Missziós Mulattatók | Csillagpont

2021.07.06. Off By neilnejmed

Missziós mulattatók – C. H. Spurgeon

Bűn tanyázik az Úr követőinek táborában, oly kirívóan arcátlanul, hogy a legrövidlátóbbak előtt sem maradhat észrevétlen. Az elmúlt pár év folyamán ez a bűn rendellenes mértékben növekedett meg. Úgy hatott, mint az egész tésztát megerjesztő kovász. Az ördög ritkán végez agyafúrtabb munkát, minthogy elhiteti az egyházzal, hogy missziójának része az emberek szórakoztatása – megnyerésük érdekében. A puritánok bátor evangélium-hirdetésétől az egyház fokozatosan tompította bizonyságtételét, majd rákacsintott kora frivolitásaira és mentegetni kezdte őket. Azután eltűrte jelenlétüket a falain belül. Most pedig azonosul velük a tömegek elérésének céljából.

Az első ellenvetésem, hogy a Szentírás sehol sem beszél az emberek szórakoztatásáról, mint az egyház feladatáról. Ha keresztyén cselekedet lenne, akkor miért nem szólt róla Krisztus? „Menjetek szerte a világba és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Az üzenet teljesen világos. Megtörténhetett volna, hogy hozzáteszi: „és mulattassátok azokat, akiknek nincs gusztusa az evangéliumra”. Ilyen szavakat azonban nem találunk. Ilyesmi Jézusnak nem jutott eszébe. Nézzük csak újra: „adott némelyeket apostolokul, prófétákul, másokat pásztorokul és tanítókul a szolgálat végzésére”. Hogy kerülnek ide a mulattatók? A Szentlélek hallgat róluk. A prófétákat vajon azért üldözték, mert szórakoztatták az embereket vagy, mert a mulattatást választották? A koncerteknek nincsenek mártírjai….” [folytatás: oreformatus.hu] [1]

Lélekben és igazságban imádni – Kálvin János

Legyen bármi a kibúvó, mellyel a pápisták menekülni próbálnak, nyilvánvaló, hogy mi mindössze a külső formát tekintve különbözünk a zsidók gyülekezeteitől, mert miközben lélekben imádták az Istent, kötelesek voltak külsődleges ceremóniákat végezni, melyeket Krisztus eljövetele eltörölt. Így mindazok, akik a külső ceremóniák tömegével nyomják el az egyházat, azt teszik, ami a hatalmukban áll, hogy megfosszák az egyházat Krisztus jelenlététől….Mert mi okból kellene félnünk, mikor azt olvassuk, hogy Istennek ez a nyílt és egyszerű imádat tetszik, amit a pápisták megvetnek, mivelhogy nem kíséri a ceremóniák fáradságos tömege? S mi haszna van számukra a test üres csillogásának, amiről Krisztus kijelenti, hogy megoltja a Lelket?…S hogy micsoda az Isten imádata lélekben és igazságban, az kiderül az eddigiekből. Ez az ókori ceremóniákba való belegabalyodás félre tétele, s csakis annak megtartása, ami lelki az istentiszteletben, mert Isten imádatának igazsága lélekben foglaltatik, és a ceremóniák nem mások, mint tartozékok…

24. Az Isten lélek. Ez a megerősítés magából az Isten természetéből származik. Mivel az emberek testek, nem szabad csodálkozni, hogy olyasmikben lelik örömüket, ami megfelel a saját beállítottságuknak. Innen származik, hogy sok mindent kiagyalnak az istentisztelethez, ami tele van látványossággal, de nincs benne valódiság...Mikor az istentiszteletről van szó, annak az egyszerű megfontolásnak elégségesnek kellene lennie elménk zabolátlanságának féken tartásához, hogy Isten oly mértékben különbözik tőlünk, hogy a nekünk leginkább örömöt okozó dolgoktól Ő vonakodik és visszaborzad…tudjuk meg, hogy az a szerénység a legcsekélyebb említésre sem méltó Isten igazi imádatában, ha gyanakodva kezelünk bármit, ami a testnek gyönyörűségére szolgál….mert Krisztus itt egyszerűen csak azt jelenti ki, hogy az Atya lelki természet, következésképpen nem mozgatják Őt léha ügyek úgy, mint az embereket jellemük könnyedségén és állhatatlanságán át, ahogyan megszokhattuk…” [teljes cikk: oreformatus.hu] [2]

Méliusz Juhász Péter – Debreceni Hitvallás (1567):

Az Antikrisztus táncoltató miséjéhez alkalmazott hangszereket pedig, a képekkel együtt, kihányjuk mivel azoknak semmi hasznok nincsen az egyházban, sőt jelei és alkalmai a bálványozásnak.” [3]

Emberek Parancsolatai által Tisztelni Őt – Samuel Willard

Mát. 15.9 9Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.”

