Elektronikusan elérhető reformátori, református és puritánus irodalom a XVI–XVII. századi Magyarországról

2023.01.22. Off By neilnejmed

[Folyamatosan frissül: Megjelent: 2023–01–22; ]

A protestáns reformáció, korai protestáns hitviták és hitvédelmi anyagok, református, puritánus és pietista kegyességi irodalom, dogmatikai, kateketikai, történeti és szépirodalmi anyagok egyaránt. Az adott személyre többé vagy kevésbé ható közismert irányzatokat a neveknél külön jelöltem. Az ortodox kálvinista nézeteket vallókat főképp Voetius követőinek kell tekinteni, legfőbb küzdelmük az arminianizmus ellen volt. Jelöltem továbbá Coccejus követőit (coccejánusok), Descartes filozófiai rendszere hatásai alatt lévőket (kartezináusok), valamint a korábban református későbbi (szocíniánus/ariánus/unitárius) szentháromság-tagadókat is. Az unitárius eretnek könyveket nem mellékeltem. Szubjektív megitélésem alapján kijelöltem a legfontosabb tanítókat, de kizárólag műveik és azok hatása, és nem teljes életük, és keresztyén munkásságuk alapján. Katekizmusok tartalmát nem ellenőriztem, előfordulhatnak közöttük közöttük felvidéki evangélikusok is.

Vigyázat: A belinkelt művek nem feltétlenül mindenben tükrözik az oldal álláspontját. A kisebb, nagyobb eretnekségek kiszűrése minden korban nagy kihívás. Ezekhez Isten segedelmét és érett keresztyén hitet kívánok!

(Az RMK rövidítéssel fémjelzett, aláhúzott anyagok a Hungaricana digitális könyvtárban szerepelnek, ezek könnyen olvashatók és forgathatók online, de korlátozottan letölthetők, a színezett szövegű anyagokat a Magyar Tudományos Akadémia tárolja elektronikusan. Utóbbiak nem olvashatók, viszont előnyük, hogy egy fájlban, egyszerre menthetők le. Ez az oka a duplikációknak)

Szerzők és műveik ábécé sorrendben

Ames, William (1576–1633) – angol puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1576–1633): RMK I. 894 – Angliai puritanismus : : avagy kiválképpen való tudományok azoknak, kik Angliában a puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak, melly ennek elötte d…

1576–1633): RMK I. 894 – Angliai Puritanismus, : avagy Kiválképpen [sic!] való Tudományok azoknak, kik Angliában a Puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak / Melly ennek e…

Ács Mihály (1646–1707/1708)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1646–1707/1708): RMK I. 1744 – Bóldog hala szekere, mellyet az idvességes halált kívánó embereknek kedvekért, maga az Ur Jésus el–készített, és a halálnak elöljáró követeivel s kísérö seregeivel együtt, az ö irásából…

(1646–1707/1708): RMK I. 1662 – Bóldog hala szekere, mellyet az idvességes halált kívánó embereknek kedvekért, maga az Ur Jésus el–készített, és a halálnak elöljáró követeivel s kísérö seregeivel együtt, az ö irásából…

(1646–1707/1708): RMK I. 1631 – Arany láncz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid al ázatos imádkozások, kikkel a gyözhetetlen Isten meg gyözö igaz hit ö Felségét magához kapcsolhattya, és az ö el–menetelit jelent…

(1646–1707/1708): RMK I. 1714 – Arany lánc. Lötsén [Lőcse]. 1706. [Brewer S. örökösei]

(1646–1707/1708): RMK I. 1727h – Arany láncz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a gyözhetetlen Isten meg gyözö igaz hit ö Felségét magához kapcsolhattya…. Lötsén [Lőcse]. 1707. [B…

(1646–1707/1708): RMK I. 1489 – Arany lánc. Lötsén [Lőcse]. 1696. [S. n.]

(1646–1707/1708): RMK I. 1756 – E siralom földén mennyei haza felé ohajtozo hivek Istenre valo magok bizasa, avagy oly halotti tisztesség–tétel, mellyben a sérelmes szivü édes szüléknek … Telekesi Török István urnak…

(ifj.) (1672–1710/1711): RMK I. 1757 – Magyar theologia, avagy az igaz és idvességes hitröl való keresztenyi tudomany, melly a bóldog emlekezetü König Fridericus Janos Positiva theologiája szerint magyar nyelven el–készíttet…

(1646–1707/1708): RMK I. 1714a – Zengedezö mennyei kar : az az: németböl magyarrá fordíttatott szép isteni ditséreteket és hálá–adó énekeket, más magyarúl szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyvecsk…

(1646–1707/1708): RMK I. 1673 – Zengedezö mennyei kar az az: németböl magyarrá fordíttatott szép isteni ditséreteket és hálá–adó énekeket, más magyarul szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyvetske. …

(1646–1707/1708): RMK I. 1490 – Zöngedözö mennyei kar, az az: németböl magyarrá forditatott szép isteni ditsiretekét, és hálá adó enekeket, más magyarúl szereztetett kegyes énekekkel edgyütt magában foglalo könyvetske…

Albensis Nagy János (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Alvinczi Péter (1570–1634)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1570–1634): RMK I. 462 – Itinerarium Catholicum : az az nevezetes vetelkedes az feloel: ha az evangelicusok tudományaje uy, vagy az mostani romai vallason valo papistake? … / [ ]. [Debrecen]. 1616…

Itinerarium catholicum. Azaz: nevezetes vetélkedés. Debrecen, 1616 (tévesen tulajdonították Alvinczi Péternek, valódi szerzője Szegedi Dániel tokaji, később debreceni lelkész)

(1570–1634): RMK I. 618 – Qvadragesima vasarnapra tartozo szent evangeliumnak magyarazattya hét praedicatiu [!] szerént, melyböl megh tezik [!] az kisirtet miben ályon, az bójtnek igaz értelme mi légyen, és az an…

Quadragesima vasárnapra tartozó szent evangeliomnak magyarázatja. Kassa, 1632

(1570–1634): RMK I. 546–547 – Dedicatio regii sacelli Cassoviensis per … Petrum Alvinci, Ungaricae ecclesiae Cassoviensis antistitem ac seniorem meritissimum, azaz Cassan az királyi házban valo capolnánac az ab…

(1570–1634): RMK I. 634 – Következik az postillanak masodik resze, melyben foglaltatnak az nyari praedicatiuk [!] Szentháromság vasárnaptúl fogva advent elsö vasárnapig. Cassan [Kassa]. M.DC.XXXIV. [1634]. Schul…

Ambrosius Lam Sebestyén

Wikipedia Hungaricana MTAK

Kurtze Widerholung der reinen vnd gesundten Lehr… Zerbst 1598. – EOK R 241/1 – VD 16 L 132

Ángyán János (1768–1846)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Közönséges isteni tiszteleten mondandó templombéli imádságok : Második, harmadik rész (Pest, 1817) – 90.122

Halotti predikátziókra való rajzolatok (Pest, 1816) – 10.361

A keresztyén templomok ás isteni tiszteleti külső szertartások mint az igaz vidámságnak kútforrásai. Pest, 1830.

Apáczai Csere János – karteziánus, puritán, coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1625–1659): RMK I. 876 – Magyar encyclopaedia : Az az, Minden igaz es hasznos Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása / Apatzai által. Ultrajecti. 1853–1655. Ex Officin…

Magyar encyclopaedia, Az az, minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása Apatzai Tsere János által. Ultrajecti [Utrecht]: ex officina Joannis a Waesberge. 1653[!1655].

Disputatio theologica, continens introductionem ad philologiam sacram, quam favente Deo Opt. Max. sub praesidio D. Gisberti Voetii SS. Theol. Doct. ejusdemque facultatis in inclytâ Acad. Ultraject. Profess. ac ibidem in ecclesiâ pastoris vigilantissimi. Ventilandum proponit, Johannes Tsere Apatzai Transylvanus. Ad diem 23. & 27. Martii horâ locoque solitis. Ultrajecti [Utrecht]: Ex officina Joannis à Waesberge. 1650. – Tanára, Voetius tanait tartalmazó összefoglalás Apáczai jegyzeteivel.[185]

Disputatio theologica inauguralis de primi hominis apostasia, quam sub auxilio omnipotentis Dei, ex authoritate clarissimi doctissimi & celeberrimi viri D. Gisberti Ab Isendoorn Academiae Hardervicenae, quae est Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae, p. t. rectoris magnifici, ibidemque philosophiae professoris primarii, nec non medicinae licentiati, amplissimique senatus academici consensi ac venerandae facultatis theologicae decreto, pro doctorali in theologia gradu consequendo ventilandam proponit Iohannes Tsere Apatzai Transylv. Ad diem 22. Aprilis. Hardervici. Hardervici [Harderwijk]: Typis Egberti Arnoldi a Nunspeet. 1651.

Disputatio philosophica de mente humana (’Vita az emberi értelemről’).

Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Összeáll., bev., jegyz., a latin szövegeket ford. Orosz Lajos. 2. jav. kiad. Budapest: Tankönyvkiadó. 1976. = Neveléstörténeti Könyvtár, ISBN 963–17–1871-9

Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Összeáll., bev., jegyz., a latin szövegeket ford. Orosz Lajos. 2. jav. kiad. Budapest: Tankönyvkiadó. 1976. = Neveléstörténeti Könyvtár, ISBN 963–17–1871-9

Apáti Miklós – karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Vita triumphans civilis, sive universa vitae humanae peripheria, ad mentem illustris herois et philosophi, D. Renati des Cartes, ex unico centro decta. Amstelodami, 1688

August Hermann Francke (1663–1727) – német pietista evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1663–1727): RMK I. 1784 – Hermannus Frankénak, a sz. Ir. érdemes és hiv … professorának sz. Irás szerint való eletnek regulai, mellyekbe be iratik miképpen kellessék mind a társaságba, mind azon kivül e…

, (1663–1727): RMK I. 1782 – Augustus Herman. Franckenak, Sz. Ir. prof. és predikatornak oktatása a gyermek nevelésrül az igaz Isteni félelemre és kegyességre mint vitessenek a kis gyermekek; köz beszélgetésbe fogl…

, (bibliatudós) (1663–1727): RMK I. 1783 – Rövid és együgyű de fundamentomos utmutatás. Nyomtattatott Hallában. 1711. eszt.. Orbán István által

(Szatmári) Baka Péter (Bacca Péter) (1625–1673 után)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Bakai Gergely (Bakai Jacobides Gergely) (16–17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Bándi P. Sámuel

Wikipedia Hungaricana MTAK

. (?–1697): RMK I. 1383 – M. . rővid [!] magyarázattya a LXVIII. Sóltárra. Mellyet tőtt [!], ő Felsége jo voltabol, midön tudományának rendes uttyat nyomná, a belgiomi hires Académiákban. Franék…

Bátai B. György (?–1667)

Wikipedia Hungaricana MTAK

. (?–1667): RMK I. 1025 – Az Isten kegyelmeben lévö ember idvességes életének bizonyos s’ meg–csalhatatlan jegyekböl valo meg–esméréséröl, mellyet elsöben colosvari praedikatorságában a’ reformata eccles…

., (sen.) (?–1667): RMK I. 1041 – Meta electorum, valasztottak targyja, melyre minden buzgo lelkü és idvességét kéváno embernek tellyes életének folyásában szükségesképpen kell czélozni / Mellyet irt és egynehány praedi…

. (?–1667): RMK I. 1040 – Lydius S. Scripturae lapis, Lelki probakö avagy az örök életre el–választatott, idvességét bizonyossan várhato embernek a’ Sz. Irásbol szedegettetett meg–csalhatatlan jegyei, mellye…

Bátai (II.) György (1662–1698) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Báthori G. Mihály (1631–1669)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1631–1669): RMK I. 1010–1011 – Hangos trombita, az az ollyan predikaciok, mellyekben Erdely és Magyar orszag romlásának és pusztulasának okait a’ Szász Meggyesi gyülésben az orszag harom nemzetböl valo fö fö…

Batizi András (1515 k–1552 után) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 34 – Catechismus / Bathizi altal. Colosvar. 1555. Hofgref Gy.

, (1510/1515–post 1546): RMK I. 570 – Szep rövid historia, mikeppen Susanna a ket ven biraktol hamissan el arultatvan halalra itiltetet … / énekben irattatot B. A. által 1541 esztendöben. Löcsen. 1628. esztendöben. [Brewer]

Szép rövid historia miképpen Susanna a két ven biraktol hamissan el arultatvan halalra itéltetett. Lőcse, 1628. (Irta 1541-ben; fennmaradt a Hoffgreff és Bornemisza énekeskönyvekben A Hoffgreff-féle gyűjteménynek töredéke megvan a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában.)

Beregszászi Pál (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

  (17. század): RMK I. 1492 – Keserves zokogó sirással tellyes historia, az mellyet gyakorlott Isten egyen az Aronnak háza népe közzül, az pogányok által; az melly el-ragattatván, és ki-vonattatván, az Istennek oltá…

Beniczky Péter (1606–1664) – költő

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1606–1664): RMK I. 1284 – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép Isteni dicsireteket, és penitentia tartásra inditó énekeket foglal magában. Második…

(1606–1664): RMK I. 1491 – Magyar rithmusok, avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni ditsireteket, és poenitentia tartásra inditó énkekeket foglal magában. Máso…

(1606–1664): RMK I. 1337 – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczky szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicsireteket és poenitentia tartásra inditó énekeket foglal magában. Második…

(1606–1664): RMK I. 1427 – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép Isteni ditséreteket és poenitentia tartásra inditó énekeket foglal magában; Második…

(1606–1664): RMK I. 1554 – Magyar rhtimusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyitzki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni ditsireteket, és penitentia tartásra inditó énekeket foglal magában. Második…

(1606–1664): RMK I. 1314a – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicsireteket és penitentia tartasra inditó énekeket foglal magában. Másodi…

(1606–1664): RMK I. 1099 – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyeczki [!] szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicséreteket és poenitentia tartásra indito énekeket foglal magában. Más…

(1606–1664): RMK I. 1588a – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicsireteket és penitentia tartasra inditó énekeket foglal magában. Másodi…

(1606–1664): RMK I. 1611b – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicsireteket és penitentia tartasra inditó énekeket foglal magában. Másodi…

(1606–1664): RMK I. 1611c – Magyar rithmusok avagy versek, mellyeket irt nemzetes Benyiczki szentelt vitéz. Elsö része szép isteni dicsireteket és penitentia tartasra inditó énekeket foglal magában. Másodi…

Bényei Deák János (1609–1645)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1609–1645): RMK I. 644a – Janua lingvarum bilinguis Latina et Hungarica. Sive modvs ad integritatem lingvarum compendio cognoscendam maxime accomodatus, ubi sententiarum selectiorum centurijs duodenis omnia fund…

(1609–1645): RMK I. 708c – Janua lingvarum bilinguis Latina et Hungarica… ubi sententiarum selectiorum Centuriis duodenis omnia fundamentalia, necessaria et frequentiora vocabula semel, sineque repetitione comp…

, (1609–1645): RMK I. 899 – Janua lingvarvm bilingvis Latina et Hungarica… praecedente dictionario : Nunc denuo excusa et ab infinitis mendis, quibus aliae editiones scatebant, repurgata. Varadini. M. DC. LIV. [1…

Beythe, András (1564–1599)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1564–1599): RMK I. 278 – Füves könyv. Nyomtatattot Nymet–Vivaratt. 1595. Manlius Ianos altal

Fives Könüv. Fiveknek és faknac nevökröl, termezetökröl es hasznokrul irattatot es szöröztetöt Magar nyeluön az fö Doctoroknak es termeszet tudo orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bölts iratokbul Beythe Andras altal (Németujvár, 1595)

Beythe, István (1532–1612) – protestáns, evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1532–1612): RMK I. 355 – [Énekeskönyv] / [red. ]. [Monyorókerék]. [ca. 1590]. [Manlius J.]

Énekes könyv (kótákkal), hihetőleg Németújvárott nyomatott; egyetlen ismert példánya, elöl és hátul csonkán. Nagy István könyvtárában volt, onnan később eltűnt. Csak csekély töredéke van meg Toldy Ferenc könyvtárában (Toldy, M. Költ. Tört. 2. kiad. 184. l.)

, (1532–1612): RMK I. 212 – Eztendoe altal valo vasarnapi epistolák : : magyarázattyokkal oezve / irattanak praedicator altal. Nyomtatta Nymöt Vij Várat. Karachon honak 20. napyan, 1584. Manlius Ianos

(1532–1612): RMK I. 212a – Eztendö altal valo vasarnapi epistolák, magyarázattyokkal özue irattanak praedicator altal. Nymöt Vij Várat [Németújvár]. Karachon honak 20. napyan, 1584. Manlius Ianos

, (1532–1612): RMK I. 211 – Az evangeliomok magyarazatii : : kiket a koeroeztyeni gyoelekoezetben eztendoe altal zoktak praedikállani / revidedoen irattanak az Isten féloe emboeroeknek lelkoek vigaztalasára …

Az evangeliomok magyárázatii… Német-Ujvár. 1584

, (1532–1612): RMK I. 213 – Az zentök fö innepiiröl valo evangeliomok : magyarazattyokkal oezve, eztendoe altal, az zegeny egy igyoe koeroeztyenoeknek ertelmére / iratot praedicator altal. Nyomtatot N…

Az zentök fö innepiiről valo evangeliomok. Uo. 1584

, (1532–1612): RMK I. 214 – Fö innep napocra valo epistolak magyarazatij. Nimöt Vij Várat. 1584. Manlius

Fő innep napocra valo epistolak magyarázaty. Uo. 1584

Miképpen a köröztyéni gyeüleközetben az köröztségöt. Ur vachorajat hazasok esköttetését, oldozatot, gyóntást etc. zolgaltassanak az egy hazi tanytok, arról iratott könyvechke. Gyzzing (Német-Ujvár), 1582.

Köröztyeni tudomannak rövid summaja… Világosvár (Németujvár), 1582.

Csécsi János (1650–1708)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Csécsi (II.) János (1689–1769) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Csengeri K. István (1628–1671) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Csepregi Turkovics, Mihály (1663–1704)

Arcanum Hungaricana MTAK

, (1663–1704): RMK I. 1648 – Pál apostolnak a’ világi gazdag embereket idvezülni tanító szent tanátsa / mellyet … Ványai Gáspár uram teste felett, kolosvári lakó házánál, a’ temetésnek napján, 1702. eszte…

, (1663–1704): RMK I. 1654 – Halotti beszédek Tótfalusi Kis Miklós felett. [Kolozsvár]. [1702]. [s. n.]

Csernátoni Pál (Tsernátoni Pál) (1633?–1679) – karteziánus, coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(Csernátoni) Bod Péter (1712–1769)

Wikipedia Hungaricana MTAK

: „Kősziklán épült ház ostroma.” 1738 EOL AGE V. 30a.

: „Kősziklán épült ház ostroma.” 1738 EOL AGE V. 30b.

