdekében.

1976

Planned Parenthood kontra Danforth bírósági ügy

A magánélethez való jogot kiterjesztették a kiskorúakra az abortusz vonatkozásában szülői beleegyezés nélkül.

1977

Carey kontra Population Services International bírósági ügy

Kiskorúakra kiterjesztett személyiségi jogok a fogamzásgátlás alkalmazására.

1998

Powell kontra Georgia bírósági ügy

A magánélethez való jog kiterjesztése a heteroszexuális szodómia legalizálására.

2003

Lawrence kontra Texas bírósági ügy

A magánszféra jog kiterjesztése a homoszexuális szodómia legalizálására

1965 – 1973

Minden egyes obszcenitással, fogamzásgátlással vagy abortusszal foglalkozó ügy a Griswold kontra Connecticut magánszférára vonatkozó záradékra hivatkozik. A születésszabályozás, a pornográfia és az abortusz mind alkotmányos védelmet kapott. A Comstock-féle védelmet teljesen megsemmisítették. A történelem bebizonyította azt a feltevést, hogy a fogamzásgátlás lesz a másik kettő kapuja (Anthony Comstock előzetes feltevése). A Griswold-ügy óta, amikor a fogamzásgátlást törvényessé nyilvánították, a pornográfiát (obszcenitás) és az abortuszt is engedélyezték. A fogamzásgátlást, abortuszt kiskorúaknak is megengedték.

2008

Az azonos neműek házasságára vonatkozó törvények

Az államok elkezdik jóváhagyni az azonos neműek házasságát

2012

A fogamzásgátlási kötelezettség.

Az egészségügyi szolgáltatókat kényszerítik a fogamzásgátlás biztosítására. A szövetségi kormány mostantól fedezi a születésszabályozást.

Következtetés

A házasság védelmének nehézségei nagyrészt a Griswold-ügy jogi következményeiből erednek. A házassági magánszféra utat engedett a nem házasok magánszférájának. Ez viszont a homoszexuálisok számára is megteremtette a magánszférát. Most, hogy a sterilitás általánosan elfogadottá vált, a házasság elvesztette fő alapvető célját: a gyermeknemzést. A céljától elszakított házasság elveszti értelmét. A nemzőképesség ilyen korlátozása elkerülhetetlenül a család értékeinek összeomlásához vezetett, és ezzel megnyitotta az utat az obszcenitás és az abortusz elfogadása előtt, a házasság történelmi meghatározása pedig mára már a feledés homályába merült.

Források

Methods of Family Planning, National Council of Churches – RESPONSIBLE PARENTHOOD Adopted by the General Board February 28, 1961

https://nationalcouncilofchurches.us/common-witness/1961/parenthood.php

The Birth Control Movie Project

http://www.thebirthcontrolmovie.com/