“…Maga a szemrehányás abban az éles elmarasztalásban van, amelyet e bűnre mond, nevezetesen, hogy ez hiábavaló istentisztelet. A szó azt jelenti, ami céltalan, komolytalan, elvesztegetett fáradozás, ami egyáltalán nem használ az embernek, ami üres és vakmerő. És lehet tekintettel akár: (1.) Magára az istentiszteletre, hogy az ostoba, és ezért nem fogadható el; vagy (2.) az imádókra, hogy az egész istentiszteletüket megrontják az ilyen kiegészítőkkel, az összes többit ez aztán túl csekéllyé vagy haszontalanná teszi. Ez egy döglött légy a kenőcsben [Préd 10,1].

A szavakból racionálisan következtethetünk erre: TANÍTÁS: Az emberek parancsolatai nem megengedhetők sem nem gyakorolhatók az Isten imádásában anélkül, hogy ne vétkeznénk szörnyű nagy bűnnel…“.[teljes cikk: oreformatus.hu] [4]

A Református Istentisztelet Megrontása – The FCoS(C)

„Eljött az ideje egy újabb reformációnak? Kálvin számára az istentisztelet kérdése volt az, ami szükségessé tette a 16. századi reformációt. Ő mondta: “Az elsődleges alapelvek, amelyekkel azokat, akiket Krisztus tanítványainak akarunk megnyerni, oktatni szoktuk, ezek: nevezetesen, hogy ne alkossanak maguknak véletlenszerűen és saját kedvük szerint új istentiszteletet, hanem tudják, hogy az egyetlen törvényes istentisztelet az, amit maga Isten hagyott jóvá kezdettől fogva.” Az egyház reformjának szükségességéről című traktátusában Kálvin arról beszél, hogy “a keresztyénség egész lényege, ami egyrészt annak ismerete, hogy milyen módon kell Istent megfelelően imádni; másrészt pedig annak a forrásnak a megismerése, amelyből az üdvösség megszerezhető”…. Mindannyiunknak fel kell tennünk a kérdést, hogy miért nem felemelőbb és átformálóbb az istentiszteletünk? Sokak válasza az, hogy megpróbálják az istentiszteletet az érzékek számára kellemesebbé tenni. Még egyes református egyházak körében is az a tendencia, hogy az istentiszteleteket felhasználóbarátabbá tegyék, és így a megtérők megnyerésének eszközévé váljanak. De fel kell tenni a kérdést: Mit tettek eddig ezek a változtatások, melyek arra ösztönöznének, hogy szent életet, éhséget ébresszenek Isten Igéje iránt, vagy hogy megállítsák a gyülekezetek csökkenő létszámát? ….Az istentisztelet kifejezi teológiánkat. W Robert Godfrey szerint Kálvin ragaszkodott ahhoz, hogy tévelyegnek, akik úgy gondolják, hogy megőrizhetik a református rendszeres teológiát, miközben feladják az istentisztelet református teológiáját. (The Worship of God, Mentor, Fearn, 2005, 49. o.)….Isten igazi nyilvános istentisztelete ellenkulturális. Nem az a célja, hogy az emberek jól érezzék magukat. Hanem az, hogy megérezzék az élő Isten jelenlétét. Az 1 Korinthus 14:23-25 tanítását ma meglehetősen figyelmen kívül hagyják…” [teljes cikk: oreformatus.hu] [5]

Idegen tűz – Jeremiah Burroughs

Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik. Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt. (3Mózes 10:1-2)

Mi volt a bűnük? A bűnük az volt, hogy idegen tűzzel áldoztak, így a szöveg azt mondja, hogy idegen tüzet áldoztak, amit Isten nem parancsolt nekik a fejezet elején. De vajon Isten valaha megtiltotta azt? Hol találjuk, hogy Isten valaha is megtiltotta volna nekik, hogy idegen tüzet áldozzanak, vagy hogy csak egyféle tűzzel áldozzanak? Nincs olyan szövegrész a Szentírásban, amelyet a Genezis kezdetétől egészen idáig látnánk, ahol Isten in terminis, ezekkel a szavakkal kifejezetten azt mondta volna: “Ne áldozzatok más tűzzel, mint csakis egyféle tűzzel”. És itt mégis Istentől származó tűzben pusztulnak el, mert idegen tűzzel áldoztak. Az első megjegyzés az, hogy az Isten imádásában nem szabad semmi mást felajánlani Istennek, mint amit Ő megparancsolt; bármihez is nyúlunk Isten imádatában, annak olyannak kell lennie, amire Isten Igéjéből van felhatalmazásunk.” [teljes cikk: oreformatus.hu] [6]

Modern dicsőítés – The FCoS(C)

„Először is, ott van a kortárs istentisztelet nyelvezete. A szüntelenül vidám kórusok és énekek diétája elkerülhetetlenül egy olyan irreális várakozási horizontot teremt, amely a normatív keresztyén életet egy egyetlen hosszú, diadalmas utcabálnak tekinti! Az egészség, a gazdagság és a boldogság megfertőzte az istentiszteletnek tartalmát.”