Magyar Athenas. Avagy az Erdélyben és Magyarországban élt tudós embereknek, nevezetesebben a kik valami, világ eleibe bocsátott írások által esméretesekké lettek, s jó emlékezeteket fenhagyták, históriájok. Melyet sok esztendők alatt, nem kevés szorgalmatossággal egybe-szedegetett, és az mostan élőknek, s ez-után következendőknek tanuságokra, s jora-valo felserkentésekre közönségessé tett, [Szeben], 1766

Bornemisza Péter (1535–1584)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1535–1584): RMK I. 325 – Cantio de szent Janos latasarol / . [Debrecen]. [1570–1573]. [Komlós András]

(1535–1584): RMK I. 95 – Elsö resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket a keresztyenyeknec gyülekezetibe szoktanac predikalni minden ünnepnap. Kit az Vr Iesvsnac lelke altal az együ…

Elsö resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket a keresztyenyeknec gyülekezetibe szoktanac predikalni minden ünnepnap. Kit az Vr Iesvsnac lelke altal az együgyü keresztyeneknec iduösseges tanusagokra ira Bornemisza Peter, Pestifi;

(1535–1584): RMK I. 115 – Masic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket az keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnepnap, kit az Wr Iesvsnac lelke által az együ…

Masic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket az keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnepnap, kit az Wr Iesvsnac lelke által az együgyü keresztyéneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter; typ. Bornemisza, Sempte, 1574

(1535–1584): RMK I. 119 – Harmadic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket az keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap. Kit az Wr Iesvsnac Lelke altal az …

, (1535–1584): RMK I. 138 – Negy koenyvetske a keres;tyeni hitnec tudomanyarol : 1. Az elsoe koenyvetske kitsin gyermetskeknec : 2. Az korosb koessegnec : 3. Az predikatoroknac roevid tanusagokra : 4. Vigaztalo koe…

Négy könyvecske a keresztyéni hitnek tudományáról (1577) – Negy koenyvetske Keresztyeni Hitnec Tudomanyarol. I. Az elsoe Koenyvetske, kitsin Gyermetskeknec. II. A korosb Koessegnec. III. Az Predikatoroknac roevid tanusagokra. IV. Vigasztalo Koenyvetske. Az Magyar Iras olvasasnac modgyaval, Es szep imadkozasockal / Roendeltetet Bornemisza Péter altal; typ. Bornemisza, Sempte, 1577

, (1535–1584): RMK I. 153 – Oetoedic es utolso resze az Evangeliomokbol, es az epistolakbol valo tanusagoknac : mellyeket mindenic wrnapian szoktanac predikalni … / ira . Költ Detrekoeboel. 1579. …

, (1535–1584): RMK I. 207 – Predikatioc egesz esztendő altal minden vasarnapra. Nyomtattatot, kezdetet Detrekoebe, végeztetet Rarbokon, hozza tartozo faluba. MDLXXXIIII. [1584] XXV. Martii. [typ. , Mantsk…

Predikatioc, egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol. Iratot Bornemisza Peter altal; typ. Bornemisza, Detrekő–Rarbok, 1584

Énekek három rendben (1582) – Enekec harom rendbe: kvlömb külömb felec. / I. Elsöbe: Röuid diczeretec vadnac. Kiknec szamoc CXCVIII kic közzül soc, predikatioc melle valoc. / II. Masikba hosszabbac vadnac: az Szent Iras intesi es magyarazati szerint. Kic predikatioc gyarant oktatnac. Kiknec szamoc aproual elegy LX. / III. Harmadikba: Az Biblianac ki valogatot fö fö XVIII historiaibol valoc. Rendeltettec Bornemisza Peter altal; typ. Bornemisza, Detrekő, 1582

Tragédia magyar nyelven. Az Sophocles Electrájából;pesti Bornemisza Péter deák által; sajtó alá rend. báró Diószeghy Erzsébet; Egyetemi Ny., Bp., 1933 (Magyar irodalmi ritkaságok)

Borosjenei Hegyesi István – coccejánus

Arcanum Hungaricana MTAK

Budai Ézsaiás (1766–1841)

Wikipedia Hungaricana MTAK

: Propaedeumata theologiae christianae (Debrecini, 1817) – 10.194

Régi tudós világ históriája. Uo. 1802. E-változat (részlet) a Digitális Klasszika weboldalán REAL-R

Magyarország históriája. Uo. 1805, 1808 és 1812. Három rész (I. rész. 2. megjobb. kiadás 1811. II. rész. 2. megjobb. k. 1814. III. rész 2. k…. Uo.; a három rész 3. kiadása Pest, 1833)

Czeglédi P. István (Czeglédi István) (1619/20–1671)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1620–1671): RMK I. 1013 – Idös Noe becsületit oltalmazo Japhet–ke … / [ ] [elektronikus dok.]. [Kassa]. 1664. [vidua Severini]

Idős Noe becsületit oltalmazo Japhetke. (U. ott, 1664.)

, (1620–1671): RMK I. 1052 – Egy veres tromfosdit iádtzó sandal barátomnak játék el vesztéseért valo meg–piricskeltetése / [ ] [elektronikus dok.]. [Kassa]. 1666. [Türsch]

Egy veres tromfosdit Iádtzó Sandal Barátomnak, játék elvesztéseért valo meg-piricskeltetése. (H. n., 1666. Névtelenűl. A munka nincs befejezve, a 448. lapnál megszakad. Kiss Imre vitairata ellen.)

, (1620–1671): RMK I. 1093 – Enochnak, Istennel valo minden–nap–ijárása [!] : : az az: ama ritka példáju fejedelmi embernek, … grof Rhedei Ferencz uramnak … meg–hidegedet teste … el–takaritásra … / Cegledi

Enochnak, Istennel valo, minden-nap-i járása. Sárospatak, 1669. (Halotti beszéd Rhédei Ferencz gróf fölött.)

, (1620–1671): RMK I. 1100 – Az Ur frigy szekrénye előtt Dagon le–dülése : : az az Gorup Ferencz györi nagy prepost miserül irt könyvecskéjének olly megsemmisítése, / mellyet–is egy felöl a tekéntetes … fejedelem…

Az Ur frigy szekrénye előtt. Dagon Le-dülése. Az az, Gorup Ferencz, Györi Nagy Prépost Miserül irt könyvecskéjének, olly megsemmisétése… Kolozsvár, 1670. Két rész. (A második rész ajánlása alatt a szerző nevének kezdő betűi C. I.)

(1620–1671): RMK I. 1002 – Baratsaghi dorgálás. Az az az igaz calvinista … vallásbul ki csapont, s–hogy már á Sz. Péter hajojában mezitelen bé– ugrot, egy pápistává lött embernek meg–szollitása, ki is nyoltz ok…

., (1619/20–1671): RMK I. 1187 – Már minden épületivel s–fegyveres házaival edgyütt, el–készült, Sion vara / mellyet … … eltében fel–rakott és el–végezett volt …. Kezdetett nyomtatása Saros–Patako…

., (1619/20–1671): RMK I. 1082 – Redivivus Iaphetke : : az az Palkonak Dobravicza–i Miklos praeceptorával való beszélgetése, mellyet ajánlot az author elsöben–nis [!] … Kapi György uramnak, Hunyad, Zarand s–…

Redivivus Japhetke. Kassa, 1669. (Névtelenűl. Sámbár Mátyás jezsuita ellen van irva.)

., (1619/20–1671): RMK I. 1187 – Már minden épueletivel s–fegyveres házaival edgyuett, el–készuelt, Sion vara : : mellyet, a’ néhai bóldog emlekezetue J. C. hueséges tanubizonyság–tévoeje, a’ cassai reformata r…

Már minden épületivel s-fegyveres Házaival edgyütt, el-készült, Sion Vára… Saróspatak, Kolozsvár, 1675. (Czeglédi István halála után jelent meg Apafi Mihály erdélyi fejedelem költségén. A fejedelem megbízásából Köleséri Sámuel református lelkipásztor rendezte sajtó alá. A mű elején Cz. életrajzát és megjelent munkáinak jegyzékét is közli.)

., (1619/20–1671): RMK I. 974 – Ama ritka példájú, s–a pogányt természet szerént gyülölö keresztyének közöt dicsöséges emlekezetet érdemlet … II. Rakoci Györgyneknek … Erdély–országának fejedelmének, Magyar–Országh…

Ama Ritka példájú, s a Pogányt természet szerént gyűlölő Keresztyének között Dicsőséges emlékezetet érdemlet s érdemelhető II. Rakoci Györgynek… Testének földben tétele felet lött Praedicatio. Kassa, 1661. (C. I. jegyek alatt.)

., (1619/20–1671): RMK I. 946 – Siralmas szarándoki járásbol … haza érkezet Malach doctornak néhai napkor el–hagyot, s kicsinységében véle egygyüt oskoláztatott, Melach tudos baráttyával való paj–társi szo beszede : …

., (1619/20–1671): RMK I. 941 – Az orszagok romlasarvl irot koenyvnek Elsoe Resze / Mellyet Szerelmes Hazájának békeségben való maradhatásáért irt A. C. H. K. G. L. T. C. I.. Cassan. MDCLIX [1659]. Severinus Marcus

Az orszagok romlasarul irot könyvnek Első Resze. Mellyet Szerelmes Hazájának békeségben való maradhatásáért irt. U. ott, 1659. (Második része nem jelent meg.)

., (1619/20–1671): RMK I. 946 – Siralmas szarándoki járásbol … haza érkezet Malach doctornak néhai napkor el–hagyot, s kicsinységében véle egygyüt oskoláztatott, Melach tudos baráttyával valo paj–társi szo beszede, :…

Siralmas szarándoki jarasbol, csak nem régen haza érkezet Malach Doctornak; Néhai napkor el-hagyott, s kicsinységében véle egygyütt oskoláztatott, Melach tudos Baráttyával valo Paj-társi Szo Beszede. S.-Patak, 1659. (Ism. gr. Kemény József, Irod. és Tört. Kalászatok 211. Pápai Ifjusági Lap 1888. 2. 3. sz.)

., (1619/20–1671): RMK I. 942 – A’ Megh–Tert Bünösnek a’ lelki–hartzban valo bai–vivasarol irt Koenyvnek Elsö Resze, : Mely vagyon az Idvességnek fundamentuma, s’ annak eszkoezei feloel / A. C. K. H. G. L. T. C…

A Megh-Tert Bünösnek a lelki-hartzban valo baivivasarol irt Könyvnek Első Resze, Mely vagyon az idvessegnek fundamentoma, s annak eszközei felől. Kassa, 1659. (Hitbuzgalmi és részben polemikus élű munka. Második része megjelent ugyan 1666 előtt, de a kassai nyomdában elsikkasztották, csak egyetlen példánya maradt meg Cz.-nél. Elfogatásakor hihetően ez is zsákmányul esett, elveszett.)

Csáktornyai Mátyás (?–1594 u.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1594 u.): RMK I. 340 – Grobian verseinec magyar enekbe valo forditasa, mellyekben az io tisztesége erkölcznec regulai viszsza valo értelemmel vannac meg iratuán / Mathias vertit Tsiacthornaeus. Clausumburgi [K…

(?–1594 u.): RMK I. 257 – Jeles szép história kér görög hercegről, erős Aiaxról és bölcs Ulissesről. [Kolozsvár]. 1592. Heltai Gáspár mühellyében

, (?–1594 u.): RMK I. 311 – Régenten az romai feo aszszonyoknac cifraság tilalmaról valo perloedésec az tanacz eloet / authore anagrammatismo, Sto Athenarum castitas [Tsactornaeus Matthias]. [Kolozsvár]. 1599. [typ…

Régenten az római feo aszszonyoknac cifraság tilalmáról való perlődésec az tanacz elöt. Kolozsvár. 1599

Csanaki Mant. Máté (Csanaki Máté) (1594/1595–1636)

Wikipedia Hungaricana MTAK

. (1594/1595–1636): RMK I. 636 – Az döghalalrol valo rövid elmélkedés, melyben az dög halálnak mivolta … az Szent Irásbol, természetnek foliásábol és historiákbol világosan meg magiaráztatnak / Czanaki Mathe által. [K…

Csulaj vagy Csulai György (?–1660 vége)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Csúzi Cseh Jakab (1639–1695) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1639–1695): RMK I. 1242 – Lelki bölcsességre tanitó oskola, mellyben az Istenhez való igaz meg–térésnek bölcs tudományát s idvesseges gyakorlásának rendit és módgyát, világos kérdések s feleletek által az istene…

(1639–1695): RMK I. 1070 – Kincses tar–haz, avagy az élö s elevenitö igaz hitnek idvesseges gyakorlása, mellyben világosan megmutatódik, mint kellyen az keresztyén embernek tellyes életében hitbül élni e világon.…

(1639–1695): RMK I. 1274 – Edom ostora. Avagy, Abdias profeta latásának, egynéhány elmelkedesekben foglaltatott világos magyarazattya: mellyet az losonci helvetica confession levo keresztyén ecclesiában, élô nyel…

, (1639–1695): RMK I. 1450 – Alkalmatos idoeben mondott beszed, a szenteknek edgyessegeroel : : egyházi gyülésnek szine eloett praedikáltatott a’ veszprémi templomban 9. Aug. 1693. Esztend. [elektronikus dok.].…

Alkalmatos időben mondott Beszed, a Szenteknek Edgyessegeről, Egyházi Gyűlésnek szine előtt praedikáltatott a Veszprémi Templomban 9. Aug. 1693. Uo. 1694.

Dávid Ferenc (1510?–1579) – reformátor, 1564–66–tól unitárius(!)

Wikipedia Hungaricana MTAK

[az unitárius és anabaptista művek eltávolítva]

Debreceni Ember Pál (1660–1710) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1660–1710): RMK I. 1556 – Innepi ajandekul az Isten satoraba fel–vitetett Szent Siklus. Az–az az egész, Christust valló keresztyénségtől bé–vétetett, Isten ditsöségére, és a mi váltságunknak nagy titkáról való s…

(1660–1710): RMK I. 1650 – Garizim és Ébál, mellyeknek egyikén áldást és szeretetet, a másikra átkot és gyülölséget parantsolt Isten. A Bárány életének könyve, mellybe e Világ fundámentomának fel–vettetése elött …

(1660–1710): RMK I. 1436 – Szomorú halotti parentatio. Cassan [Kassa]. 1693. Klein Janos

Debreczeni Fóris István (?–1711. eleje)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1711/1712): RMK I. 1294 – Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa és tartattatasa : : az az olly roevid edgyuegyue tanitás, melyben, az isteni tiszteletre, és egyéb szent dolgokra s’ végekre eleituel…

Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa es tartattatasa. Debreczen, 1683. (Prédikáció.)

Debreceni ,  (?–1711/1712): RMK I. 1314 – Halottak laistroma : : mellyben mindenek, kikruel a’ Szent Iras Canonicus Könyvei … emlékeznek, fel-jegyeztettek, életekbéli oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt / mellyet irt…

Halottak Laistroma. Mellyben Mindenek, kikrűl a szent Iras Canonicus Könyvei; vagy közönsegessen, vagy szemely szerint, vagy egy vagy más tekintet alatt; vagy edgyütt vagy másutt emlékeznek, fel-jegyeztettek, életekbelü oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt. Debrecen, 1684.

Debreceni Szappanos János (Debreczeni S. János) (?–1615 e.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1615 e.): RMK I. 454 – Christianus suspirans, az az mind az eletben s mind az halalban fohaszkodasokkal megrakodot, nevel es valosaggal valo igaz keresztyen. Debreczenben [Debrecen]. 1615. Lipsiai Pal altal

, (ref. képtalani levéltáros Váradon) (16/17. sz.): RMK I. 397 – Militaris congratulatio comitatus Bihariensis … : : ad … principem … Stephanum Botskai … / per Ioannem S. Debrecinum requisitorem capituli Varadiensis. Debrecini. anno 1605. excu…

Debreczeni Szűr Gáspár (1599 körül)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Debreczeni Simonides Gáspár (Debreczeni Simon Gáspár) (1602–1636 után)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Debreczeni Joó János (Debreczeni János Bonifác) (?–1592)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Debreceni Kalocsa János (1632–1710)

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 1402 – Halotti tanitas, mellyet ama bóldog emlekezetü, ritka példájú, ékessen szóllo, nagy itéletü, eszes, okos, és tiszta tudománnyal fénlü férfiúnak: Szenczi Pal uramnak, a debreczeni tractv…

Debreceni Péter (1608–1671 u.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Debreceni (1608–1671 u.): RMK I. 1339a – Tizenket idvösséges elmelkedések, mellyekben szép ahitatos és buzgóságos könyörgések vadnak foglaltatván, minden hiveknek, valakik ez életnek háboruiban az ö idvösségnek czéllyára siet…

Debreczeni T. István (17. sz.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

. (17. sz.): RMK I. 1330 – Kettös kereszt, es késértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslasa, az az: elsö, a Satan keserteti ellen való lelki fegyver, es masodik, egy lelki tanitó, és egy gyengélkedö ke…

Dengelegi Bíró Péter (1597/1598–1647/1648)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1597/1598–1647/1648): RMK I. 592 – Rövid anatómia. Feier–Varat [Gyulafehérvár]. 1630. Effmurdt Iacab

Derecskei Ambrus (1550–1603)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1550–1603): RMK I. 382 – Az szent Pal apostol levele, mellyet irt az Romabeli keresztyeneknek. Magyar prédikatiokra rendeltetet es az Szent Iras szerint meg magyaraztatot / Deretskei varadi lelki paztor a…

Dévai Bíró, Mátyás (1500–1545) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

 (1500–1545): RMK I. 353 – At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi at’a’ncnac, aes ah hit petsaetinec roeviden valo mag’ara’zatt’a / Mat’as . [Kraków]. [ca. 1549]. [vidua Hiero…

At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi aťáncnac, Ćs ah hit petsaetinec röviden valo mag’arázatťa (Krakkó, 1543 után)[6]

Dézsi István (Dési István) (?–1639)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Dézsi Márton (1639 k.– 1691) – karteziánus, coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Diest, Heinrich von (1595–1673) / Uzoni Sz. Balázs (?–1671 után)

BiblicalCyclopedia Hungaricana MTAK

Wikipedia Hungaricana MTAK

, von (1595–1673): RMK I. 930 – Öt sima kövekkel felékesítetett Dávid parittyája, Henric munkátskája, magyarra forditotta Uzoni Balás bonyhai oskola mester. Fejérvár [Gyulafehérvár]. [1658]. [typ. principis]

, von (1595–1673): RMK I. 975 – Funda Davidis instructa quinque laevibus lapidibus (magyar). [Kolozsvár]. 1661. [Szenci Kertész] Udvarhelyi György uram költségével

Diodati, Giovanni (1576–1649) – Genfi olasz református

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1576–1649): RMK I. 1435 – Isten ajandekaval valo kereskedés, avagy Énekek enekenek magyarazattya … / Deodatus Jánosnak olasz nyelven tött értelmes jedzésiből vétettetett: és … magyarra fordittatott, a’ s…

Diószegi Bónis, Mátyás – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 820 – Az részegesnek gyölölseges, utálatos es rettenetes állapottya, mely le rajszoltatot szinten ugy a mint vagyon, azoknak kedvekert, kikben még ez undok es otsmany reszegseg… fészket nem …

Az Reszegesnek gyülölseges, Utálatos és rettenetes állapottya;… Irattatott… Junius Florilegus, Anglus altal. Es magyar nyelvre fordíttatott…

Diószegi Kis István (1635 k.–1698)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1635 k.–1698): RMK I. 1677 – Lelki fegyver, avagy a hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli és estvéli könyörgesek és buzgo háládások; mellyek elsöben német nyelvböl belga nyelvre fordittattak: viszontag az Ist…

(1635 k.–1698): RMK I. 1229 – Ki–osztatott talentom, : azaz ollyan idvességes Magyar predikaciok, mellyekben az hibás vallás meg–czáfoltatik, az igaz Vallás értelmesen le–iratik, és többire minden alkalmatosságrúl a…

, (1635 k.–1698): RMK I. 1276 – A’ Sz. Generalis gyülésben lett némelly deliberatumok : : mellyet … Dioszegen elpredikállot … Dioszeghi . Debreczenben. 1682. Rosnyai Janos

, (1635 k.–1698): RMK I. 1276 – A’ sz. generalis gyülésben lett némelly deliberatumok : : es azok felöl valo tanitás / mellyet predikaciokban foglalt, Dioszegen elpredikállott és az Vr Isten dicsoességére ki bocsá…

A Sz: Géeralis Gyülésbe lett Némelly Deliberatumok, Es azok felöl valo Tanitás… Uo. 1682

Diószegi Péter

Wikipedia Hungaricana MTAK

Dobrai Várdi Mihály

Wikipedia Hungaricana MTAK

Drégelypalánki, János (17. sz.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (17. sz.): RMK I. 1277 – Via salutis secundum Catechesin Palatinam exposita. Debrecini. 1682. per Johannem Rosnyai

(17. sz.): RMK I. 1055 – Conciones in Catechesim Palatinatam secundum explicationes catecheticas Zachariae Ursini, quibus adiuncta sunt authorum theologorum Bucani, Wendelini, Wollebii, Amesii, Thomae Felegyház…

(17. sz.): RMK I. 1420 – Praxis pietatis contracta. Et secundum documenta practica. Compendiose exposita, az az a praxis piétátisból vett és a szerint el intéztetett, alkalmaztatott, és rövid summában bé–foglal…

(17. sz.): RMK I. 1065 – Speculvm mysticvm, in quo magnum illud pietatis mysterium s.s. Trinitatis et proxime distinctio trium personarum divinarum in una essentia aliquatenus in ideis enucleatur, et in uno qua…

Du Moulin, Pierre (1600–1684) – francia hugenotta

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1600–1684): RMK I. 1246 – Pax animae, az az a lelek bekessegeröl es az elme gyönyörüsegeröl valo tracta, francia nyelven irattatott Molinaeus Peter által. Ugyan azon nyelvböl Magyarra fordittatott Papai Pariz Fe…

Enyedi István (1659 – 1714) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Enyedi Molnár János (1525/1633–1665 u.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1525/1633–1665 u.): RMK I. 1027 – Az Isten igeretinek fel–nyittatott arany banyaja, melyben akármely szivbéli szomoruság, lelki keserüség és lelki–esméretben lévö rettegés ellen–is miképpen kellyen valakinek magát meg–e…

Enyedi Fazekas János (1619–1662 k.) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1619–1662 k.): RMK I. 864 – Mennyei szó a lelki alombol valo fel serkenesröl, avagy VI együgyü praedikátiok a bünnek álmábol valo fel–serkenésröl, a bünnek halálábol valo fel–kelésröl és az Ur Jesus Christus Szent …

Enyedi Sámuel (Benedeki Enyedi Sámuel) (?–1671) – karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Eszéki T., István (1641/1642–1707) – orthodox, anti-coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1641/1642–1707): RMK I. 1075 – Halotti magyar oratio … groff Rhedei Ferencz urunknak meg-hidegedet tetemének utolsó érdemlet tisztessége meg-adásának okáért … / Saros Patakon. 1668. Rosnyai Ja…

Erdeli Máté (16. sz)

Arcanum Hungaricana MTAK

Erdeli Máté (16. sz): RMK I. 328 – Az zent Janos Baptistanak feje vetelereul valo szep enek ; rdéli Máté. [Debrecen]. [1570–1573]. [ ]

Erdődi János (17. sz.)

Arcanum Hungaricana MTAK

(17. sz.): RMK I. 1372 – A léleknek Istennel való magános beszélgetési, mellyek elsöben amaz emlekezetes Agoston doctorul deák nyelven irattattak: mostan penig az Isten házának javára, s tekintetes nemzetes vit…

Érsekújvári Gáspár (16–17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Érsekujvári Karai, Orbán (?–1690)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Karai, (?–1690): RMK I. 1361 – Elö jó cselekedeteket szolgaltato lelket feltamaszto tisztito … hitrül … / Tokajban ezek szerint predikállot, a’ kinyomtatásban elötökben állot Ersek–Uj–Vari . T. R. E. P…

Élő Jó cselekedeteket szolgaltato lelket feltamaszto tisztito biztato gazdagito alkalmaztato… erösitő nemesitő hitrűl… Uo. 1687.

Karai, (?–1690): RMK I. 1350 – Hogy az hit Isten munkaja, de nem mindenekben, dragalatos, igevel baratsagos, batorsagos és bizodalmas … / ezekrül tanitott … Ersek–Uj–Vari . . T. T. R. H. P. [elektronikus do…

Hogy az hit Isten munkája de nem mindenekben… Uo. 1686.

Karai, (?–1690): RMK I. 1349 – Gyoezoe hitnek lakozása : : a’ melly a’ hol vagyon, csak kis mustárni mag–képpen–is: magas hegyeket birhat / Errül együgyü tanitását közli, mind a’ nagy s’ mind a’ k…

Győzö Hitnek… Lakozása… Debreczen, 1686.

Farkas Jakab (1630 k. – ?)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Félegyházi, Tamás (1640k.–1586)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 202 – Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel valo tanitas … : mostan vyonnan meg öregbittetet … / debreczeni praedicator altal. Debrecenbe. anno D. M.D.LXXXIII. [1583]. niom…

, (1540/1545–1586): RMK I. 163 – Az keresztieni igaz hitnek rezeiröl valo tanitas : : kerdeseckel es feleleteckel, ellenveteseckel es azoknak meg feitesivel, az hiveknec eppueletekre / irattatot, es mostan megh öregbitt…

, : RMK I. 152 – Az keresztieni igaz hitnek reszeiröl valo tanitas : kerdesekkel es feleletekkel, ellenvetesekkel es azoknak meg feitésivel, az hiveknek eppueletekre / irattatot Feleg’hazi Thamas deb…

Az Keresztieni igaz hitnek reszeiről valo tanitas, kerdesekkel es feleletekkel, ellenuetesekkel es azoknak meg feitesiuel, az hiueknek eppületekre irattatot. Debreczen, 1579 (2. bőv. kiadás. Debreczen, 1580. 3. bőv. kiadás. Debreczen, 1583. 4. k. Debreczen, 1588. 5. k. Debreczen, 1601) Az 1579-es kiadás a REAL-R-ben

(1540/1545 k.–1586): RMK I. 374 – Loci communes theologici, az az az keresztyeni igaz hitnek reszeiröl valo tanitas kerdesekkel es feleletekkel, ellenvetesekkel es azoknak meg feytesivel; az hiveknek epületekre / irattat…

(1540/1545 k.–1586): RMK I. 221 – Az kereztieni igaz hitnek rezeiröl valo tanitas kerdeseckel es feleleteckel, ellenveteseckel es azoknak meg feitesivel, az hiveknec eppületekre / irattatot es mostan vyonnan meg öregbitt…

Felvinczi, Sándor (1642/1643–1686)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1642/1643–1686): RMK I. 1279 – A’ jo Istennec nevében, lelki diadalomrul valo oktatas / mellyet … tett . Debreczenben. 1682. Rosnyai Janos által

A jo Istennec Nevében, Lelki Diadalomrul valo oktatas. Mellyet a Debreczeni Nagy Templomban 1682. Eszt. Boldog Aszszony havának negyedic napjánac reggeli óráján tett… Debreczen, 1682

(1642/1643–1686): RMK I. 1230 – A Jehova neveben a pestisröl valo rövid beszelgetes, mellyben le–rajzoltatik nyólcz prédikációknak alkalmatosságával a pestisnec, avagy dög–halált szerző nyavalyának egész természete, m…

, (1642/1643–1686): RMK I. 1315 – Igaz oezvegy : : Az az: Olly idvességes halotti pompának alkalmatosságával lett tanitás, mellyben az igaz oezvegynek minden tisztei és dicséreti egy csomóban koettetnek, és le rajzoltat…

(1642/1643–1686): RMK I. 1315 – Igaz özvegy. Az az: Olly idvességes halotti pompának alkalmatosságával lett tanitás, mellyben az igaz özvegynek minden tisztei és dicséreti egy csomóban köttetnek, és le rajzoltatnak. M…

Igaz Özvegy. Az az: Olly idvességes halotti pompának alkalmatosságával lett tanitás, mellyben az Igaz Özvegynek minden tisztei és dicséreti egy csomóban köttetnek, és le rajzoltatnak. Mellyet: Nehai, Nemzetes Isaah Peter Uramnak… meg-maradott igaz özvedgyének, néhai bóldog emlekezetű Csapo Borbala Aszszonnak, meg-hidegedett tetemeinek eltakarittatásának idején, a Debreczeni nagy Temetőben, Kis Asszony havának első napján 10 órakor 1684-ben praedikállott; mostan pedig mind az idvezült Aszszonynak s mind kedves edgyetlen egy leányának, N. Isaah Ersebeth Aszonynak kévánságára szem-eleiben terjesztett. Debreczen, 1684

Filepszállási, Gergely (?–?)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–?): RMK I. 1452 – Praesidium Christianorum : : avagy a’ keresztyenek koezoett magyarok fegyvere, mellyel a’ lelki és testi nyomoruságban sinloedoe és el szakaszkodott keresztyenek azok koezoett a…

Praesidium Christianorum. Avagy a Keresztyének között Magyarok Fegyvere… Kassa, 1694.

Fogarasi István (17. század) – román, magyar ref. pásztor

Wikipedia Hungaricana MTAK

Fogarasi, István (1648) Catechismus, azaz a keresztyéni vallásnak és hütnek rövid kérdésekben és feleletekben foglaltatot, szent írásbéli bizonysagokval mag-erösittetet[!] summája avagy veleje, mellyet deák és magyar nyelvböl olah-nyelvre forditot Fogaras MEGHATÁROZATLAN, Gyulafehérvár.

Gálszécsi István (?–1550 előtt) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

Geleji Katona István (1589–1649) – anti-puritán püspök

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1589–1649): RMK I. 826 – A valtsag–titkanak harmadik volumenje…, melylyben a hatodik es hetedik reszek, úgy–mint a Christvsnak gyözedelmes menybemenetele s Atytya–jobbjára való ülése és a Szent–Leleknek mind s…

(1589–1649): RMK I. 799 – A valtsag–titkanak masodik volumenje…, melylyben be–foglaltatnak a negyedik és ötödik részek… a Christusnak… szenyvedései, kereszt–fara feszíttetése, halala, temetsege… és… fel…

(1589–1649): RMK I. 773 – Titkok titka, : az az az öröktöl fogva magatol ö–szinte valo… jehovai természetben lévö… Elohim személyeknek háromi többségek felöl valo menynyei titkos tudomány, melly az Ov és Uj T…

, (1589–1649): RMK I. 779 – Valtsag–Titka : az az: Az örök igenek, a’ Meg–válto Messiás Christus Jesusnak. a választatott hivekért, a’ profeciák szerént, az uedoenek tellyességében valo meg–testesuelése, sz…

Váltság titka, az az: Az örök igenek, a Meg-válto Messiás Christus Jesusnak, a választott hivekert a profeciák szerént, az üdőnek tellyességében valo meg-testesülése, születése, környülmetéltetése, szenyvedési, halála, eltemettetése, fel-támadása, menyben-menése, Attya jobjára ülése, és Sz. Lelket küldése felöl valo keresztyéni titkos tudomány, Melylynek igazsága az esztendötszakai Het jeles üdnepekre: Adventra, Nagy-Karátsonra, Kis-Karátsonsra, Nagy-hétre, Husvétre, Áldozo-Tsetertekre (a mint őket hívják) és Pünköstre valo Predicaciokban, a derékszent-írásokból erössen meg-bizonyittatik, és a Tévelygöknek, ugy-mint Sidoknak, Socinianusoknak, Blandratistáknak, Pápistáknak, Lutheranus atyafiaknak és egyebeknek ellenkező vélekedésik meg-czáfoltatnak. Es a Magyar hiveknek, mind az honntanult fél-szerü Egy-házi szolgáknak, az Urban szerelmes attya-fiainak, segedelmekre, s mind az írást olvasni tudo külső rendű kegyes embereknek az igaz Keresztyéni vallásban való öregbülésekre, és az ellenkezők ellen valo fel-fegyverkeztettésekre ki-botsáttatik I-III. (Nagyvárad, 1645–1649)

Az keresztyeni üdvözitő hitnek egy nyombanjáro igazsagahoz inteztetett ekes rythmusu hymnusokkal prophetai lelektől szereztetett szent Sóltárokkal, örvendetes notáju Prosakkal és több sok nemü, született nyelvünkre fordittatott Ditséretekkel és esztendőtszakai templumbéli kegyes Caeremoniakkal tökelletesen meg töltetett öreg Gradval, melly mind az első forditasban vagy ujonnanv aló szereztetésben… esett fogyatkozásoktol szorgalmatoson meg tisztogattatott, és sok hozza kévántatott szükséges részekkel meg öregbitetett… Hozzá járul: Psalmi Davidis, egyes szentírásbeli énekek, responsalia dominicalia, benedictiones sive vota dominicalia s egyes alkalmi énekek. (Gyulafehérvár, 1636)

Gönci F. János

Wikipedia Hungaricana MTAK

Gönczi Kovács (Fabricius) György (?–1595)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (ref. püspök) (?–1595): RMK I. 1183 – Keresztyeni isteni ditsiretek, mellyek az magyar nemzetben reformáltatott ecclésiákban szoktanak mondattatni / [ ] [elektronikus dok.]. Lötsén. 1675. Brever Samuel által

, (ref. püspök) (?–1595): RMK I. 890 – Keresztyeni Isteni Ditsiretek, Mellyek az Magyar Nemzetben reformáltatott Ecclesiákban szoktanak mondattatni : Ezek mellé adattak szép rendel Eloeszoer, Az Szent Davidnak Franciai Nótakn…

, (ref. püspök) (?–1595): RMK I. 648 – Keresztyeni Isteni Dicsęretek. Mellyek az Magyar Nemzetben szoktanak mondattatni : Ezek mellé adattattak szép rendel. Eloeszoer, Az Szent Davidnak Franciai Notáknak és Verseknek módgyokr…

Gyurói Pál

Arcanum Hungaricana MTAK

Gyöngyösi László (17. század)

Arcanum Hungaricana MTAK

(17. sz.): RMK I. 925 – A keresztyeni vallasnak fundamentumi, az az az igaz hitnek kiválképpen való agázatinak egymás-között valo beszélgetésnek formájában rövid, de igen világos megmagyarázása, mellyet elöször…

Heltai, Gáspár (1510–1574) – nyomdász, lelkész, 1569-től unitárius(!)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1510–1574): RMK I. 59 – Szaz fabula / mellyeket Esopusból és egyebuennen egybe gyuetet és oeszve szoerzet a fabuláknac értelmével egyetembe . Colosvarot. 1566. [ ]

, (1510–1574): RMK I. 32 – Vigasztalo könyvetske kereszttyeni intessel es tanitassal : : miképen kellyen az embernec készuelni keresztyéni es bodog e világbol valo kimulásához / kuelemb kuelemb keresztyén tanitókna…

, (1510–1574): RMK I. 37 – Agenda, az az szentegyhazi chelekedetec : : mellyeket koevetnec koezenségesképpen a’ keresztyéni ministerec es lelkipásztoroc, uyonnan nyomtattattot. Colosvarba. 1559. nyomtatot Helta…

(1510–1574): RMK I. 271 – Vigasztaló könyvecske. Siczben [Németlövő]. M.D.XCIII. [1593]. Manlius Ianos

, (1510–1574): RMK I. 630 – Poncianus czaszar historiaia : Mikeppen az ő Fiának Dioclecianusnak hęt bölcs és tudos Mestereket fogada, kik azt tanyitának az hęt bölcs es nemes tudomanyokra …. Loecsen. 1633. Brever…

RMK I. 27 – Biblia. Ószövetség. Salamon király könyvei (magyar). Colosvarba [Kolozsvár]. 1552. es György Hoffgreff altal

RMK I. 28 – Biblia. Ószövetség. Próféták (magyar). Colosvarba [Kolozsvár]. 1552. Karáchon havanac 7. napjan [december 7.]. , es György Hoffgreff altal

RMK I. 51 – Biblia. Újszövetség (magyar). Colosvarot [Kolozsvár]. 1562. [ ]

RMK I. 57 – Biblia. Ószövetség (magyar) (vál.). Colosvarot [Kolozsvár]. 1565. mühellyébe

RMK I. 41 – Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (magyar). Colosvarat. M.D.LX. [1560]. nyomtattot …

RMK I. 87a – Ponciánus historiája. [Kolozsvár]. 1571–1574 között. [ . sen.]

RMK I. 1586 – Isteni dicséretek, imádságos és vigasztalo énekek. Colosvarat. [1632]. mühelyében.

RMK I. 359 – Egy szep enek, miképpen az Wr Isten meg áldgya azokat minden ióval, az kic oetet félic …. [Kolozsvár]. [1580–1592]. [ifj. ]

Honterus, Johannes – reformátor, evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Hunyadi Pál (17. század) – karteziánus

Arcanum Hungaricana MTAK

Huszár Gál (1512–1575)

Wikipedia Hungaricana MTAK

: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. I.

: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. III.

: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. II.

A keresztyéni gyülekezetben való isteni diceséretek és imádságok. Komjáti, 1574 (Egyetlen példánya az eperjesi ág. ev. kollegium könyvtárában, kottákkal.)

Huszti, Péter (református énekszerző) (16. sz.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (református énekszerző) (16. sz.): RMK I. 542 – Aeneis, az az, az troiai Aeneas herczeg dolgai … / [ … megh mondgya …]. Nyomtatta Colosvarat. 1624. Heltai Anna aszszony muehelyében Szylvasi Andras

, (református énekszerző) (16. sz.): RMK I. 185 – Aeneis, : az az, az troiai Aeneas hertzeg dolgai / nagy, szép, dizes verseckel meg iratik / [Huzti ]. Bartfan. 1582. esztendoeben. nyomtattatot David Guttgesel által

Huszty István (1671–1750?)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1671–1750?): RMK I. 1524 – Keresztyéni jósagos tselekedetekkel tellyes paraditsom kertetske; melly hogy a figyelmetes tanúság és vigasztalással tellyes könyörgések által a lelkekbe béplántáltassék: azoknak keresz…

Igaz Kálmán

Wikipedia Hungaricana MTAK

Calvin, Jean (Kálvin János) (1509–1564) – svájci reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1509–1564): RMK I. 1468 – Genfi katekizmus. Kolozsvaratt [Kolozsvár]. 1695. M. Tótfalusi Kis Miklós

Catechismus. A genevai szent gyülekezetnek catechismussa. Avagy a Christus tudományában gyermekeket tanító formatskaja. Mellyet a nagy theologus Cálvinus János, a genevai szent gyülekezetben, elöször galliai nyelven 1538 esztendöben, igen rövideden; azután 1545 és 1553 esztendökben, francziai és deák nyelven egyszersmind ezen renddel bövebben kibotsátott: következendö idökben, német, ángliai, scótiai, belga, spanyol nyelvre; Immanuel Tremelliustól, keresztyén sidótól, sidó nyelvre; és Henricus Stephanustól görög nyelvre; mostan magyar nyelvre fordíttatott, és kibotsáttatott; M. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár, 1695

, (1509–1564): RMK I. 540 – Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt Calvinus Janos, … magyar nyelvre forditott Molnar Albert. Nyomtattac Hanoviaban. M.DC.XXIV. [1624]. Aubrius Dan…

Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas, Hanau, 1624

Kabai Bodor, Gellért (1640–1681)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1640–1681): RMK I. 1220 – Hegyes ösztön a sátánnak angyala … / öt idvességes predikatiokban elö adattatnak debreczeni lelki tanitó által [elektronikus dok.]. Debreczenben. 1678. nyomtatta R…

(1640–1681): RMK I. 1280 – Hegyes ösztön a sátánnak angyala. Kinek az Isten választotti ellen való külömb külömb practikai fel–fedeztetnek, és azok ellen s azokon lehetö diadalomnak mind módgyai s mind eszközei n…

Hegyes Ösztön A Sátánnak Angyala. Kinek az Isten választotti ellen való külömb külömb praktikai fel-fedeztetnek, és azok ellen s azokon lehető diadalomnak mind módgyai s mind eszközei nagy részben, Szent Pál 2. Corinthusban írt levelének 12. részének 7., 8., és 9. verseiből csináltatott öt idvességes Predikatiokban elő adattatnak Kabai Bodor Gellert Debreczeni Lelki tanító által. Uo. 1678. (Egyetlen példánya a pápai ref. collegiumban. 2. kiadása Uo. 1682.)

Kálmáncsehi Sánta Márton (15.sz. vége–1557) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

Huszár Gál–Kálmáncsehi Márton: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek, 1-2.; fakszimile szöveggond. Varjas Béla, tan. Borsa Gedeon; Akadémiai, Bp., 1983

Kákonyi, Péter (?–1549 után)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–1549 után): RMK I. 571 – Igen szep historia Cirus kiralyrol : : mikeppen akarta el veszteni Astiages kiraly / énekben irattatot K. P. által. Leutschoviae. anno1628. [Brewer]

, (?–1549 után): RMK I. 106 – Historia Astiagis regis et Cyri … / per Petrum Kakoni facta &c.. Debreczembe. an. Do. 1574. nyomtatattot Komlos Andras altal

Historia Astiagis Regis et Cyri potentissimi Monarchie frog. C. Pompei M. C. nummantis desumpta …. Debreczen, 1574. (Ujabb kiadása: Igen Szep Historia Cirvs Királyról, mikeppen akarta el veszteni Astiages kiraly, es mikoron bizta vólna egy hiv Szólgájára, az Szólga ki vivén, mivel nem akará az ártatlannak vérével magát meg ferteztetni, csak egy Csorda Pásztorra bizá, és az Csorda Pásztor haza vivén, miképpen tartotta fel, és fel nevekedvén miképpen állot boszszút az Astiagesen: énekben irattatot K. P. által. Ad Notam. Josephnek meg mondom az ő Chronikáját & Lőcse, 1628. Megvan még a Csoma codex 108. levelén. Szilády Áron, Régi Magyar Költők Tára II. Budapest, 1880. 301-314. lapokon közölve, összesen 400 vers.)

(?–1549 u.): RMK I. 156 – Egy szep historia az nagy erös Samsonról, az Biraknac könywében meg vagyon írva … / Per Petrum Kakoni. Colosvárat [Kolozsvár]. 1579. [Heltai Gáspárné]

(?–1549 u.): RMK I. 321 – Egy szép historia az nagy erös Samsonrol az Biraknak könyveben meg vagyon irua 13. 14. 15. és 16. részéiben.. Bartfan [Bártfa]. [1596–1599]. [Gutgesell]

Károlyi András (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Károli Gáspár (Károlyi Gáspár) (1529k.–1562) – reformátor, bibliafordító

Wikipedia Hungaricana MTAK

Két könyv. Minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul. Nyomtatá Mihal Töröc 1563; Egyetemi Ny., Bp., 1931 (Magyar irodalmi ritkaságok)

Károli, Gáspár (1931) Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul … Magyar irodalmi ritkaságok (5.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Károli Biblia – lásd korábbi cikkünket: Elektronikusan elérhető Bibliák gyűjteménye

Károlyi Péter (1543–1576)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1543–1576): RMK I. 206 – Symbolum apostolicum. Debreczemben [Debrecen]. M. D. LXXXIIII. [1584]. Rodolphus Hoffhalter

Az Apostoli Credonak avagy Vallasnak igaz magiarazattia Praedicatiok szerint, az Kereztieneknek eppületekre irattatott Uo. 1584. (Uo. 1600. Hodászi Lukács debrevczeni prédikátor adta ki.)