Másodszor, a zsoltárosok tapasztalatainak és reménységeinek kizárása megnyomorította az egyházat, és a keresztyéneket lelki tündérekké változtatta. Azzal, hogy az egyház kizárta istentiszteletéből a magány, a megfosztottság és a sivárság kiáltásait, gyakorlatilag elhallgattatta és kirekesztette azokat, akik maguk is magányosak és elhagyatottak”

Harmadszor, a zsoltárok kizárásával hallgatólagosan jóváhagyta a fogyasztói társadalom közönséges törekvéseit, ízléstelen, triviális és irreális keresztyénséget hozott létre, és megerősítette azt, hogy az egyház az önelégülteknek a klubja legyen.”

A zsoltáréneklés elhagyásának ára azt eredményezte, hogy a vérszegény, a komolytalan, a szintetikus és a hétköznapi lett a norma. A lelki óriások helyébe lelki tündérek léptek. [teljes cikk: oreformatus.hu] [7]

Megrontott Istenkép, megrontott vallás – David Cloud

A befolyásos kortárs keresztyén istentisztelet (CCW) előadói közül sokan egy NEM TRINITARIÁNUS ISTENT imádnak…Más CCW művészek egy NEM BÜNTETŐ ISTENT imádnak… A CCM-művészek (modern dicsőítés művészei) közül nagyon sokan NEM BÍRÁSKODÓ ISTENT imádnak…A CCM-művészek közül sokan LÁZADÓ KRISZTUST imádnak…A CCM-művészek közül sokan ROCK & ROLL PARTY KRISZTUST imádnak….. Az a tény, hogy a CCM közönség jellemzően másfajta Istent imád, mint a “régimódi” biblicisták, az az oka annak, hogy teljesen nyugodtan használnak olyan zenét, amelyet a szekuláris világ szexinek nevez… “Azok, akik Istent egy különleges barátnak, egyfajta szeretőnek képzelik el, akivel jól érezhetik magukat, nem látnak problémát abban, hogy akár testi, érzékeket stimuláló zenével imádják őt. (Samuele Bacchiocchi, The Christian and Rock Music); [8]

“Amikor a zene színvonala lealacsonyodik, akkor az öltözködés színvonala is lejjebb kerül. Amikor az öltözködés színvonala lesüllyed, akkor a viselkedés színvonala is leereszkedik. Amikor a viselkedés színvonala lecsökken, akkor az Isten igazságának értékérzete is lehanyatlik” (Evangelist Gordon Sears, Songfest newsletter, April 2001); [8]

“A CCM mozgatói és alakítói tudják, hogy a zenéjük átalakító erejű… “Felfedeztem, hogy az istentiszteleti zene felekezeteken és kultúrákon átívelő. MINDEN FELEKEZETET ÁTHIDAL. Húsz évvel ezelőtt rengeteg, hatalmas szakadék volt a felekezetek között. Ma a falak leomlóban vannak.”…A CCM nem csak egy másfajta keresztyén zene. Ez a keresztyén hit és élet egy egész filozófiájának a hangzásvilága. Ez egy világnézet dallama, és nagyon csábító, mert a keresztyén élet lazább, kegyelmen alapuló megközelítésének álcája alatt a szabadosság tanát hirdeti (és általában ez a laza hozzáállás kihat a tanításhoz való hozzáállásra is). [9]

Szemérmetlenül elveti az elkülönülés tanának “régi” útját, mint “legalista” és “farizeus” utat. Pimaszul elutasítja a “nagymamád keresztyénségét”, utalva az 1970-es évek előtti időkre, mielőtt a keresztyén rock utat tört magának a templomokba. [9]

“Hogy bizonyságtételemet ne csorbítsam, elhatárolódtam azoktól, akik eltévelyedtek a hittől, sőt még azoktól is, akik velük szövetkeznek”. Nagy kárt okozunk Krisztus ügyének azzal, ha úgy teszünk, mintha elnéznénk azoknak az engedetlenségét, akik felemás igában állnak a hitetlenekkel” (Charles Haddon Spurgeon during the Downgrade Controversy) [9].

Források

[1]: Missziós mulattatók, Charles Spurgeon; [2]: Kálvin János – János apostol evangéliumának magyarázata (82-85.o); [3]: 1562. évi Debrecen Egervölgyi Hitvallásban, 509 az 1567. évi Articuli Majores XVII. cikkében Méliusz Juhász Péter elveti); [4]: The Sinfulness of Worshiping God With Men’s Institutions, Samule Willard; [5]: Reversing the Trend in Modern Worship | Free Church of Scotland (Continuing)); [6]: God Regulates His Worship By His Word, Jeremiah Burroughs, Gospel Worship, pp. 3, 8-9.); [7]: Miserable Keresztyének, Rev E Trevor Kirkland | Free Church of Scotland (Continuing)); [8]: CCM Permeated with False Christs and False Gods, David Cloud) https://www.wayoflife.org/database/ccm-permeated-with-false-christs.php; [9]: Four Men of God Warn About “Adapting” CCM, David Cloud) https://www.wayoflife.org/reports/four_men_of_god_warn.html