, (ref. püspök) (1543–1576): RMK I. 116 – Az halalrol, fel tamadasrol, es az oeroek eletroel haznos, es szuekseges koeniveczke … / Carolj , az varadi kerestieni giulekezetnek lelki paztora altal. Debreczembe. An. Do. 1575…

Az Halalrol, Fel Tamadasrol es az örök eletről hasznos, es szükseges könveczke, az Kereztienek epoeletekre es vigaztalasokra, az Szent Irasbol ki szedegettetet. Carolj Peter … Debreczen, 1575.

, (ref. püspök) (1543–1576): RMK I. 76 – Az eg igaz Istenreol es az Iesus Christusnak eoreok istensegereol es fiusagarol valo praedicatiok … / az Szent Irasbol szedetettek Caroli varadi paztor altal [elektronikus dok.]. …

Az eg igaz Istenreol, es az Jesus Christusnak eoreok istensegereol és fivsagarol valo predicatiok, az szent irasbol szedetettek. Uo. 1570. (Egyetlen példánya a sárospataki ev. ref. collegium könyvtárában.)

Kassai, András (17. század)

Arcanum Hungaricana MTAK

, : RMK I. 754 – Centuria Quastionum duabus minus, de gratiosa servatoris nostri passione : az az: Kettoe–hián Száz Keresztyén Kérdések, Roevid és egyuegyue Feleleteckel az mi Idvoezitoe Urunk Jesus Chri…

Kazai János (?–1729)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1729): RMK I. 1725 – A lélek Kristus fejedelem, testamentomi vére által véghez ment váltságnak tökélletességét, a bóldogságban szerelemmel szivet nyugtató édességét, Istennek itt való kegyelembéli országába…

Kecskeméti Alexis János (Kecskeméti Elek János) (157?–1618)

Wikipedia Hungaricana MTAK

János (157?–1618): RMK I. 510 – Az Daniel propheta … könyvenek az Szent Iras szerint valo igaz magyarazattya, mellyet rövid praedicatiokban foglalt volt A. Ianos, az patachi ecclesianak lelki pasztora es a…

Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve I. Rész – pdf

Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve I. Rész – pdf

Kecskeméti C. János (?–1624)

Arcanum Hungaricana MTAK

. (?–1624): RMK I. 738 – Harom fü es nevezetes, esztendös innepekre valo praedikatiók, ugy–mint: Karacsonra, Husvetra es Pünköstre. Irattattanak kallai praedikator altal. Debreczenben [Debrecen]…

. (?–1624): RMK I. 536 – Harom fü es nevezetes esztendös innepekre valo praedikatiok, ugy–mint karacsonra, husvetra es pünköstre. Irattattanak kallai praedikator altal. Debreczenben [Debrecen]. …

. (?–1624): RMK I. 455 – Harom fü es nevezetes esztendös innepekre valo praedikatiok, ugy–mint karacsonra, husvetra es pünköstre. Irattattanak kallai praedikator altal. Debreczenben [Debrecen]. …

. (?–1624): RMK I. 520 – Az Samvel propheta masodik könyvenek huszon negyedik részének praedikatiok szerént való magiarázattya, melyben David valasztya az dögh halált inkáb, hogy nem mint ellenségh kezében esnék…

. (?–1624): RMK I. 484 – Fides Iesu et Iesuitarum, : az az az mi vrvnk Iesvs tvdomanyanak az iesuitak tudomanyaval valo öszve vetése, mely Donatus Visartus altal a Szent Irasbol, paterek es iesuitak könyveiböl s…

Kemény János (Erdély: fejedelem) (1607–1662)

Arcanum Hungaricana MTAK

(Erdély: fejedelem) (1607–1662): RMK I. 947 – Gilead balsamuma, az az Sz. Dávid száz ötven soltárinak czéljok és értelmek szerént egyben szedegettetéseknek és kilencz részekben alkalmasztatásoknak tablaja. Az Ov és Uj Testamentumbél…

Keresztúri Bíró Pál (1589/1594/1604–1655) – orthodox, puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

Bíró (1589/1594/1604–1655): RMK I. 827 – Lelki legeltetes, az az a David kiraly XXIII. soltaranak rövid magyarázattya, mellyet foglalt–bé tizen–két prédikáciokban a Jésus Christusnak alázatos szolgája / . Varadon.…

Bíró (1589/1594/1604–1655): RMK I. 780 – Lelki legeltetes, az az a David kiraly XXIII. soltaranak rövid magyarázattya, mellyet foglalt–bé tizen–két prédikáciokban a Jésus Christusnak alázatos szolgája / . Varadon …

Bíró (1589/1594/1604–1655): RMK I. 879 – Egyenes ösveny a sz. életre vágyodoknak, a mellyre külömb külömb féle locusokat egyben válogatván, huszon–két predikaciokban foglalt–bé kegyelmes vrunk ö nagysága vdvari prédikátora /

Bíró (1589/1594/1604–1655): RMK I. 722 – Fel–sördült keresztyen, ki tsetsemö korátul fogván az Isten beszédénec ama tiszta tején, a mennyei titkoknac tanulásában ditsiretessen nevekedék, es az Istennec minden fegyverét fel–öltö…

Bíró, (1589/1594/1604!–1655): RMK I. 678 – Csecsemoe Keresztyen : Mellyet Az Tekintetes és Nagyságos Vrak Az Rakoczi Gyoergy és Sigmond Istennek segitsęgéboel, az egész jelen valoknak nagy oervendezésekkel, dicséretesen és igen b…

Csecsemő keresztyén. Gyulafehérvár, 1638. (Az előbbi magyar nyelvű változata.)

Keresszegi Herman István (?–1641)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1641): RMK I. 644 – Az hitnek es josagos cselekedeteknek töndöklö peldairol valo praedicatiók, hova az peldanak kivansaga szerint köziben alkolmaztattak az Isaknak meg aldoztatásárol valo praedicatiók is, m…

Keserüi Dajka, János (1580 k.–1633)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1580 k.–1633): RMK I. 658 – Az keresztyeni üdvözitö hitnek egy nyomban jaro igazsagahoz inteztetett ekes rhytmusu hymnusokkal,… szent sóltárokkal, örvendetes notáju prosakkal és több sok nemű,… lelki ditséretek…

Az keresztyeni üdvözítö hitnek…, Gyulafehérvár, 1636

, (1580 k.–1633): RMK I. 438 – Az tiszteletes es böcsületes … Hodaszi Lukacsnak, debreceni anyaszentegyhaznak regi hüseges lelki pasztoranak, az Tiszan innet levö egyhazi szolgaknak penig melto püspökjenek …hidegh…

Az Tiszteletes es Böcsületes…, Debrecen, 1613

Kismarjai Veszelin Pál (id.) (?–1645/1646)

Arcanum Hungaricana MTAK

(id.) (?–1645/1646): RMK I. 627 – Kegyes es istenes beszelgetesek, mellyekben az Ur Christus, amaz hivseges es jo pasztor, Adamnak egy le tévelyedet fiat meg akarja tériteni, es saját juhainak aklában viszsza hozni, meg …

(id.) (?–1645/1646): RMK I. 715 – Oktato es vigaztalo praedicatiok, mellyek Debreczen varasanak MDCXL esztendöben tüz miat löt siralmas pusztulásában,… el–faradot, söt ugyan megh epedet hiveknek tanúságokra es meguyjul…

Komáromi Csipkés György (1628–1678) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1628–1678): RMK I. 877 – Az kereszteny isteni–tudomanynak jeles moddal ugy el készittetett rövid summaia, hogy légyen az Sz. irásoknak olvasására, az isteni–tudomány közönséges ágazatínak el rendelésére, az vall…

, (1628–1678): RMK I. 1042 – Igaz hit, : az az olly CCXLI magyar predikaciok, mellyekben a’ keresztyéni igaz hitnek és vallásnak minden ágazati ugy bé–foglaltatnak, hogy mind a’ tanitók, s’ mind a’ …

, (1628–1678): RMK I. 1023 – Az iudiciaria astrologiarol és üstökös csillagokrol valo judicium / mellyet … elsöben déak nyelven irt, és az utan … nemzete javára magyarrá tett, bövitett és illyen rendben, formáb…

Az Judiciaria Astrologiarol és Üstökös Csillagokrol valo Judicium. Debrecen, 1665[2]

, (1628–1678): RMK I. 1071 – Elet unandosaga : : az az: Olly temetesi rövid tanitas … mellyet … Biczó Anna aszszonynak, … Dobozi István … szerelmes házas–társának … sirban szallitásakor … tett … Comar…

(1628–1678): RMK I. 1012 – Pestis pestise, az az olly eggynéhány eggyügyü tanitasok, mellyekben a’ pestisnek természete, okai, tulaidonsági … az Sz. Irásbol meg mutogattatván … az köz velekedés szerént va…

(1628–1678): RMK I. 1115 – Papistasag ujsaga, az az, olly munka, mellyben a pápistaságnak, mind tudományának mellyet vall; mind egyházi rendeinek mellyekhez halgat; mind ceremoniáinak, szokásinak, s rend tartásin…

Pápistaság Uljsága, az az, olly munka, mellyben a’Pápistaságnak .. igaz … szerző: György Komáromi Csipkés

, (1628–1678): RMK I. 1037 – Keseredet lélek tiszti, : az az olly temetési rövid tanitás, mellyben mint kellyen magát viselni az Istennek atyai ostorát szenvedö, s’ a’ miatt meg–keseredett szivü lelkü ember…

Keseredett Lélek Tiszti. Sárospatak, 1666

Molimen sisyphium. Hoc est fructaneitas conatus istius, quod G. B. reformatos in Ungaria non esse confessionis Helveticae, probare frustra contendit. Ostensa per Georgium Nicolai Thysanodem. Kolozsvár, 1672 (Felelet Bársony Györgynek: Veritas toti mundo declarata cz. munkájára. Magyarúl is megjelent: Kolozsvár, 1672, de egy példánya sem ismeretes.)[3]

Magyar Biblia (Komáromi-biblia) – héber és görög nyelvből fordította; Leidenben 1718-ban, de 1685-ös évszámmal jelent meg.[4][5]

Kopácsi István (?–1562 körül) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

Köleséri, Sámuel (1634–1683) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1634–1683): RMK I. 1282 – Ertelmes catechizalasnak szükseges volta … / mellyet … praedicállott … . Debreczenben. 1682. Rosnyai Janos által

Ertelmes catechizalasnak szükseges volta

, (1634–1683): RMK I. 1281 – Josue szent maga–el–tökellese, avagy, haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakorlasa / mellyet … summáson meg–fejtegetett … . Debreczenben. 1682. Rosnyai …

Josue szent maga-el-tökellese, avagy. Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyörgesnek gyakorlasa

(1634–1683): RMK I. 1209 – Szent Iras ramaiara vonatott fel–keresztyen, avagy igaz vallas szines vallójanak proba–köve; … Mellyet, rész szerint anglus authorokból, rész szerint maga elmélkedésiböl, öszve szedeg…

(1634–1683): RMK I. 1038–1039 – Idvesseg sarka, avagy az Evangeliom szerint–való igaz religiónak, elsö–fundamentomos igasságinak avagy principiuminak (mellyeknek tudása s’ hitele–nélkül senki nem idvezülhet) …

(1634–1683): RMK I. 1144 – Arany alma, avagy alkalmatos idöben mondott ige, az az, olly XXX. predikatiok, mellyeket nagyobb részre szomoru (ritkán örvendetes) alkalmatosságokkal, a debreceni, sok tereh alatt pálm…

(1634–1683): RMK I. 1210 – Keserü–edes; avagy olly idvességes elmélkedés, mellyben a nyomoruságoknak, a külsö és belső emberre nezve külömbözö gyüomölcsei le–rajszoltatnak, es megmutattatik: hogy jóllehet a világ…

Keserü-Edes; avagy … idvességes elmélkedés

Bankodo lelek Nyögesi

Szem gyönyörűsegenek mertekletes Siratasa, avagy … Halotti rövid elmélkedés

Kőszegi Gáspár István (17.sz) – Lőcse

Arcanum Hungaricana MTAK

, : RMK I. 944 – Jo Utra Igazito Könyvetske : Az jól élni és járni igyekezoeknek kedvekért irattatott elmelkedeskeppen a’ Szent Pál Apostol tanitásából, az Ephesusban írt levelének 5. cap. a’ 15.…

, : RMK I. 943 – Lelki tuekoere az embernek az Isten akarattya feloel, : : mely áll az Istennek a’ Sinai hegyen két koe táblán ki-adatott Tiz Parantsolattyaból, / mellyet somma-szerint roevideden ren…

Laskai János (1554–1599)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1554–1599): RMK I. 765 – Jesus kiralysaga, melynek idvességes birodalma alá hatható erösségekkel intettetnek ki–vált–képpen az erdelyi proselyta sidok által. Varadon [Várad]. 1644. Szenci K[ertész] …

(1554–1599): RMK I. 709 – Politicorum sive civilis doctrinae libri sex (magyar). Bartfan [Bártfa]. MDCXLI. [1641]. Klösz Jakab

Lethenyei, István (1588–1653) – evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 626 – Az Calvinistac Magyar Harmoniaianac, az az: Az Augustana es Helvetica Confessioc Articulussinac, Samarjai Janos, Calvinista Praedicator, Es Svperintendens által lett oeszve–hasonlétásána…

A kálvinisták Magyar Harmoniájának azaz az augustana és helvetica confessiók articulusinak Samarjai János calvinista praedicator és superintendens által lett összehasonlításának meghamisítása, melyet a Szentírás-magyarázó lutheranus doctoroknak közönséges írásokból magyar nyelven világosságra kibocsátott (Csepreg, 1633).

Lisznyai (Kovács) Pál (1630–1695)

Arcanum Hungaricana MTAK

(1630–1693): RMK I. 1421 – Magyarok cronicaja. Melly be foglal M.C.XCVI. esztendöket. Avagy Christus születésének 268–1464. esztendei alatt lett dolgait a magyaroknak: mellyet chronologice … tsinalt, es ki-bocs…

Luther, Martin (1483–1546) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1483–1546): RMK I. 1321 – Catechesis minor D. Lutheri, Latine & Ungarice. Leutschoviae [Lőcse]. M. DC. LXXXIV. [1684]. Samuelis Brewer

Cathechesis minor … latine et ungarice …, Lőcse, 1667

Kátéchismus (Győri) az az D. Luther Marton Kis Kátéchismussa Más szép kegyes kérdésekkel egyetemben Most uyontan Magyarrá fordittatott, a’ Győri Luthe: Oskolában tanuló Ifjúságnak kedvéért, 1709

, (1483–1546): RMK I. 1758 – Der Kleine Katechismus (magyar). Nyomtattatot saxoniai Halla várósában. Ao. 1709. Orbán Istvány által

, : Kisebbik catechismusa. Kassa 1671. – EOK R 10

A római pápaságról. Egyházreformáló iratok; ford., bev., jegyz. Masznyik Endre; Aeternitas, Felsőörs, 2004, ISBN 963-212-475-8

Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske; ford., bev., jegyz.

Magyari István (?–1605)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1605): RMK I. 315 – Kezbeli könyuetske az iol es bodogvl valo meg halasnac mesterségeröl. Mostan vyonnan Bevst Ioachimnac irasabol / magyarra fordittatot Istuán saruari praedicator altal …. Sarvar…

(?–1605): RMK I. 390 – Az tekintetes, nemzetes, nevezetes vitez vrnac, az nagysagos Nadasdi Ferentznec, Fogaras földenec örökös, Vasuar es Sopron varmegyeknec fö ispanyanac, az felseges II. Rvdolphvs romai cza…

Az Orszagokban valo soc Romlasoknac okairol, es azokbol való meg szabadolasnac io modgiarol, mostan vyonnan irattatot, es soc bölts embereknek irasokbol szereztetet hasznos könyvetske … (Sárvár, 1602. Egy 1658-ból származó másolata a Magyar Nemzeti Múzeumban. Új kiadása: Az országokban való sok romlásoknak okairól, Budapest, 1911)

Martonfalvi Tóth György (1635k.–1681) – puritán, karteziánus, anti-coccejánus,

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1635 k.–1681): RMK I. 1231 – Tanító és cáfoló teológia. Debreczenben [Debrecen]. M. DC. LXXIX. [1674]. Rosnyai Janos

(1635 k.–1681): RMK I. 1256 – Szent história. Debreczenben [Debrecen]. 1681. Rosnyai János

(Vásárhelyi) Matkó István (1625–1693)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1625–1693): RMK I. 1407 – Kegyes lelkeket idvességre tápláló mennyei élö kenyér: avagy az ur vacsorájával jól élöknek, a Jesus Christus szent testével és vérével való igaz közösüléseknek Sz. irás szerint való jó…

(1625–1693): RMK I. 1072 – X, ut tök könyvnek el–tépése, avagy Banyasz csakany, mellyel amaz fövenyen épitetett s–már leromlott házát, elébbi fövenyre sikeretlen sarral raggatni akaró és 1000. mocskokkal eszelöss…

(1625–1693): RMK I. 1043 – Fövenyen épitetett haz romlasa, avagy Három kérdések körül gögösön futkározo Sambar Matyas jesuita ina szakadasa. Melyben világoson meg–bizonyittatik a’ Szent Irásbol, I. Hogy a’…

(1625–1693): RMK I. 1044 – Kegyes cselekedetek rövid ösvenykeje, mellyen a’ kegyesség gyakorlásának derék uttyára sietvén egy jo lelkü uton járo (minek–utánna már véghez vitte Istenével valo szent beszélgetés…

Medgyesi, Pál (1605–1663?) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1605–1663?): RMK I. 874 – Rövid tanitas az presbyteriumrol, avag’ eg’hazi tanatsrol, mel’ az presbyterialis dialogusnak summaja / [ ] [elektronikus dok.]. Patakon. 1653. az ö nag’sagok …

, (1605–1663?): RMK I. 963 – Ketseg torkabol kihatlo lelek … / Praedicáltatott a’ Sáros pataki ecclésiában … Urvacsorájának kiszolgáltatásakor 25. Augusti 1658–ben által. Saros Patakon. [1660?].…

, (1605–1663?): RMK I. 966 – Isteni és istenes synat, / többire valamint elöször az Saaros pataki ecclesiában 6. Junii 1655–ben el–praedicáltatott közönséges oktatásra és vigasztalásra által. Sarospatak…

, (1605–1663?): RMK I. 964 – Bünön buskodo lelek kenszergese a’ reménségnek s–kétségben esésnek szorossi közöt … / prédikállotta a’ Sáros pataki ecclésiban [sic!] pünkösd napján 1659–ben . Sáro…

, (1605–1663?): RMK I. 923 – Rab–Szabadeto Isteni szent Mesterseg : Mely szerént, Rabságbol, s’ egyéb Inségekboel, keresztyén Felebarátink kimenekednek / Praedicáltatott a’ Sáros Pataki Ecclesiában, 1657–ben…

, (1605–1663?): RMK I. 608–609 – Szent Agoston vallasa, melyben … megh bizonyittatik, hogy ö papista nem volt … / irattatot elsöben angliai nyelven … mostan nagyub haszonnak okaért, egynehany istenes elmelkede…

Szent Agoston Vallasa. Melyben, ezen tudos Doctornak, (ki Luther M. elött majd 1200. esztendökkel élt) Irásiból, ez mai Pápistáknak szemtelen csacsogások ellen, az kik hamissan azt hirdetik, hogy Luther és Calvinus elöt nem volt az mi Vallasunk, vilagossan megh bizonyittatik, hogy ő Papista nem volt, mint az kiktül sokat külömbözöt; mivelünk Portestansokkal penig a Hitnek minden derekas Agaiban egyet ertet. Irattatot elsőben Angliai nyelven: mostan nagyub haszonnak okaért, egynehány Istenes Elmelkedesekkel es buzgo Imadsagokkal eggyütt Magyar nyelvre fordittatot. Debrecen, 1632

, (1605–1663?): RMK I. 935 – Istenhez–valo igaz Meg–teres, : avagy Szent és Isteni igaz Mod, Mint kellyen a’ buenben heveroenek, életét Isten kivánsága szerént meg–jobbétani, és oetet magához engesztelni / Praed…

, (1605–1663?): RMK I. 948 – Joseph romlasa : avagy magyar nemzet MDCLVIII. esztendöbéli nagy pusztulásán, annak MDCLIX–ben nem kicsiny öregbülésén–való kesergése az Isten anyaszentegyházának … / Praedikáltatott .…

Joseph Romlasa. Avagy Magyar Nemzet MDCLVIII. Esztendöbeli nagy pusztulásán, annak MDCLIX-nem kicsiny öregbülésén-való Kesergése, az Isteni Anyaszentegyházának. Amos 6. v. 6. Nem szánnyátok a’ Jospehnek romlását. Praedikaltatott, Tekéntetes és Nemzetes néhai boldogul kimult Ibranyi Ferenc teste felet, 29. Juli 1659-ben az Ibrányi Egy-házban. Uo. 1659

, (1605–1663?): RMK I. 934 – Sok Jajjokban, s’ bánatos szivel ejtett keonyhullatásokban meruelt, és feneklett, szegény igaz Magyaroknak, egy–néhány keserő Siralmi : Mellyeket tétettec vélle, ez utolban el–mult n…

, (1605–1663?): RMK I. 924 – Igazak Sorsa e’ világon : Melyet A’ Tekentetes Es Nagyságos Bocskai István Uram, Király Urunk oe Felsége belsoe Tanácsa, és Zemplén Vár–megyénec foe Ispánja, szerelmes Huetoes–Tá…

, (1605–1663?): RMK I. 832 – Doce nos orare, quin et praedicare etc. az az, Imadkozasra és Praedikatzio irásra s–tételre, és a’nak megtanulására–való mestersęges Tablak : Avagy, Eggynehány–fęle világos és minden…

, (1605–1663?): RMK I. 880 – Erdely s’ egesz magyar nep egymás után tsak hamar hamar érkezett harmas jajja s’ siralma, / mellyel e’ ket keseredett hazat amaz halhatatlan emlekezetü harom fejedelmi embereknek, néhai …

, (1605–1663?): RMK I. 873 – Erdel’ s’ egesz mag’ar nep eg’más után tsak hamar hamar érkezett harmas jajja ‘s siralma’ / mell’el e’ ket keseredett hazat amaz halhatatlan emlekezetü ha…

Modern változat:

MEDGYESI PÁL ERDÉLY ROMLÁSÁNAK OKAIRÓL Az előszót és a jegyzeteket írta, és a sorozatot szerkesztette Szigethy Gábor Budapest : Neumann Kht., 2003

(1604–1663): RMK I. 701 – Sz. atyak öröme, az az az Messias Jesus Christusnak Maria elöt személy szerént létének, s–örök istensegének az O Törvénybéli jelenésekböl, Sz. Irás, jó okok és a jozanb régi doctoroknak …

, (1605–1663?): RMK I. 960–961 – Magyarok hatodik jajja, : mellyel e’ romlott nép zokogta, zokogja ma is MDCLVIII. esztendöbéli, egy felöl tatár chamnak … Krimböl számtalan sok ezerekkel, törökkel, tatarral, k…

Magyarok Hatodik Jajja. Mellyel e’ romlott Nép, zokogta, zokogja ma-is MDCLVIII. esztendőbéli, egyfelöl Tatár Chámnak személje szerént Krimböl, számtalan sok Ezerekkel, Törökkel, Tatárral, Kozákkal és a két Oláh-Vajdával; más felöl Fő Vizernek Constantinápolyból, hasonló nagy sokasággal, dühös indulatból való réjá ütéseket, szörnyü égetéseket, öldökléseket, sarcoltatásokat, és szürü sok rablásokat. A mikor Boros-Jenőt is, Karánsebesel, Lugassal &c. elfoglalván, Törökkel raktág-meg; Száz ezer Rabnál többet vittenek el: Erdélyt Penig hallatlan, és el-viselhetetlen sarc alá vetették: törvényes Fejedelmétől is elrekesztvén. Siralm. 4. v. 4. … és bizonyos Praedicatiokban foglalván praedicállotta, együtt-is másut-is; legföképpen a’ Sáros-Pataki Ecclesiaban 1658, és 1659-dikben. Uo. 1660…

, (1605–1663?): RMK I. 922 – Igaz magyar–nep negyedik jajja s–siralma … / M. altal irattatott s– praedicaltatott, mindárt a’ következendo Ur–napjan, 24. Junii, 1657. a’ saros pataki ecclesiában. Patako…

Erdel’ s’ egesz Mag’arnep eg’más utan, tsak hamar érkezett Hármas Jajja ‘s siralma. Mell’el e’ ket keseredett Hazat, amaz halhatatlan emelkezetü Harom Fejedelmi Embereknek, néhai Nag’ Rakoci G’örg’nek, Erdel’ Országának Fejedelmének, Mag’ar Ország sok Részeinek Vrának, és Székhelek Ispánjának, 1649-ben, az Elsö Honak vag’ Januariusnak 10 napjan; Es az után tsak hamar, az ö Năga igen nag’ reménségö kedves Fiának, kiben az egész igaz Mag’ar Haza-fiak, megg’ugottak és igen meg-vidultak vala, néhai Rakoci Sigmondnak, 1652-ben, a Neg’edik Hónak vag’ Aprilisnek 28-dik napján; Ennek-felette az előtt 1648-ban, Harmadik Hónak vag’ Martiusnak 29-dik napján, ritka példáju keg’es és istenfélő néhai Eöreg Grof Betlen Istvannak Gyula-Fejérvári mulando Friss Házoktul, a Sirban meg-indításokkor siratta s sirattata … Sáros-Patak, 1653 (megjelent ugyanezen évben Nagyváradon is)

, (1605–1663?): RMK I. 933 – Liturgia Sacrae Coenae, : Az az: Ur vacsorajanak ki–osztasaban való Rend és Cselekedet, Melyben megegyeztenek, a’ Tiszánn innen–levoe Egyházi szent Társaságbeli Tanétók, leg–nagyobb …

, (1605–1663?): RMK I. 904 – [Isteni és istenes synat]. [Sárospatak]. [1655]. [typ. Principis]

Isteni és Istenes Synat. Tselek. XV. Rész, 1., 2., 3., 4., 5. és 6. v. Uo. 1655 (Egyetlen csonka példánya megvolt a Lugossy József gyűjteményében. Megjelent ezen munka a Magyarok Hatodik Jajja c. munkában is, Sárospatakon, 1660.)

, (1605–1663?): RMK I. 831 – Dialogvs Politico–Ecclesiasticus : Az az: Két Keresztyén Embereknek Eggymással–való beszélgetések: kiknek eggyike, ugy mint az Kerdezkedoe, némelly dolgokban, meg nem szintén elég tanult…

Dialogvs Politico-Ecclesiasticus. Az az: Két Keresztyén Embereknek Eggymással való beszélgetések: kinek eggyike, ugy mint az Kerdezkedő, némelly dolgokban, meg nem szintén elég tanult és eröss, de nem általkodott, hanem örömöst tanuló-, a másik a Felelö tanultabb és vastagabb Beszélgetések vagyon Egyházi Igazgató Presbyterekről, vagy Vénekről, Oeregekről; és az Presbyteriumrvl Eggyházi Tanátsrol. Bártfa, 1650 (a presbiteri rendszer magyarázata)

(1604–1663): RMK I. 774 – Égő szövétnek. [Várad]. 1645. [Szenci Kertész Ábrahám]

(1604–1663): RMK I. 1319 – Lelki ábécé. Keresden. M. DC. LXXXIV. [1684]. Székesi Mihály

, (1605–1663?): RMK I. 965 – Gyözködö hit a’ testen, e’ világon, bünön, halálon, poklon és kárhozaton, Christusnak Isten jobjara öleseböl : : praedicáltatott a’ Sáros pataki ecclesiában Sz. Marc utolso r…

Doce nos orare, quin et praedicare [Taníts minket imádkozni, sőt prédikálni is], etc. az az, Imadkozasra és Praedikatzio irásra s-tételre, és a’nak megtanulására-valo mesterseges Tablak. Avagy, Eggynehány-fele világos és mindenektöl meg-érthetö Utmutatasok vagy modok: Mellyek szerént ki ki magatul-is, mind Magában s-mind Házanépe közöt, söt Gyülekezetekben-is (melly az Praedicatorok tiszti) igen könynyen, rendessen, fontossan s hasznossan az szüksegekhez képest könyöröghet, praedicálhat, és az Praedicatiokat Megtanulhatya. Uo. 1650 (Ez az első magyar homiletika. Tanácsok az egyházi beszéd elméletéhez és gyakorlatához, a prédikáció megírásának szabályaihoz.)

Medgyesi, Pál (1605–1663?) / Bayly, Lewis (1575?–1631) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

Bayly, Lewis (1575?–1631): RMK I. 657 – Praxis pietatis : az az: kegyesseg–gyakorlas, melyben be–foglaltatik, mint kellyen az hivö keresztyén embernek az Isten és a maga igaz ismeretiben nevekedni … / fordittatot angliai nye…

Bayly, Lewis (1575?–1631): RMK I. 751 – Praxis pietatis, az az keresztyén embert Isten tettzése szerént–valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas / Fordéttatott angliai nyelvböl: es immár ötödször, az ekédiekben esett mindenné…

(1604–1663): RMK I. 1215 – Praxis pietatis, az az keresztyén embert, Isten tetczése szerént való járásra igazgató kegyesseg gyakorlas. Melly angliai nyelvböl magyarrá fordittatott a b. e. által. Colo…

Modern változat:

PRAXIS PIETATIS azaz KEGYESSÉG GYAKORLÁS melybe befoglaltatik, mint kelljen a hívő keresztyén embernek az ISTEN és a maga igaz ismeretében nevekedni, életét naponként Istennek félelmére intézni, csendes lelkiismerettel költeni és futásának eltöltése után

Meisner, Balthasar (1587–1626) – evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1587–1626): RMK I. 1422–1423–1424 – Catholicus valasz az esaviták eretnek kérdésére: Hol volt Lutherus elött az igaz vallás avagy Anya sz. egyház? Az pápisták között szorongatásban lévő minden evangelicus keresz…

Melius (Méliusz) Juhász, Péter (1532–1572) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1532–1572): RMK I. 78 – Igaz Szent irasbol ki szedettet enek … / Horhi altal. Nyomtattak Debreczembe. anno M.D.LXX. [1570]. Komlos Andras altal

, (1532–1572): RMK I. 141 – Herbarium : : az faknac fuveknec nevekroel, természetekroel, és hasznairól / magyar nyelwre, és ez rendre hoszta az doctoroc koenyveiboel az Horhi . Nyomtattot Colosvárat. 15…

(1536–1572): RMK I. 69 – Az Szent Ianosnac tött jelenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa prédikatioc szerint a iambor bölcz es tudos emberec irasabol szereztetet / szereztetet által. Varadon …

, (1532–1572): RMK I. 53 – Magiar praedikatioc, kit postillanac neveznec, a prophetac es apostoloc irassabol : : a regi doctoroknac, Origenes, Chrisostomus, Theophilactus, S. Ambrus, S. Hieronymus, S. Agoston, es a…

(1536–1572): RMK I. 60 – A Debreczembe öszve gyült keresztien praedikatoroknac igaz es szent irás szerint valo vallásoc / Ihasz . Debreczembe [Debrecen]. [1567]. nyomtatta Töröc Mihal

, (1532–1572): RMK I. 77 – Az egez Szent Irasbol valo igaz tudoman … / a Horhi Melios es Ihaz altal [elektronikus dok.]. Debreczembe. 1570. nyomtattot Komlos Andras altal

Az egész szent irasbol való igaz tudoman.

(1536–1572): RMK I. 54 – Válogatott pédikációk. Döbrötzömbe [Debrecen]. 1563. Töröc

Mikolai Hegedüs János (1617–1667) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1617–1667): RMK I. 813 – Biblia tanui, kiket a Bilia[!] állatott elö a mennyei tudomány tökélletessege–mellett, hogy az ö áldott tanúbizonságtételeiböl a gyengék a mi igaz vallásunk fejeit megtudhassák es ottan,…

Biblia Tanui Kiket a Biblia állatott elő a mennyei tudomány tökélletessége mellett, hogy az ő áldott Tanubizonságtételéből, a gyengék, a mi igaz Vallásunk fejeit, megtudhassák, és ottan, a Biblia körül is igazgattassanak (Utrecht, 1648)

(1617–1667): RMK I. 815 – Szentek napi–száma, melyben a meguyúlt, szent és kegyes léleknek minden napi tisztei ugy irattatnak le tsak tiz regulátskákban, hogy a melly istenes életre vágyódók ezeket, mint illyen r…

Szentek Napi Száma, melyben A megnyúlt, szent és kegyes léleknek minden napi tisztei úgy irattatnak le, tsak tíz regulátskákban, hogy a melly istenes életre vágyódók ezeket, ilyen rövid mint pásztákbeli munkájokat, minden nap véghez viszik, szaporán előmehetnek a szentségben, kivánt boldogságokra (Utrecht, 1648.)

(1617–1667): RMK I. 814 – Az istenes tselédeknek lelki prebendájok, melyben az igaz vallás fejei ugy adattatnak elönkbe, hogy ebböl az Isten félö urak, gazdák, atyák, anyák az Istentül reájok bizattatott minden t…

Az Istenes Tselédeknek Lelki Prebendájok melyben Az igaz Vallás fejei úgy adattatnak előnkbe, hogy ebből az Isten félő Urak, Gazdák, Atyák, Anyák, az Istentűl reájok bizattatott, minden tselédgyeket, a szent Atyák példája szerént, oltassák az Úr parantsolataira, nevellyék az igaz Vallásban és szent életben (Utrecht, 1648)

(1617–1667): RMK I. 1029–1030 – A mennyei igazságnak tüzes oszlopa, melly e nyomoruságos élet kerengö pusztájában az Isten szerelmes el–lankatt népének, a sok tévelygések s eretnekségek setét éjtszakáján és az il…

Az menynyei igazságnak tüzes oszlopa, melly ez nyomoruságos élet kerengő pusztájában, az Isten szerelmes ellankadt népének, a sok tevelygések s eretnekségek setét éttszakáján, és az ily sok istentelenségek s megvesztő gonosz példák szövevényei között is, világosan megmutattya, melly uton juthatnak be a mennyi Canahán nyugodalmába. (Alexander Grosse plymouthi prédikátor Columna ignea veritatis című munkájának fordítása)

(1617–1667): RMK I. 812 – A fiery pillar of heavenly truth (magyar). Ultrajectomban [Utrecht]. a tavaszi második howban 1648. Vásberg által

Milotai (Melotai) Nyilas István (1571–1623)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1571–1623): RMK I. 501 – Sz. Davidnak huzadik soltaranak rövid praedicatiok szerint valo magyarazattya … Melotai által / irattatot és kue boczáttatot … Bethlen Gabornak, Magyar és Erdély orszag…

Sz. Davidnak huzadik Soltaranak rövid praedikatiok szerint valo magyarazattya, mellyben mind az Istenfelö igaz jo Fejedelmeknek, mind az keresztyén kösegnek Tisztek meg abrazoltatik es elejekben adatik. Az Istennek dicsöségere és az egyigyü hiveknek éppületekre Irattatot es kü boczattatot Az Felséges Bethlen Gabornak Magyar es Erdely Orszagnak Istenfelö keresztyen Fejedelmének fö Praedikatora. Melotai Nyilas Istvan altal. Kassa, 1620

(1571–1623): RMK I. 881 – Agenda az az : anyaszentegyhazbeli szolgalat szerint valo tselekedet, mellyben az Uj Testamentomnak két sacramentomának, a Szent Keresztségnek es az Ur Vatsorájának ki–szolgáltatásának é…

, (1571–1623): RMK I. 521 – Speculum Trinitatis : : az az Szent Haromsag egy bizony oeroek Istennek az Bibliaban az sido boelcseknek es az patereknek tanu–bizonysag–tetelekben, … ki mutatasa … , Enyedi Gyoergyn…

Speculum Trinitatis, Az az: Szent Haromság egy bizony örök Istennek az Bibliaban az Sido Bölcseknek es az Patereknek Tanu-bizonysag-tetelekben, az nagy vilagi Conciliomoknak ertelmekben es az Peldakban valo tekintetes maga ki mutatasa: Mellyekböl mint valami egyenessen mutato aczel Tükörböl ki ismerhetni, es nyilvan megh lathatni az Szent Haromsag egy Istent. Enyedi Györgynek-is karomlo Könyve az Elöljaro-beszeddel együtt, egeszben minden reszeiben meg hamissittatot. Debreczen, 1622

(1571–1623): RMK I. 525 – Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, melyben az Uy Testamentomnak ket sacramentomának: az szent keresztségnek es az Ur vaczorájának ki szolgáltatásanak es…

(1571–1623): RMK I. 633 – Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szogalat szerint valo cselekedet, melyben az Uy Testamentomnak két sacramentomanak: az szent keresztsegnek es az Ur vacsorajanak ki szolgáltatasanak es …

, (1571–1623): RMK I. 474 – Az mennyei tudomány szerint valo irtovany … / irattatot zathmari lelki páztor es az Tiszan innen levoe egyhazi szolgaknak superattendense altal. Debreczenben. 1617. nyom…

(1571–1623): RMK I. 474 – Az mennyei tudomány szerint valo irtovany, melyböl az veszedelmes tevelygeseknek es hamis velekedeseknek kárhozatos, tövisses bokrai az Istennek szent igeje altal ki irtogattatnak, es az…

Az mennyei tudomány szerint valo Irtovany, Melyböl az veszedelmes Tevelygeseknek, es hamis Velekedeseknek kárhozatos, tövisses Bokrai, az Istennek szent Igeje altal ki irtogattatnak, es az Igassagnak üdvösseg termo Agazati erös be oltattatásokkal helyben hadgyattnak, Az Istennek dicsösegere es az Anyaszentegyhaznak üdvösseges Tanusagara irattatott, Milotai Istvan … altal … Uo. 1617

: Agenda. Debrecen 1634. – EOK R 968/1 – RMNy 1576

Miskolci Csulyak, Gáspár (1627–1696) – anti-puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1627–1696): RMK I. 893 – Angliai Independentismus : avagy Az Ecclésiai fenyitékben, és a külsö Isteni tiszteletre tartozó jó rendtártasokban, minden Reformata Ecclesiaktól különözö fejetlen lábság / Eggynehány S…

Miskolci Puah, Pál

Wikipedia Hungaricana MTAK

Miskolci , : RMK I. 631 – Halotti elmelkedesek, az nemes nemzetes es vitezlo Pongracz Nagy Mihali Laszlo uramnak Istenben elnyugodot kedvesinek jo emlekezetekre es minden halando embereknek tánusagokra meg iratta…

Musnai Mihály (1658–1704)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Nadányi János (1643 – 1707) – karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Nadányi János / Mizauld, Antoine (1510–1578)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Mizauld, Antoine (1510–1578): RMK I. 1087 – Kerti dolgoknak le–irása négy könyvekben / deákul Mizald Antal … által ; magyarrá penig fordittattak … által. [Szeben]–Colosvarat. 1669. [Szenci Kertész]–Veres–Egyhazi…

Kerteknek gondviselésekről, ékítésekről, oltásokról, a Füveknek orvos hasznaikról, Gyümöltsök tartásokról (Kolozsvár, 1669)

Nádudvari Péter (1670 körül–1726)

Wikipedia Hungaricana MTAK

: Néhai tiszteletes tudos férjfiunak, uramnak, … Nyoltzvan–négy predikatzioi. Kolosvár, Szathmári Pap Sándor, 1741 – 22.787

(1670 körül–1726): RMK I. 1751a – Isten igiretei közzül–való szep aldas Mellyet … Bethleni Bethlen Samuel Urnak … halálában … Keresden a maga régi eleinek Monumentumában–való tisztességes el–takaríttatásában élö …

(1670 körül–1726): RMK I. 1751 – Botrankozas nelkül való lelki–Ismeretü keresztyen, avagy az ö keresztyéni vallását, azzal egyezö életével, s praxissával meg–mutató botránkozásnélkül–való lelki–isméretü, néhai … Bulc…

Nagyari, Benedek (1611–1663 k.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 855 – Orthodoxus Christianus : Az az: Igaz Vallásu Keresztyen; Mellynek Nevezeti alatt, az igaz, és Isten eloett meg–igazito Hit, szerző okaival, tulajdonságival, és azokat koevetoe szuekséges…

(1611–1663 k.): RMK I. 855 – Orthodoxus Christianus, az az igaz vallásu keresztyen, mellynek nevezeti alatt az igaz és Isten elött meg–igazitó hit szerzö okaival, tulajdonságival és azokat követö szükséges dolgokkal…

Nánási Lovász István (1624–1682/1684)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1624–1682/1684): RMK I. 1103 – The Mystery of self–deceiving or a discourse and discoverie of the deceitfulnesse of man’s heart (magyar). Colosvarat [Kolozsvár]. 1670. ki–nyomtattatott Nagy–Bánya nemes királyi vá…

Otrokocsi Fóris, Ferenc (1648–1718) – gályarab

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1648–1718): RMK I. 1300 – Idvesseges beszélgetések, némelly válogatott Szent Irásbéli hellyekrül / … által. Kolosváratt. 1683. Veres–egyházi Szentyel Mihály által

Idvességes Beszélgetések, Némelly válogatott Szent Irásbeli hellyekrül. Mellyeknek alkalmatosságával, hellyel hellyel, a Szent Irásnak értelmében gyönyörködő elméknek, igen szükséges Kérdések megmagyaráztatnak; és minden idvezülni kivánkozó lelkeknek épületire, szép Tanúságok és azokból ki-folyó Hasznok alkalmaztatnak. Uo. 1683

(1648–1718): RMK I. 1465 – El tévelyedett juhnak fel keresése a Jó Pásztor által, és az akolban való béhozattatása. Melly tractát írt / …. Nagy–Szombatban [Nagyszombat]. 1694. az academia…

(1648–1718): RMK I. 1535 – Róma Istennek sz. városa, avagy, olly múnkácska, mellyben a 47–dik (másként 48–dik) Sóltárnak vezérlése szerint, meg mutattatik, hogy a régi betü szerint való Jerusalemen és Sionon (szo…

(1648–1718): RMK I. 1547 – Isten elött járóknak tökélletessége; avagy, igaz kegyességnek és szentségnek úttya; mellyet a Sz. Irásbúl, és a régi sz. atyáknak s–egyéb hiteles doctoroknak tanitásokbúl, hüséges múnká…

Ozorai, Imre (c.1500/1510–ante 1550) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (c.1500/1510–ante 1550): RMK I. 5 – Az Christusrul es az w eg’hazarul, esmet az Antichristusrul es az w eg’hazarul / Ozoray pap zerzette ; … [A1v: nunc emaculatus et correctus per Martinum Szentersebetinum, in…

(1500/1510 k.–1550 e.): RMK I. 18 – De Christo et eius ecclesia. Item de Antichristo eiusque ecclesia. [Kraków]. [1546]. [Vietor]

Örvendi Molnár Ferenc (17. sz.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(17. sz.): RMK I. 1431 – Lelki tar–haz, avagy az O es Uj Testamentum canonicus könyveinek rövid summái. Mellyek magyar rythmusokba foglaltattak, és egy–módu nótára szabattattak, Eörvendi által. L…

(17. sz.): RMK I. 1431a – Lelki tár–ház, avagy az O es Uj Testamentum canonicus könyveinek rövid summái. Mellyek magyar rythmusokba foglaltattak, és egy–módu nótára szabattattak, Eörvendi által. …

(17. sz.): RMK I. 1034 – Lelki tar–haz, avagy az O es Ui Testamentum canonicus könyveinek rövid summái, mellyek magyar rythmusokba foglaltattak es egy–modu notára szabattattak Eörvendi , akkori de…

Pápai Páriz, Imre (1618–1667) – puritán, karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1618–1667): RMK I. 798 – Keskeny Ut Mellyet Az embernek elmejébe ütközö haboru gondolatoknak köveiböl, es sok féle kételkedeseknek sürüjéböl, á mennyire lehetett, ki irtott / . Nyomtattatott Vltr…

(1618–1667): RMK I. 920 – Keskeny vt, mellyet az embernek elméjébe ütközö tsuda gondolatoknak akadékibol, háboru elmélkedéseknek köveiböl és sokféle kételkedéseknek sürüjéböl a’ mennyire lehetett, most másods…

, (1618–1667): RMK I. 1377 – Keskeny ut. Lötsen. 1689. Brewer Samuel által

(1618–1667): RMK I. 1116 – Keskeny út. Colosvarat [Kolozsvár]. M. DC. LXXI. [1671]. Veres–egyházi Mihály

Pápai Páriz Imre Keskeny-út, mellyet az embernek elméjébe ütköző tsuda gondolatoknak akadékiból, háború elmélkedéseknek…

Patai Balog János (1674–1730)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1674–1730): RMK I. 1571 – Lelki igazgatas betegsegben, es az halal arnyekaban, mellyet anglus nyelvböl, édes nemzetében levö gyengeknek s betegéknek kedvekért magyar nyelvre forditot és belöl meg emlitett kegyes…

Pataki Füsüs, János (?–1629)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–1629): RMK I. 549 – Királyoknak tuekoere, melyben abrazattyok szépen ragyog és tuendoeklik … / irattatot és formáltatot Fuesues ungvári praedikátor által. Bartfan. M.DC.XXVI. [1626] esztend..…

Királyoknak tüköre. Melyben abrazattyok szépen ragyog és tündöklik, az Feiedelmeknek és egyéb Vralkodóknak kedvekért példáiúl irattatot és formáltatot… Bártfa, 1626 (Bethlen Gábor fejedelemnek van ajánlva)

Pathai István (1555–1632?)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1555–1632?): RMK I. 276 – Az sacramentomokrol in genere es kivaldkeppen [!] az Vr vachoraiarol valo köniuechke, melben kerdezkedeseknek es feleleteknek formaiban az kereztyeni tökelletes es igaz vallas az Vr Chri…

Az sakramentomokról in genere és kiváltképen az úrvacsorájáról való könyvecske. (Hely n. 1592.) (Címlapkiadás 1593., II. kiad. Gyulafehérvár, 1643)

, (ref lelkész, 1612–től dunántúli püspök) (1555–1632/1633): RMK I. 266 – Az sacramentomokrol in genere, es kivaldkeppen[!] az Ur vacsoraiarol valo koenivecske … / , patai praedicator altal. [Sicz]. anno M.D.XCII. [1592]. [Manlius J.]

(1555–1632?): RMK I. 557 – Amaz hat feiev es tiz sarw fene bestian ülö, barsonnyal s draga keoveckel fel ruháztatot parázna Babillónak, melly az ö tisztatalan paráznaságának arany pohárba töltöt reszegetö utálatos…

(1555–1632?): RMK I. 740 – Az sacramentumokról közönségesen és kiváltképpen az Úr vacsorájáról való könyvecske. Fehér–varatt [Gyulafehérvár]. 1643. typis et impensis celsissimi principis

(1555–1632?): RMK I. 1125 – Amaz het fejü es tiz szarvu fene bestian ülö barsonynyal s draga kövekkel fel–ruháztatott parázna Babillonnak, melly az ö tisztátalan paráznaságának, arany pohárba töltött részegitö utá…

Pécseli Király Imre (1590?–1641)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1590?–1641): RMK I. 653 – Catechismus, az az a keresztyeni tudománnak fundamentomirol és ágairol valo rövid tanitas / Irattatot Peczeli uyvári praedikátor által. Löcsén [Lőcse]. M.DC.XXXV. [1635]. Bre…

Pécsváradi Péter (?–1645)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1645): RMK I. 579 – Pecs–Varadi Peternek, varadi lelki pasztornak feleleti Pazmany Peternek, esztergami erseknek ket könyvetskeire, mellyeket az Szent Irasrol es az Anyaszent–egyhazrol irt, es Bihar var–meg…

Pesti, Gábor (16. sz.) – bibliafordító

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (16. sz.): RMK I. 9 – Nomenclatura sex linguarum, Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae … per Gabrielem Pannonium Pesthinum : : lingua autem Hungarica noviter accessit, cum Latinaru…

Novum Testamentum seu quattuor evangeliorum volumina lingue Hungarica donata, Gabrielle Pannonio Pesthino Interprete. Wij

Aesopi Phrygis fabulae, G. P. Pesthino interferete. Esopus. fabulay, mellyeket mostan wyionnan magyar nyelvre fordítot… Horatius in arte poetica. Nec verbum uerbo curabis reddere fidus Interpres. Plinius libro 36. Capi. 12. Aesopus fabularum Philosophus. Viennae… Mense Augusto M. D. XXXVI. (Egy példányát gróf Apponyi Sándor 450 forinton vásárolta meg Rosenberg budapesti antiquariustól. Újra kiadta Toldy Ferencz: Magyar prózaírók a XVI. és XVII. században. I. kötet. Régi magyar mesék. Pest, 1858. 1–248. l.)

Perkins, William (1558–1602) – angol puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, William (1558–1602): RMK I. 800 – The whole treatise of the cases of conscience (magyar). Amsterodamban [Amsterdam]. 1648. Jánsonius Janos által Tsepregi Turkovitz Mihaly költségével

, William (1558–1602): RMK I. 499 – A Reformed Catholike (magyar). [Kassa]. 1620. nyomtatta [Festus, Joannes]

, William (1558–1602): RMK I. 670–671 – Az ember eletenek bodogul valo igazgatasanak modgyáról / Wilhelmus Perkinsus, angliai theologusnak irasaból magyar nyelvre fordittatot Iratosi T. Janos thoronyai praedikátor által [e…

Porcsalmi P. András (1617–1681)

Arcanum Hungaricana MTAK

P. (1617–1681): RMK I. 1163 – Ministerialis prudentia az az, testek sátorának bomladozását, eleve meg–ismérö egyházi rendeket, s halgatójokat, pállya–futásokban eszességgel elö–menni tanitó, és serkengetö mesterség,…

Pósaházi, János (1628/1632–1686) – orthodox (anti-karteziánus, anti-coccejánus)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1628/1632–1686): RMK I. 1096 – Igazság istápja, avagy olly catechismusi tanitas, mellyben a’ keresztény reformata vallás bőven meg magyaráztatik, és … óltalmaztatik / mellyet … irott … . Sáros…

Igazság Istápja. Avagy olly Catechismusi Tanitás. Mellyben a Keresztyén Reformata Vallás bőven megmagyaráztatik, és az ellen tusakodó fortélyos Patvarkodások ellen (jelesben a mellyeket a nagy Kalauzos könyv hellyel-hellyel előállatot) oltalmaztatik: Mellyet az együgyü Keresztyéneknak magok lelki támogatására irott és mostan legelőször nyomtatásban kibocsátott … Saros-Patakon … 1669

, (1628/1632–1686): RMK I. 1046 – Janosnak Kis Imre nevü jesuita páter–rel valo vetelkedese im ez kerdesrül: : Volt–é valaha, valaholott, valakinél Calvinus elött a’ mostani Cálvinisták vallása?. [Patak].…

(1628–1686): RMK I. 1050 – A három kérdesre–valo summás válasz–tételnek egy arra lött alkalmatlan felelettel való nagyob megerössödese es azon feleletnek megrázogatása. [Patak]. 1666. [Rosnyai]

(1628–1686): RMK I. 1073 – Görtsös bot amaz détzeges fekete Bonasusnak a hátára, mellyel vtólbi szilajkodása tétúl meg–egyengettetik. [Sárospatak]. [1669]. [Rozsnyai]

(1628–1686): RMK I. 1047 – Summás választétel. [Kassa]. [1666]. [Johann David Türsch]

, (1628/1632–1686): RMK I. 1616 – Rövid tudosétás a consequentiakrul : : a’ Pataki Jesuita Paterek Roevid Manifestumara valo felelettel edgyuett. [Sárospatak]. [1665]. [ny. n.]

Rövid tudósétás a consequentiakrul, a Pataki jésuita páterek manifestumára való felelettel edgyütt. Sérospatak, 1665

Pósaházi, János (1628/1632–1686) / Sibelius, Caspar (németalföldi lelkipásztor) (?–1658)

Sibelius, Caspar (németalföldi lelkipásztor) (?–1658): RMK I. 1151 – Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett, és kueloemb kueloemb–féle alkalmatosságokra rendeltetett koenyoergoe és hálá–adó imadsagi / mellyeket deák nyelvboel … magyar nyelvre for…

Rápóti Pap Mihály (ifj.) (1660–1726)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(ifj.) (1660–1726): RMK I. 1451 – Temetési tanítás. Debreczenben [Debrecen]. 1694. Kassai Pál

Salánki György (16–17. sz.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(16. sz.): RMK I. 181 – Historia cladis Turcicae ad Naduduar, nec non victoriae vngarorum, duce … Francisco Geszti. A. D. 1580. 19. Iulii. Colosvarat [Kolozsvár]. 1581. Heltaii Gaspárné Az nádudvari történet (históriás ének)

Samarjai, János (Samarjai Máté János) (1585–1652)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1585–1652): RMK I. 573 – Magyar harmonia : : az az, Augustana es az Helvetica confessio articulussinac eggyezoe ertelme / mellyet Samaraeus superattendens’ … rendoelt oeszve. Nyomtattatot Papan. 1628…

Magyar Harmonia az az Augustana és az helvetica Confessió Articulusainak eggyező értelme. Mellyet samaraeus János Superintendens illyen ockal rendölt össze: hogy az articulusokban Fundamentumos ellenközés nem lévén: az két Confessiót követő atyafiak is az szeretet által egyenesc legyenek”

Sárkány Dávid (1700k.–1762)

Wikipedia Hungaricana MTAK

: Analytica exegesis prima Epistolae Joannis. Tiguri, Heideggerum & Socios, 1757 – 10.374

Sárospataki István (Pataki István) (1640–1693) coccejánus, karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1640–1693): RMK I. 1263 – Ez Világnak Dolgainak Igazgatasanak Mestersege, Mellyet Szaz Jeles Regulak, Es azoknak minden ez életbéli alkalmatosságokra hathatós ki–terjesztése által a Deáki nyelvnek nagy ékességév…

Sárpataki Nagy Mihály (1638/1639–1694)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1638/1639–1694): RMK I. 1264 – Noe barkaja, azaz az Atya, Fiu és Szent Lélek egy örökké való Istennek üdvösséges isméreti, melly a sinai és amaz dicsösséges Sionnak hegyein nevekedett elö–fákból épittettett, azaz min…

Scultetus, Abraham (1566–1624)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1566–1624): RMK I. 840 – Axiomata concionandi practica. Varadini [Várad]. MDCL [1650]. apud Abrahamum Szenciensem

Selyei Balogh István (Balog (Séllyei) István) (1610k.–1666/1668) | 1627k.–1692)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1610 k.–1666/1668): RMK I. 905 – Temetö kert, melyben egynéhány halotti alkalmatossággal–valo praedikatiok vadnak, mellyeket irt és praedikállott külön külön helyeken Balog , mostan Fejérváratt eggyik udvar…

(1610 k.–1666/1668): RMK I. 906 – Temetö kert, melyben egynéhány halotti alkalmatossággal–valo praedikatiok vadnak, mellyeket irt és praedikállott külön külön helyeken Balog , mostan Fejérváratt eggyik udvar…

(1610 k.–1666/1668): RMK I. 928 – Uti–tars, melyben majd minden alkolmatosságokra tartozo rövid és együgyü tanitasok foglaltatnak–bé. Mellyeket irt és ki–is bocsátott a’ hiveknek épületekre Balog , mosta…

Sibelius, Caspar (?–1658)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Sibelius, Caspar (németalföldi lelkipásztor) (?–1658): RMK I. 1151 – Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett, és kueloemb kueloemb–féle alkalmatosságokra rendeltetett koenyoergoe és hálá–adó imadsagi / mellyeket deák nyelvboel … magyar nyelvre for…

Siderius János (?–1608)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1608): RMK I. 1509a – Kisded gyermekeknek–való cathecismus, az az rövid kérdések és feleletek által való tanitas a keresztyéni hitnek fö agazatiról, melly irattatott által. Lötsen [Lőcse]. 16…

(?–1608): RMK I. 1391 – Kisded gyermekeknek való katekizmus. Lötsén [Lőcse]. 1690. Brewer Samuel

Az isten anyaszentegyhazabeli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv: Mellyben vannak hymnusok, soltarokból szereztetett ditséretek, … istenes régi énekek ; most újobban … egynéhány buzgó imadsagokkal, és a’ Siderius János Catechismusaval kibotsáttatott, Kolozsvár, 1700.

Sikó János (1628k.– 1654)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Somosi Petkó, János (1625–1684)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1625–1684): RMK I. 1299 – Meny–ország dicsössége, pokol rettenetessege : : avagy: két dólgokról való tanitás; a’ szenteknek Christus Jésussal edgyütt való dicsössegekrül, másik, az elkárhoztaknak gyötrelmekr…

Mennyország dicsősége, pokol rettenetessége; Avagy: Két Dólgokról való Tanítás; A Szenteknek Christus Jésussal edgyüt való dicsössegekrül: Masik: Az Elkárhoztaknak Gyötrelmekrül a Pokolban. Mellyekrül Angliai Nyelvből Magyar Nyelvre fordítván, először élő nyelvel tanított, az-után a Híveknek Lelkekben való épületekre Nyomtatásban kibocsátott. Kassa, 1683.

RMK I. 913 – Igaz és tökeletes bodogsagra vezerlö ut, : avagy bé–menetel a’ hitre, mely nélkül lehetetlen dolog, hogy valaki Isten elöt kedves légyen, mely kérdések és feleletek által rövideden .…

Igaz és tökéletes boldogságra Vezérlő Út. Avagy Bé-menetel a Hitre, mely nélkül lehetetlen dolog, hogy valaki Isten előtt kedves legyen, mely Kérdések és Feleletek által rövideden, de felette igen hasznosan a Bibliának minden könyveinek és részeinek eleitől fogván utollyáig értelmére vezet. Mely mostan azoknak kedvekért, a kik a Magyar Bibliának olvasásában gyönyörködnek, és rövideden való értelmére igyekeznek, Idegen nyelvből Magyar nyelvre fordíttatott. Sárospatak, 1656.

Soós Ferenc (1670–1720)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Soós Ferenc (1670–1720): RMK I. 1692 – Jó tselekedetekre való serkengetés, és a munkás szeretetre való intés. Mellyet a … néhai nemzetes Szent-Jóbi György … Kolosvár városának … exactorának … meg-hidegedet teste fel…

Szalóczi, Mihály (?–1674)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–1674): RMK I. 969 – Az Isten–ember Jésus Christusnak személye felöl igazán ertö tanitoknak valasz–tetelek : : melyben az igaz és keresztyéni tudomány világossan le–tétetik / irattatott , sajo…

Szárászi, Ferenc (?–1610)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–1610): RMK I. 389 – Catechesis, az az, kerdesök es feleletök, az keresztyeni tudomannak agairol : : az jambor istenfeloe harmadik Friderik herczek birtokaban Palatinatusban levoe tudos boelcs doctorok altal…

Szathmári Ötvös, István (?–1665)

Arcanum Hungaricana MTAK

, (?–1665): RMK I. 1078 – Titkok jelenese : : avagy Sz. Janos apostol mennyei–latasa rövid magyarázo jedzésekkel edgyütt / mellyek a’ belgiomi ujjonnan forditatott és rövid magyarázatokkal meg–bövittetett Bi…

Szathmárnémethi Sámuel (1658–1717) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Imago fidelis servi ac veri (Gyászbeszéd Tofeus Mihály felett). (Kolozsvár, 1684.)

Szathmárnémethi Mihály (1638–1689) – orthodox anti-coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1638–1689): RMK I. 1234 – Sz. Dávid psalteriuma, avagy a CL. sóltároknak rövid elosztása, magyarázattya, s azokból származott 550. tudományok által való megvilágositása, mellyet irt Nemethi a Colosv. orth…

(1638–1689): RMK I. 1301 – Halotti centvria, az az: száz, halotti praedikációk: mellyeket, az Isten Szent Lelkének kegyelme által, az Vr Jesvs nevében, többire minden rendben, tisztben, s állapotban, férfi és ass…

(1638–1689): RMK I. 1179 – A négy evangelisták szerint valo dominica, avagy az Ur Jésus Christustól prédikáltatott, és ö felségeröl irattatott historiáknak, régen vasárnapokra rendeltetett evangyéliomi letzkéknek…

(1638–1689): RMK I. 1341 – Sz. Dávid Psalteriuma; Avagy a CL. Sóltároknak rövid el–osztása, magyarázattya, s azokból származott 550. tudományok által való meg–világositása: Mellyet irt, Némethi , a Colosv. …

(1638–1689): RMK I. 1095 – Igasság próba kövének nyert peri, melyben ujjonnan a reformata ecclesiának a római apostali hiten fundált ecclesiával való edgyessége erőssittetik–meg, s–a pápista ecclésiának penig azz…

Mennyei Tárház Kulcsa. Kolozsvár, 1673. (Imádságok. 1710-ig 10 kiadása jelent meg).

Az Örökkévaló Egy Isteni Állatban lévő Három Személyeknek Mutato Tüköre. Uo. 1673.

Dominicalis Praedikációk, Toldalékia. Uo. 1686.

Szathmárnémethi (II.) Mihály (1667–1709)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szatmári Pap János (1657/1658–1707/1708) – coccejánus, karteziánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1657/1658–1707/1708): RMK I. 1727 – Kegyes ajakak áldozó tulkai, és azok meg–áldozásának igaz tudománya. Mellyet azokról, az–az, az imadsagról, annak mivóltáról, hasznáról, és mindennapi el–készitésének módgyáról, az Iste…

Szegedi Gergely (1536/1537−1566)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szegedi Kis István (1505–1572) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szegedi Veres, Gáspár (16.sz.) – széphistória szerző

Arcanum Hungaricana MTAK

, (16.sz.): RMK I. 1600 – Szép rövid historia két nemes ifjaknak igaz barátságokról / [ ]. [Löcse]. 1629. [Brewer]

, (16.sz.): RMK I. 144 – Szép roevid historia két nemes iffiaknac igaz baratsagokról / [Caspar ]. Colosvarat. 1578. esztendoenec szinte a végiben. [Heltai Gáspárné]

(16. sz.): RMK I. 1204 – Szep rövid historia ket nemes iffiaknak igaz barátsagokról. Lötsen [Lőcse]. 1676. Samuel Brever

Székely, István, Benczédi (post 1500–post 1563) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, , Benczédi (post 1500–post 1563): RMK I. 38 – Chronica ez vilagnac yeles dolgairol / Szekel’ Estvan. Craccoba. Christus szweletesenec M.D.LIX. [1559] esztendeiebe, Szent Goerg’ havanak tizedic napian. niomtatot Striykoviai La…

, , Benczédi (post 1500–post 1563): RMK I. 354 – Kalendárium. [Kraków]. [1540–1550]. [Vietor]

Calendarivm magiar nielwen Krakkó. 1540–1550 Szekel’ Estván: Calendarium magiar nielwen; fakszimile szöveggond., bev. Molnár József / Slovacius Peter: Szekel’ Estván. Magyarra fordetotta Peechi Lukach; hasonmás kiad.; ELTE, Bp., 1976 (Fontes ad historiam linguarum populorumque uraliensium)

Chronica ez Vilagnac Yeles dolgairol. Szekel Estvan Craccoba Niomtatot… M.D.LIX (Újra kiadta Toldy Ferenc, Székely István Magyar Krónikája 1558. CCCLVII-MDLVII. Kivonva Világ Krónikájából. Pest, 1854. Ujabb Nemzeti Könyvtár III. Folyam XVI. századbeli magyar történetírók c. 1-66. l.)

Chronica ez vilagnac yeles dolgairol; sajtó alá rend., tan. Gerézdi Rabán; hasonmás kiad.; Akadémiai, Bp., 1960 (Bibliotheca Hungarica antiqua)

Chronica ez vilagnac yeles dolgairol; szerk., tan. Csorba Csaba; hasonmás kiad.; Kazinczy Társaság, Sárospatak, 1992 (Kazinczy könyvtár)

Chronica ez vilagnac yeles dolgairol; hasonmás kiad.; Kossuth–OSZK–Székely Nemzeti Múzeum, Bp.–Sfântu Gheorghe, 2019

Szenci Csene Péter (1575?–1622)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szenci (1575?–1622): RMK I. 465 – Confessio et expositio fidei Christianae, : az az az keresztyeni igaz hitröl valo vallas–tetel, mellyet elsöben Helvetiaban irtanak es be vettenek, annak uta(n)na 1567. esztendöben Magya…

Confessio et Expositio Fidei Christianae, az az, Az Keresztyeni Igaz Hitről való Vallástétel. Mellyet elsőben Helvetiaban irtanak és be vettenek… Magyarra fordítatott… Oppenheim, 1616. (a fordító előszavával, mely Érsekujvárt kelt 1616. ápr. 19. 2. kiadása az eredeti latin szöveggel együtt. Debrecen, 1616, a nyomdásznak aug. 10-én kelt előszavával)

Szenczi Molnár, Albert (1574–1634)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1574–1634): RMK I. 859 – Szent David kiralynak és prophetanak száz eötven soltari / az franciai nótáknak és verseknek módgyokra magyar versekre fordittattak és rendeltettek Szenci által [elektronik…

Szenci (1574–1634): RMK I. 1288 – Szent David kiralynak, és prophetanak száz öetven soltari; az franciai notáknak és verseknek módgyokra magyar versekre fordittattak és rendeltettek, által. Lötsen …

, (1574–1634): RMK I. 1749 – II. kötet – Dictionarium quadrilingue Latino–Ungarico–Graeco–Germanicum : : innumeris vocibus, phrasibus, formulis loquendi, et proverbiis … indiceque Graeco et Germanico … duabus p…

, (1574–1634): RMK I. 1749 – I. kötet – Dictionarium quadrilingue Latino–Ungarico–Graeco–Germanicum : : innumeris vocibus, phrasibus, formulis loquendi, et proverbiis … indiceque Graeco et Germanico … duabus pa…

Szent Biblia Az az: Istennec Ó es Uy Testamentomanac Prophetac es Apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelyvre forditatott egészszen, az Istennec Magyarorszagban valo anya szent Egyházánac epülésére. CAROLI CASPAR Elöljarobeszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta néhol megis jobbitotta. Hanoviae, 1608

Szent Davidnac Soltari, az Franciai notaknac és verseknec módgyokra Magiar versekre forditattac és rendeltettec. Hanoviae, 1608 (Jellemzően egybekötve a hanaui bibliával.) Analecta Aenigmatica, A… comportata… Herbornae; 1608 Amszterdam, 1650.

Kereszteni Religiora es igaz hitre valo tanitas. Mellyet Deakul irt Calvinus Janos. Es osztan Franciai, Angliai, Belgiai, Olasz, Német, Czeh és egyéb nyelvekre fordítottanak: Mostan pedig az Magyar nemzetnek Isteni Igassagban való épületire Magyar nyelvre fordított… Hasznos és bövséges Registromockal egyetemben. Hanoviaban, 1624

Discvrsvs de svmmo bono, Az legfoeb iorol, mellyre ez vilag mindenkoron serényen és válóban vágyódik. Az Bibliai és Világi sokféle Historiákért és Példákért olvasásra kedves és hasznos. Ennekelőtte IOSQVINVS BETVLIEVS által Hanoviaban bocsattatot ki. Mellyet mostan némellyeknek kérésekré Magyarrá forditot. Lőcse, 1630 Kolozsvár, 1701.

Szentgyörgyi Sámuel, (Szent-Györgyi Sámuel) (1683–1745)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szentpéteri István (1655–1730 u.) – hajdú prédikátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1655–1730 u.): RMK I. 1521 – Hangos trombita, avagy olly terhes s menydörgö tanitas, mellyben a fölséges Istennek a részegeskedésnek meg-büntetésében ki-tetszö birói igazságra, emberi bötuevel le-iratik s világ ele…

(1655–1730 u.): RMK I. 1403 – Izrael szekerei, es lovagjai avagy olly idvességes tanitás, melyben a kegyes s buzgó lelki pásztoroknak nagy használatosságok, az országok, tartományok, városok és faluk iránt, graphice…

Szepsi Csombor Márton (Czombor Márton) (1595–1622)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Márton (1595–1622): RMK I. 527 – Udvari schola. Bartfan [Bártfa]. 1623. nyomtattatot Klösz Iakab által

Szepsi Wendigh, András (1603/1604–1680)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szepsi Wendigh, András (1603/1604–1680): RMK I. 998 – Döghalal ellen valo orvossag, : : az az a’ pestises idökben, s’helyekben való s’lakó embereknek ki-adatott szent elmelkedes, melyben mind a’ pestisnek nehézsége ki-fejezt…

, (1603/1604–1680): RMK I. 1076 – Serkengető-szozat : : az-az: az üdvösségrül helytelenül értekezőknek … serkengetésekre / Sz. W. A. S. P. E. P. A.. Saros Patakon. 1668. Rosnyai Janos

Szilágyi Tönkő Márton (1642–1700)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szikszai Fabricius, Balázs (1530?–1576)

Arcanum Hungaricana MTAK

, (1530?–1576): RMK I. 489 – Nomenclatura seu dictionarium Latino–Ungaricum clarissimi viri d. Basilii Fabricii Szikzovii : : editio prioribus limatior et multo auctior cum indice duplici / opera Emerici A. Sz. Uyfa…

(1530?–1576): RMK I. 269 – Nomenclatura seu dictionarium Latino Ungaricum per clarissimum virum d. Basilium Fabricium Szikszavianum. Debrecini [Debrecen]. 1593. excudebat Ioannes Czaktornyaj

(1530?–1576): RMK I. 560b – Nomenclatura seu dictionarium Latino–Ungaricum … / Basilii Fabricii Szikzovii ; Editio prioribus limatior et multi auctior cum indice duplici, opera Emerici A. Sz. Uyfalvii. [Debrecen…

(1530?–1576): RMK I. 574 – Dictionarium quatuor linguarum: Latinae, Hungaricae, Bohemicae et Germanicae, diligenter et accurate primum editum. Viennae Austriae [Wien]. 1629. apud Gregorium Gelbhaar

, (1530?–1576): RMK I. 711 – Dictionarivm qvatvor lingvarvm : Latinae, Hvngaricae, Bohemicae et Germanicae diligenter et accurate secundo editum. Viennae Avstriae. M.DC.XLI [1641]. apud Gregorium Gelbhaar Typographu…

Szikszai Hellopoeus, Bálint (?–1575)

Arcanum Hungaricana MTAK

, (?–1575): RMK I. 99 – Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az toebbinek is tanusagara irattatot röevid catechismus / Zykzaj az altal az debreczeni ecclesianak lelki paztor…

(?–1576): RMK I. 220 – Az egri kereztien ania szent egi haznak es azzal egyetemben az többinekis tanusagarairattatot röuid cataechismus / Szikszaj Hellopoevs altal az debreceni ecclesianak lelki pasztor…

, (?–1575): RMK I. 616 – Az mi keresztyeni hituenknek Harom Fue Articulussárol. I. Az igaz Istenroel. II. Az választásrol. III. Es az Vr vacsorájárol való koenyvecske / Szereztetet és irattatot, szép rendel Nyil…

(?–1576): RMK I. 100 – Az my kereztieni hitönknek es vallasonknak harom fü articvlvssarol: I. Az igaz Istenrül. II. Az valaztasrol. III. Es az Vr vaczoraiarol való könueczke. Zereztetet és irattatot zep rendel…

(?–1576): RMK I. 371 – Catechismus, azaz az keresztyéni hitnek fondamentominak jó renddel és kérdésekkel való magyarázatja. [Kraków]. [1573 k.]. [Wirzbięta]

Szkhárosi Horváth András (? – 1549 után)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szőnyi Nagy, István (1641–1709)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1641–1709): RMK I. 1506 – Utolso tisztesseg, melly adatott amaz minden virtusoknak kiváltképen pedig a’ kegyesség, emberség, mértékletesség és békességtürés tükörének malomvizi Kendefi Janos uramnak … / [S…

(1641–1709): RMK I. 1180 – Martyrok coronaja, melly az evangeliomi igaz vallásban alhatatossaknak, és a mártyromság szenvedésben diadalmassaknak, fejekben … fénlik: … olly idvességes könyvecske, mellyben miké…

, (1641–1709): RMK I. 1257 – Kegyes lélek vezér csillaga, Istennel othon s uton valo járásában t. i. olly buzgo imadsagok … / Szönyi N. Istvan [elektronikus dok.]. Debreczenben. 1681. nyomtattatott Rosnyai Janos …

(1641–1709): RMK I. 1271 – Kegyes lélek vezér tsillaga, Istennel othon s uton valo járásában. t. i. olly buzgo imádságok, mellyeket egy igaz vallása miatt hazájából s szerelmesi közzül ki–bujdosott K. ember: N. K…

Kegyes lélek vezér csillaga, Istennek otthon s uton valo járásában. t. i. Olly buzgo imadsagok, Mellyeket, Egy igaz vallása miatt hazájábul s szerelmesi közzül ki-bujdosot K. ember: N. K. K. M. U. Kivánságára s kérésére Az honn lévö s szellyel járo Szentek Istennel jarásokban valo igazgattatásokra intézett… Debreczen, M. DC. LXXXI. (Másik kiadása… Hely n., 1681. Patak, 1687., Debreczen, 1714).

RMK I. 1174 – Kegyes vitéz : avagy a’ nehai felseges sveciai kiraly Gustavus Adolphus ritka példáju kegyes eletének … dicsiretes hadakozásának, gyözedelminek … szomoru el–esésének …, gyászo…

Sztárai, Mihály (?–1575) – reformátor

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (?–1575): RMK I. 335 – Historia az Sido Ahab kiralynak balvanyozasaról : az hivek kergetésséroel, Sz. Ilyés prophétának rayta toett czelekoedetiroel és Ahab királynak halalárol … / [az Ztarj ezt rendele…

, (?–1575): RMK I. 335–336 – Historia az Sido Ahab kiralynak balvanyozasaról : : az hivek kergetésséroel, Sz. Ilyés prophétának rayta toett czelekoedetiroel és Ahab királynak halalárol … / [az Ztarj ezt r…

Historia az Sido Ahab kiralynak balvanyozasaról az hivek kergetésséroel, Sz. Ilyés prophétának rayta toett czelekoedetiroel és Ahab királynak halalárol… az Ztarj Mihály ezt rendele versekben. Bártfa, 1582

(1500 k.–1575): RMK I. 109 – Ákháb és Illés históriája. Debrecembe [Debrecen]. 1574. nyomtatattot Komlos Andras altal

, (?–1575): RMK I. 24 – Comoedia de matrimonio sacerdotum. Cracoba [recte: Kolozsvár]. 1550. Kerekotzki Ferentz altal [recte: Heltai és Hoffgreff]

Comoedia de matrimonio sacerdotum. RMK I 24 . Kerekotzki Ferentz altal recte: Heltai és Hoffgreff, Cracoba recte: Kolozsvár, 1550

, (?–1575): RMK I. 39 – Comoedia lepidissima de sacerdotio / authore Michaele Starino Altiniensis ecclesiae ministro. [Óvár]. [1559]. Huszár Gál

Cormoedia lepidissima de sacerdotio. Óvár, 1559

, (?–1575): RMK I. 337 – Historia de vita beati Athanasij Alexandriae episcopi fidelissimj / authore Michaële Starino. Debrecini. [1573]. excudebat Andreas Lupulus

Historia de Vita beati Athanasy Alexandriae Episcopi fidelissimi. Authore Michaele Starino. Uo. XVI. század (A Fáy-könyvtárban Tibold-Daróczon és az MTA könyvtárában, az utolsó levél híján.)

Tarpai Szilágyi, András (1623/1624–1683 e.) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

Szilágyi, (1623/1624–1683 e.): RMK I. 1062 – Libellvs repudii et divortii Christiani, : az az az igaz keresztyének között, a’ meg–mátkásodott és házasságban lévö személyeknek egy mástol valo törvényes és helyes el–válásoknak i…

Libellus Repudii et Divortii Christiani, az az: Az igaz Keresztyének között, a meg-mátkásodott és házasságban lévő személyeknek egy mástol való törvényes és helyes elválásoknak igaz tudománya; és az egyházi Tanítoknak a szerént valo praxisok. Mellyet az Vr nevének ditsőségére, a hivek éppületire irt és ki-botsátott Sz. T. A. U. R. E. L P. Patakon, 1667

Técsi Joó, Miklós (17. sz.) – puritán

DRK Hungaricana MTAK

, (17. sz.): RMK I. 1235 – Lilium humilitatis : : az az a’ nyomoruságoknak tövisse köziben bé–vettetett Isten Anyaszentegyházának maga meg–alázása és keserves siralma … / mellyet … ekképpen készitett–el, …

(17. sz.): RMK I. 1240 – Lilium humilitatis, az az a nyomoruság oknak tövisse köziben bé–vettetett Isten Anyaszentegyházának maga meg–alázása és keserves siralma, mellyet az üldöztetéseknek idején, a meg–haragu…

(17. sz.): RMK I. 1181 – Lilium humilitatis az az a nyomoruságoknak tövisse köziben bé–vettetett Isten anyaszent–egyházánac maga meg–alázasa. Es keserves siralma, mellyet; az üldöztetéseknek idején a meg haragu…

, (17. sz.): RMK I. 1153 – Lilium humilitatis : az az a’ nyomoruságoknak toevisse koeziben bé–vettetett Isten Anyaszent–egyházánac maga meg–alázása, es keserves siralma … / mellyet … a meg–keseredett hive…

Tejfalvi Csiba, Márton (ante1600–post1637)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (ante1600–post1637): RMK I. 667 – Romanocategorus : az az, az apostoli vallassal ellenkezoe, minapi, romai–catholicusok, tudományának mutato laistroma / mellyet az nemes–szemely Teyfalvi Chiba egy papista vállásra…

Romanocategorus, az az, Az Apostoli vallással ellenkező, minapi, Római-Catholicusok tudományának mutató Laistroma. Melylyet az Nemes Szemely Tey-Falvi Chiba Marton egy Papista vállásra tevelyedet Attyafianak irt. (Debreczen) 1637. (Ajánlva van Perényi Gábornak, Ugocsa és Abauj várm. főispánjának és nejének, Salgai Kata asszonynak.)

Telkibányai P. István (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Lásd Ames, William:

Ames, William (1576–1633): RMK I. 894 – : : avagy kiválképpen való tudományok azoknak, kik Angliában a puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak, melly ennek elötte d…

Ames, William (1576–1633): RMK I. 894 – , : avagy Kiválképpen [sic!] való Tudományok azoknak, kik Angliában a Puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak / Melly ennek e…

Angliai Puritanismus… melly ennek előtte Deák nyelven kibocsáttatott Amesius Willyam… által: most pedig magyar nyelvre fordíttatott… Ultrajectum, 1654. (William Ames művének nyomán írt szövege válasz Miskolczi Csulyak Gáspár puritánellenes doktori disszertációjára.)

Thúri Farkas Pál (?–1571)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Tiszabecsi P., Tamás (?–1644/1645)

DRK Hungaricana MTAK

., (?–1644/1645): RMK I. 679 – Két halotti praedicatziok / mellyeket praedikállott Tisza–Betsi Thamas colosvari egygyik lelki–tanitó Thúr–Terebest [elektronikus dok.]. Fejervaratt. 1638. [typ. principis]

Tofaeus Mihály (Tofeus Mihály, Dobos Mihály) (1624–1684) – orthodox (anti-karteziánus, anti-coccejánus)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1624–1684): RMK I. 1302 – A szent soltárok resolutiója, es azoknak az erdelyi fejedelmi evangelica reformata, udvari szent ecclesiara, lelek es igassag szerint valo szabasa. Kolozsvár. 1683. [Veresegyházi Szenty…

Tolnai Dali, János (1606–1660) – puritán

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1606–1660): RMK I. 892 – Dáneus Ráca–I : Az az: A’ Mi–atyánk feloel Igaz Értelmue Tanitóknak Magok Mentsége Vaci–Andrásnak Usorás Vádja és Szidalma ellen / munkája által. Sáros–patakon. 1654. a…

Tolnai F. István (1630–1690)

Wikipedia Hungaricana MTAK

. (1630–1690): RMK I. 1017 – Haza bekesege, avagy egyenes ösveny, mely minden igaz haza fiát, kiváltképpen a’ nagy rendeket, mind hazájok békeségének meg–szerzésére és meg–marasztására, mind peniglen Istennek h…

Tolnai Szabó, Mihály (Tolnai S. Mihály) (1640–?)

Arcanum Hungaricana MTAK

Szabó, (1640–?): RMK I. 1197 – Szent had, az az lelki s’ testi szabadságokért fegyvert vont vitezek tüköre … / mellyet … praedikállott … Tholnai . Colosvaratt. 1676. [Veresegyházi Szentyel ]

Szabó (1640–?): RMK I. 1154 – A sürü kereszt–viselések habjai közt csüggedezö leleknek lelki batoritása. Avagy olly szent Iráson fundáltatott, s abbol ki – szedegettetett lelki flastrom; mellyel az Isten atyai látog…

Tolnai Pap István (Pap (Tolnai) István) (?–1642)

Arcanum Hungaricana MTAK

(?–1642): RMK I. 617 – Az witebergai academianak az evangelika religio–ert szam ki–vetést szenvedö csehökhez és morvaiakhoz küldet vigaztalása, mellyet az magyar nemzet üdvösségére magyarul forditot

Tyukodi, Márton (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 723 – Az tiszta eletue Joseph Patriarcha Eletének, szenvedésének, és ditsirettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya : Mellyben meg–irattatik az–is, mitsoda alkalmatossággal m…

Az tiszta életü Joseph Patriarcha életének, szenvedésének és ditsérettel viselt dolgainak Sz. Irás szerént valo magyarázattya … Várad, 1641 (60 prédikáczió. A prédikácziókhoz írt hosszabb költeményét közli Kulcsár Endre a Figyelő XIX. 1885. kötetében.)

Újfalvi Imre (Szilvásújfalvi Anderkó Imre) (?–1616 k.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1616 k.): RMK I. 897 – In exeqviis defunctorum : Halot temeteskorra valo enekek. Azoknak kedvekért, kik illyen utolso szükségben szolgálnak, öszveszedegettettek és ki–bocsáttattak…. Varadon [Várad]. 1654. [S…

(?–1616 k.): RMK I. 1504 – In exequiis de functorum canendae. Halot temetéskorra való enekek, mellyek mostan szép hellyes, és több, halotti enekekkel és sóltárokkal az Abece rendi szerént megjobbittattak és kiboc…

Halotti Énekek … Debrecen, 1598 (Újabb kiadásai: 1602., 1606., 1620., 1632. U. ott. Lőcse, 1654., Várad, 1654)

(?–1616 k.): RMK I. 1577a – Iskolai énekeskönyv. [Debrecen]. [1620–1630]. [Rheda Péter]

O és Uy Kalendarvm … 1599. esztendőre. Debrecen, 1598

Ujfalvi Katona Imre (1572–1610)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Ujvári János (17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Váczi Péter (16. század – 17. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Vajdakamarási, Lőrinc (16. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 183 – Ighen szep historia az Iason kirallynac hazassagaról / mellyet énekbe rendelt az Vaida kamarási Loerintz pap, az cancellarius oe nagys. Kovaczoszki Farkasnac mostani házassagánac oeroemé…

Ighen szép Historia, az Iason kirallynac hazassagaról, Mellyet Énekbe rendelt az Vaida Kamarási Lőrincz Pap, az Cancellarius ő Nagys. Kouaczoski Farkasnac mostani házasságánac örömére. Nyomtattatott Colosvárat… 1581. Ianurius kezdetébe. (Költemény. A versfejekben Lavrentivs Waida Camarasi servus Dei et Jes(v) Christi in spe fecit).

(16. sz.): RMK I. 282 – Szép tanulság az jövendő rettenetes itilet napjáról. Debrecenben. 1596. [Rheda]

Váraljai G., Lőrinc (?–1671)

Arcanum Hungaricana MTAK

., (?–1671): RMK I. 949 – Tekentetes es nemzetes Vaji Ibranyi Ferencznek temetese, : : melly lött Ibranyban, 29-dik Julii 1659-ben …. Saros Patakon. [1659]. [typ. principis] Rosnyai Janos

Vári Mihály (17. század közepe – 1723)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Velechinus István (15??–1633)

Arcanum Hungaricana MTAK

Velechinus István (15??–1633): RMK I. 524 – Halálrol valo emlekezet, melly lett az felséges Bethlen Gabornak, Isten kegyelmeboel Magyar, Toot es Horwat etc. országoknak válaztott királlyának, Erdely or(szá)gnak fejedelmenek es szé…

Veréczi S., Ferenc (1607–1660)

Wikipedia Hungaricana MTAK

S., (1607–1660): RMK I. 1409 – Lelki harcz. Avagy: olly halotti prédikácziós rövid tanitas, mellyben a keresztyén léleknek ellenségeivel való kemény tusakodása, erre való fegyverei, baj–viadallyának módgya; és végre …

S., (1607–1660): RMK I. 916 – Lelki hartz, : avagy olly halotti praedikácios rövid tanitas … / mellyet praedikállott Sáros–Patakon W. F.. Varadon. MDCLVI [1656]. [Szenczi Kertész Ábrahám]

Veresegyházi Tamás (1643 – 1716) – coccejánus

Wikipedia Hungaricana MTAK

De praedestinatione Dei et electione sanctorum (2 r.). (Zürich, 1673.)

Defensio thesium… de providentia Dei.

Vízaknai Gergely (?–1558)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(?–1558): RMK I. 273 – Az keresztyeni tvdomannak egnehany fö articulusirol valo könyueczke az eggügü keresztieneknek eppületekre irattatot Gergel altal. Seczben [Németlövő]. MDXCIII. [1593]. Manlius I…

Wendelin, Marcus Friedrich (1584–1652)

BiblicalCyclopedia Hungaricana MTAK

, : RMK I. 786 – Medvlla priscae puraeque Latinitatis, Quâ omnes lingvae Latinaae idiotismi e purioribus et classicis omnibus scriptoribus, quorum in Scholis admittitur autoritas; plene planeque; secundu…

Wendelin, Marcus Friedrich (1584–1652): RMK I. 1161 – Marcus Fridericus Wendelinusnak, a keresztyen isteni tudomanyrol irott ket könyvei, mellyek mostan, Isten dicsösségére, az erdélyi és magyar–országi Reformata Ecclésiáknak, és minden is…

Zilahi János (17. század) – coccejánus

Arcanum Hungaricana MTAK

Zilahi János (1590–1677)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(1590–1677): RMK I. 1136 – Az igaz vallasnak vilagos tüköre. Mellyben az cálvinista vallásnak tökélletes tiszta igassága, és igaz fundamentomos régisége, minden jo lelki–isméretü embereknek szemek eleiben tétette…

Zólyomi Perina Boldizsár (15??–1624?)

Wikipedia Hungaricana MTAK

(15??–1624?): RMK I. 1772 – A kegyessegnek mindennapi gyakorlasa. A melly nagy reszböl alvan magában foglallya, (I) A bünoekröl való vallás–tételeket, (II) Hálá–adásokat. (III.) Könyörgéseket, és (IV.) Esedezéseke…

(15??–1624?): RMK I. 1771 – Szentseges elmelkedések, es kegyes gyakorlasok, a mellyek a szent életnek követésére és a belsö lelki ember nevelkedésére Gerhardus Janos jenai Sz. Irás magyarázó doktor és professor ál…

, (semptei ev. esperes) (?–1620/1624): RMK I. 450 – Manuale de praeparatione ad mortem (magyar). Loeczen. 1614, eztendoeben. Kloez Iakab nyomtatta

További szerzők művei

Hunyadi, Ferenc (?–1595)

Arcanum Hungaricana MTAK

Hunyadi, Ferenc (?–1595): RMK I. 219 – Historia de obsidione decennali antiquissimae et excelsissimae urbis Troia atque ruina memorabili. Nyomtattatot Colosvárat. 1586. esztendoeben. muehellyében

Bonfini, Antonio (1427 k.–1505 k.)

Wikipedia Hungaricana MTAK

, (1427 k.–1505 k.): RMK I. 118 – Chronica az magyaroknac dolgairol : : mint ioettec ki a nagy Scythiaból Pánnoniában, es mint foglaltác magoknac az országot, es mint birtác aszt hertzegroel hertzegre es királyról király…

Chronica az magyaroknac dolgairol, mint iöttec ki a nagy Scythiaból Pánnoniában, es mint foglaltác magoknac az országot, es mint birtác aszt hertzegröl hertzegre es királyról királyra, nagy soc tusakodássockal és szántalan soc viadallyockal, mellyet Heltai Gaspar meg irta magyar nyeluen, es ez rendre hoszta az Bonfinius Antalnac nagy könyuéböl és egyéb historias könyuekböl nem kiczin munkáual; Heltai Gáspárné, Kolozsvár, 1575

Kolosi Török, István (1610/1611–1651/1652) – költő, tanító, lelkész (unitárius!)

Wikipedia Hungaricana MTAK

EZ VESZÉLYES LEHET:, (1610/1611–1651/1652): RMK I. 646 – Az Szent Ianos Evangelista és Apostol Historiaia : Miképpen Ephésvs városában lévoe Diana templomabol uezoett kiegy oerdoegoet; Es az után Domitianus Romai Imperatortol Pathmos szigetibe…

, (1610/1611–1651/1652): RMK I. 901 – Az Aszszonyi-nemnek nemessegeroel, meltosagarol ęs ditsiretiroel valo Rythmusok : Az Tékozlo Fiu Historiája notájára. [Lőcse]. 1655. [Brewer]

(1610/1611–1651/1652): RMK I. 1369 – Az edgyes életnek kedvetlen és káros vóltáról, az társal valónak gyönyörüséggel tellyes hasznáról, s-az jó gazda-aszszonynak ditsiretiröl iratot versek. Az Fariséus és Fukar Eneke notáj…

Ismeretlen szerzők művei

Teológia

RMK I. 1776 – A Jésus Kristus hü tanu–bizonyságának, nagy–hirü s nevü , a kassai keresztyén helvética ekklésiának hüséges lelki–pásztorának életbéli sok szenvedésiröl, árestáltatárá…

Szépirodalom

Pataki Névtelen (16. sz.): RMK I. 259 – Eurialusnac és Lucretianac szép historiaia : melyben meg irattatic egymáshoz valo nagy szerelmec, mely szerelemboel végre Lucretiánac koevetkoezéc szoernyue halála. Nyomtattot Colosvarat… [Heltai Gáspár]

RMK I. 112 – Cancionale, az az historias enekes könyw, mellyben külemb külemb féle szép löt dolgoc vadnac nyomtatua a magyari királyokról és egyéb szép löt dolgokról, gyönyörüségessec oluasásra és ha…

RMK I. 1641 – Arany temjenezö (Isten eleiben fel-botsátando lelki jó illatokkal tellyes). Az az: keresztyén embernek, minden-fele szükségi felöl Istenhez fel nyújtandó áhitatos és buzgó imádságokkal tellyes szép könyvetske. S.l.. MDCCI [1701]. s.n.

Katekizmusok

Wikipedia Hungaricana

RMK I. 1642 – Keresztyen , az az: a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által … [elektronikus dok.]. [S. l.]. 1701. [s. n.]

RMK I. 1371 – Keresztyén , az az: a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és Feleletek által … [elektronikus dok.]. Debreczenben. 1689. nyomtattatott Kassai Pal …

RMK I. 911 – Keresztyén , az az a keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás [elektronikus dok.]. S.Patakon. 1656. Rosnyai Janos

RMK I. 408 – Kis , avagy az keresztyén hütnec részeiröl rövid kérdesekben es feleletekben foglaltatot tudomány, az mint sok tartományokban valo egyházakban es iskolákban szoktác tanitani a… [Hollos Christof]

RMK I. 1067a – Keresztyén catechismvs, az az a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás kérdések és feleletek által : Melly mostan a’ kérdéseknec s’ feleleteknec summás értelmekkel és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel s’

RMK I. 1642 – Keresztyen Catechismus, az az: a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által … [elektronikus dok.]. [S. l.]. 1701. [s. n.]

RMK I. 1622a – Keresztyén catechismus, azaz keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás, kérdések és feleletek által. Melly mostan kérdéseknek és feleleteknek summás értelmekkel, és azokban foglaltatott dólgoknak fel-fejtegetö kérdezkedésekkel, s néme

RMK I. 1067a – Keresztyén catechismvs, az az a’ keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás kérdések és feleletek által : Melly mostan a’ kérdéseknec s’ feleleteknec summás értelmekkel és azokban foglaltatot dolgokat fel fejtegetö kérdezkedéseckel s’

RMK I. 932 – Catechismus, : az az [a] keresztyéni hitnek ágazatira való rövid tanitás kérdések és feleletek által, melly mostan a’ kérdéseknek s-feleleteknek summás értelmekkel és azokban foglaltatott dolgokat fel-fejtegetö kérdezkedésekkel s’ némely szük

RMK I. 622 – Az keresztyeni vallásnak rövid tudománya. [Kolozsvár]. 1632. [typ. Heltai]

RMK I. 829-830 – A keresztyéni vallásra rövid kérdésekben és feleletekben tanito catechesis… a feleleteknek rövid ertelmékkel, azokban be foglaltatot dolgokrol valo rövid kerdezkedéseknek módjaival es szentirásbéli bizonságoknak egeszszen leirásával az

Fodor Bálint (Kolozsvári Fodor Bálint, Kolozsvári Crispus Bálint, Valentinus Crispus) (16. század)

Wikipedia Hungaricana MTAK

Psalmi Dvo Elegiaco Carmine Redditi a Valentino Crispo Pannonio. Item Praecatio Ad Filivm Dei Pro Pvblica Salvte Pannoniae, Fodor, Bálint (1557) Psalmi Dvo Elegiaco Carmine Redditi a Valentino Crispo Pannonio. Item Praecatio Ad Filivm Dei Pro Pvblica Salvte Pannoniae. S. n., Witebergae

Ismert nyomdászok, többnyire ismeretlen szerzők

[Szepes-Varallyai Bernhard Máthé] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Festus, Joannes] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Heltzdörffer Mihály] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Guttgesel, David] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 178a – Kalendárium (1581) Bártfa. Bartfan [Bártfa]. [1580].

Balassi, Bálint (1554–1594): RMK I. 162 – Beteg lelkeknek valo füves kerteczke … / Bock Mihály által szoeroeztetoett németuel ; mellyet Gyarmati Balássij Bálint fordétot németboel magyarrá. Bartfan. 1580. eztendoeben. nyomtatt…

Evangélikus:Kulcsár, György (?–1577): RMK I. 150 – Postilla, az az Evangeliomoknak … magyarázattia … : : mellyeket eztendoe által a kereztiének gyuelekoezetibe szoktak olvasni es hirdetni … / iratttatot az Kulczar Gyoergy also lynd…

[Kassai Pál] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Klösz Iakab] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 534 – Negy szep hallottas praedikatiok : : mellyek praedikaltattanak … Bedegy Nyari Ferencznek, … szomoru temetésen … / bizonyos tudos, bölcs praedikatorok által a 1622. 9. Oct. [elektro…

RMK I. 586a – Evangeliomok es epistolak, mellyeket az Vr napokon és föfö Innepeken Esztendö által az Keresztiéni Gyülekezetben szóktanak olvasni és meg magyarázni … summariomockal és tanúlságockal …

[Komlós András] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

Küküllei Névtelen (16. sz): RMK I. 323 – Abigail históriája. [Debrecen]. [1570–1573]. [ ]

Alistáli, Márton? (16.sz.): RMK I. 339 – Az vitez Turi Gioergi halalarol. [Debrecen]. [1571–1573]. [ ]

RMK I. 332 – [A meglévő rész incipitje:] Psalmus XXXIIII. / Eert istenhez minden szent koenyoergoett, …. [Debrecen]. [1570]. [ ]

Ilosvai Selymes, Péter (1520–1580): RMK I. 103 – Az nagy Szent Pál apostolnak életéről es haláláról szép história / Ilosvai Selymes Peter. [Debrecen]. [1569-70]. [ ]

Görcsöni, Ambrus (?–1574?): RMK I. 331 – [Szép jeles históriás ének a felséges Mátyás királynak jeles viselt dolgairól, életéről, vitézségéről mind Bécs megvételéiglen] / [Ambrosius literatus de Gercian]. [Debrecen]. [1570–1573…

Protestáns énekszerző: Palatics, György (?–1590 után): RMK I. 279a – Igen szep enek es kenyerges / mellyet egy iambor vitez ember szerzett rabsagaban, kinek nevet meg talalod az vers feyekben [Palatics György]. [Debrecen]. c.1574.

Istvánfi Pál (?–1553): RMK I. 105 – Volter király históriája. Debrecembe [Debrecen]. 1574. nyomtatattot altal

Ilosvai Selymes Péter (1520–1580): RMK I. 102 – Nagy Sándor históriája. Debrecembe [Debrecen]. 1574. nyomtattattot altal

Valkai, (1540–1587): RMK I. 110 – Az nagysagos Bank bannak historia : mikepen az kiraly felesege az Bank ban iambor hytes feleseget az eczevel meg szeploesittete : s mikeppen Bank ban az ö iambor hytesenek meg sze…

Ráskai, Gáspár (16. sz.): RMK I. 108 – Egy szep historia az vitez Franciscorul, es az oe felesegeroel / [Vasfay Gaspar]. Debrecembe. anno 1574. nyomtatattot altal

Varsányi György (16. sz.): RMK I. 111 – Egy szep historia az persei kiralrvl, Xerxes neue, mikepen reuidden idöben el vezted volt tizzer szaz ezer embert. Debrecembe [Debrecen]. 1574. nyomtatattot altal

Szegedi Lőrinc (?–1594/1597 k.): RMK I. 117 – Theophania, az az isteni meg ielenes, wy es igen szép comoedia a mi elsö atyainknac allapattyárol, es az emberi tiszteknec rendeleseröl auagy gradiczarol. Debrecembe [Debrecen]. 1575. ny…

[Manlius Ianos] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 303 – Agenda, azaz szent-egyházi cselekedeteknek avagy szentségeknek és egyéb egyházi szolgálatok kiszolgáltatásának módja.. [Keresztúr]. [1598]. []

RMK I. 247 – Salamon kiralynak, az David kiraly fianak Markalffal valo trefa beszedeknek röuid könyve. Monyoroköröken [Monyorókerék]. 1591. Ianos altal

Evangélikus lelkész: Zvonarics Mihály (1570–1625): RMK I. 384 – Papa non papa, hoc est papae et papicolarum de praecipuis Christianae doctrinae partibus Lutherana confessio (magyar). Nyomtattot Kereszturat [Keresztúr]. 1603. Janos

Evangélikus orvos, imaszerző: Frankovics, Gergely (1557e.–1599?): RMK I. 223 – Hasznos es fölötte szikseges könyv, az Isten fiainak es utet feloe hiveknek lelki vigaztalasokra es testi epoeletoekre / szereztetoet Francovith Gergely d. által, mellyben sok rendbéli b…

Evangélikus lelkész: Fabricius János (?–1610): RMK I. 383 – Agoston barat szerzetin valo Hollosi Godefridvsnak, pragai barat praedicatornak böczülletes tudos embernek az kereztiensegre valo megtereseröl irattatott praedicatio, mellyet ö maga prae…

[Mantskovit Bálint] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

Politikus, reneszánsz költő: Rimay, János (1573?–1631): RMK I. 1788 – Generosi ac magnifici domini Valentini Balassa de Gyarmath, ad Castra Strigoniensia iter & procinctus. [Vizsoly]. [1596]. [ ]

[M. Tótfalusi Kis Miklós] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 1324 – Biblia. Amstelodámban [Amsterdam]. 1685. M.

RMK I. 1525 – Kalendárium. Kolosváratt. [1697]. M. által

RMK I. 1542 – Kalendárium (1696) Kolozsvár. Kolosvaratt [Kolozsvár]. [1698]. M.

RMK I. 1655 – Kalendárium (1702) Kolozsvár. Kolosváratt [Kolozsvár]. [1701]. M.

RMK I. 1626a – Kalendárium (1701) Kolozsvár. Kolosvaratt [Kolozsvár]. [1700]. M.

RMK I. 1654 – Halotti beszédek felett. [Kolozsvár]. [1702]. [Telegdi Pap Sámuel?]

RMK I. 1359 – Biblia. Újszövetség. Amstelodámban. 1687. M. által

Nyéki Vörös Mátyás (1575–1654): RMK I. 1630 – A földi részeg szerentsének állhatatlan lakodalmában tombolok jóra intö tsengetyüje. Melly a világ tsalárdságát az ember négy utolso dolgainak zengesevel kinek-kinek eleibe adja. Kolosv…

Haller, János (1626–1697): RMK I. 1470 – Hármas istoria : : kinek elsö része, Nagy Sándornak egynéhány nevezetes dolgait illeti, második jeles példa-beszedekböl áll, harmadik, a’ nagy Troja veszedelmenek leg-igazabb istóri…

[Orbán István] – nyomdász, kiadó

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Rosnyai János] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Severinus Marcus] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 990a – Kalendárium. Cassan. [1661].

[Töröc Mihal] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Telegdi Pap Sámuel] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

Evangélikus, pietista: Arndt, Johann (1555–1621): RMK I. 1704 – A kereszt nehéz terhe alatt el-bágyatt sziveket élesztö jó illatú XII. Liliom / mellyeket, … Arnd Jánosnak, a luneburgumi fejedelemségben való püspöknek … német nyelven ki-adott kön…

Magyar költő, alispán, országgyűlési követ: Gyöngyösi István (1629–1704): RMK I. 1652 – Mársal társalkodó Murányi Vénus, avagy Annak emlékezete, miképpen a’ méltóságos gróf hadadi Veselényi Ferencz Magyar-Ország palatinussa, akkor füleki fő-kapitány, a’ … nagyság…

[Türsch Dávid] – nyomdász, evangélikus

Wikipedia Hungaricana MTAK

RMK I. 1067 – Kalendárium (1668) Kassa. Cassan [Kassa]. [1667].

[Udvarhelyi Mihály] – nyomdász

Wikipedia Hungaricana MTAK

[Veresegyházi Szentyel Mihály/Veres-egyházi Szentyel Mihály] – nyomdász

Arcanum Hungaricana Hungaricana II

RMK I. 1176a – Articuli diaetales (1675) Erdély: Gyulafehérvár. [Kolozsvár]. [1675]. [ ]

RMK I. 1252a – Articuli diaetales (1680) Erdély: Gyulafehérvár. [Kolozsvár]. [1680]. [ ]

RMK I. 1252b – Articuli diaetales (1680) Erdély: Gyulafehérvár. [Kolozsvár]. [1680]. [ ]

RMK I. 1207a – Articuli dietales (1675) Erdély: Gyulafehérvár. [Kolozsvár]. [1676]. [ ]

RMK I. 1242c – Articuli diaetales (1679) Erdély: Gyulafehérvár. Kolozsvár. 1679.

RMK I. 1125a – Articuli dominorum … Transylvaniae … in generalibus eorum comitis …, ad diem 25. … Novembris anni … 1671, in Albam Iuliam indictis … conclusi. [Kolozsvár]. [1671]. [

Forrás

Hungaricana Library: https://library.hungaricana.hu/hu/

MTAK Digitális Archívum (Magyar Tudományos Akadémia): http://digilib.mtak.hu/

Magyar Wikipedia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap

English Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Arcanum Digitális Tudománytár: https://adt.arcanum.com/hu/

Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára Elektronikus Könyvtár: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2936

Biblical Cyclopedia: https://www.biblicalcyclopedia.com/W/wendelin-marcus-friedrich.html